15 Kasım 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 14

15 Kasım 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 14 AKŞAM Askerlik işleri Kartal askerlik şubesinden Şubemizde kayı aşağıda isimleri yazılı ihtiyat zabitamının 934 yoklama sna gelmediklerinden Adr? Hayat ye mematları şubece meçhul kalım. 2. Teşrin 934. nihayetine kadar yi bizzat Veya mektupla şubeye üre Gaat etmedikleri takdirde haklarında 1076 No. lı ihtiyat zabitan kadınunun. 10 €4 maddesi mucibince (50) Lira para cezasile oszalandırılacakları. ilân olunur de mülâzimı Rahmi oğ 307 DE Hüseyin Avni EK. (14038) Bit vekili Süreyya oğ 315 Dg mi EK (19813), piyade yüzbü Cemal oğ 305 Diğ Niyazi Ef. (524. topçu yüzbası Mustafa oğ 02 DE Osman Remzi EL (38 - 323), & zabit vekili Halil oğ 311 Di EK, (28633), muhabere mali ammer eğ İZİ Dğ Fuat EK (32202), baylar yüzbaşsı Raşot oğ 305 Dz İk Fahim Nazım EL. (8/328), baytar yüz- basısı İsmail oğ 315 Dğ Tahsin Nahit EK. (27326). baytar mülâzamı Hana oğ İİL De haz Mustafa EE (334), Baytar mülâzımı Sıtkı oğ 319 Dg Os man Ziya ER (51434580), baytar zabit vekili M. Sait oz 311 Di İbrahim Saffet EÇ. (523-128), jandarma 1. ci mülüzim Mehmet öğ 314 Di Mehmet Salâhattin EE (2829), jandarma he- sap memuru Riza oğ 305 DE Ali Riza ER (1952), deniz kıdemli. yüzbaşmı İbrahim öğ 200 Dg Mehmer Avf ER (1180 - 1271), deniz mülâzmi Kur düslü Mustafa oğ Al ER (doğum ve sicili yoktur) deniz kâtibi haci. İbre him öğ 292 Dö Ahmet İhsan ER (65), münmele memuru Durun oğ 290 D3 Hamdi ER (47-317), hesap meme vekili Esref oğ 302 Di Mus Nail E€. (sicili yok İstanbul asliye mahkemesi hukuk dairesinder Düğünü umumi İerinde beri taçayyüp eden Kayserili Haşan Fehmi: bey aleyhinde gaiplik ve ak tin fashi talebile İhsan bey kiz kerrem hanım tarafından açılan davanın tahkikatı için tayin olunan 9/9/93$ tarihine müsadif. pazar günü şar 14 ilânen tebliğata rağmen icabet etmiyen | müddeaaleyh Hasan Fehmi bey bak. | kinda gıyap kararı bilisthez ilânen teb” İiğine ve tahkikatın 11/12/9354 tari bine mürdif sah günü smaç TI etali kine karar verilmin ve bu bapta tan Zim kılınan gıyap karan mahkeme di- | yanhanesine talik, ettirilmiş alduğun. dan yevm ye vakti mezkürde müdder aaleyhin gelmediği. ve tarafından bir vekil, göndeimediği ruree yaben | tahkikatın ikmal edileceği ilânen tebliğ. olunur. 4786) | MÜZAYEDE İLE SATIŞ | 1934 ikinci teşrinin 16 inci cuma günü aibah saat 10 da Kurulama Tepeüstü Barıtane enddesinde 50 mu maralı hanede mevcut eşyalar müzac yede suretile satılacağı ilân olunur. Viena usulü vitrinli gayet zarif yemek 'oda takımı, yüzleri yünlü kadifeden perdesile Porye usulü kanape ve kol tuklar, modem diğer bir salon takımı perdesile, modem ve zarif 4 parça 'dan mürekkep yatak oda takımı, iki kişlik bronz: karyola, ayaklı Singer di- makinesi duvar saati, porlmanle, konsol ayna, Şam tabureleri, tavla, lon yastıkları, kolonlar, salon imasaz Tar yet güzel salon gramefene. biz muhafaza matör. müstahdem iken 7 öeneden tablolar, şambalar, hava gız ocağı ve zümlu esyalar. İsparta ve Usak halı. arı seccadeler. ve kilimler hane dahi sa- tiliktr. Pey sürenlerden 100'de 25 te inat Sab Müzayede ile fevl 1934 ikinci teşrinin 16 ncı cuma ve üzüm ise İB pazar günleri sabah san İ0 da Beyoğlunda Topçekenler sokağında No. 31 hanede mevcut ve müteveffa © Antuan Mango efendiye © ait müzeyyen ve zarif biblo, kumaş ve müzayede ile satışma devam Kolaylıkla mammuzu Ev yaptırmak ve tamir ettirmek ister misiniz? rt, olda ğe De ig, pc ik iy gor ala 2000 Zayi — Beyoğlu mal modürlagünden Ten gehit tabur imamı İbrahim Etten dinin mzaşını almakta olduğumuz. dört © ödet tatbik malrünn kazaen zayi ettik, ol alacağımızlın eskilerin hülle | ım, Hüseyin Bosap, İsmail Zayi mühür — 3 kazı miş mühürümü on gön evvel kaybe. tim, Kimseye borcum olmadığını ve yenisini kazdıracağımdan eskisinin hak mt olmadığını ederim. Merhum Mehmet ecli boy, BE ri A : “bekleyen > akıbet © Tehlike bag göstermiş demekti Bic gün herşey olup bittikten son! Ölşlerindzin — domuk sarı bir ron aldığını göreceksiniz. Bunu diş ağre ları ve birçok vahim huctaüıklar takip, edecektir.

Dişleriniz! kaplıyan kir. tabakası | sinek kâğlar gibi yapışkandır mikropları çeker, muhafaza eder ve besler. Dilinizi dişlerinizin zerinde gözlirrseniz bu tabakayı siz de hissedersiniz. RADYOLİIN Sizi bu teblikelerden kurtaracak ygâne diş macunudur. Dişlerinizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, diş etlerini kuvvetlendiri Günde iki defa Radyolin kullanmakla pek kısa bir zaman ii hakikaten beyaz, parlak ve temiz dişlere sahip olursunuz. HÜSEYİN CAHİT FiKiR HAREKETLERİ 56“ sayı bugün çıktı İÇİNDEKİLER İngilterede İçtimat. inrekot 5 Werner Somart RM Meme Oz Zİ dale a ei Hüseyin Cahit » Pranels Delaisl Robinson'un Avrupaya seyahati . . . . . » Francesco Ni Dimağ w 2 5 Yanl alter Matbuat hayatı ( Yakup Kadri Bey) . . . - » Mosoyla Cahit Gufpönu'dan kaçanlar»... .. 0.5 Tatiana Tehermavina Kürek cehennemi (roman)... ...... “Tullio Murri Kitaplar arasında (Küçük notlar) MM a Fiyeti her yerde 20 kuruştur 1 Numaradan 26 numaraya kadar olan birinci cildi güzel bir tarıda ciltlenmiştir. Arzu edenler “Akşam Matbaası, ndan ve “AKŞAM KİTAPHNESİ, nden alabilirler. Fiyeti 5 liradır. 2: cildi de ciltli olarak satılığa çıkarılmıştır. istanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Eski Yeni Çarşı Takkeciler sokağı 26 26 Dükkân 2 Uncu oğlu m di Ressam Basmacılar sokağı 66 66 Fener Tevkiicafer Taş merdive sokağı o 16 20 Hans Fener Hızır Çavuş Mescit sokağı st Küçükpazar Ali paşa hanı 36 36 Oda Arnavutköy o Büyükayazma caddesi 139 Hane ve 141 Dükkân Çarşı Kayserili oğlu sok SN > Karaman oğlu ,, 35 35 0 18 yi Terlikciler vi 15 15 Galata Yenicami Keresteciler 12 18 Depo Balâda mevki ve numaraları yazılı emval pazarlıkla kiraya veri- leceklerdir. Talip olanlar haftanın pazar ve Çarşamba günleri saat on dörtte müracaatları, O“F, O “6988, Israrla Ağrıları ve soğuk algınlığını geçirecek bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha- trlayınız? Alacağınız mal, hakiki olmalı. Ambalajlarda ve kompri, 'melerin üzerinde 43) markasının mutlakâ bulunmasına dik- kat ediniz! ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Merkezi: Adapazarı İstanbul şubesi : Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel. 22042 Komisyon ve Ticaret kısmı: Galata şubesi Üsküdar şubesi İtimadı Milli Sermayesi İhtiyat akçesi : ŞUBELERİ Tel. 23623 Tel, 43201 Tel. 60590 Tel, 41937 Bandırma - Bartın - Biya - Bilecik - Bolu - Bozüyük - Bursa Düzce - Eskişehir - Galata - Gemlik - Gerede - Hendek - İzmit - Karamursal - Geyve Kütahya - Mudurnu- M. KemalPaşa Salranbolu - Tekirdağ - Üsküdar - Yenişehir. Müsait şartlarla mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet İkraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri alır. müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. Komisyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye satışına delâlet eder, (itimadı Milli) kendi sigortasıdır. FOSFATİN (PHOSPHATINE FALIERES) ÇOCUKLARIN EN MÜKEMMEL GIDASIDIR 7 inci, inci aydan itibaren: memeden kesmu zam- anlarında ve noşvü nüma esnasında kull Sürmesini ve kemiklerin taşakkülünü teshil eder, Sıhhat ve kuvvet bahş eyler. Her çocuğun hoşuna gidar bir gıdadır. ECZANELER VE BAKKALİYE DÜKKANLARINDA BULUNUR. FALYER ir. Diş, evossl Zeynep İstanbul Ziraat Bankası Sıra © Semti Mahallesi Sokağı No. 1322 Beyoğlu © Hüseyinağa © Arnavut ve yeni Yenikaya eski Bilecik 1647/1 Büyükada Türk oğlu ve Mehmetçik 3160 — Beyoğlu İstiklâl Cad. ve Bursa 3240 (O Büyükada (o Yalı Zagnospaşa ve Özdemir ve Yel üfürdü sokakları 3243 ” Palamut 3421 o Hasköy O HacıŞaban O Sakızlıbostan 3423 Aksaray o Kâtip Kasım © Çorbacıbaşı Y. Orta Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedel kullerden 3160 sıra mumaralısı kapalı zarfla, leri açık attırma suretile on dörttedir. Alıcıların Galatada eski Kredi Liyone Bankasında satış komisyonuna müracaatları, Satış Komisyonundan: Emlâk Nos 4471 9-19 163 - 165 165/1-165/2. 2 $ 8 68 şa çık Hisse: Cinsi Hisseye göre mu. p hammen kıymeti m Afişap dükkân üstü ev 584 TL 589121/663552 Arsa metresi 36 Me“, 20/120 Kâgir dükkânlar ve üstü 9038 |, iki kat odalar ona Havuzlu arsa metresi | 3124 636,50 Tamamı Arsa metresi 131 524 ın Ahşap hane ve bahçe | 400 Tamamı © Arsa metresi 9 98 nakden veya gayrı mübadil bonosile ödenmek üzere Yukarda evsafı yazılı gayrımen- lmıştır. İhaleleri 5/12/934 Çarşamba günü saat wi mai ii

Aynı gün çıkan diğer gazeteler