17 Temmuz 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

17 Temmuz 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> Sahife 2 Gazi Hz. Yalovada (Baş tarafı birinci sahifede) gelmişler, Gazi hazretlerini yata kadar teşyi etmişlerdir. Yalovada istikbal Gazi hazretleri Yalovada mu- azzam bir kalabalık tarafından karşılanmıştır. Büyük Gazinin Yalovaya teş- rifini duyan cıvardaki köylerin halkı hemen daha sabahtan Yalo- vaya koşmuşlar ve deniz kenarına birikerek Gaziyi beklemeğe baş- lamışlardır. Oteller Istanbuldan ve civardan gelenlerle dolmuş, bir tek boş oda kalmamış, Gazi için geceden gelip de otel bula- miyarlar (Yalova (kaymakamı Şefik beye müracaat etmişlerdir. Şefik Obey bu müracaatçılara boş yataklar bulmuş ve istirahat- larını temin etmiştir. Müstakbelin arasında eski Paris sefiri T :thi beyle darülfünun müderrislerin- den bazıları bulunuyorlardı. Garbi Trakyadan gelen yunanlı ve türk seyyahlar da Yalovaya gelmiş- lerdi. Üsküdar Halk fırkasının 71 numaralı vapur yolcuları da reisicumhur OHz. ni Derincede karşılamışlardır. Millet çiftliğinde Ertuğrul yatı milet çiftliğine yanaşmış ve Gazi hazretleri alkış- lar arasında karaya çıkmışlardır. Büyük reisimiz pek neşeli idiler, Kurşuni elbise ile, koyu sarı zarif iskarpinler giymişlerdi. Reisicum- hur bazretler Fethi bey ve Şükrü kaya beyle birlikte köşkün önün- de bir müddet tevakkuf ettiler. Burada kendilerine buzlu ayran- lar ikram edilmiştir. Gazi Hz. köşk önünde gazetecilerin ticala- rını kabul ederek resim çektir- meğe müsaade (etmişler (ove kendilerine iltifatlarda bulunmuş- lardır. Baltacı çifliğinden kaplıcalara Gazi Hz. Millet çifliğinden sonra saat üçe doğru Baltacı çifliğini teşrif etmişler ve burada Yunanlı gazetecileri, Üsküdar Halk fırkası namına gelen bir heyeti kabul buyurmuşlardır. Müteakiben Büyük reis refakatlerindeki zevatla bir- likte (Okaplıcalara (gitmişlerdir. Kaplıcalarda Gazi hazretlerini Seyrisefain umum müdürü Sadullah bey karşılamıştır. Civardan gelen köylüler Yalovada geç vakite kadar Gazinin teşrifini | tesit eylemişlerdir. Sopa ile dişlerini kırmış Büyük Adada yazıcı sokağında Teryandafilya isminde bir kadının, Ahmet isminde birinin sopa ile dişlerini kırdığı iddia edilmektedir. Otomobil kazası Dün Fenerde şoför Ali idare- sindeki otomobil seyyar yemişci Mustafaya çarpmış, vücudunun muhtelif yerlerinden yaralamıştır. Esrar çekerlerken Üsküdarda Sultantepesinde Os- man İbrahim, Rıza Süleyman, Eşref Sadri namında üç kişi esrar çekerlerken (o zabıta (tarafından yakalanmışlardır. Parası alınmayan deniz tenezzühü Galatada Fatih motörü kaptanı, cuma günü, bir deniz tenezzühü tertip etmiştir. Motör sabahtan akşama kadar denizde gezmiş, fakat kaptana 65 liradan yalnız beş lirası ( verilmiştir. Kaptan tertip heyetinin ortada mevcut olmadığından ve parasını alama- dığından bahsederek, zabıtaya müracaat etmiştir. Hamam takımlarını aşırmak istemiş Kurtuluşta Bozkurt mahallesin- de, bir sabıkalı apartmanlardan birinin balkonundan hamam ta- Mersin, 16 — Bundan üç sene evvel Mersinde esrarengiz bir cinayet olmuştu. Mersinde oturan Kıbrıslı Salih efendinin evine 3 sene evvel bir gece yarısı tanı- madığı bir adam gelmiştir. Meçhul şahıs kapıyı çalmış ve pencereye çıhan Salih efendiye: — Seni karakoldan istiyorlar. Bir tahkikat var. Ifadeni alacaklardır. Demiştir. Bunun üzerine Salih efendi geyinmiş meçhul şahısla beraber yola çıkmıştır. Meçhul adam Salih efendiyi bir bahane ile şehir haricine çıkarmış ve burada kendisini öldürmüştür. Bu vakadan sonra ne Salih efendinin olan teklifleri (e hatırlattıktan ğunu beyan etmektedir. Türk - Yunan Ticari münasebatında Glaring usulü - Atina, 16 (Hususi) — Buradaki Türkiye ticaret mümessili Halil Mithat bey, milli iktisat nazırile uzun bir mülâkatta bulunmuştur. Mülâkat, iki memleket arasın- daki ticari mubadeleler ve bun- ların takviyesi için alınacak tedbir- ler etrafında cereyan eylemiştir. Halil Mithat bey, Yunan nazırına iki memleket arasındaki ticari mübadelâtta Claring © usulünün vasi bir mikyasta tatbikini ve bu husustaki mukavelâtın da akdini teklif eylemiştir. Yunan milli iktisat nazırı, Tür- kiye ile Yunanistan arasındaki ticaret münasebatının fevkalâde takviyesine taraftar olduğu ve meseleyi kabine meclisine bildire- ceği cevabını vermiştir. Eski tütünler mübayaa ediliyor Akhisar 17 (Hususi)— Inhisar idaresi eski tütünlerin mübayaa- sına başladı. Bu şekilde tütün tacirleri arasında rekabet başla- mıştır. Fiatler yükselmektedir. Ismet paşayı İzmirde istikbal hazırlığı Izmir, 16 — Gazi heykelinini küşat merasiminde bulunacak olan Ismet paşayı istikbal hazırlıklarına devam edilmektedir. Ismet paşayı Fırka reisi Hacım Muhiddin bey Afyonda, vali Me- nemende karşılayacaklardır. Bir yunan takımı İzmire geliyor Izmir, 16 — Sakızadası futbol şampiyonu Lelap takımı ağustosta şehrimize gelecek ve üç maç kımlarını aşırırken bekçi tarafın- dan yakalanmıştır. yapacaktır. (o Yunanlilar (OÇeşme Ingiltere hükümeti, bir karar ittihazına intizaren münaziünfih tediyatın icrası teklifinde bulunmuştur. Bu tediyat, hasıl olacak itilâf mucibince ya iade Akşam Bu Sahahki Telgraflar Kuyudaki cesedin esrarı Maktulün hüviyeti anlaşıldı katil de başı koparıp kaçarken cesedi bulunmuş, ne de katilin kim olduğu anlaşılmıştır. Geçenlerde o Mersinde, şehir civarında bir boş kuyu temizle- nirken kuyucular bir iskel:t bul- muşlardır. Bu iskeleti zabıtaya götürmüşlerdir. İskeletin üstünde- ki elbiseler tetkik edilince bunun Kıbrıslı Salih efendiye ait olduğu anlaşılmıştır. Fakat katilin kim olduğu meydana çıkmamıştır. O gece iskelet küyünun yaninda dururken karanlıkta bir adam yere sürüne sürüne kuyucuların kulü- besinin arkasına kadar gelmiştir. Meçhul adam bir az sonra iske- Ingiltere bulunmuştur. yakalandı lete yaklaşarak bir balta ile ölünün başını kesmiş bir torbaya koyarak kaçmağa başlamıştır. Bütün bunları kuyucunun biri görmüştür. Kuyucu karanlıkta kaçan adamı takibe başlamış ve bunun bir köy evine girdiğini görmüş, zabıtaya haber vermiştir. Bunun üzerine zabıta memurları Ayaşlı Hasan ismindeki bu ada- mın. evini aramışlar, işkeletin başını bulmuşlardı. İskeletin başı bulununca Hasan ne yapacağını şaşırmış ve Kıbrıslı Salih efendiyi kendisinin (o öldürdüğünü itiraf etmiştir. İngiltere İrlanda ihtilâfı Londra hükümeti hususi bir hakem heyetine müracaatı teklif ediyor Londra, 17 (A.A.) — Arazi taksitleri hakkında Ingiltere ile Irlanda arasında zuhur etmiş olan ihtilâfa dair olan resmi tebliğ, evvelce yapılmış sonra, hükümetinin vaziyetini teşrih etmekte ve bilhassa bir hal sureti elde etmek arzusunda bulunan mez- kür hükümetin hususi bir heyetin hakemliğini kabul veya böyle bir tesviye sureti bulmak için müzakerata devam eylemeğe: mütemayil bulundu- edilecek veya iade olunmıyacaktır. İngiltere hükümeti hakkında bir itilaf hasıl olduğu ve mevzuu bahs tediyat icra edildiği zaman hali hazırda mevcut olan bütün tedbirlerin Bu tedbirlere, hususi resim de dahildir. Tebliğ, bu teklifin halen muteber olduğu ve Ingiltere hükümetinin bu mesele Rakkında Irlanda hakem heyetinin vekâleti ilga edilmesi teklifinde ithalattan alınacak hükümetinden bir tebliğ alır almaz, böyle bir itilâf 23 temmuz Ankarada hazırlıklar başladı Ankara, 15 (Hususi) — Ank- arada 23 temmuz hüriyet bayramı tesit merasimini daima Hilâliahmer merkezi deruhde eder ve muvaf- fakiyetle başarır. Hilâliahmer, bu sene bayramın daha eğlenceli surette tesidi için çok evvelden hazırlıklara başlamıştır; bir çok yenilikler yapılacaktır. Bu cümleden olarak halk şair- leri arasında müsabakalar yapı- lacaktır. Ayni zamanda İsmet paşa kız enstitüsü müdürü Münir Hayri beyin Sel ismindeki piyesi tem- sil edilecektir. Selin mevzuu ta- mamen Anadolunun köylü haya- tından alınmıştır. Eserde köy âdetleri, (oyunları ve şarkıları bulunmaktadır. Tren kazası tahkikatı Ankara 16 (Telefonla) — Bey- lik köprü tren kazası hakkında Nafıa vekâleti inşaat dairesinin ve devlet demir yolları yol ve cer mühendislerinin hazırladıkları raporları nafıa vekili (o tetkik etmiş ve neticeyi not halinde tesbit etmişse de bugün devair tatil bulunduğundan ancak yarın mütehassısların iştirakile yapıla- cak münakaşalardan sonra vazi- yetin tebellür edeceği anlaşılmak- tadır. Acemi bisikletçilere ehliyetname Ankara 16 — Ankara belediyesi acemilik yüzünden halkı izaç eden bisiklet (o sahiplerine (| şoförlere olduğu gibi ehliyetname vermeği e kararlaştırmıştır. 15 ağustosa ka- dar kendilerine mühlet verilmiştir. Ehliyetnamesi olmıyanların bisik- lete binmeleri menedilecektir. ——— aktine âmade bulunduğunu ilâve etmek suretile hitam bulmaktadır. Ibtilâf, bu suretle hitam bulmuş olacaktır. Cemiyeti akvam Yarın kabul merasimimiz yapılacak Cenevre, 17 (A. A.) — Cemiyeti akvam büyük meclisi pazartesi günü öğleden sonra Türkiyenin Cemiyeti akvama kabulü merasi- minin icrası için fevkâlde bir içtima aktedecektir. Fransa antomoloji cemiyetinin yıldönümü Paris, 17 (A. A.) — Reisicumhur, Fransa antomoloji (o cemiyetinin yüzüncü yıldönümü münasebetile tarihi tabii müzesinin anfiteatrında tertip edilmiş olan içtimada hazır bulunmuştur. Içtimada daha bir çok zevat bulunmuştur.” Cezairde nafıa işleri Paris, 17 (A.A.) — Mebusan ve âyan meclisleri, Cezairde icra- sina girişilmiş olan büyük nafıa işlerinin devamını temine tahsis edilmek üzere 3300 milyon frank istikraz akdini kabul etmiştir. Berutta ziyafetler Berut 16 — Bir kaç günden- beri Cumhur reisi ile kabine er- kânı Berutta bulunmaktadır. Be- rut Mısır konsolosu Memet Sırrı bey tarafından şereflerine mutan- tan bir öğle ziyafeti verilmiştir. Bu ziyafeti müteakip Lübnan Cumhur reisi Şarl dö As tara- fından da yine bir öğle ziyafeti tertip olunmuştur. Amerikada işsizlik buhranı Vaşington, 17 (A.A.) — Ayan meclisi, işsizlik buhranını izaleye matuf kanun Jâyihasim (kabul etmiştir. 17 Temmuz 1933501“ Fransız meclisi — Ananevi dostluğunu | tebriklerini bildirdi Paris, 16 (A.A. ) — Bir çok mebuslar, Türkiyenin Cemiyeti akvama kabulü meselesinin acilen müzakeresi 'talebini mutazamnın bir takrir tevdi etmişlerdir. Takririn esbabı mucibesi, fcö- kalâde müsaittir, | Mebusan meclisi, Ankara Bü- yük Millet Meclisine bir telgraf çekilerek meclisin - Türk milleti bakkinda müttefikan izhar eytes miş olduğu teveccüh ve mulab- bet tezahüratını iblâğa karar ver- miştir. Bunun üzerine riyaset di.“ vanı, atideki karar suretinin ka fi bulünü teklif eylemiştir. zi “Fransız milletinin Türk mil'gs 5 ii a tire karşı beslemekte oluğu en“ ç —— e e MUA m O imi ez ba e anenevi dostluğa tercüman olan | k fransız mebusan meclisi, Türki- yenin Cemiyeti akyama kabılü | # münasebetile Türkiye parlamerto- | € suna en hararetli ve samimi tsb- k riklerini arzeder ve Türkiyegin g Cemiyete dübulünü sulhun atisi | o için mesut bir hadise telâkki | eyler., ) a s Çeşme seyyahlarına kolaylık |» Izmir, 16 — Çeşmeye gelecek Yunanlı seyyahlara kolaylık olmak ve pasaport muamelesi teshil etmek için orada bir polis karakolu ii ihdas edilmiştir. P Adanada bir cinayet | Adana, 17 (Hususi ) — Buçtn b saat yedi buçukta tüccardan Kü- | g lâhi zade Ahmet efendi dükkâ- n nının önünde üzüm alirken sabık | ti kaynı 15 yaşlarında Ahmet Cemal tarafından bıçakla ağır surette ” yaralanmıştır. Yaraları arkasın- dandır. Mecruh hastaneye kaldi- ül rılmıştır. I Iki meçhul silâhlı takip ediliyor Izmir 16 — Çeşmenin Ildir mev- kiinde bir çobanın gördüğü meç- hul iki silâhlı şahıs şüphe uyan dırmıştır. Bu iki silâhlının yaka- mi lanması için Çeşme, Urla ve : Sefrihisar jandarma kumandanları | p derhal takip faaliyetine geçmiş A lerdir. k a taalişi y a Avusturyaya para : b fi Istikrazın bir kısmını Fransa verecek n Paris, 17 (A.A) — Hükümet | y Avusturyaya yapılacak istikrarm — sı yüz milyon şilingten ibaret olax kısmının devlet tarafından temiz edilmesine matuf bir kabul lâyi hasını mebusan meclisi riyaset divanına tevdi etmiştir. Almanyada arbedeler Polislerle kanlı müsademeler oldu. Berlin, 16 (A. A. ) — Evvelki gece de memleketin birçok mahal- lelerinde yeniden kanlı bir takım arbedeler olmuştur. i Frankfurt - am - Melin'de polis işsizler tarafından tertip edilmiş bir nümayişten gelen bir takım gruplara ateş açmağa mecbur ol muştur. İki ağır yaralı vardır. Bir çok polis memuru yaralanmıştır. Komünistlerle nazi'ler arasında da Alman - Felemenk hududu civarında kâin Nordhorn'da müthiş arbedeler olmuştur. Bi; çok yaralı vardır. er Bıçakla cerh Dün Şehremininde Ibrahim Çavuş mahallesinde oturan Kâzım, Sa; Ahmet isminde bir adamla a; kavgası yapmış, Ahmedi bu yaralamıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: