21 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

21 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yunan klüplerinde disiplin Meşhur oyuncuların pabuçları dama atıldı Komşumuz Yunanlıların sporda bize arkalarına dönüp bakacak kadar ileri gitmiş olmalarının ” amillerini tablil ederken geri kalmamızın sebepleri hekkındaki kanaatlerimizi (o takviye (edecek havadislere tesadüf ettikçe sütun- lara geçiriyoruz. Yunanistanda bu son haftalar içinde Yunan idarecilerinin sert disiplinini ispat edecek yeni bir vaka olmuştur. Şehrimizi iki kere ziyaret eden Pnatinaykos takımının meşhur oyuncuları Yunanistan şampiyona- sının devam ettiği günlerde klüp idarecilerine karşı serkeş bir tavır takınmışlar ve profesyonelliğe ya- kın bazı şeyler istemişlerdir. O- yuncular klüp heyeti idaresinin kendilerini (o şampiyona (maçları esnasında feda edemiyeceklerini düşünerek arzularını yaptırmak için bazı teşebbüslere girişmişler, bir çok davetiyeler istemek, ayakkabı ve forma aldırmak gibi arzularını protesto şeklinde (idarecilerine bildirmişlerdir. Panatinoykos ida- recileri futbol yıldızlarının arzu- larmı kabul etmeği klübun istik- | takımla iştirake lerdir. Birinci takım yerine geçen üçün- “cü takım ve ikinci takım gençleri, tesadüf eseri olarak, Yunanistan şampiyonasının başında giden Is- tanbul Rumlarından müteşekkil takıma ilk mağlübiyeti tattırmış- lardır. Yunan gazeteleri klüpleri- nin namı için hiç birşey bekleme- karar vermiş- den bütün fedakârliklarile oynayan gençleri takdir ede ede bitiremi- yorlar.. Bu vesile ile Panatinaykos ida- recilerinin o şampiyonluğu (feda edecek kadar disiplin kususunda mul davranmaları (o bizim kulüplerin idarecileri için kulakta küpe olacak bir misaldir. Kulüp- lerinin ibarelerinden başlıyan bu intizam ve disiplini federasyonla- rnada (gösteren (Yunanlıların bizi geçmelerine böyle vakaları gördükten sonra hayret etmeme- lidir. Eşref Şefik Rapid de Yunanistana çağrıldı Avusturyanın en kıvrak futbol oynıyan birinci sınıf takımların- dan Rapidi Yunanlıların davet ettikleri (o Fransız (gazetelerine bildiriliyor. Avusturya takımı yaz ortalarına doğru Yunanistanda üç maç yap- mağı kabul etmiştir. Yunanlıların kat'i teklifi henüz gelmemiş olma- sına rağmen esasta fark olmadığı için kongrenin yapılacağı ümit edilmektedir. > Iskoçya Ingiltereyi yendi Ragbi maçında Iskoçya temsili takımı İngiltere takımı Ragbi macında mağlup etmiştir. merhaleye Dokuzuncu defa Kembriçliler tarafından kazanılan Oksford bir ; | Kemheriç kayık yarışında antre- nman sistemlerinin farkı bir daha belli olmuştur. | Oo Kemberiçliler Oksfordu üstüste | kazandıkları tarihtenberi Ameri- kan sisteminde idman yapıyorlar. Oksfordlular (o ananelerine daha ziyade merbut olarak İngiliz an- trenorlarının tavsiyelerile idman ediyorlar. Musabakadan evvel hakiki tecrübe de Oksfortlular yarış rekoru olan 19,11 den daha az bir zamanda mesafeyi katetmişti. Amerikan sisteminde hazırlanan Kemberiçliler de ayni mesafeyi 20 küsur dakikada al- mışlardi. Maçtan evvel iki takım tarafından yapılan bu rekorlar Kemberiçlilerin (aleyhinde gö- züküyordu. (OOksfort (o taraftar- Arsenal 100,000liraya bir merkez muhacim alıyordu Hem kupa hem şampıyona maç- ları finalinde kalması çok muhtemel olan İngilizlerin en güzide klüp- lerinden Arsenal'ın kurnaz antre- nörü Çapman'ın elinde birçok ihtiyat oyuncu olduğu halde takıma lâyık ihtiyat merkez mu- hacimi olmadığından klüp namına yeni bir merkez muhacimi satın almağa karar vermiştir. Capma'nın beğendiği oyuncuyu satın alabilmesi için kendisine klüp idaresince 10,000 Ingiliz lirasına kadar salâhiyet verilmiştir. Arsenalın antrenörü satın ala- bilinecek gibi kunturatları bitmiş oyuncuları tetkik etmiş ve nihayet Şefild merkez muhacimini satın almağa karar vermiştir. Şefild merkez muhacimi ile 10,000 Ingi- liz lirasına pazarlığını bitiren Çapman yeni bir müşkülât kar- şısında kalmıştır. Şefilt idarecileri kendilerinin biricik merkez muhacimlerini feda edemiyeceklerini bildirerek ayrıca tatzminat istemişlerdir. Bunun üstüne yapılan Oksford - Kembriç yarışı İyi antrenörle fenasının farkı bir daha belli oldu Geçen senede galip gelen Kembriç kürekçileri son yaklaşırken lari müsabakadan evvelki iki rekoru tetkik oederek sevin- mişlerdi. Halbuki Amerikan usu- lile idman eden Kemperiçliler maçtan evvelki son idmanda bile tam kabiliyetlerini israf (oetme- dikleri için müsabaka gününde rakiplerini küçüklârine emindiler. müsabaka günü Amerikan usülü antrenümanın faikiyeti bir daha görülmüştür. OBir hafta evvel içlerindeki (omüsabaka (alevini idman söndüren oksfortlılar tec- rübe yarışında tesis ettikleri rekoru bile vapamıyarak mağlup olmuşlardır. Bizde henüz idmanın ne olduğu belli olmadığ için bu münasebetle hatırladığımız Atinadaki son seç- melerde yapılan hataları tekrar- lamağa şimdilik lüzumsuz görü- | yoruz. Yunan - Bulgar maçı önümüzdeki pazara Yunanistan milli takımile Bulgar milli takımının temsili müsabakası önümüzdeki Pazar günü Atinada yapılacaktır. Federasyon Yunan milli takımına Panatinaykos klü- bünden Oyuncu (o almıyacaktır. Bunun sebebi son zamanda Pana- tinaykos klübü idare heyetinin kendi oyuncuları hakkında verdiği afaroz kararının federasyonca da takviye (o edildiğini göstermek içindir. Yunan güreşcisi galip Yunan güreş takımile buraya gelen Yunanlıların en iyi güreş- cisi Zervinjs Mısır oşampiyonu Strotodokisi mağlübetmiştir. Yu- nan şampiyonu kendisinden 20 kilo fazla olan Mısır şampiyonunu Aoneksi büyük stadyumda mağlüp etmiştir. Çapman kendisinde fazlasile mev- cut olan iç oyuncularından birile diğer bir klübün merkez muhacimi daha ucuz bir fiatle değiştir meğe karar vermiştir. Bu suretle Arsenal klübü fazla para vermeden ibtiyat bir merkez mubacimi ka- zanmağa muvaffak olmuştur. Fenni Eğlenceler Kısım 1 İSKAMBİL KÂĞITLARI Kuruş 30 » 2 PAPA OYUNLARI — 25 » 3 MENDİL OYUNLARI a 25 Üç kısımdan ibaret bulunan işbu eserler resimli olarak neş- redilmiştir. Boş zamanları hoşça geçirmek için tavsiye ederiz. ö Tefeyyüz kitaphanesi “ İstanbulğiylafi Müdiriyetinden: Mahalle ve mevkii Sokağı No. Cinsi (o Müddeti Eerimisli icarı Lira Beyoğlu Hüseyinağa © Sakızağacı 55/53 nısıf hane İsene 25 Paşabahçe Çınar- Yeniyol 2 Hane » 8,5 p- Çınar-Şehitlik 4 ö Wi 8 ” ” e » ” m 9 ” " TT » wp ” ” Lg m SN i Çınar 3 Otelinüstkatı , 12 z > 3 Otelin arka , 13 dairesi Mahmutpaşa Cami ittisalinde (20 Mektep mahalli , 9 Tahtakale Rüstempaşa © Papasoğlu 22 Mağaza Ni 9 Hocapaşa Karakihü- Orhaniye 2 Dükkân ” 3 seyin. Çelebi Çelebioğlu Alâedddin Yenicami av- 89/53 b Svg lusunda Çarşı Yağlıkçılar 97/129 m ü 6 Çemberlitaş Atikali Çilingirler d yi vi 7 paşa” Şehzadebaşı Kalender Tramvay C.de46/38 a pi hane Kumkapı Nişancımeh- Cami avlusunda 34 “ i 4 metpaşa Küçükpazar Hocahay- Sebzeciler 153 » om reddin Paşabahçe Reşadiye (Ayazma 21 dö “ 5 Çemberlitaş Atikali- Oo Yağlıkçı han 10 oda di 2 paşa üst katında Çarşı Çuhacı han 2 ni ö i üst katında Hocapaşa Inikemal (o 46/48/50 Bodrum ii maa oda Hocapaşa Karaki- Nöbethane 11 Barakave arsa, 6 hüseyin çelebi Beyazıt Sekbanbaşı Fırın 2/6 Kemer mahalli 1 Yakupağa Ağırkapı Ishakpaşa Saraçhane : Arsa ü dü — çınar ino v0 « Paşabahçe ç Gazin: m Kanlıca w 4 Kayıkhane MAŞ | Galata Şahkulu. Kulekapısında 24 No.lı 2 sene 16 apartmanın 1 No.lı dairesi Paşabahçe Çınar 3 Hane a9 i Çınar - Şehitlik 8 m ilmi ioğlu Alâettin Çiçekpazarı 16 Mağaza m A m Gi ui, 10 Dükkân ” 5 Babıâli Nallımescit (o Aziziye 55/16 Dükkân 5 o BayazıtSekbanbaşı Simkeşhane 93/89 > x Yakupağa altında Çemberlitaş Molla Cami ittisalinde 1 Hane 3 sene 18 e. 3/48 Dükkâ 95 a Emirler Hamidiye i n ir” Hora Ükettin öğün mi8 2, isi. «iğ Atik Ali paşa Çilingirler 64/66 Oo Baraka z 1,5 Yağlıkçılar 73/105 o Dükkân ü 16 sar m TMS Zdükkân Ç, 5 Balâda mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlâk hizazalarındaki müddetlerile kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri Nisanın. 4 cü pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezküra kadar Çemberlitaşta Evkaf müdüriyetinde Akarat kalemine müracaatları. Emlâk ve Eytam Bankasr İlanları |» | Emlâk ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğü Müşterilerini (Yüzde 10 1/2) dan istifadeye davet ediyor Emlâk ve Eytam bankası ikrazat faiz ve komisyonu mecmuunu müstakrizlerin lehine yüzde on buçuğa tenzil etmiş ve 1 — 1 Mart 932 tarihinden itibaren yeniden yapılacak ikrazatta, 2 — Hesapları muntazam olan müstekrizlerinin kâffesine, 3 — Tediyeleri teehhür etmiş taksitlerini bir Mart 1932 tarihin- den itibaren bir Mayıs 1932 tarihine kadar yeçecek iki ay zarfında tamamen tesviye ederek hesaplarını hali intizama irca edeceklerin edayi deyin tarihinden itibaren bakıye borçlarına yüzde on buçuk nisbetini, ve 4 — Tediyesi teehhür etmiş taksitlerini bu iki aylık müddet zarfında da ödemiyenler hakkında ise ikraz ve istikraz mukavelesi hükümlerini tatbika karar vermiştir. Diş Tabibi Ali Rıza Feyzullah Ankara : Balıkpazar caddesi No. 3 Telefon 1096

Bu sayıdan diğer sayfalar: