21 Nisan 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

21 Nisan 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Nisan 1935 NEYİN O YEL & ağ e e Sahife ? klz No, 23 r... Nasıl olmasın, ötekiler denizleri aşıyor- sa, bunlarda geni ş bir kıtayı bir Ol arap ötekine aşmıyor- A) Bir re geniş bir istirahat sa- lonu var, buradaki rahat koltuk- mış olursı Trende bi Katili vi sinema e manikür e pa im yanı başındaki Obölme ir okuma ve yazma lr Bir e rai yazı masası üzerinde Mene kalem, kâğıd, zarf kart- si € isterseniz var... Hem hasıl, iç , mektubluk kâğıdlar ve zarf- WE liye tellerde olduğu gi- Bi trenin resmi ve basılı... ir Hani, da haftalık, aylık mec- Me magazinler serilmiş... ün ii e berber salonları boşak f iye baky, dostlarına v culuk duygularını sü ya e gazeteleri karıştır: e veni) ela Az kaldı e ur de jimnastik salonu bi İçin *: Makineli beygirleri, boks sert balonları, barfiksleri ve e air aletlerile tam ma Jimnastik yanı a ve duş dairesi de unutul- » Kondül v verdim. Bunlardan boş olan sna gösterdi. Karşılıklı iki i ol Partıman gibi... Koridorlu diz bu vagonlarda bu daireler- iza ancak üç dört tane var. Bu e ayakkabılarla ( elbise- ko; için ayrı ayrı dola sn bunların bir kapıları da 9ridora açılıyor. Hizmetciler ak- Anya böyle bir daireyi kiralıyan b “e için, yolda işleri görül- | iki > a re nn ai sağda: pibaeoen ni yapılan ye Sipalirdan. yi si e geniş rai - e) la Şikagoya giderken vagonumuzun yataklı vagon haline getirilen bir köşesi - Aşağıda sağda: Şikago nehri rene köp ede biri bir gemi m mel 2 arkdak. aily News üyük bin MİM idir - “ Sall zazetesi matba erika Üenlirlile!” arkasındaki geniş balkon ve ekilir dir grud sün, mektubları yazılsın diye tren- bulundururm Amerikada adi bir yolcu vagonu nasıl yataklı vagon olur? Ben bu gezintiyi yapıncıya ka- dar aradan epi vakit ür uc kadar gidiyo; öbür e larına Yenel giz de çeki- lince, tertemiz çarşafları, ri yü yastıklarile rahat bir meydana gelmiş oluyor... Kadın, erkek yolcular gece — hazırlanıyorlar Bütü; ya ir bir vaziyet lde Te dardır. Herkeste bir çekinme, ki- mi yumuşak mı diye yatağını Bi uyor, kimi soyunmu; ke var mı diye etrafına bakın Nihayet cesaret e la esir çıkarıldı, fotin bağları ilmi başlandı... Bazıları üçer dörder tuvalet lil ii ka- pandılar ve biraz sonra oradan pijamalarile çıktılar. Evet, en rahat s ma ve gi yinme ei bu Nİ iniz niz... Büyük aynalar önünde dört koltuk, mü temiz... Burada iyi bir şey gördüm. a tren- lerinde o ellerini yüzleri- a ni silsinler diye duvara bir lı asılıdır, ai ekseriyetle bu avlu az zamanda kapkara olur. Burada bunun yerini omatik bir kâğıt havlu makinesi tutuyor; buradan çekip aldığınz bu kağıd havlu ile kurulanıyor, sonra onu kaldırıp sepete atıyorsunuz, Bura- da çok sıhhi bir şey daha gör- düm: Duvarda bir makine bulu- nuyor, altından huni şeklinde kâ- ğıd bardaklar çıkıyor; bir başka pratik şey daha: İçi sabunlu su dolu otomatik keselerdir, elinizi düğm sabonlu su bu işi kolayca görü- yor. 26 in çarşamba... geçireme- di: horuldı- yan yolcular vardı. Sabah olunca üstümdeki N diye a pek rahat edeme- njur, sıl iyi uyuyabildiniz mi?» sordum. O di miş. Tuvaletlerimizi yaptıktan son-! ra kahvaltı için öbür vagona geç- “ Şikagoya yaklaşırken Dışarının . manzarası, şimdi- ye uadap Slam farklı değil,.. nın garb memle- ketlerini Life İki tarafta e- kinler arasında büyük reklâm lev- haları... Sık sık görünüp kaçan MEŞRUTİYETTEN ÖNCE | Manastırda patlıyan tabanca si Yazan: Mustafa Ragıb mw Niyazi bey, en büyük belânın hükümet tarafından indirilecek bir darbeden MELEN düşündü. Bu takdirde a bir zamand halk kütleleri filen kendisine ilti- hak etmezlerse, o zaman padişa- hin zulüm ve kahredici kuvvetleri karşısında, mahvolacağı muhak- kaktı. Şu halde ölüm ve hüsran, için, onun varlığını tehdid edecek halde bulunuyordu. Niyazi ei tertib edeceği çete için silâh, yiyecek te- ra bu tehlikede kalmıyacaktı, Hü- kümet membalarından istifade e- derken halkın da yardımını te- min edeceği muhakkaktı. Cemi- yet de bu hususta elinden geleni yapacal Niyazi , bu ihtimalleri dü- çündükesir i sonra işe başlama den ayrılarak dağa çıkmak müm- kündü. Niyazi bey Reval mülâkatından beş gün sonra 15 haziran, 324 (28 haziran, 1908) pazar günü Res- nede cemiyete mensub arkadaş- larından ikisine maksadını açtı: Resne belediye reisi oCemal ve polis komiseri Tahir efendiler. bir feragatle kavra; kılâ Niyazi beyin ihtilâle biran ğini ve yapılacak evvel başlamak fikrinde olduğu- nu söyledi. Bunun için görüşmek, beraberce karar vermek, yapıla- cak işleri tanzim etmek üzere bir zi beyin Resnede- ki evinin a saa toplanmağı münasib gördüler. gün sonra Ni Niyazi bey çeteye lâzım olan her şeyi hazırlamıştı. Niyazi bey, belediye reisi Ce- mal ve polis komiseri Tahir efen- dilerle o gün yapacağı mülâkatın ehemmiyetini düşündükce çok seviniyordu. Cemal ve Tahir e- s Sıra No. 56 fendiler, erkenden Niyazi beyin inieeinliği muhafaza edecek imi- yiz vi ve Tahir efendiler, Ni. yazi beyin bu sözleri kemi bomenai ir ve hee kabele a nr matiz ğu getirecek olan bi hikeyi ö- lümden başka aya şey <temizle- mez! ” iyazi bey, a hamiyetli hassis olmakla beraber, LİN tin kurtuluşu, yaşaması için bu- nun bir tedbir olmadığını düşün- dü; ike biraz daha izah et- mek ibtiyacını duydu v udalaca ölmekliğimizden rkadaşlarının — cevablarından “mü 3 bir şey çıkmaz! Gayemizde mu- Mr ve için, cemiyetimizin himm e bütün cemiyet efra- dının bir binlik halinde iz fedakârlı * bütü; milletin kıyam etmesi izndir. Biz burada, Ge arkadaşları- mızdan, askerd köylülerde, n yüz elli, iki yüz Kişilk biri çete östermeleri, sa ve onlar da bizim gibi ma Mi inkılâbı yapar, işi hal- led i ai ilk hazırlıkları yaptım: Eş» kıya takibinde fazla aldığım gün- deliklerden beş yüz elli lira birik- tirdim. Bundan başka silâh, cepa- ne, çarık, fişeklik gibi lü bu şeyleri tedarik etmek Yalnız sizden merdce bir iki fabrika topluluğu arasın- dan seğirtiyoruz. Ve ikide birde büyükce bir kasabanın istasyo- nundan ok .gibi geçib gidiyoruz... ece saatlerce devam e- diyor. Etrafta arazi insan boş yere bu manzaraya bir teper verecek bir tepe arr dümdüz, “Gü le yea sonra haz lanmıya başladık. Binaların- pi laşmasından, fabrikaların artma- ndan, duman ve ültünün ço- ğalmasından bri ki şehre k üzereyiz... İleride bir iki i ması, bana bu kanaati telkin. sedi- Niyazi beyin bu € özleri Cemal ve Tahir efendiler üzerinde kâfi derecede tesir yaptı. Bu iki nee, şılaştığı tehlike karşısında ' Niya- zi beyin her türlü m ita- eceklerine söz verdiler. Niyazi bey, heyecanlı bir öd ahşab köşkler... Hemen hepsinin | rak, bazan büyük binaları sıralı- ep e baş ei dır. Her vagonun iki ucunda biri | geniş verandaları ve tozsuz yol ak, bazan tünellere girib çıka- Jer o gece TE ağanın © erkekler biri kadınlar için ayrı | lar kıyısınca uzanan sevimli çiçel rak nihayet tam ikide Union is- dl bölü şmak üzere, ayrıldılar, iki daire var, hem ne lüks bilse. | ve meyva bahçeleri var. Arasira | tasyonuna girdik. (Bitmedi) (Devamı var) dde nal Mi ii KO 2 ek

Bu sayıdan diğer sayfalar: