2 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

2 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hazırlık ilerliyor Balkan tütün konferansı Bir kartel teşkilinden bahsediliyor Ticaret odası Balkan tütün konferansı için hazırlıklara baş- lamıştır. Evvelce de yazdığımız gibi, konferansın il Balkan memleketleri arasında tütün tica- reti üzerinde bir anlaşma temin etmektir. Bu cihet geçenlörde Yıldız sarayında toplanan Balkan konferansı esnasında da görüşül- müş, bir Balkan ofisi teşkiline karar verilmiştir. Yahut Balkanlarda tütün tica- retini ıslâh etmek için daha ya- kından anlaşmağa, müşterek tet- birler ittihazına ibtiyaç vardır. Türkiye ve Yunanistanın ticari mahafilinde bu fikir pek ileri gitmiştir. Bu fikir şu suretle izah edilmektedir: Balkan devletleri bir kül teşkil ederek Balkan tütünlerinin yüzde 43 ünü Yunanistan, 33 ünü Türkiye yüzde 15 ini de Bulgaristan istitsal eder. Yugoslavya da istihsalâtın yüzde 7 isine maliktir. Bu memleketlerin. tütünleri evsaf ve cins itibarile bir birine yakındır. Avrupa ve Amerika borsalarında tütünleri namı altin- da bir isim almıştır. Bu vaziyet karşısında Balkan tütüncüleri, tek cephe almalı, bir kartel teşkil etmelidir., Ankara Balkan tütün kongresi, bu yakın- laşma fikirlerini tatbik sahasına geçirmek için bir şekil bulacaktır. Şeker ihtikârı Giresonda şekerin okkası 66 kuruş! . Gireson, 27 — Şehrimiz güm- rük müdüriyeti şubat ayı ihtiyacı olarak 60000: kilo: şeker için mü- sade istemiş ise de Trabzon gümrük başmüdüriyeti kâfi dere- cede: kontenjan olmadığım: beyan ederek. vilâyetimiz. ihtiyacı için ancak: 11250: kilo: şekere müsade etmiştir. Ordu vilâyeti gümrük idaresi vilâyetimiz mıntakasında bulunması hasebile, bu mıktarın 2500 kilosu da Ordu ibtiyacına verilmiş bu suretle Cireson ihtiyacına" ayrılan muıktar 8750 kilo kalmıştır. Ibtikâr' komisyonu bu mesle hakkındaki raporunu: ait olduğu makamlara gönderilmiştir, Bu va- ziyet karşısında; şekerin okkası 53 -54 kuruştan 65 - 96. kuruşa fırlamıştır. Harcirah avansı Evrakı müsbiteyi vermeden ölenler Aldıkları harcirah avansına: ait evrakı' müsbiteyi vermeden! vefat edenler hakkinda: maliye. vekâle-: tinden vilâyata şu'tamim gelmiştir: Bir bizmet ifası zımnında başka bir mahalle izamı dolayısile har- cirahna mahsuben avans alan memurlardan memur edildiği vazi- feyi ifa ettikten sonra. aldığı harcirah o avansinın. mahsubunu teminen vermesi lâzım gelen ev- rakı müsbiteyi müddeti zarfında vermeden vefat edenlerin mensup olduğu: dairesine verilecek vesai- kin evrakı omüsbitedem addile avansın mahsbunun'icrası muvafik olacağı mali müşavere encümeninin 13-21-1931 tarihli o içtimaıda kabul edilmiş olduğündan badema mümasil hâdisatta bu suretle mu- amele yapılmak: üzere gönderilen matbu nüshalardan miktarı kâfisis nin memurini maliyeye tevdii te- menhi olunur. | parça çaldı. Müteakiben Fazilet! |! GÜNÜN HABERLERİ İnhisar bütçeleri Varidat kısımlarında bazı tenzilât yapılacak Ankara 1 (Telefon) — Millet Meclisine takdimine başlanan mül- hak bütçelerin projeleri ' varidat ve masraf itibarile 931 senesi bütçe- lerinin aynidir. Bu bütçeler üze- rinde de bütçe © encümeninde ehemmiyetli tadilât olacaktır. Inbisarlar bütçelerinde tevhit münasebetile masraf fasıllarında bazı tenzilât icrası muhakkaktır. Bu bütçelerin varidat kısımları son vaziyet nazarı itibara alınmak suretile yeniden tanzim edile- cektir. Ezcümle yirmi beş buçuk milyondan fazla olarak teklif edilen Tütün inhisarı 932 varidat bütçesi bir kaç milyon lira tenzil oluna- caktır. Kaçakçılar Merkezi Bergama olan bir şebeke keşfedildi Akhisar, 29 ( Hususi) — Ka- zamızda: bir kaçakçı tahkikatı yapılırken ele geçirilen bir tel- graf üzerine merkezi Bergama olarak kazamızda, Menemende adamları bulunan bir şebeke ele geçmiştir. | Bunların aralarında kullandıkları şifreler de meydana çıkarılmıştır. Tahkikat için evrak İzmir ibtisas mahkemesine gön- derilmiştir. Izmirde şoförü öldüren İzmir, 29 ( Hususi) — Şoför Nurinim katili Mustafa. isticvap edildi. Giresonda cinayet Tirebolu eşrafından birinin oğlu nasıl öldürülmüş? Geçen cuma' günü Giresonda feci bik cinayet ika» edilmiştir. Maktul. Tirebolunun eşrafından Zaim zade Mustafa' efendinin is- mile anılan oğludur. Katiller meçhuldür. Paşa, geçen hafta: Tireboluda düğünü olduğu; cihetle, bazı, noksanlarını: ikmâl. etmek ve güveğlik elbiselerini almak için Giresona gelis. pazartesi. gecesi Mehmet. efendi. namında bir arka- daşile bin lokantaya giderek epice sarhoş olduktan sonra yaya olarak Söken mahallesine gitmişlerdir. Ertesi sabab, bu mahallede paşanın. cesedi bulunmuş ve boğazımu. bir tarafından girup öbür tarafından. çıkan. bir kama ile ( ödürüldüğü. anlaşılmıştır. Tuhafı şudur ki, cesedin. bulun- duğu mahalde elbisesinde bir damla kan lekesi görülmüştür. zabıtanın tahminihe göre cinayet başka bir yerde yapıldiktan sonra ceset buraya getirilerek atılmıştır. Manisa orta mektebinde Manisa 1 (Hususi): — Manisa orta mektebinde her sene verilen müsamereler - bu sene de dün gece". verildi: ve' muvaffakiyetli oldu; iptida istiklâl matşı dinlândi Bundan: sonra Fransızca muallim vekili Nilüfer hanım piyanoda bir dersi veren Ümit mektebi isimli iki perdelik bir piyes temsil edildi, Bundan sonta kapalı gözle boks' talimi yapıldı. Bu pek eğ- lenceli oldu. Müsamerede vali Fuat bey, kumandan Cavid paşa ile diğer bir çok zavat vardı. Mektep: müdürü Cenap beyle muallimler: çok' tak- tir edildişlerdir. Rahat durmuyor mu? Kral Alfons hâlâ taht peşinde Sabık kralın Fransadan çıkarılması muhtemel Paris 1 — Bir gün evvel Ispan- yada Sabık kıral Alfönse atfedilen bir beyanname tevzi edilmişti. Bü beyannamede kralın tahtından vaz geçmediği ve kraliyet taraf- tarlarının Alfonsın: etrafında top- lanması bildiriliyordu. Bu hususta Fransa. hükümeti tahkikat yapmaktadı. Sabık kral, Fransada oturduğu müddet siyasi faaliyette bulunmayacağını vadet- mişti, Bu vade muhalif harekette bulunursa kendisi Fransadan ha- rice çıkmağa davet edilecektir. M. Litvanoff, Cenevreden müfarakat etti Cenevre 1 (A,A,) — M. Litvi- noff, Moskovaya hareket etmiştir. Yakında Cenevreye dönecektir. Palamut tacirlerinin. bir müracaatı; Izmir, 29 (Hususi) — Palamut tacirleri ihracat esnasında cuma ruhsatiyesi alındığından fiatlerin yükseldiğini görmüş, ihraçatı kıs- men durdurmuşlardır. Ankaraya müracaat ediyorlar, Her tarafta tasarruf Belgrat 1 (A. A.) — Kral Alexandre, bütçe tasarruflarına iştirak etmeğe karar vermiş ve tahsisatını 4 milyon dinar indir- miştir, İngiliz kabinesi Bir buhran ihtimalinden bahsediliyor . Londra, 15 — Nazırlardan M. Snowden'in. istifa edeceğine. dair dün akşam' Lortlar kamarasında bir: rivayet devran. ediyordu, M. Snowden ile: liberal: nazrlar istifa ederse M. Mâkdonald'ın; da' istifa edeceği tahmin oluniyor. Adanada telefon Adana vilâyetinin bütün kaza ve: nahiyelerinin telefonla; merkezi vilâyetle raptı için tesisata başlan- mıştır. Izmir belediyesi Izmir, 29 (Hususi) — Belediye- mizin fen heyetine biariçten mü- tehassıs (o getirmek; — tasavvuru matbuatça ve mübendislerce; şid- detle tenkit ediliyor. Son gün Londraya 126 vapur resimsiz eşya çıkardı Londra 1 (A.A) — Dün saat 730 dan itibaren her millete mensup bir çok gemiler gümrük rıbtımlarına yanaşarak : hamulele- rini resim. tediye etmeksizin çıkar» mak üzere şiddetli bir şark rüz- zgârına karşı mücadele ede ede Tayms nehrihi katediyordü. Saat 16'da tarifeleğin meriyet mevkiine girmesinden bir saat evvel 126 gemi, hedeflerine vasıl “olmuştur. Bunların ekserisi am İ dinavya -gemileridir. Son dadikada ithal edilen baş- lıca emtea, odun, mensucat, ma- kineler, ipekliler, meyve ve kon- i servelerdir. i Bu mevaridat, pek o kadar | mübim değildir, zira normal talebi | ancak dörtte 'bir'nisbetinde teca- | vüz' etmektedir. Fakab fırtına olmamış olsaydı belki iki misli olurdu, Fırtına sayesinde Dümping korkuldüğu' kadar- mübim olma- İ mıştır. ZINDAN HATIRALARI Abdülhamit devrine ait hakiki maceralar Muharriri : * Tali ! Üçüncü firar hadisesi bu suretle yarıda kaldı demektir. Fakat bu firar hadisesinden evvel oynanan başka bir-oyun vardı. Şimdi 'onu anlatayım. Saraya bir oyun Vali Namık paşayı saray naza- rında düşürmek kararını veren ittihat ve Terakki, yedinçi Trab- lusugarp şubesi mükemmel bir plân kurmuştu. Bu plânı kuran da, tatbik eden de Şevket bey idi. Trablusugarba haftalarla uzak, çölün ta öbür ucunda, Afrikanın en berbat ve en uzak kö- şesi olan (Fizan) da da menfiler vardı. Bunlar meyanında yaşlı başlı fazıl, Kâmil insanlar da vardı. Ezcümle hacı Raşit ve hacı Ahmet beyler. Şimdi hem bu iki zatı ( Fizan) gibi bir cehennemden kurtarmak, hem de vali Namıkı kalpgâlından vurmak yani bir taşla tam mana- sile iki kuş vurmak mümkündü. Bakınız bu nasıl yapıldı.. Trablusgarp ( vilâyeti tahrirat kaleminden Fizan mütesarrıflığına yazılmış bir kâğıt çalındı. Bu 'kâ- gıt her hangi bir tahrirat idi. Bu tahriratın yazisını Şevket bey merhum. uğraşarak, günlerle çar- pışarak aynen taklit etti, Birde antetli" boş kâğıt çalınmısti. Şimdi bu taklit yazı ile boş kâğıta, aynı numara ile yeni bir tabrirat, bir emirname yazıldı. Bu emirname mazliarı affı âli olan| Fizandaki menfilerden Hâcı Ahmet ve Hacı Raşit beylerin. muraffa- han ve: derhal o Trablusugarba izamlarını emrediyordu. Valinin bir kâğıttaki en. taze mührünü arkadaşlardan Osman Cevdet bey baş parmağını nemli bir halde basmak suretile aşırmıştı. Bu mühür de yeri emirnameye kondü, herşey tamamdı. Bu emirname Fizana gönderildi; Çanta Fizana müteveccihen yola çıktıktan sonra Maltadaki dostumuz; Trablustan aldıği emir üzerine yıldıza şöyle bir telgraf çekiyor: (Trablusgarp valisi Namık pa- şanı zati akdesi hümayunlarına hiyanet kasdile bazı teşebbüşatta bulunduğunu sureti katiyede haber aldım: Ezcümle hainlerden Fizan- daki hacı Raşit ve hacı Ahmet beyleri firar ettirmek teşebbü- sünde bulunduğunu arz ile...) Bu telgrafı, Yıldız aldığı zaman bittabi Fizandaki menfiler. daha kurtulmuş, değillerdi, fakat Tiab- lustan ve. hiç bir yerden Fizana telgraf olmadığı için korkumuz yoktu; resmi çanta ile Fakat günler. geçtikçe gördük ki Saray. bu. telgraf üzerine hiç telâşa düşmemişti. Vali Namık paşanın o sadakatinden o kadar emindi ki. bu.kimden: geldiği: belli; olmıyan fakat her halde asdıkadan: bir hafiyenin. oldugu muhakkak bulunan ; telgrafa gene fazla bir ehemmiyet verdi, İşte bunun; üze” rinedir ki biraz evvel anlattığımız. üçüncü. firar hadisesi tertip edil- mişti, Fizan mutasarrıfı nihayet vali- nin emrini, almıştı. Hacı Ahmet bey biraz rahatsız olduğu için hareketi tehir edilmişti. Fakat Hacı Raşit. bey emir mucibince derhal! ve muraffahan yola çıka- rılmıştı, Bir müddet sonra da Hacı Ahmet bey yola: çıkmıştı. Mutasarrıf valinin tahiriratına verdiği cevapta tarih ve numara zikrederek aldığı emir mucibince bu. iki. menfiyi Trablusa mütevec- cihen. yola çıkardığını yazmış, telgraf olmadığı için bu ceyap yavaş yavaş bir aydan fazla bir zamanda valinin eline gelmiştir. Vali bu cevabı alır almaz küp- lere binmiş, “ mütesarrıfa bu emri kim verdi?.. Diye çıldira- cak hale gelmiştir. Mutasarrıf 183 numaralı tahrirattan bakse- diyor, Ve icabını bilicra mazharı affı âli olam hacı Raşit ve hacı Ahmet beyleri Trabulusgarba mü- teveçcihen - yola çıkardım) di- yordu; Defterlâri açıyorlar, kayıtlara bakıyorlar. Filhakika ayni tarihte 183 nomara ile Fizan mytasarrıf* lığına bir tahrirat yazılmıştır. Fakat bu tahrirat bam başka bir şeyden bahsediyor. Vali deli olacak. - — Muhakka ki bir gizli el bu işi yapti ve beni mahvedecek, ah bu hain eli! bir yakalayabilsem, görün nasıl kırardım.., Diye feryat ediyor. Bir yandan da saraya telgraf bayada göz yaşları dölleme : — Vallah, Billâh; haberim: yok, ben yazmadim, haberim yok'diye yalvarıyordu. Fizan. yoltuları ise Tralilaş- garb'a pek: yakın olan Urfelle'ye vaşık olmuşlardır. Vali. derhal! bir. emir: göndererek yoltuları Orfelle; de alakoyur. Orflela-herhalde Fizandan, daha 'iyi. bir yer.. Biz gene memnunuz, Işte tam bu sırada valiye ikinci bir darbe indirmek için yeni firar ihadisesi tertip edilmiştir. Bunun üzerine vali, artık saray nazarından düşerek azledilmiş, yerine . Haşim: Molla vali tayin olunmuştur. Valinin azline ne kadar sevindikse,, yazısını taklit ettiğimiz zayall, kâtibin mahküm. oluşuna o kadar müteessir olduk. Fakat ne, yapılır! (Arkası var Y Emlâk sahipleri! üzüntü ve zahmet çekmeden Çok irat almak isterseniz Emlâkinizin idaresini UMUM EMLÂK ACENTESİNE tevdi; ediniz! Bahçekapı, Taş han No. 20 - 21-22 Telefon : 20307 — Posta kutusu: 558 İstanbul

Bu sayıdan diğer sayfalar: