3 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

3 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Mart 1932 asan Kolonyası Akşam sahife 15 Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikal san'attır. Itriyat âleminde menendi ve naziri yoktur. Hasan mustahzarat fabrikası mühürüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. HASAN ECZA DEPOSU - ös . Yerli Mallar Pazarı “: Her nevi yün ve ipek kumaşlar, kadın ve erkek kunduralarının envaı, halis yün battaniyeler, seyahat levazımatı, hazır elbiseler, tuv eşyası, karyolalar, tuhafiyelerin her çeşidi vesaire... pulo pasajı yanında (© LLOYD <5 TRIESTINO << Limanımıza muvasalatı beklenen vapurlar MERANO vapuru 8 Mart salı (İtalya ve Yunanistan ) dan ANFİRİTE vapuru 9 Mart çar- şamba (Batum ve Anadolu sevahi- Jin ) den Limanımızdan hareket edecek vapurlar AVENTİNO vapuru 5 mart İf cumartesi (Pire, Napoli, Marsilya ve Cenova) ya | STELLA DİTALYA vapuru 6 Mart pazar (sabah tam 10 da) (Loyd İ Ekspres ) olarak ( Pire, Brendizi, Venedik ve Trieste) ye MERANO vapuru 9 Mart çar- şamba ( Burgaz, Varna, Köstence, İ Sulina, Kalas ve İbraile ) ye | (COSULİCH Line) kumpanya- İ sının Jüks o vapürlarına aktarma i edilerek Şimali ve Cenubi Ame- İ rika Jimanlarına gitmek içinten- İ silâtla doğru bilet verilir. Her nevi tafsilât için galatada İ mumhane (Lloyd Triestino) ser İ acentasına. Tetolon Beyoğlu 2127 ve ya Galata sarayında sabık Se- lânik bonmarşası binasındaki ya- İ ıhanelerine telefon Beyoğlu 2499 ve yahut Si:kecide Kırsade Ha- mndaki O yazıhanesine (omüracaat edilmesi. “Telefon İstanbul 235. THE TURKISH AME | , Shipping and Trading co i Hayri Araboğlu ve şeriki i American Export Lines The İ Export Steamsip Corporation i NEW - YORK | Her 10 günde bir Nev York ile lima İ ımız arasında muntazam posta: i Her ayın 6, 16, ve 95 inci i Nev York,'dan hareket. | Yakında Nev- York'dan gelecek va # purlar: Exilona vapuru 2 Martta | İ | | l günleri Exporter vapuru 10 Martta Exmoor > Mi > Yakında Nev - York, Boston, fiya ve Baltimorı için yolcu ve ticariyo alarak hareket edecek vapu Exermanth— vapuru 5 Martta Exilona — vapuru 12 Martta EXporter — vapuru 25 Martta Kumpanya, müşterilerinin menafliine İdaha iyi hizmet ve fevkalâde seri pos- İtalar taktim emelile İskenderiye veya İ Marsilyada aktarma suretile ve doğru konoşimento ile Nevyork için mezkür limanlardan muayyen tarihlerde hareket &len ekspres ve lüks vapurlarına yolcu Eve eşyayi ticariye kabul edecektir. Bu vapurlar Amerikanın dahili ve ibütün vilâyetleri ile Kanada, Golf, Mek- sika ve Los Angelos ile San Fransisko Seattle vesaire bütün limanlar için doğru Konşmento ile eşyavı ticariye kabul ederler. İ Fazla tafsilât için fbanında 4 üncü kati İve şeriki mür rimel deere İ Rizayı tarafeyn ile satış Bomonti Tramvay istasyonu kargı sında kâin Şişli Palas apartmanının 2 numayalı dairesinde bulunan eşyanın kâffesi rizayı tarafeyn ile sahlacaktır. #Satış 4 Mart Cuma günü 10 dan 17 yo İkadar icra ve müteakip günler aynı isaatlerde devam edilecektir. ğ Satıllk hane İ Kartal'da Yakacıkta Ayazma çıkma- İında kâin atik 6 ve yeni 191 numaralı etrafı divarla mahdut maa bahçe bir bap hane satılıktır. Talip olanlar Gale da Ömer noma Abit Hanında birinci katta i Pladel eş; Galata'da Arapyan Hayri oAraboğ B.0. 491 e olmak mobilciler z İstanbul Cemiyeti - namile bir te #dilerek hevannamesini hükümete tev eylemiş olduğu ilân olunur. (663. diş şinasi ve Lepsi Eki akk e mağiye maliki. (7772): Belsoğukluğu ve frengiye yakalanmamak için PROTEJiN kullanınız, Her eczanede bulunur. ANADOLU ÇiMENTOLARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN Anadolu . çimentolan Türk anonim şirketi ohissedaran heyeti umumiyesi alelâde olarak 50 mart 1932 tarihine müsadif çarşamba günün saat İl de Galatada Yakut hanında 7 numarda içtima edecektir. RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 — Meclisi idare ve murakıp rapor- larının kıraati, 2 — Bilânçonun ve kâr ve zarar hesaplarmın tetkiki ve tasvibi ile mec- lisi idarenin tebriyesi vo 1931 senei hesabiye . neticesi - hakkındaki meclisi idare teklifinin tetkiki, — Müddetlerini dolduran meclisi idare azasile murakıbın yerlerine diğer- lerinin veya takrar tayinleri ve hakkı huzur ve ücretlerinin tayini, 4 — Ticaret kanınunun 323 üncü maddesine tevfikan meclisi idare a şirket ile ifayı muamele etmek mezuniyet itası, İşbu içtimaa iştirak etmek bulunan darlar ya vekâleten yevmi içtimadan a şirket merkez idaresi yahut Yakut hanında 7 numar; Anversto 95 Avenudö Fransta Cimfina şirketine ma üzre rzusunda hamil tevdi etmeleri icabeder. o Mukabilinde verilecek yaraka tçtimadan eyvel ibraz edilecektir. CEMİL LA Şİ HAFIZ MUSTAFA kA A Rİ Kİ) Bahçekapı Hamidiye" caddesi 90 İstanbul ikinci undan : İstanbul'da Alaca Hamamda 89 No. li muşamma tüccarı Yani efendinin iflâsına ait “lacaklılar tetkikatı yapilmış ve sıra defteri tanzim edilerek alacaklıların tet- kikine Kanunen ikinci perşembe günü iflâs memurlu- hazır bulundurulmuştur . yapılması lâzım gelen toplanma için 24/3/932 saat |4de tayin edilmiş olmakla mukayyet alacak- lıların ikinci iflâs dairesinde hazır bulunmaları ilân olunur. Siparişler sizi hayrette bırakacak b AKŞAM matbaası fevkinde, : telefon: 20113 Beyoğlu dördüncü sulu hukuk mahkemesinden: Terekesine mah- kemece vaziyet olunan müteveffiye Madam Nazikin uhdesinde bulu- man “Taksim talimhane meydanına amut Yoğüurthane sokağı köşesinde ikinci binayi teşkil eden (2) nu- maralı ve (990) lira kıymeti mu- hammeneli mukaddema garaj ola- rak istimal edilmiş olan (88,50) metre murabbar saha o üzerine mebni gayri menkul açık artırma suretile rüsumu dellâliye ve ihale pulu müşterisine ait olmak üzere 10 nisan 932 pazar günü saat 15 de satılacaktır. Talip olanların kıymeti muhammenesinin yüzde onu nispetinde pey akçesini hami- len mezkür gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkeme- sinde hazır bulunmaları o lüzumu ilân olunur. İstanbul birinci iflâs memurlu- gundan: Müflis Lütlü Kâmil ve Fazlı zade Bahaeddin şirketine ait tarihi ve envaı levha ve vazolar 2/3/932 çarşamba günü öğleden sonra san- dal bedestanında açık artırma ile satılacağından talip olanların mü- racaatları tebliğ olunur. sulh hukuk Beyoğlu dördüncü mahkemesinden : Taksim'de şehit Muhtar bey caddesinde 46 mumaralı hanede sakin iken 9/1/932 tarihinde vefat eden madam Nazik binti Atakelin terekesine o mahkemece (vaziyet edilmiştir. Tarihi ilândan itibaren eshabı ve alâkadaranın bir ay ve mirasçıların üç ay zar- fında Beyoğlu dördüncü sulh hu- kuk Omahikemesine müracaatları Yüzumu ilân olunur. Dr. Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı matlup e ihzar edilir AKŞAM Çinkografi Şubesi KOCATAŞ SUYU ve GAZOZUNU Bakkalınızdan, sucunuzdan arayınız. Her yerde fiatı evinize teslim demacası 50 kuruştur. Kurşun mührlere, bandrollara dikkat ediniz. Müracaatlar: Galata Fermeneciler 100/1 Tel. B. O. 549 Avrupanın en mükemmel alım satım merkezi ve 13ilâ 20 mart 1932 de devam edecek olan Viyana Beynelmilel Sergisini ziyaret ediniz. 8 ilâ 12 Mart azimet ve 13 ilâ 26 Mart avdet için biletler fevkalâde tenzilâtlıdır. Tafsilât Avusturya sefaret- hanesinden alınabilir. İştirak kartları ve tenzilâtlı biletler almak için umumi mümessilleri (Galatasarayda “NATA, seyahat acentasına müracğat. Telefon Byoğlu 4914 Yalova mal müdürlüğünden: Samanlı köyünde şarkan Değirmen su bendi garben şose yolu şimalen Değirmen bendi ve şose cenuben de emlâki milliye tarlasile mahdut 60 dönüm tarlanın mülkiyeti müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 13 mart 932 tarihine müsadif pazar günü (Yalova mal müdürlüğüne müracaatları. Ziraat Vekâletinden: 15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetii sut ve (300) adet pülverizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle müna- kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi almak üzre şimdiden Ankara'da Ziraat Vekâleti mübayaat komisyonuna ve İstanbul'da birinci Ziraat müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 14/3/932 pazartesi gününe kadar teklifnamelerile birlikte muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkür komisyona göndermeleri ilân olunur. İzmir maarif müdürlüğünden: Gündoğdu mevkiinde inşası tahtı karara alınan Gazi mektebi 17/2/932 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapali zarf usulile münakasaya vazolunmuştur.Taliplerin proje, şartname ve resimlerini görmek üzere hergün İzmir maarif müdürlüğüne ve yevmi ihale olan 9 mart 932 çarşamba günü saat ll de encümeni daimi riyasetine depozito akçelerileri ve teklifinamelerile birlikte müra- caatları ilân olunur. Darülfünun hukuk fakültesi riyasetinden Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı 82 m ikiden dörde kadar Kadıköy 164 Dr. Mehmet Izzet | Emrazı dahiliye ve sariye | mutahassısı | lu Halk fırkası 0. 21 Cumadan mada hergin Muayeneh Hukuk fakültesi mezunlarından olup şimdiye kadar diplomasını almamış olanların evvelce verilen mezuniyet tasdiknamesile ve 4/, 6 eb'adında iki fofğrafları ve bir lirahk damga pulu ile fakülteye müracaatları. Şirketi Hayriyeden Sirkeci vapur iskelesindeki büfe kiraya verilecektir. Talip olan- astalarmı kabul eder. Tel. 23926. ların şirketi hayriye idaresinde heyeti teftişiye riyasetine müracaatları,

Bu sayıdan diğer sayfalar: