4 Ekim 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

4 Ekim 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Intihap sandıklarının başı gün geçtikçe kalabalıklaşıyor Her tarafta hararetlibir propaganda faaliyeti göze çarpmaktadır B y
 Havalar soğudu Anadoluda ekser yerlerde sıcaklık sıfırdan aşağı Bu sene memleketin hemen her tarafında havalar erkenden...
 Tıp fakültesinin Çapaya nakledileceği doğru değil Yalnız hastane tedrisatının dağınıklıktan kurtarılması için tedbir alınıyor
 Odun kömür fiatleri Bir odun taciri “ortada ihtikâr vardır,, diyor Ormandan odun kestiren müteahhitler aralarında bir tröst
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

J ! | , w Yıldıza minnet elmez 1. Sene 17 — No:"5743 — Flalı her yerde $ kuruş PERŞEMBE — 4 Teşrinievvel 1994 Telefon : 24240 (İdare) » 24249 (Tahı ri)» 24246 (atma) 20113 (iye) Intihap sandıklarının başı gün geçtikçe kalabalıklaşıyor 'Her tarafta hararetlibir propaganda faaliyeti göze çarpma Eelediye intihabı gün geçtikçe hararetleniyor, ker gün sandık başına gidenlerin miktarı artıyor. Dün intihaba iştirak edenler di- ğer günlerden daha fazla idi, Bil- hassa kadınların seçim haklarını kullanmak için sandıkların başı- na koştukları görülü; İntihap yerlerinde faaliyet göze çarpıyor. Namzetler arasında ekseriyet kazanmak için propağanda yapanlara sık sik te- sadüf edlimektedir. Kadınlar bir- liği kadın mamzetlerin kazanması için hararetle çalışmakta, bunla- rın yedeğe kalmaları için gay- ret sarfetmektedir. Dün bazı mıntakalarda bazi kimselerin, okuyup yazma bilmi- yen vatandaşların ellerindeki rey Pusulalarında yazılı imlerden ba. Müntehiplerin matı hilâfına bu tarzda. mesi doğru görülmemiş ve bu süz Fetle rey atılmasına müsaade edi memiştir. (Devami? 2 nci sahifede) Tıp fakültesinin Çapaya nakledileceği doğru değil Yalnız hastane tedrisatının dağınıklık- tan kurtarılması için tedbir alınıyor Tıp fakültesinin Çapada kız m allim mektebine nakli düşünüldü. ğü hakkında dün bir refikimizin verdiği haber üniversite mahafi- linde hayretle karşılanmıştır. Üniversite rektörü Cemil bey, Bu haberi tekzip ederek: «Böyle bir nakil hiç mevzuu Bahsolmamıştır. Olsaydı muhak- kak benim malümatım olurdu.» demiştir. Öğrendiğimize göre fakültenin nekli halkında tasavvur yoktur. Tıp fakültesinin nazari tedrisatir ie lâboratuvar ve teşrihhane me- #aisinde bir değişiklik yapılması düşünülmemekle beraber hasta ne, tedrisatının şimdiki dağınık” Utan kurtarılması kararlaştırıl. gtır. Bu maksatla Guraba ve Cerrahpaşa hastanalerinde yeni paviyonlar yapılmaktadır. Guraba hastanesindeki iki pa viyona bu sene hasta kabulüne başlanarak burasi talebeye açıla” cak, sonra daha üç paviyon ilâve olunacaktır. İnşantı bitmek üzere olan iki paviyon rontken ve cerrahi kısım- larına tahsis olunacaktır. Cerrahpaşada yeni göz hastalık- ve hariciye paviyonları bi rildikten sonra Haseki hastan i | konferanslarına mihayet vermiştir. ktadır atılırken, Yukarıda Beykozda, aşağıda Heybelladada yalnız kadın hastalıklarına ve do- Zuma tahsis edilecekti Bu üç hastane ile fakültenin ih- tiyacı temin olunacak, Etfal has- #anesindeki fakülte tedrisatı bu hastanelere taksim edilecektir. # Maamafih bu sene vaziyeti de- Biştirmek mümkün olmadığından bu nakiller gelecek seneye kak miştir. Yalnız ders programlari talebenin bir gün içinde hastane- den hastaneye dolaşmasına mı dan vermiyecek şekilde tertip edi. Havalar soğudu Anadoluda ekser yerlerde elik öne

Bu sene memleketin hemen her tarafında havalar erkenden &0- Zumuştur. İstanbulda hararet de. receni 12 ye kadar iniyor. Gün sıcak olmakla beraber &a- kşam hava adamakıllı 36 bah, Anadoluda bir çok yerlerde hi yaret sıfırdan aşağıdır. Karsta fırdan aşağı 4, Erzurum, Külah , Etimesutte 2, Bolu, Eskişehir, Sıvasta sıfırdan aşağı 1 derece dir, İstanbuldan İnce elbise ile ve paltoşuz Eskişehire gidenler ge cenin şiddetli ayazında çok kınti çekmişlerdi Orta Anadoluda: sicaklık sifir ile beş derece arasıridadır. Yeni profesörler Üniversiteye celp edilmeleri te- karrür eden hukuku medniye pro- fesörü M. rts ve eczacı mek- tebi profesörü M, Löve bugünler. de geleceklerdir. Bu suretle ecnebi profesörler kadrosu tamamlanacaktır. Uzun müddet araştırmalar yapıldıktan Harikulâda maceralarilş, meşhur sonra kulak, boğaz ve burun has- rh talıkları kürsüsüne getirilen | M. Rutin tedrisata başlamıştır. Bu kürsü münhal bulunduğu si- | Bl — Forma: 67 108 per Bugün çıktı Fiyeti: Her yerde 80 kuruş AKŞAM KİTAPHANESİ anbul ralarda konferans şeklinde ders veren profesör Ziya Nuri paşa, etnebi profesörün gelmesi üzerine 1, Ankara end | orman sahip ve müteahhitel ihtikâr var 7 gi Havaların serinlemes şehrimizde odun ve kömür fintle- arttığma de lar çıktı, Bu hususta dün piyasada tahki- kat yaptık. Topladığımız malâ- matı aşağıya kaydediyoruz: Depolarda evlere teslim şartile Rumeli meşe odununun çekisi 300-320, gürgen 280 kuruşa satıl maktadır. Fintlerde üç aydanberi değişik- lik. olmamıştır. Maamafih geçen Seneye nisbetle 70 kuruş kadar yükseklik vardır. Odun tacirlerinden Hüseyin Fahri bey, bu fiat farkına sebep | depolarda değil, odun kesimini yaptırarak piyasaya hâkim olan aralarındaki birleşmede olduğunu ileri sürerek demşitir ki Muallim — Küçükken jimnastik yapar — Ya zayıflık moda olunsaPı, Odun kömü. ür fiatleri Bir odun taciri “ortada dır ,, diyor Ormandan odun kestiren müteahhitler aralarında bir tröst yapmışlar © Bir odun deposu «ihtikârdan halkla beraber le- tanbuldaki odun depolarının sa ir ve müşteki. isi kadar satamı- Orman müteahhitleri, | bütün rüsum dahil olduğu halde orman- dan sahile kadar odunun çeki 75 kuruşa malediyorlar, Bunların İstanbula nakli için kayıkçılara 70 kuruş'navlun veriyorlar ve bu suretle çekisi 145 kuruşa gelen odunu depolara 70 kuruş kârla 216 kuruşa satıyorlar, Faturaları" imiz meydandadır ve belediyenin kontroluna her zaman açıktır. 215 vasati fiattir. Bize 220, 225 kuruşa satılan odunlar da vardır. Bazı müteahhitlerin elinde oyun- cak olan köylülerin ifadeleri alı- (Devamı 2 nci sahifede) Yazan : SELAMİ İZZET Yeni tefrikamızı onuncu sahifemizde okuyunuz. sanız büyüyünce gürbüz ve gişman olur.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler