18 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

18 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 14 Maarif Vekâletinden: 1 —Orta Tedrisat eğen mk Tarih - Coğrafy bilgisi, Biyoloji, Riyazi anca, İngilizce emi yem sel a: AK muavini olmak eyes için ne ade açılacak tihanlar 'emmuz Pazartesi günü İstanbul p> öneme se ır. ui imtihana dahil Ödenek 1 sr irem B) 20'den eksik ve 45 den fazla yaşta seçen C) Hüsnühal öbebislei oldukları, cünha nevinden mahkümiyetleri olmadığı hakkında gir vit veya kaza re eyetinden bir mazbata ibraz Hale: ur. ve mu olanlar bu mar müstesna olup abi oldukları Daire âmirinin ye vesika kâfidir. D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani vucud. ari- sarıdan salim olduklarini isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu- allimlik etmiş bulunmaları lâzımdır. 4— msi imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 umaralı kanunun 1, ci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde kargi bir si tedri; in muallira muavinliğine tayin edileceklerdir. — Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekâ- ete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu iri bağlanacaktır. A) Nufus tezkeresinin asil veya tamil B) Tahsil derecelerine aid şahadetname e “ yözikalırınlı asıl veyahut suretleri, Cc) Hösnühal mazb: D) Mahalli Maarif İlağcükildn nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat raporu, EA Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve vi fiş; F) Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflar, Bu vesikaların en son 1/6/1935 tarihine verm Vekâlete gönderil Ören 2 ii e ia en nal li ee istidalar hi muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilân olunur. £ (1957) Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma Ka ri Tib Talebe: Yurduna lüzumu olan rd elbise- ği ŞAM 18 büya 1935 BiRİKTİREN RAHAT-EDER Yeni tertip: plânını görünüz. 1.ci keşidesi 11 Mayıs 1935 tedir Büyük ikramiyesi 99,000 Liradır em: halıları v. ve nk kumaş şartname ve nümunesi gine kapalı pe eme ile m ta konulmuştur. — İhalesi: 25435 salı günü saat 15,30 'da Sm om Bi inasındaki Komisyonda yapılacakdır. 2 —Tahmini si Kumaşın e metresi bedeli 485 kuruşdur. .3 — Muvakkat temi minet: 727 ira 50 kuruşdur. 4 — İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vesikası göster- © meleri; i e — Kamil bedelsiz olarak Tib Talebe Yurdu İdaresia- 6— mi belli gün ve evvel muvakkat teminat eme a di makbuz. veya; mektubları ile ve vakiimele yazılı". vesikalar. ile | yak sat 10 da Feriköyde Ergeni Komisyona eüraenatları. (1811) kon caddesinde: (sabık Frenk mezar- 2. . N lk. caddesi). Matara fabrikası. sırasın Gümrük muhafaza genel komutanlığı | 159 generic: mean ve Istanbul satınalma komisyonundan: m nk e m — Muhafaza kıtaatı için 250 ilâ 300 kilo tartar yedi tane iri bi 5 Kreme kaju anlayan vi bal 22-4-935 pazartesi günü saat 14 de ana Sİ anma aç yapılacaktır. açan kadife kral SE kemane 2 — Tasarlanmış tutarı 630 liradır. oltuk,. ikan usul yvot. kaz 3 — Pazarlığı iştirak edecek olan istekliler. muvakkat teminat | Çele, Ve eek ai emeli cen > olan 48 liralık vezne makbuzu veya banka mektublariyle birlikte | de amda ani kusursuz © belli zamanda komis; bulunmaları, (1914) ver. emaalsi bıçak takı- z 1, defa b kasık tad ve (Sahibinin Sesi) ra plâk- lam. ile. bir fonograf, san kesme ve : . deri iki; İngiliz een e lde muşamba kristal ve Capoı a b sir — . .. . . » AZI turun; t Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. m Ten Mir iu. eşyalar. Ağ KN çaprast” telli, ile e seccadeler. (Ha- ne pay satılıktır. yağlı boya: kusursuz (10614) (Mecburi step; 1935 Nisanın. 19 ck Cuma günü sabah da Be- | m iye yer e e in Har | katında mevewt ve Mi Jean Wei prog 0 mama de b | beze alti yağ Bö sb senai OYUNL hı e ml pe parali irlar, aak müzayede suretile satılacağı ilân olu- | trik bibloların, ni. Bezik; nun Viyana, mamulât arusyak Tin, gramo) ofomim vesair hayli “ iğ lemeli İS parçadan mürekkep ların müzayedesine nisanın pr gecti bütün ie takımı, Bayu aynalarile birlikte, 18 par an Tü e şir ça“ yüzleri Cebeli'libnan kumaşından | Çim edile ke Yay öze salan takımı Şam kumaşından ) Müzayede Di wi 1935 Nisanın 19 un gür nü sabah saat |0 da Beyoğlunda To- katliyan ie sırasında Tiyatro soka- 6 n aralı Hristaki.. hanı © Rak Sabri. Haranın. V AKŞAM KİTAPHANESİ amm Sane şu yeni okudunuz mu? İSTANBULDAN LONDRAYA Şileple bir yolculak (Resimli 270 sahife) 75 Kuruş (mon vesmayun yatak oda takımı, mürekkep küçük ( #al takımı eye bir kl saati, pi per ceviz salkim mam Seki bir Klasör, yağlı yun ini alar, mayan KM HAYVANLAR ÂLEMİ laplar, banyo — takımı koraple, Ee Mlp yalı ay el inen, yağ çağ , çini soba, port-mi (Resimli 280 sahi dol ve Acem halıları etmi | | dal gişe bie Pep eşi İJ NEREDEN GELİYORUZ peşi Mi Yaradılış sırlarını anlatır Birime Beli Diz (Resimli . 164; sahife) A 4 mame aki ardan et 40 Ki vel İstanbul asliye mah üret düirednde yapılmış Vaye und JR ARZIN MERKEZİNE SEYAHAT raytag kanalizasyon Aram. rasında © mütekevvin delik tesbiti Fenni'romanların keşif di in (oyenilenmesi için verilen. beyaciname. © müddeialeyhe (Resimli 84 sahife) I 3. i , mi yolma nin 29 Kuruş De beğenilecek yeni esi YERYÜZÜ BKYUZU Basılıyor say ie ğ kri C AKŞAM KİTAPHANESİ kaim ii üzere ie olunur (10601) lari yaldızlı konsol ayna v: ar, masa, sandalyeler, iki Zed Dr. Hafız Cemal beki maz soba çini ve dökme se eli Veni çıkdı, iie 30 kuruş Ğİ ve bronz elektrik avizeler yali ei günlerde saat (2,5 aynali, z dolaplar, muşam Serin > 2 kadar İstanbul Divanyolun. wzi yeri : balar, iri ve sair lüzumlu eşya dl VE) ma hi ü kabinesinde , 2 adet eke büyük ti AKŞAM KTAPHANESİ ği ei Mr Gümrük Muhafaza Umum ie İstanbul Satınalma omisyonundan: ; e ümrükler için alınacak ve tasarlanmış parası 3320 lira olan tane büy 5 tane küçük yerli yapısı Kasa satın alınacakdır. ama 2/5/1935 perşembe günü saat 14 de açığ e yapılar cal 3— nz esi ve evsafı Komisyondan her gün alınabilir. 4 — İsteklilerin 249 ei teminatı muvakkate vezne makbuzu veya Banka mektubları ile ibi i leri i yaptığına dair ehliyetni

Bu sayıdan diğer sayfalar: