20 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

20 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© Sahife 10 AKŞAM , 20 Nisan 1935 7 | KÜÇÜE İLÂNLAR Maarif Vekâle tinden: fya, Fen ile Biyoloji, Riyaziye, kayu e deki muallim Bi mek isteyenler için bu mtihan im 5 — ili K yazlık bahçeli gazino — Kiralık mobilyeli yalı — Arn GE — anlar | Temmuz Pap ibi nbul Üniversite- ln Be bar nm "ane Esi civarında ei Çifte ha- keke Birinci 166 mümara sinde bşyaz ktır. N l vuzlar gazinosu o mefruşatile beraber | 6 oda, salon, banyo, telefon, bahçe ve 3— ii enn dahil olacakların: Muhasib — Daktilo, fransızca ak | Kiralıktır. Galatada (Sen ai yi al 1 na bar ya AM A) siz olmaları, hasib | Numaralı hansi sabahları sâal mobilyesiz alıktır, erunundakiler: 5 | e Gm ape bir m Mi me rimel ilm at : Bebek 78. 8 B) 20'den eksik ve 45den fazla yi mey : t | — terlerinizl ve muhaberatımızı temin eder. ılık küçül anma tAMNMN ahşab sa atılık ev — Boş C) Hüsnühal erbabından oldukl: ünha n £ AkşamdaeKâtib» rümuzile müracaat. —9 | Lâlelide Lâleli caddesinde köşe başı 2 | oda, mutfak, kuyu, torkos elektrik ve | mahkümiyetleri olmadığı hakkında mahal siliyet veya ka idare | Türkçe usulü defteri — Hesab, | numaralı Marko kalfanın iki sileyo el | bahçesi olan Haydarpaşa Yel değirmeni heyi eğ bir mazbata ibraz etmeleri (Halen uallim mnhaberat bilirim. Bankada (100 lira | Verişli dörder oda, birer mutfak, birer | karakol karşısında rıhtım İskele cadde- vi bu bei il olup mensub oldukları, Daire ünirisin / | teminatla bir müessesede aylıklı hizmet | hamam, birer taraça, fevkalâde nezaret. | sinde e No. li hane satılıktır. Gezmek ereceği vesika kâfidi | İÜ arıyorum. Beyoğlunda Tarlabaşı caddesi | Talibi â için k “» Her türlü asia ve muallimlik etmeye mani vucud | ari- No. 103 Bi PA namına mektu! apartımanının. kapıcısı bay Mehmede | şısında 88 No, pazarlık Beşiktaş Aka salarından daliür oldulilirini dubat eder tasdikli belim raporu izi müracaa müracaat, -— 65 retlar 60 No. da bay Bedada müracaat. pi Bai ei — ni caddesin- B i yn mi mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu- h Ki de A sek ikika mesafede eyoğlunda — İş bankası ki allimlik etmiş bulunmaları lâzımdır. l Aşçi arıyan. i da düz yolda tramvaya pek um 020 Üzörinde 8, yoğ biri 7, Gora zirlöyü iile Se nindiğ Sir — Namzetler. imtihanda muvaffak: oldukları “takdirde: 1702 e Ri di eri 8 odalı, ele trik tale bulunan bir “sofadan büret numaralı kanunun 1. ci maddesinde ölçme irani e İl > ya Mya İki köşk yirmi bin gi buhçesile Pera. | ehven kiralık daireler. Bahçekapı Celâl her hangi bir | 8,6 yaşında annesiz biroğlana bir anne | ber toptan ve şeraitle acele satılık- a İÇ oz Si. Yak — il giz çe © şefkatile bakabilecek tecrübeli, namuslu, | tır. Görmek, almak istiyenlerin Beyoğlu <A arıdaki bl — vee üamzetler bir istida ile Vel ciddi bir bayan aranıyor. Sirkeci Mühür- k ear ei Süreyyaya mürâca- k hane Kasım- lete race edec stidaya şu vesikalar bağlanacaktır. lar zade hani No.29a öğleden sonra r mi E DE s0: 2 va fus ağar a e mii tasdikli sureti, p t 2-4 arasında mü Yalnız tanima anlik: | ELİ ha ve, ahsil eya aid şahadetname veya “vohikalarının asıl k 2 — ahçı dükkânı ve İn “kald vi lira ve > etlei kalfası aranıyor arsa — Kanlıcada iskeleye bir dakika Yy e etiren Ham sahibi tarafından sa- W be De aranıyor. Talibler asya li mükemmel rıhtım ve parmak- mila Gişe için Fatih “At pazar C) Hüsnühal iler kadar Sirkeci Sanasaryan han 88 No. ya | lıklı 8 tarafı duvar içinde bol tatlı su | 4» yp A bidine müracaat, ve ei Maarif İdaresinden nümunesine tevfikan tasdikli sıhhat drünan tiMim. “e ve meyva ağaçları 1400 arşın Kanlıca ———————————————— | Mescid çeşme sokağı 2 No.da bay :5i Kiralık apartıma! Muktedir bir bağcı ustası — | Fatmaya müracaat, Hamam. Bilezikği sokak No. 27 FERAH “ny Mal Maarif eee tasdikli ve fotograflı fi Her türlü bağcılık lk ne a — a hirbmiknda 8 Gla bir delrğikirekie F) Altı aded 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflar, Salam bee e sekin 22 eski Amerikan mektebi karşısında 43 | tır. san gaz, e açık manzâra& Bu vesi alar en son Pr sin tarihine kadar Vekâlete gönderil- em ayki bee Sine | Kon bir köşkün apartıman gibi kulls- | ve bol g Kira in; te miş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra Vekâlete gelmiş olan veya müracaat etmeleri, Telefon 1840 — İl a eş mame J şi evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında iki dikiş bilen bayan aranı- | nezareti, çamlığı ovardır, il 1957) nda sağ e bele yi ni bi Lai muamele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilân olunur. yor — A bir dikiş yurdu iki | vapura yakındır. Cuma, Pazar, Salı k Ayi dikiş bilen bayan arıyor. Aylık 30 | gezilebilir. —4 rl Lr ak i i : il » ğ ge e <a ka mera ea Beyoğlunda kiralık apa Fahriye müracaat, Telefon 49069, Akay Miele müdürlüğünden: iyeyi Jar pi gi & eşi man — İstiklâl caddesi «Şık» sinema: — eğilecektir. Harcırahlarım yurd verecek» karşısında 156 No, lı İstiklâl apartıma" tir. Talib olanların Istanbulda «Lâle > | yının 8 inci dairesi kiralıktır. Görmek 5 — Müteferrik tatbik olunacak çe tarifesi iskelelere asılmıştır. aapartımanında dördüncü dairede Zİ | için kapıcıya, tutmak için « ŞAM » ELE AE NK EZER! ME aktin. bayan İkbale müracaatları. Cep tarifeleri gişelerde satılm İl k AK! Mar abmnşgin bep Hüreddine Mi Hususi riyaziye dersi ar tarifesinde © gezinti m sir lucid seferler : Adalar - Ana - Yalova” hattında 22 Nisandan itibaren | | cani mektebi sim 3 — Satılık eşya Modada — Maa müştemilât doku- | Lise ve orta mekteb taleb: yet papa ile si e b EDENE İULLZR ga AKARI :ar odalı kârgir iki ev kiralık taksitle | ssri olarak imtihanlara haya 13 ir r ob İN de satılıktır. Başka emlâk ile de müba- | İstiyenlerin Akşamda R. 7. Adalar — ima — Pendiğe 19,45 : <p RkE pe — edilir. eye ağa rumu: | tahriren müracaatları. Anadolu hattın 17,40 ka beğ aziyette acele abin Senin Soktubla ii ig Kadıköy — Haydarmsa 20,30 i — Voyvoda caddesi Danü, rta ” b A a Server. EZ v Kiral örn - Kumk: api çarşısında pimin aldırınız ii sabahı e m eli 9/1 No. Ni Kapalıfirn bir sehörbi) anesini (o adres del oi ye çıkaran a bakan 0 aki- bedel suretile kiraya verilecektir. Mü- olarak göstermiş si kari'lerimizdan | my hi Kanal — — Pen — Merezyeim DO ye. Sultanhamam : Katırcıoğlu han CE « EL 20 S - Kimya. fl ep ii Aerial e kerime is m —3 ger - BB - ES - KA Kadıköy — Haydarpaşaya 9,50 a Yarkı » Yı © . piliclik, 120 ve 60 tavukluk camekânlı Satılık büyük hane — Beyoğ- as okan dara fenni ve sıhhi yapılmış ve her şeyi tek- | lunda İngiliz” sefarethanesi kasındı < mil kometler!e bir erkek tavus kuşu | Aslan sokak 13 No1 hn emr Erta renk j istanbul Evkaf Müdürlüğü Ilânla i satılıktır. Almak ve görmek istiyenler | 19 pa üyük oda, salon , arkası bal | Değeri de z kayan Mene om caddesinde 1 e için çok al İçinde MUHASEBE üvenme , maralı köşke müracaatları rica Di raraat, #İ LiraK. ie K. or elenen Sİ m uğraşanlar için ai bie çel k yazlık bahçeli kahve —| Müderris K. Kömürcüyan isarından; | 860 00 64 50 Satılık şapka makinesi — Şap. | Kıraathane otel bakkaliye e io | Yeniharflerle: — Tenzilli bedeli “Kr. dayali. 430 metr eki ici bulunan arsanın o ka ülüleme islim amerikan Unikum | kanta devretmek istiyenler Sirkecide Yİ ve: tatbiki kambiyo 8ö malı, (219 i pka makinesi acele satılıki Pari o da bi M eni muhasebe 122,5 i : b Mark a o a — : b 2 a otel e» a berber bay Mehmede car malimat vs ak Papi 30000 2250 —— maniyede vir çarşısında 4İ sayılı dük- Telefon: 42709 —2 RT özür nde — Zincirlikuyu | İhtisas ma © ime iliak “ Satılık mükemmel yemek odası | caddesinde asfalt yola nazır tapulu ke- Gğike, Baneyi silent vo'bankap © (© | 15000 11 251 Bayü My Sahaflarda 57-59 sayılı dükkânın © — takımı — Hakiki Viyana mamulâtın. | lepir orazi, tramvay başlamak üzere | Ticari ve mali hesab 0 tam dan mükemmel bir yemek odası takımı | olduğundan, arzu eden Galata Havyar ügaritma . cedvelleri (yeni 45000 3375 Çuklakilarda Büyük Yenihan orta katta 38 p eli Bir büfe, b dresuar, bir | handa 77 E Ni Kölalyanı üstünde rin: rakamlarla) sayılı odanin tamamı. © (2928) ki koltuk ve iki sandalye, | tidiye müra | Başlıca satış yeri: İkbal ii ilenei yi ie . : Bien İstiklâl cad aadiiele mobilye 25000 1875 Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Vezirhan © © Babikyan mağazasında görebilirler. Jandarma Genel Komutanlığı (J.U.K.) alt katta 14 sayılı odanın tamamı, 5529) 3 2070 00 155 25. Sultanahmedde Üçler mahallesinde Tapu idaresi 4 — Kiralık-Satılık Ankara Satınalma Komisyonundan: sırasında Dikilitaşan baka ve 207 metre murab- İm Rİ aa cins ve mikdarları yazılı saraç malzemesi üzer- bat olan Üçler camii arsasının tamamı, o) al viralık Köşk — Erenköy we ar ztn ve saatte satın alınacaktır. 33410 2507 e Hırkaişerif Akşemseddin per odi — Parasız olan şartname ve icab eden izahat: her gün komis- i Fırın sokağında 50 sayılı ve 167,50 metre murab- Sa alınabilir. heme olan Akşemseddin camisinin Ni meş- ço . — İstekliler yi alınacaklar için pazarlık gün ve saatinde, Paker arestmın kille, ıl kiralıktır Gi eksiltmeye girmek istiyenler de eksiltme saatinden bir saat 70000 5250 Yenibahçede Arapemini mahallesinde 86 me &cele satılık ve Telefon Beli : evvel teminatlarını komisyona vermiş olmaları, (1689) murabbaında eri Arapemini Mustafa E. cami Kiralık — Beyoğlunun merkez bir Ayrı ayrı pazarlıkla alınacak : e ape pastanesi me birinci Cinsi y ii a h İlkteminat P; ri 438 00 3285 Edirnekapısında Hat Muhiddin uy vg Acr katta alı, tamamen in 8 de giri lerin ie çeşme sokağında eski 45/47 yeni 41 sayılı 84 m kâğıdlı, banyou, sü gaz ? - Kürü Kü my metre murabbaında olan arsanın in (5321) tri isatını havi mükemmel bir j apartman kiralıklar İp sineması un; | 1 — Kolanlık gerit © S00metre O 12500 (938 21493519 | 34500 25 88 Kasımpaşada Haline Sönüee eablesinde e | diriyetinde bay Kastro'ya Müracaat ga Blk ike 3500 263 21/4/935 11 metre murabbaın: - a olan a Nalıncı Has: | — 1 |3 — Keçi kılı 20000 1500 21/4/9514 Ai Ma aa Kirahk k köşk — Panel erbahçe civa: 4 — (17) kalem- ilgi Yukarıda yazılı iyinin satılmak üzere «15» gün pa ri Çifte havuzlar mam mahalde Ye gem demirleri açık vi gıkarılmışlardır, Üstermesi Nisanın 24 cü lin sokağında 3 ve 5 numaralı, 6300 21/4/935 15 | ba günü 5 de yapılacaktır. Almak isteyenler belli ar ev- dört dönüm bahçesi, çam ağacları, de 5 lerile Mahlü i Mai İN ie melik m MM ee em iye eksiltme 1 iş Mi vel RR güvenmeleri! lât kalemine gelmeleri, , (1787) biri yedi, diğeri dört odalı iki bab köşk | Sarı sabunlu köse! Resmi İlânlar Türk Limited Şirketinden: Şirketimiz tahsildarı Neci primin Sadık bi yrılmış kiralıktır. Görmek istiyenlerin Içindeki t n ince o Wi Sw © bekçiye ve talib olanların Beyazıt | Siyah vakfe 400 ,, O 80000 (© 6000 | 224935 saat Bakırcılarda Panço Apti bakır fabrika 45000 Pazartesi 15 Idüğundan kendisinin şirket a her hangi bir Bu Nada bay Ekreme müracaatları, m RK KAY lm ie Ne rez YANRAĞA B8l selâbiyeti kalin diği — olunı iyi almağa l , 7

Bu sayıdan diğer sayfalar: