21 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

21 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 AKŞAM 21 Nisan 1935 e işletmesi Mi türle A » Anadolu - Yalova hattında 22 Nisandan itibaren a nk ilkbahar tarifesi 2 “ela GleEİ tarifeleri gişelerde satılmaktadır. İlkbahar tarifesinde sa batan tahsis olunan seferler perşembe günleri 1 aat D Adalar — e — Pendiğe 19,45 Anadolu. battı 17,40 Kadıköy — ei ,30 Cuma günleri sabahı Adalar — ilem — Pendiğe 8,00. Anadolu 7,45 mai — Ml 9,50 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi -itânları Muhammen bedellerile miktar ve evsafları aşağıda yazılı (7) gurup malzeme ve eşyanın 13/4/35 cumartesi günü yapılan açık eksiltmeye iştirak eden olmadığından vi smı için alınan fiatlar haddi lâ- ında bulunmadığından telini açık eksiltmesi 24/4/35 Çarşamba günü saat İ4de ME, E e e em yapılmak ve her gurup a ri ihale uza" asap ses işe girmek styönleri Mel ali Beni tes minatı Ha veznesine esine yatirarak rami vezne makbuzla- rı ve kanı üncü maddesi kanuni lükmmiliğri dair beyan- eksiltme günü saatına kadar komisyon reisliğine müraca- dır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa gar binasi dahilindeki komis- in | olarak dağıtılmaktadır. 1 — 275 Kg. levha pa (muhtelif eb'atta) 125 Kg. 4 köşe amyantlı —— salmastra muhtelif ab'atta, 80 Kg. örülmemiş kort amyant, e bedeli 396 lira 45 kuruş ve muvakkat teminatı 29 lira 75 kı 2— 2850 Ke, ye ini gen bedeli 855 lira ve muvak- kat teminatı 64 lira 17 kı — 1000 Kg. si e “Soo pere toz “ei muhammen be- deli 578 lira 75 kuruş ve muvakkat tei 4 — 15000 adet adi ii > MDA mn bedeli 1809 lira ve muvakkat m gi 135 liradır. 00 225 adet demir gaz borusu orusu T. si, 600 metre galvaniza gaz borusu muhammen bedeli 1601 lira lira 10 kuruş ve muvakkat temi- natı 120 lira 8 kuru; 6 — 3000 adet küçük, 6300 adet büyük hasir süpürge muham- men bedeli 1626 lira ve muvakkat teminatı 122 liradır. 7 — 3000 adet salla çalı süpürgesi muhammen bedeli 180 lira (1966) ve muvakkat teminatı 13 1/2 liradır. GEN KASRETLE TAHAYOLETIĞIN ÇLIĞE/ŞKAVUŞ BUNU» TEMİN “EDERİ ve. ADEMİ iKTİDARI lira 41 kuruştur. muhammen SUMER BANK UMUM MUDURLUĞUNDEN: — Konya Ereğlisinde yaptırılaca BEZ FABRIK, ASININ bakiyeli inşaatı eksi! b) Mukavelename c( Fenni şartname d) Projeli — ii kiyasi fiyat ve keşif. bedel mukabilinde Bankanın Ankara il tedarik edilir. in Te Sİ zarf LİR gk ği cilli ticaret ini lak ve va gök bali le olduğunu sisle müal uahhar tarihli belge ile arttırma günü olan 27 Nisan müsadif Cumartesi günü €n geç si saat bir Bir komisyona makbüz mukabilinde teslim edilmiş veya ai olarak posta ile vürat eylemiş bulunması il ir, kkat teminat mikdarı 28007 ti ira: aynca 200.090 liradan diğ olmamak üzere-en az bir bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduğunu zin vesaik ibraz etmeleri lâzımdır. — Eksiltme 27/4/935 tarihine müsadif cumartesi ei > 15 de Ankarada Bankalar caddesinde kâin Umumi Mü- dürlük binasında yapılacaktır. Istanbul Sıhhi Müesseseler “Satınalma komisyonundan: mer ve Çocuk bakım evi için bir aded pompalı ame- ia ölmedi açık eks yü in satın alınacaktır. — İhalesi 25 Nisan 935 Perşembe günü saat 15 de Cağaloğ- a Sıhhat müdürlüğü banda komisyonda yapılacaktır. 2 — Tahminibedel liradır. 3 — Muvakkat teminat 56 lira 25 kuruştur. 4 — Şartnameler bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. teklilerin cari seneye aid ticaret odası vesikasını gös- Gl ve belli gün ve saatten evvel teminat makbuz veya banka mektublarile komis müracacı (1987) ACELE SATILIK Köşk ve Erazi İstasyon ve iskeleye on dakika mesafede Yakacığa, eee ve hattâ İstanbula nazır Karta: lin en yüksek lid Tikveşli merhum Bay edin meşhur «Ebülhüda» köşkü ile arazisi ke- lepir bir fiatle satılıktır. Duvar- la çevrilmiş 30 dönüm arazi, zü erd köşk ile büyük bir ahır ve araba- lığı vardır. e e bir sanaiaeyşm a otel, arazisinde ki vüsat ve e bir çift- lik ittihazına elverişlidir. (Ak- am) da Mustafa Rağıba mü- racaat Şeker Hastalığı Olanlar endi idrarlarındaki şekerin mikdarını bizzat anlamak için Kimyager Hulki İsmail Giykoz ölçüsü - (Giyeomötre) aletini kullanmalıdırlar. Basit ve pratik bir alettir. Eczane ve ecza depolarında bulunur. Nafıa vekâletinden: 10/4/1935 tarihinde münakasaya çıkarılmış olan Afyom- Antalya hattının Baladız - Burdu aki 24,5 kilömetrelik 7 inci kıs- ray ferşiyati, inşaat a balkeem suretile ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye oni Mul iibel ihale bedeli (370; Eğ liradan ve muvakkat teminatı da (18, yen) liradan ibaret bulunan bu in resi 6/5/935 pazartesi günü öğleden sonra saat 15 bali binasında, di isliği yapılacaktır bu işe girmek isteyenlerin teklif mektuplarile münaka- sa şartnamesinde yazılı diğer evrakı 6/5/935 tarihinde öğleden e aki teklif mektublarına iliştirmeleri iktiza eylediği ve ş kavelenin değişen Di ihtiva eden varakayı tedarik etmek ey (9) lira ve mlina! evrakının hey'eti meter sün , 50) lira bedel mukabilinde ki demiryollar inşaat reisliği, bilecekleri ilân olunur. ” nd Ucuz Romanlar Bu e e Kuruş 40 Yalı Çapkını (Bu: ön Cahit) 30 (Selâmi İzzet) 30 Dipsiz k (Vâ-Ni 25 Pembe planla iki ülkeyi sil (Hikmet Feridun) Karacaahmedin astarı (VâNü) Kardeş katili (Va-Na) y 25 Bir kadın geçti (Salâmi İzzet); 20 AKŞAM KİTAPHANESİ Dr. AHMED ASIM ONUR hastane: Yatak ücretleri 2 liradan itiba- ren., 3 Ea sımfda ameliyat ücreti Emniyet Sandığına Rehinli Mücevher Satış ilânı : Bu mücevherleri her gün Sandık holündeki camekânlarda ANEY eme ar örebilirsiniz , KAMERALAR İstanbul İkinci İcra e ş Dosya No, en cinsi o, 934/1800 Bir zümrü! ra » 2698 Bir roza Di bir çiftroza İsmi Mustafa Nuri ki 55841 Melekper “ 2099 > iye nişan (bir taşı germe 42483 Nihat 43014 Mediha Hatice 48041 Zeynep Hikmet » 2184 Ni roza madalyon Bir roza va pantanfif İki altın sa re roza eri ikiroza küpe g 2 n 2816 n Si? 41119 40547 Vasıf Cemil e iymi mp ği İbrahim Seyfullah m 3893 Br çi plt a n 3923 (6, e — — 2 « 5 BE pE BR — 5 r G Lg Vİ Vasıf Hayriye roza yüzük, 576 nn gümüş. 49540 gram gümü: 50973 Bir roza iğne, bir elmaslı kol saati, Bir çift pırlanta, bir çiftroza ir roza yüzük, bir pırlanta kravat iğnesi. iğne, bir pır- lantalı er he taş nok- san) bir üzük, bir e 4374 1 4378 Gabay m 5501 Leylâ Halide m 0555 ,r 515562 Bir çift roza küpe, bir roza Ea 56948 Ml iskal inci, bir çift roza küpe, bir altın saat, bir altın kordon, bir altın bilezik, ya Eze gümüş. 5567 İki miskal dj plana p Gi De roza ye İge altın saat. » 6449 Bir çift.pırlanta gül küpe. Bir roza iğne ik iz) Bir çift roza küpe Bir roza ve bir pırlantalı yü- - (bir taş noksan). hurda bilezik 60527 e çift pırlanta kol düğmesi, bir roza kol düğmesi, takımı. 5 parça). 60888 n. 6666 Bir çift pırlanta küpe. 61002 7402 Bir roza menekşe e at isimleri yazılı 2 iyet rn rehnetmek öm istikraz . odaklar il vadelerinde tediye etme- ihetle meri alin paraya çevrilmesi aslam mezkür Fatma 56942 57070 57822 Adile Hatice Kâzım ii. "bir roza 58436 Muazzez 58616. Ölü Hacer varisi Zeki 50714 Atife 59420 59909 Tahsin Ayşe Fatma Selâhattin Cemil Settar sairosi yazılı ei tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 ten itibar: arttırma suretile satılacaktır. Talib olanların yevmi mezkür ve te mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatları ilân (2056) 4 EN 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: