21 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

21 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Deniz yolları ES ie rübaşı i M rem İşL ai ET Yel 49065 Karaor san PAZAR günü saat 20 de Rizeye kadar «202 İSKENDERİYE YOLU ANKARA vapuru 23 Nisan SALI günü saat 11 de İsken- deriyeye kadar. «2054» imza Xport Saamsip Ç Çerporadon bir ei ie lima ay 10, e > inçi günleri Key. York,'dan barel şi yayında Kev- York'dan gelecek va “Ecelsior vapuru 23 ve doğru. Xminster vapıru 5 Mayısa doğru xarch vapuru 17 Mayı sa doğru k yakında Kev - York, Fladelfiya ve cariyi N o Merak e çer e ği İslOr vapuru 27 Nisana u E inster vapuru 8 mayısa doğru e uru 20 mayısa doğru daha yEBDY a, müşterilerinin menaflina | Yi hizmet fevkalâde seri pos Var taktim emelile İskenderiye veya silyada aktarma suretile ve doğru imoşinese ile Nevy ork için mezkör b; urlar anl erik: dahil bin viyolleri e Kanada, Gol, Mak 5 z g yiv Ve Los Angeles ile San o he vecize bütün bim in F onşmente ile eşyayı ticariye ip vpisik taelâ. için Galada'da öne Hati (Eeki Asi iie üncü tayı H8Yri - Araboğlu ve şeriki müre- Ta, La BT. 18766 MAZON MEYVA TUZU Müferrih ve Mileyyiniir Mide ve barsaklar boşaltır. Kabızlığı ve ke İzale eder; MİDE şişkinlik ve a alarım giderir. MAZON sim ve markasına dikkat, Deposu: Mazon ve Botton <cza deposu. Bahçekapı. bankası arkasında No. 12 Gençlik ve Güzellik Kanzuk eczanı a Balamir Kremi cildinizin tazeliğini, (BALSAMİN a okan. İstanbul Kumandanlığı Komisyonu ilânları | K ıtaat ihtiyacı için 1818 adet kuruş olup muvakkat teminatı 75 liradır. İhalesi > nisan 935 cumartesi günü saat” 15 tedir. Şartname ve örneğini Funda bulunmaları. » Gümüşsuyu sar için 800 tavuk açık eksiltmeye konmi tur. Beher tavuğa Salma dilli el 70 kuruştur. İlk teminatı (42) liradır. İhalesi 28 Nisan 935 bulunmaları. şsuyu Hastanesi için 7000 He süt açık eksiltmeye konmuş- Beher kilosuna tahmin edilen vel 14 kuruş olub ilk teminatı yonda hazir bulunmaları. «1872» Gümüşsuyu Hastanesi için 1500 kilo yoğurt açık Şema > muştur. Beher kilosuna tahm edilen bedel 20 kuruş olub ilk te- minatı 23 liradır. İhalesi 28 Nisan 935 p Şartnamesi Fındı Komisyonunda Me Eksilt- meye gireceklerin temi buzlarile birlikde inizi ha- bulunmaları. zır 1,000 çift eldiven açık eksilt- muvakkat teminatı 42 liradır. İha- 935 günlemeç pa- Şart- evvel komisyonda hazır bulunma- «1842» ları, Dairemizin 93143881 e İı des- yasile merhun ve mahci rk Anonim reçlik kömür madenleri yi Ahonim ile merhun ve mahcuz bulunan Ki- itibariyesinde 3000 sd ii bedeli ödenmiş 12000 adedi sülüz” bedeli ödenmiş mecmuu a 7350 adedi ha- li 7 di ise nama muhar- r hisse senedleri m esham Me: Dördüncü val akif hanında iu gönderiniz. nümüune gönderilir, Adresinize d İstanbul üçüncü icra memurluğundan: AKŞAM Sahife 11 21 Nisan 1935 amm ÇOCUK HAFTASI - KUMBARA HAFTASI Siz de yavrunuza İş Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek . sene bu hafta çocuğunuzun da birikmiş birçok parası olacaktır. ia RİN, TAVRONUN * VERDİĞİ” Me ok büyüktür -< amma, bunu "yavrularını N besleyici “yiye: 'ceğin, HİLESİZ; KAYMAĞI ve VİTA: İMİNLERİ BOL” İNESTLE şexerli?südü, olduğunu her#aman Belit Nafıa Bakanlığından: 10/4/935 br 3 münakasaya çıkarılmış olan im - Antalya hattinm Bozanönü - arasi Ae 8 kilometrelik mükerrer yedinci sminin İnşaatına talib zuhur etmediğinden inşaat ve ray ferşiyatı, inşaat ai ve ehliyeti fenniye şartlarından ğiştirilmek suretile ve kapalı zarf usulile yeniden eksilt- meye kı ia; bedeli (300,000) liradan ve muvakkat teminatı da (15750) yade ibaret bulunan bu aa ve e eksilt- mesi 6/5/935 pa; ede, Sü sa emiryol İnşaat Reisliği | Hİ eml Komisyonunda . yapılacakdır. Bu 7 lk isteyenlerin teklif mektublarile müna- şartnamesinde yazılı > evrakı 6/5/935 tarihinde öğleden sonra saat 15 e kadar İnşaat etmeleri lâzım geldiği ve ii yal ya a in Tea en az ii la wvel. Nafıa Bakanl ğın na İsi müracaat ederek alacakları be ehliyet sz inakasa evrakının heyeti umumiyesini 15 lira isteyenler 9 lira ve mi m ey an Bakanlık Demiryollar an eisliğinden alabi- kleri ilân Dr. Genokok aş AŞISI türbesi No. İstanbul 7 inci icra Mi si Bir borçtan dolayı mahcuz ei karar verilen bir adet Poli tahvilât borsa kapısı önünde 24/4; 935 makinesi motörlü 22/4/935 yünü tarihine müsadif. çarşamba günü saat ze iz alinebil azartesi saat 10 ia İl 15 &e ikinci açık arttırma suretile sa Küçükpazar Kutucularda 5 tlacaktır. Taliplerin mahallinde idi No. lı dükkân önünde hazır bulnac: nacak memuruna (müracaatları ilân tarafından (o satılacağı ilân olunur. 4106901; di > 4 di kinik - sü Belsoj karşi pejg| rn iz il Divanyolu Sultan 189 YÜ KİĞAN Istanbul Milli Emlâk min Cins ve Mevkii tutari o Müddeti Lira mlıca tepesindeki kahve yeri ile tepeye : mlık mahalli. Büyük Ça 190 in, ezarlığından Darülâceze ii göle, bir a. Kâğıthane yolu, bir 'oligon arazisi, bir tarafı Fişekhane ve Karaağaç yolu ile ile Musevi mezarlığı arasındaki 1V5/935 1378950 75 ila31/12/935 Tophanede Topçular caddesinde 363 No.lı düke 00 ukarıda cins ve mevkileri gösterilen Yerler lamda ne ve müddetler Üzerinden açık arttırma usulile kiraya ecektir. İsteklilerin ve şartlarını öğrenmek isteyenlerin 24147935 aa günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey #izieherle müracaatları. (Ml) (1804) takdis Gym çil 5 a makbuz Marke a ? v li olduğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: