21 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

21 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Nisan 1935 | iÇERDE OLUP BİTENLER ) $ o AKŞAM Edirneden gelen | Almanya ile ticaret İzmirde Muallim- yolcuların eşyası Gümrük-başmüdürü ne diyor Ed dirneden trenle gelen yi ların bağaj eşyasının gümrük b Yannamesine tâbi ii şikâyetlere yol açtığını ve Şark Vaziyetin düzeltilmesi şebbüsatta bulunduğunu yazmış- tık, İstanbul gümrük baş müdü- rü bay Seyfi Aydın dün bir mu- harririmize şunları em «— Edirne yol €şyasından ticareti mein ei Yannamesi istenilmesi zaruri bir tedbirdir. Çünkü, > bir ve konul vu me, Mta en Kaçakçılığa mâ- a çare yoktur. Bu itibarla ae ünün birime muvafık görülme m taraftan kumpanya nez- dindeki başmüfettiş bay Salâhad- din başka tedbirlerle li Öne tatbikine Jüzum bulunm a- ığı ki Edirne bagaj eşyasının diğer emtia ile karışmaması için ayı ir vagona konularak mesinin maksada sürülmektedir. Nafia vekâleti, devletin vari- datile alâkadar olan bu mesel tetkike başlamıştı mühürlen- Göçmenler Çanakkalede n mühim hazırlıklar yapılıyor Çanakkale: 19 (Hususi) Trakya umumi müfettişi bay İb- rahim Tali beraberinde iskân mü- şaviri olduğu halde Karabigaya geldi. Bir gün Karabigada kak dıktan sonra, Çanakkaleye geçti, im Tali bugün Gelibolu - Mem) yolu ile Edirneye dön- müştür, Yaza doğru Çanakkaleye k kala- balık bir göçmen kafilesi iskân edilecektir. Bu husustaki ık- şimdiden , Va Purculuk şirketinin Mete vapuru ile dün göçmenler için kereste izmir havalisinde bağcılık oi 18 (Hususi) — Vilâyetin bağcılık çabuk — sökülen bağ mikdarı 700 m vilâyetinde 1152 hektar bağ yle Yalnız Milâsta bu yıl 9000 Amerikan çubuğu dikcilmi ei r. Kontenjan harici ola- rak Biyer Muğlaya 2500 tane imon, portakal, mandalin ve muz ı getirtilmiştir. mamen kalkmuı: ir, Her is- ğe müsbet ie dan İmiyor. Ye- İni anlaşmanın tatbikine e kâfi geleceği ileri| — —ğ— a aaa m Nöbetçi eczaneler Bu akşam :i eczaneler Tiğ anlaşma i iyi esir yaptı Türkofis Berlin şubesinden gw len malümata göre, yeni (Tü; Alman). ticaret anlaşmasının iki memleket münasebetlerinde iyi tesiri görülmeğe başlamıştır. . Bu neticesi olaraak, Al man ithalât kontrol daireleri Tür- kiyeden gelecek emtiaya karşı daha müsaid davranmağa başla- mışlardır. Hattâ iki hafta evvel kontrol da- bu daireler tarafından yeniden muameleye konmuştur Maamafih a yem ta- nınca vaziyetin tamamile düze! ceği temin ediliyor . nyaya deniz yolile mem- ler mahallesi Beş tip üz üzerine evler yaptırılacak İzmir 19 (Hususi) — İzmirde yangın yerlerinde inşa ettirilecek olan (Muallimler mahallesi) işi yakında bir hakikat olacaktır. ME ear yaptırılacak olan muallim evleri için şimdiye kadar ni eden muallimle- rin miktarı (250) yi bulmuştur. Taksitle ev yaptıracak muallimler evvelâ yüz liralık hisse alacak- lardır. Ondan sonra her ay ma- aşlarının dörtte birini de evin rasını ödemek üzere vereceklerdir. Muallimlerin yaptıracakları ev- ler için beş tertib plân hazırlan- mıştır. Bu plânlai evler pa- halıdani ucuza doğru inmektedir. Büyük tip plâna göre ev yaptıra- cak olanlara yangın yerinin Birin- Imaj leketimizden yapılan yumurta ih- racatının vapur seferlerinin azlı- ğı yüzünden istenildiği gibi ola- madığı söyleniyor ve tacirleri- mize şimendifer yolunu tercih et- gp mi > inin aralarında bir birlik Ki ihracat işleri- ni tanzim etmeleri de temenni olunuyor. İşaret edilen diğer bir nokta da, Alman tacirleri sif Hamburg pamuklarımızın 100 kilosuna 100 mark vermek istedikleri halde Al- man kontrol dairelerinin bu fiati yüksek sayar: ri ğe yanaşmamı verm 2- Ir, Ii siz fabrikalarının kartel halinde aralarında birlik yapmasına rağmen Hambürg pi- Şök şark tütünleri satışları- nın normal ve fiatlerinin memnui- yete değer olduğu kaydediliyor. ye ne. yi yapmı sai ilmik. Profesör harabede haf- riyata başlamıştır. Mühim âsarı erer Mm mey E çıkacağı umul- yrnkyedan baba bei ey k demi sı, Rok ilm isi a ima indirmişti. Fa- anın im mahsu- dali hub mahsus tarife- — müteaddit müracaatlara rağ- lat ıştır. Trakya köylüleri bu hususta yeniden teşel tta ve mahsul zamanına kadar haini ucuzlatılmasını el lerdir. Bunun üzerine ya yeni hububat tarifesini bir ire evvel çıkarması için tebligat ya- pilmıştır, şunlar- . Galatai aç (Fındıklı), «Hasköy: Halk; paşa; Merkez, Beyoğlur çi ei Cevad (Galatasaray), Me pulo (Yüksekkaldırım), Şişli: Şükrü, Bakırköy: Hilâl (Hatboyu), Ak y: Şeref, Fener: Arif, Samatya Teofilos, Şehremini: Hamdi, Karagü: ük: Kemal, Beşiktaş: Ri Emin. önü: Hüsnü Haydar, Sarıyer: Asaf Ba- haeddin, Kadıköy: Hulüsi Osman (Sö. gütlüçe: Leon Çubukciyan o (Mu- vakkithane caddesi), Üsküdar: İttihad, Beyazıd: Asadoryaı arı Ne- cati. Şehzadebaşı: Sırrı Felan Alem: dar: Sım im, re Heybeli: a ili iŞ ci Kordona yakın olan kısmından arsa temin edilecektir. Küçük tip evler ayni mahallenin iç kısmın- da inşa edilecektir. Her ev ikişer kat ve en az üç odalı olacaktır. Her evin birer bahçesi de ola- caktır. Zaten belediyeler kanunu mucibince bahçesiz ev yapılamı- yacaktır Beş tip plân üzerinden yapıla- cak evlerin kaç liraya mal olaca- ğı tesbit ettirilerek ve Ankara yapı kooperatifine inşaat için mü- racaat edilecektir. İzmirden bazi mimarların da Muallimlerin mhal- lesi inşaatını yapmak için hazır- landıkları duyulmuştur. Zeytinlerimiz Mütehessıslar mahsulü çoğaltmak için çalışıyorlar| & İzmir 18 (Hususi) — Dünya zeytin vaziyeti önünde, zeytin sa- hasının genişliği bakımından üçün- cü derecede gelen Türkiye; mah- bakımından sekizinci dere- cede istihsalât yapmaktadır. Bu vaziyetin düzeltilmesi için ekono- mi bakanlığının zeytin mütehas- ytin mıntakala- Bunlar aşılattırılmak s8- inde mahsul veren ağaçlar ha: line sokulacaktır. İzmirde bir * tecrübe zeytinliği ile bir tecrübe yağhanesi yaptırılması İzmir mın- takası m mütehassısı tarafın» ık görülmüştür. Bu- nun için balam bir rapor eko- nomi bakanlı lığına gönüerilmiştir. Izmir mini esirgeme kurumu İzmir 17 (Hususi) — Şehrimiz i lık kongresi verem mücadele c miyeti toplanmıştı. Çocuk esirgeme işleri için iyi ça- > kararlaştırılmış we yeni y amdi Nüzhet, bay Ke- zacı bay mal Kâmil, avukat bay Süleyman Faik, bay Nahid Hilmi, tüccar- dan bay Mazhar Nurullah, bay yi Şerif “e ve ressam iy edek seçilmişl erdir. ii “zor, fakat “ öyle temiz, öyle ışıklı bir Sahife 5 Ankara mektubları vyet artistlerinin konseri çok parlak oldu Bütün artistler, bilhassa madam Barsova pek çok alkışlandılar Ankara 18 (Hususi muhabiri- mizden) — Sovyet Rusya opera artistleri dün akşam Halkevinde ve Bizim Em halkı- utulmaz e geçirttiler. Dili dm yüksek canile bu kiymetli ort dakikalarca alkışladı. gelmişlerdi, Atatü irkün locasında Ss ardı. vetliler üç saat, 9 dan 12 ye it milyonlarca Rus halkı ara- sından süzülüb seçilmiş ve her bi- ri dünya miniğim birer kıymet mn bu artistlerin 5 i derin bir zevk- e dinledik, kabiliyetlerini tak- ir ettiler. Ben burada artistlerin kendi sahalarındaki Daimi 8 teker er ölçüye vuracak değilim. Bu » bana düşmez. Fakat onlar zaten musikiden inceden inceye anlı- yanlar yi kendilerine yakışan notları almışlardır. Ben yalnız, bu eşsiz geceyi anlatmak arzusundan kendimi alamıyorum. e nsere Riyaseticümhur orkes- trasının "çaldığı 1 istiklâl ve inter- national marşlarile başlandı. Ri- yaseticümhur orkestrasını büyük Rus şef dorkestri Ştenberg idare ediyordu. Ştenberg ihtiyar olma- sına rağmen o kadar çevik, o ka- ar canlı bir sanatkârdır ki, ya- şi kesi h yre rünmez bir âlemden toplayıp bize getirmek sanatini bilen bir sanatkârdır. Onun sihirli değne- ğile uzaklardan topladığı bu s0s- ler izler same temiz bir heyecan içinde bırakıyı Rüyam orkestrası bir kaç parça çaldıktan sonra musi- . kişinas Halil Medi, Rus sanatkâr- miş, muvaffakıyetle başarılması başarıldığı mein sanatkâr king agi me cek olan — ve öyledir. terbiye sinin 1 yenii söyl sonra dakika! & Halk her “artisti dört defa sahneye çağırdı. Hiç imse artistlerden ayrılmağa ra- zı olamıyordu. zi Kadın Mem Moksa- kova ve Barsova en be- güllüği karam o sez . sakova ire wimli sark ek sab ie söyledi. Alkışlar arasında sah» neden çekildi. ni 51 yaşına rağmen, sesi var ki, bilir taslardan berrak bir kii Bödüriyor. He. ila alkışlandı. üç, le türkce olarak söylediği (Bük bül ç harikulâde bir ven malik Barsovadır. Erkek artistlere gelince, bun- ların hepsi büyük.Rı daki yerlerine hakikaten şünmeden verilebilir, Bu kabilis yetlerini klâsik operalardan söy- e parçalarda isbat etti- Bunlardan başka henüz pek sayılabilecek olan kompo- siniri çaldığı kendi eserleri çok güzeldi. Balet ai la beraber oynıyan eği hareketlerin yi a dır, Bu iki artistin beral dıkları oyunlar halkı bedii zevk- lerin en üstünile mestetti. ran bıraktı. Dudinskaya bir ayağının baş- parmağı üzerinde altı yedi defa farı fırıl dönebiliyor. Oynarken sanki hiç yere basmıyor zannedi- iyordu. Nibayet bu güzel gece Messe- rerin yaptığı futi Ji fantezik bir dansla bitti. rek futbol kıyafetile oynanan bu nihayet- ye çağırdı, K büketler hediye edildi uzun A ndılar. güzel gecenin verdi- ği Ve uzun tarafına dağıttılar. — Ş. H. Bankaların teminat lela Gümrükler: mi darlardan teminat mektubu iimrük mem! m değeri, teminat veren banka sermayesinin inin yüzde ellisi- ni geçmemesi lâzım geldiğini zam nederek bu kıymeti geçen temi- ı kabul etmi, nat mi lar, Bankalar bu vaziyeti elle te e şikâyet va Vekâlet gü: lere gönderdi- ği bir ile Tm işlerin- de teminat mektublarının banka | sermayesinin yü yüzde ellisini geç“ memesi mecburiyeti mer dan böyle bir kayıd arai sını bildirmiştir. a SINEMASININ tenzilâtlı kuponu Bu kuponu eri gişesine V. Palkona yalnız 15 ile girebilirsiniz, Pazar gündüz ve gece Mu r rtisti Messerer ve onun- al GU vi ğ ererek kuruş öm p

Bu sayıdan diğer sayfalar: