3 Aralık 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

3 Aralık 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mahir 10 — iz AKŞAM Kânunuevvel 1934 istanbul Vilâyeti Muhasebeciliğinden : Emlâk ve o. ve maaşların! yi İirşa isteyen zat maaşları sahiplerinin malmüdürlüklerine vize ettirmek igin müracaat günleri : Fatih, inönü, Beyoğlu, lal ei rinde N 3 Birinci MZ 934 $ " " isküdar, Kadı Pazartesi askeri yetimleri eşiktaş ve Sarıyer kazalarınd a Sariyer kazası Beşiktaş kazası Cumartesi Paza Pazartesi Salı Çarşamba Perşembu Mütekait, Dul ve enlem Birinci bii İkinci kânun, Şubat 934 maaşlarının tediye günleri Eminönü malmüdürlüğü Beyoğlu Malmüdürlüğü (Üsküdar malmüdürlüğü ( Beşiktaş Malmüdürlüğü TARİHİ: Sirkeci Emirler camii Malmüdürlüğünde in gişe İkinci gişe kira kapısında Malmüdürlüğü alatasaray Kasımpaşa İkinci gişe binasında Askeri yetimleri sne yetimleri Pain yetimleri (o Askeri yetimleri hi yetimleri Mülkiye yetimleri İlmiye Askeri yetimleri 6 Birinci Kânun 934 Perşembe 1- 200 150 1- 175 4901- 2001 - 1» 5100 120 1- 250 8 " n cumartesi 201 - 400 işi -.300 176 » 359 4201 - 2201 - da 5101 « 5200 500 9 ” n pazar 401 - 600 301 » 450 351 - 530 - 4671 5201 - 5300 501 - 750 İlmi, mülki, yetimleri V , » Püzartesi 601- 800 Oo 451- 600 531- 712 6001-61 2601 - 2800 © 5301 « 5400 751 - 1058 Mülkiye yetimleri Mülkiye yetimler u » salı 801 - 1100 Oo 601- 750 2001 -2150 o 6111 - 6410 2801 - 3000 5401 - 5500 7 Askeri tekaütleri 12 # » çarşamba 1101 - 1300 751 - 900 2151 - 2300 5001 « 3001 - 3200 5501 - 5550 $ Askeri yetimleri 3 ” » Perşembe 1301 - 1500 o - 950 2301 - 2490 5151 « 5300 3201 - 3400 5551 - 5600 1601 - 1800 15 EN n Cumartesi 1501 - ilâ ilâ 2401 - 2500 O 5301 - 5450 1 <3 5601 - ilâ 1801 - 2000 Askeri yetimleri mize tekaütleri o Askeri tekaütleri Askeri tekaütleri Peşin maaş 16 » n Pazar 5001 - 5300 - 1200 5451» — 1- 250 4001-4120 Is al 2001 - 2200 17 ” » Pazartesi 5301 - 5600 ini - 3300 1201 - 1400 (o 5601 - 5750 251- 500 Al21 - 4240 2201 - 2516 Mülkiye tekaütleri Mülkiye tekaütleri 18 ” n Salı 5601 - 5900 3301 - 3500 1 25 6201 - 6275 501 - 760 4241 - 4360 5001 - 5250 Mülkiye tekatitleri ilmiye ve avans 19 ” » Şarşamba 5901 - 6200 O 3501 - 3700 3001 - 3250 Oo 6276 - 6375 761 - 1050 © 4361 » 4400 9. 2 ” » perşembe 6201 - 6628 (o 3701 - ilâ 3251 - 3485 Oo 6376 - ili 1051: - 1300 © 4401 - 4560 İlmiye ve avans Fatih Malmüdürlüğü g Kadıköy e Merkez: ipi Samatya kişesi: Samatyada Eyüp kişesi : Eyüpte yade Z Birinci gişe İlkin: : Birinci sina gişe As. yetimler Mülkiye ila m a As. tekaütler (o As. yetimleri (o As. tekaütler As. yetimleri Mülkiye yetimleri 6 Birinci Kânun 934 Perşmbe 1- 250 1400 1943 - 2250 1943 - 2250 1 - 3250 1- 150 8 ” ş o Cumartesi (O 251 - 4 Gi - 1600 2251 « 2340 3251 - 3500 151 - 300 9 w n oPazar 501 - 750 1601 » 1942 5075 - 5250 3501 - 3750 301 - 400 10 i n o Pazartesi 751. - 1146 4283 - 4500 5251 - 5462 3751 - 4000 401 - 600 Mülkiye yetimleri Lı # Salı 2341 - 2600 4501 * 4750 7391 - 12 vi « Şârşamba (© 2601 - 3000 4T51 « 5054 7601 - 7763 v > ila Askeri tekaütleri — Mülkiye yetimleri As, tekaütleri Maliye tekaütleri 13 “ w perşembe (| 3501 - 3750 1600 Mülkiye tekaütleri 15 - m Cumartesi (3751 - 3900 6701 - 6900 8579 - 8956 5201 - 5400 601 - 1700 16 “ » © Pazar 3901 - 4100 1 - 5401 - 5600 1701 - ilâ 17 Ni » < Pazartesi 4101 - 4283 7167 - 5601 - 5800 AVANS iz ülkiye tekaütleri el "Salı 5463 - 5750 © 8201 - di 5801 6000 İLMİYE > İlmiye 19 Ni m. Çarşamba (9801 - 9950 8401 - 8579 6001 - ilâ vans a n o Perşembe 1- 200 1 — Zat maaşları sahiplerinin muayyen günlerde gişelere müracaatla maaşlarını almaları lâzımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatın hitamında verilecektir. Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: PARA - TAKSİTLE Senelik faiz ii 12 Sıra o Semti Mahallesi Sokağı Emlâk Cinsi Hissesi Hi: Er yapi GUYUK yani No, No. sı hilenin vw küçük tamiratınız vkrsa ge ile 1502 Fener Tevkiicafer Kiremit 62 Ahşap hane 12 120 T.L. a İstanbul Bahçekapı » 1978 tenli Kari. Karyef Atikali Bahçevanoğlu 51; . Kügir.biam ve balığı v3 4535. G0 Ne aleme am paşa paşa 1512 Aksaray Çakırağa Bak: O Hayriyetüccarı 3İE. Arsa metresi 61,03 Tamamı 12205 iş; İstanbul Beşinci icra almak Bir lalı Kemaletti; maca le MN. i ii Be 2076 ” Şeyh Ferhat oo E. Ayazma pike Azimkâr 8E e 2 La AZN a gi a0 m 2868 Boğaziçi Yeni Balyan ye irinci yeni 13 Ahşap hane ve arsa w Ml GdilasiRe “mlere GR i 5 ünü saat on Üçte İstanbul Sultan ha 3006 - Istanbul Hoca Hocapaşa mpi orta ve Ser- 45,45/1, 8 Depo 997/240 364. mam caddesinde Suraskl mağazası kar» paşa di sokakları şısında Gİ numaralı Uci z 3117 e ö Hocapaşa 24 Kâgir dükkân 27884 334 e” ik arttırna ile satılacağın: N Vee anların 81 (3182. Boğa © Yenimebale Pazarbaşı NESE | Alan bae ve dakklm SR ASİ ka Kaka mmdin 3718 Yenimahalle mektebi 44 Arsa metresi 112 DM Doktor 11356 Beyoğlu Hüseyiağa en 102 Ahşap hane Tam 1250 RHOR i Yüzde yedi buçuk pey akçelerile rimübadil bonosile ödenmek üzere ilen e yazılı gayrimen. Eminönü Valide kırâsthanesi yanında: z leri nakten veya > kuller açık arttırma suretile satışa nir ei 221293 Istanbul Sahil Sıhhiye Merkezi Baş Tabipliğinden: Merkezimize ait Kavak istimboi ettirilecektir. Mi dörtte Galatada Kara Mustafa paşa sokağında in Merkezi binasında müteşekkil Ko enlerin — esini gi Saks tey. m istimbotu! Merkezi Tababetine müracaatları, açık mi ünakasa 18 birime biman 1934 salı psg saat on omisyonda yapılaca- örmek üzere mezkür Merkez Baş bie esi için de Büyükdere Sahil Sıhhiye (8108) 'umartesi günü saat ön dörttedir. “ue Limanı tesi günü sa e olunur. Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: | »w Mektep talebesile pansiyona ait çamaşırların yıkanması aleni i münakasaya konulmuştur. Bu baptaki münakasa 8/12/934 cumar- saat İd te yapılacaktır. Taliplerin Üzere müracaatları ve münakasaya gireceklerin muayyen saatten wvel muvakkat teminatlarını mektep veznesine yatırmaları ilân e " (7761) Telefon: 241831, > age a araniyor ia Beyei e) e ve içerisinde astarla a ai ve ta- “e ie Kame a niz > semti meçhul- şekilde bohça lee vi iü Bakla Ata fik hanı birinci katta 7 numrada terzi oil ise) o getirdiğinde 15 ra bahşiş verileceği ilân Li 27476 şartnamesini görmek

Bu sayıdan diğer sayfalar: