18 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

18 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 SON TELGRAFLAR Habeşistanda Italya ile yeni bir hadise oldu Italya sefaretinin kuryesi Habeşliler tarafından fena muameleye uğramış Roma 18 (Akşam) — Adisaba- badan gelen bir habere göre Cibu- tiye gitmekte olan İtalyan elçiliği ryesi Diredavda istasyonun: Habeşliler tarafından fena mua- meleye maruz kalmıştır. İtalyan s elçiliği bunu şiddetle protesto et- miştir. Şarki Afrikaya asker gönderik mesi devam ediyor. Kampib ve Lio vapuru bir tabur asker ve harp malzemesi yükliyerek ivme yola çıkmıştır. Halk askeri alkış- lamıştır. Pilot olarak şarki Afrikaya gide- cek matbuat bakanı ve M. Muso- . Deniz konferansı Amerika uyuşma olmazsa, adalarını tahkim edecek Paris 17 — iyi haber alan çe- venlerin verdiği malümata göre, leniz konferansı meselesinde uyuşma olmadığı takdirde Birle- Amerika devletleri Alleusi- rında yeni deniz üsleri kurmak ni- re Japonlar harp pi e tahdid etmeği kabul eti ri tak- dirde Amerika liz prensip itibarile Japonları tatmin etmeğe A.) — Diş bakanlığı, deniz rinin iş tirak etmek üzere İngiltereden henüz: çağırı almamıştır. Hükü- met, bugünkü durumu muhafaza etmek hususundaki fikrinde mu- sırdır. M. Yablonski Mosko iloskovada öldü Moskovadan bildirildiğine göre Tas ajansının muharrirlerinden es- ki Türkiye muhabiri M. Yablons- ki uzun bir hastalıktan sonra ölmüştür. M. Yablonski İstan- bul ve Ankarada bulunduğu sıra ni bütün tanıyanları çok mütessir 1 edecekti r, Trakyada ordugâh ordugâh tatbikatı Ankara 17 (Akşam) — Ayın tad en tatbiki yapılacak- tır. Denizli ilbayı Denizlide va pre halk tarafından karşılan, Bir ein mektep gemisi Dün limanımıza yelkenli bir Yugoslv mektep gemisi gelmiştir. içinde 50 kadar talebe vardır. Bir yatla 95 gezici geldi Prens Orlof yatile dün 95 Ame- rikalı gezici gelmiştir, Üniversiteli genclerimizin Çanakkale (gezisi Milli Türk talebe birliği Çanak- kaleye bir gezi tertip etmiştir. Gençler şehidlerimizin mezarları- lininin damadı M. Ciano bugün- lerde yola çıkacaktır. Gazeteler M. Cianonun resimlerini basıyorlar, Paris konuşmalarına burada çok ehemmiyet verilmiyor. Gazeteler yalnız havadis vermekte, mütalea yazmamaktadır, İtalyanın tuttuğu olda devam edeceği söyleniyor. Italyan somalisinde elmas madeni al Roma 18 (Akşam) — İfalyan Somalisinin merkezi olan Mozadi- şodan bildirildiğine göre elmas yüzbaşı Sereti, Odur yakınında bulmuştur. Hükümet o- raya mütehassıslar göndermiştir. Yeni yıl inciri İncir piyasası yarın İzmirde açılıyor İzmir 17 TAA ) — Yeni yıl incir mahsulü tamamen yetişmi tahsillerinin aynı 9 M p 5 a n ğ 7; takalarında vaziyeti tetkik etmek üzere Nazilli ve havalisine git- miştir. Buğday fiati düştü Haziran başından beri mütema- iyen değişen buğday fiatleri dün tekrar düşmeğe başlamıştır. una, Ziraat bankasının yi saya çıkardığı yumuşak buğdayı fiatini beş para indirerek 6 yal z paraya satması sebep olmuş- telktetir Uç Türkü Türkü öldürdüler Sofya 16 — Bir Bulgar çetesi Kırcaaliye bağlı Gönüllü köyü ya- kınında üç Türkü güpe gündüz da- ğa kaldırarak öldürmüştür. Köylüler, bu üç zavallının ce- sedini bir dere kenarında bulmuş- Ir, lardır, Ipar kotrası İstanbuldan Pireye gitmek üze- re yola çıkan İpar kotrası yolu- na eşini ediyor. Kotra dün ak- akıza varmıştır. Kotra Ça- ökse çıktıktan sonra bir müddet yağmur ve fırtına ile kar- şılaşmıtır. Yayoslayyadali Tü Türk Ki 0s- bea ez Türk « emlâki, ne mukabil verilecek 17 milyon dinarın alâkadarlara tevzii için maliyece tetkikat yapılıyor. Hak ara altı bindir. etkikatına göre tevziat binde iki mübaind olacaktır. Tevziata nı zaman başlanacağı belli değildir. Vekiler heyeti yarın. yarın toplanacak Sağlık bakanı or Refik ve Kültür bakanı Saffet Arıkan dün Ankaradan gelmişlerdir. Ekomo- mi bakanı Celâl Bayar da bugün lime mere Vekiller he; Floryada Atatürkün Maliyenin | AKŞAM TN ş veni 18 Ağustos “| ği | Bu Sabahki Telgraflar | Arnavud isyanına dair tafsilâ General Ghilardi kral Zogonun ot. mobilinde iken tabanca ile öldü Belgrad 17 (A.A.) — Arna- vutluktan gelen haberlere göre, isyanı boğmak üzere hükümet kuv- vetlerinin kumandası kendisine verilmiş olan general Ghiladi, âsilerle yapılah bir muharebede öldürülmüştür. Ölenlerin sayisi da 50, hükü 11 kadardır. Hükümet yeni kuvvetler sevket- mektedir. Paris 17 (A.A.) — Eko dö Pa- ris gazetesi general e tecavzüze uğradığı si kra- lın otomobilinde e idi ve belki de krala atılmış olan bir kurşunla ölmüştür. Atina 17 — Arnavutluk yal kral Ahmed Zogo ile Arna luk harbiye bakanının âsiler ii fından öldürüldüğü haberini ya: lanlamıştır, âsiler arasın- met kuvvetlerinde de pe ep vuran tim? pe Tiran 17 — Akşam) ulgai aze DR m AN ül len general Ghilardi hakkında şu tafsilâtı veriyorlar: Generalı, Görice milliyetçileri- ninin önderi Çerkezi namında bi- ri tarafından, karısı ile münasebet- te bulunmasından dolayı öldür- müştür. Diğer yandan söylenildi- ğine göre general Ghilardi, Ar- ie vi ve karışıklığın kur- banı o Maktul gi Ghilardi Hırva- tistanda doğmuştur. 1912 de A- vusturya ordusunda daha genç za- bit iken Arnavudluğa kaçmış ve bu memleketin istiklâline hizmet etmiştir, İlk önce Arnavudluk ta- biiyetine girerek sarayla temasa geçmiş ve nihayet Arnavudluk or- dusunun müfettişliğine kadar çık- tığı bir zamanda öldürülmüştür. Katil Çerkezi Arnavudlukta ta- nınmış bir sima değildir. Görice- muş ve Yunanistanla Ame- rikada tahsil etmiştir, w Isyanın bastırıldığı söyleniyor ira Arnavutluk basın bürosu, Fieride vukua gelen ayak- nma hareketinin, bir kaç saat içinde tamamile bastırıldığin bil. dirmektedir. rüld Aynı büro, âsi bir grupun, rütbeli bir jandarma zabiti! idaresi altında 35 jandarma! birkaç sivili sürükliyerek Fi€ | ele geçirmeğe muvaffak oldul nu ve Lüshufo üzerine yürüye” mahalli jandarmaları kaçırttığ söylemektedir. İ diği kuvvetleri, isyan ocsi an dökmeden ulaşmışlar! Pers, biricik kurbanı, kargö ıktan habersiz, Pojaniye gitme te bulunan general Şilardidir. Çarpışmalar devam ediyfi aris 17 — Peti Pariziyen 84 tesinin Belgrad muhabirinin arına göre asilerin miktarda silâh ve cepane vard Asiler Berat vilâyetini tama” ele geçirmişlerdir. Asileri» : başkan Şevket Bogurla?"” Kral Zogo, Şevketin kızile gi nını bozunca ona karşı büyük kin bağlamıştır. Cenubi Arna! lukta vuruşmalar devam edi Ölenlerin sayısı 150 kadardı” esi se . Italyan denizcileri Yarın iki okul gemisi eliyor rik Vespüci ve Kristof Kolomp isminde iki İtalyan okul gemisi yarın sabah İstanbula ge- lecektir, Gemiler amiral Palati- nin kumandası altındadır. Gemilerden biri 1929, diğeri 1931 senesinde yap side yelkenle hareket eder. Pek sakin havlar için birer motörü vardır. Tekne demirdendir. Gemilerde Livorno deniz oku- lu talebesi vardır. vam eden 14 İranlı talebe soray vapurundadır. İtalyan denizcileri salı günü âbideye çelenk koyacaklar, Hey- beliada deniz okulunu gezecek- lerdir. i Gumartesi yevmiyeleri Ankara 17 — artesi yev- miyeleri için şu karar verilmiş. tir: Devlet daire ve müessesele- rinde tam ücret verilecektir, Hu- susi müesseselerde, iş kanunu çi- kincaya kadar, çalıştıkları saat nisbetinde ücret verilecektir Dertli âşık Kırdığı rakı kadehlerile bileğinden yaralandı Yani adında bir adam bir müd- dettenberi bir kıza âşık olmuş ve sevdiği kızdan yüz bulamadı. ğından unutmak için rakıya da- , danmıştır. Dün gece Yani, Beyoğlunda çalgılı bahçelerden birinde adam- ılı kafasını tütsüledikten son- ra hiddetinden masa üzerindeki bardak ve kadehleri yumrukla kırmağa başlamıştır. Kırılan bar- daklardan biri Yaninin sol el bileğine saplanarak damar- larını parçalamıştır. Yarasından fazla kan zayi ederi Yani baygın bir halde hastaneye Türk - Macar “Tecim andlaşması esaslarında uyuşuldu ürk - Macar tecim anlaşması müzakerelerinde hazır bulunan dış bakanlığı tecim genel direktö- rü bay Sadi dün şehrimize gel- miştir. Kısa bir müddet kaldıktan son- ra tekrar Peşteye giderek görüş- melere iştirak edecektir. Öğrendiğimize göre, esaslarda uyuşma elde edildiğinden müza- kereler yakında bitecek ve mukâ- vele parafe edilecektir. Yeni anlaşma bu dost memle- ketle tecimel münasebetlerimizin çok gelişmesine imkân verecektir. Macarlar bizden külliyetli es darda pamuk, maden köm tütün Kacar Bunlara id şılık Macaristandan ithal edeceği- miz eşyanın başınde ziraat maki- neleri geliyor. Bizans mabedi harabesi Ankara 17 (Akşam) — Boz- öyükte Bizans devrine aid bir ma- m izin n izin istemiştir. Balıkçılık koope kooperatifi Ankara 17 (Akşam) — İstan- bulda bir balıkçılık kooperatifi kurmak için tetkikat yapan stan- dardizasyon şubesi şefi B. Servet buraya dönmüştür. Raporunu ya» kında verecektir. me “> ağ nomi mpi ni si rn ke la e tanbula dönecektir. B. Celâl Ba- yar, pazartesi günü İstanbulda toplanacak bakanlar heyetinde bulunduktan sonra İzmire giderek panayırın açılış töreninde buluna- caktır, Başbakanın İzmir panayirini açmak için 22 ağustostan evvel Hava kurbanlar! Uçman Post nerede “ nasıl öldü ya ile Amerika arasında kıs3 ! 1 pena bir uçuş tecrübesi z yor Londra 17 (AA) — Fsirbi sa doğru yol alırken Be düşerek ölen Poste ve Ros uçağı tamamen parçalanm!? i kısmen denize batmış olarak ize? götürülmü: lari larını serdükler yerliler ld rasında orada bulunmuş lardır: Bütün Amerika matem i sol dir. Rogersin eski bir dostu yi B. Ruzvelt te şahsen çok essirdir. İngiliz gazeteCi Öldürüldüğüne dair resmi haber yo Pekin 17 (A.A) — İP8' ç büyük elçiliği, Kalçalı makamlarının Paochiang GE) a i de bir yabancı cesedi bul nu elçiliğe haber verdiklerini? dirmektedir. İngiliz gazetecisi Gareth 1 öldürüldüğü haberi böyle“ edilmiş oluyor. Pekin 17 (A.A.) — Röei sı, ne İngiliz ear lgi il makamlarının henüz Jon€* yel rüldüğünü teyid eder ” resmi malümat sahibi olmeii Jo 1)

Bu sayıdan diğer sayfalar: