20 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

20 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© 20 Nisan 1935 İŞLETMES alis : Karaköy - Köprübaşı Tel. 42962 — Birkeci Mahardarzade Tek 22740 Rizeye kadar, © AYVALIK We O Pl TESİ günü saat 19 da İzmire kadar, «2024» JERSİN YOLU URİYET vapuru 21 Nisa » PAZAR saat 10 da Mer- sine kada e u posta yalnız bu se- fer gidiş ve dönüşte Rodosa uğramıyacaktır, «2026» m Gölhenbiniz, Stokholm, Oslo Danzig, Gdynia e Abo eval ve din de limanlar Şark ve Kara €DİZ başlıca inanlar arasnda 16 nde e sy ve'avdet için mun tazam pestal Gilynia - Tan Gothenburg ve ye Üekiisen. yal vapur! VE Go otla z EBlalandı N gi da İstanbuldan Hamburg Rol Da in - Kopenhag, Gdyni Entzig - toksin, ve Oslo, liman ri İÇİN hareke tedecek vapurlar. Şmaland vapuru . Kisana “doğru. asalaı “ 2 Mayısa doğru. Gotland Fazla ti için Ga lata'da Sina Vakıf in feski yi hanında) 4 üncü katta kâin acent alığına müracaat, Tel “44857 -8. (0965) DOYÇE LEVANTE LİNYE HAMBURG Eamburg, Brem, Anvers, İstanbül ve âhrisiyalı arasında azimet ve avdet muntazam po ilme Bre, Btetin, Anvers ve Orient Linien Gothenburg I TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han, Tek Telefon: 22925 sm KARABİGA YOLU VAPURCULUK BARTIN vapuru 20 Paya CUMARTESİ saat de Karabigaya kadar. İstanbul PAŞA Satınalma PAŞA Nânları kalem eczayi tıbbiye kapalı > eksiltmeye konmuştur. İha- lesi 30 Nisan 935 sal alı günü saat rinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektublarını ihale saatin- den bir saat evveline kadar ko- misyona vermeleri. (19 X 4887 lira 70 kuruşluk yapı mal zemesi pazarlıkla satın e İhalesi 22 Nisan 935 pazartesi gü- nü saat 15, dedir, İstekliler mezkür Komutanlık Satınalma komisyo- nuna gelmeleri, 1982Y 4963 lira 31 kuruşluk yapı mal- nü saat 14 dedir, İstekliler mez- kür en cins ve fenni şart- larını hi Komir. yonda göre- bilirler, Pizirliği iştirak edecek- lerin 373 liralık son teminatlarile birlikte mezkür saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyo- nuna gelmeleri. (1984 AKŞAM- “Yama © BIRİKTiREN RAHAT-EDER Sahife 11 *klenen vapurlar Haraklca vapuru 25 Nisana doğru Ml ala vapuru 18 mayısa doğru İM vapuru 90 Mayısa doğru Urgaz, Varna, Köslence; m ve İbra limanı zi hareket ecek vapur! Uim Küpe 20- 33 Mayısa doğru, Yakında Hambür Brem, Anvers ve Roterdam İmama ii bareket edecek vapurlar. öz hurbeck Yapuru20 « 21 1 0) iğru, Delos vapuru 22-23 hisana döğrü; Hereklsa Yapuru: 25-28 nisanâ doğru, Pelin ner için iyim Ova a Laste: nisana m :44647 * 6 (9934) FLORYA Şekerleme ve pastahanesi m ACELE SATILIK Köşk ve Erazi İstasyon ve iskeleye on dakika mesafede Yakacığa, Marmaraya ve hattâ İstanbula nazır Karta- ın en yüksek tepesinde Tikveşli merhum Ba a «Ebülhüda» köşkü 'ile arazisi “lepir bir fiatle satılıktır. Duvar ili la çevrilmiş “30 'dönüm “arazi 350 ye yakin mahsul veren zey- tin ağacı, ayrıca 3, 4 yüzü mey yalı, meyvasız'çam ve rm ağa köşk ile a bir akır ve araba- lığı va; Kayi fevkalâdeliğile bir sanatoryom veya otel, arazisinde- vüsat ve uygunluğile bir çift- “lik ittihazına elverişlidir. (Ak- şam) da Mustafa Rağıba mü- racaat! Sinirleri e eri gibi dimağ üzerind a maori liğe, in umum rini artırır 412 EE LA Ea ci ee İİİ A İla İL pala a derd al YİN LU pe Demiryollari ve Limanları işletme Umum idaresi ilânları |. m istasyonundaki geçit mahalli ea dönüş ze , 600: parke tâği ” ei — Afyo: yapak sebe içi in'4 714/935 rtesi güni alınacaktır. de ek iile ile Haydarp e binası dahilindeki Birinci işletme komisyonu dürli abi İ i 1 2 — Mezkür malzemenin muhammen bedeli 2531 lira 50 kli — ve muvakkat teminati 189 | — Bu ira 86 kuruştur.* girmek istiyenlerin muvakkat teminatı istasyon veyas * si but -Haydarpaşa veznesine yatıran! yet vezne makbuzlarile; i 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesil evvel komisyona ya bizzat İmei veya iü mektubla göndermeleri lâzımdır. 4— Bu. işe sid şartnameler Afyon istasyonu ile Haydar; gar binası dahilindeki komisyondan lin olarak Mm iz a günü saatinden» vi “ aşa il Çikolata ; 140 K. Şam fıstıklı Nuga o > 140 K Kestane mile >» siz K astalar : 6 kuruş LİKÖRLU YENELER - İENİNO> gikolataları * Bütün mallarımız en halis tere yağile yapılır Çay, Nişan ve Düğünler için © gayet ekven yes hususi yl lınır. İstiklâl Maddesi en 154 Çık sineması karşısında KAŞE NEOKALMINA EYİ EKEN EYİ. BANKAYA YATIRILAN DARA EYi EKiLMiŞ TOHUM GiBi VERİMLİDİR. HOLANISE BANK ÜN ALARMI HAN © KARAK©Y' PALAS Mali diri GU LİL il

Bu sayıdan diğer sayfalar: