21 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

21 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YRABZON YOLU Me 22 BE günü de Hopaya a İri TAN imiz PERŞEMİ TWE TURKISH AMERİCAN İlay hİPDinE and Trading Co. > Ameri: H c NEW - YOİ bir Nevyork e lima- > arasında muntazam post vi yn lü. w e 25 inci eler New yakında Sili gelecek va- tep 19 A doğru ru 7 Eylüle doğru Yapi iş Gi doğru . F cektir. dahili ve Kanada, Golf, os Angelas ile San Fran- 'nto ile eşyayı ticariye ka- er. azla tafsilât için Galata'da Tahir 'cü kat Hayri - Araboğlu ve şeriki caat Tel: 44991-2-3 (13451) mdnavian Near East Agecny Gala han 3 özi Müre e ei kat N 44991-, Venska Bi Tiren Gölkenbürğ Oslo Dar- ünde et ve avdet için muntazam pos- - Dantzig ER şi ve âin acentalığına müraca- a kâiı Tel: 44991-2-3 o (13452) Hayatın neşesi , Dinç sig TABLETLERİ İKTiDARSIZLIĞI YEL GEVŞEKLİĞINI İn neşesini İade eder. 2 elm ler Galata aş Posta kutusu 1255 Liman han, Telefon: 22925 KARABİGA ilme GERZE vapuru 21 Ağusto ÇAR ŞAMBA | gün saat 20 5 Karabigaya kad AKŞAM ist. Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ilânları İstanbul Levazım Âmirliği için 70 ton ağn 28 Ağustos 935 şi d Topha- alma Komisyonunda yapılcak. sevme bedeli 49700 radır. Muvakkat teminat 3727 İZMİR SÜRAT YOLU SAKARYA vapuru her hafta PERŞEMBE günleri saat 16 da İstanbuldan İZMİRE ve PAZAR günleri de İZMİRDEN İstanbu- la kalkar. e 50 bik İsteklilerin belli gün saat 14,30 a kadar yi rini gti vermeleri namesi 249 kuruş kn ağlayanlar alınır. 591) Harbiye mektebi için 250 ton DABKOVİÇ VE y vapur acentası SCHULDT yemlik ve 43 ton yataklık sa- man 23 Ağustos 935 ç günü MBURG ve da mi ve İz- r'den hareket edecek yapui 20-21 e doğru beklen NORBURG ru Kamdenizden Zustoşa et m Şürekâsı vapur acentalığına müracaat. Tel. 4708 7. 41200. 40604 İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilânları Lise ve Orta Okullarına zincan, Konya Askeri orta okul larına her ders için öğretmen alı- nacaktır. 2 — Öğretmenlerin kanuni şart vasıfları taşımaları gerektir. 3 — Bu gibilerden istekli olan- ların dilek kâğıtlarını Ankarada skeri liseler müfettişliğine gön- dermeleri, 4— k kâğıdlarına iliştiri- lecek kâğıdlar şunlardır: — Fotoğraflı ve tasdikli fiş tığı yüksek okulanin şahadetnamesi veya tasdikli sure- ti, — Üniversitede imtihan vere- rek eN almış ice bunun ru ve taahhüt senedi a — Ücretler şöyledir LE nbuldaki Askeri Hiseler için riyaziye ve fizik derslerinin aylık ücreti 108 liraya, diğer dersler üc- reti 98 liraya kadardır. Bursa li- ziye, fizik ve kimya ücreti 126 liraya, diğer derslerin ücreti 108 liraya kadardır. Kırıkkale San'at LI için ri- yaziye ve fizik 165 ya Kadar. okulası için bütün si sl ücre- ti 108 giri kadardır. Erzinci ütün Sinek 126 li- raya ie — Maarif okulalarında dersi öğretmenlere ders başına ücret y 7 — İsteklilerin 1 Eylül 935 ta- rihine kadar müracaatları. 155 (4727) KODAK VELOKS Kâğıdı Her Negatife Uyar <<simleri Canlandırır ESİMLER R Nt amana Bozulmaz. Eminönü ie Şubesi Baş- lığından 331 dokumalar ve bu doğumlularla muayene edilmesi lâzımgelen zim klama: yerli vi © abana son yol 179/935 ta; 2 30/10/935 ne kadar eği ei Her baftamın cuma şamba, günleri inek)” Enbiğnk de Kile bu spline nüfus hüviyet cüzdan, laiyle okullarında v iin muayene sleceğinden uma saat 15, 30 da Tophanede Satınal- namesi her gün Komisyondan parasız alınır. İsteklilerin belli gün saat 14,30 a kadar teklif mek- tublarını komisyona vermeleri, 4571) Gülhane Hastanesi * için 600 tavuk ve 100 piliç eksiltmesine is- tekli m 22 Ağustos 935 mbe günü saat 14 de pilin Tophanede Satınalma Komisyonunca alınacak min bedeli 390 liradır. Kati teminatı 58 lira 50 kuruşdur. İs- teklilerin Komisyona gelmeleri. tır. Tah- ( (4569) * Harbiye mektebi için 5000 ilo beyaz peynir ve 5000 kilo kaşar peyniri 5 Eylül 935 per- | şembe ye saat 1s de Tophane- de Sat: Komisyonunda a eksiltme “ile lrnkzekir. Tahmi bedeli cem'an yekün 4350 eli İlk teminatı 326 lira 25 kuruşdur. Şartnamesi parasız komisyondan alınır. (103) o (4952) İstanbul Levazım Âmirliğine bağlı kıtaat için 15000 kilo kaşar peyniri 5 Eylül 935 perşembe günü saat 16 da Tophanede Sa- tınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 77800 liradır. İlk teminatı 585 liradır. İsteklilerin belli sa. atten bir saat evvel tekliflerini komisyona vermeleri. Şartname- si parasız komisyondan alınır, (104) (4953) anb Levazım Âmirliğine bağlı kıtaat için 21000 ki teminatı 551 lira 2 teklilerin teklif ey si belli saatten bir saa el komisyona vermeleri. e parasız ko- misyondan alınır. (105) (4954) ktebi için Sahife 11 (Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilânları | Ankaradan Haydarpaşaya her gün saat 19,10 da Haydar- paşadan Ankaraya saat 19 da kalkan Anadolu sür'at katarlarında üçüncü sınıf araba 20/8/935 tarihinden 1/12/935 tarihine kadar bulunmayacktır. Bu müddet zarfında seyahat edecek üçüncü mevki yolcular her gün Haydarpaşadan Ankaraya saat 14,50 de ve Ankaradan Hay» Ri at 19,45 te kalkan yolcu Katarlarile seyahat edecek- Üçüncü mevki yolcularının istirahatları için de bu katarlara fazla üçüncü mevki arabalar bağlanılacağı sayın halkımıza bildirilir. (2218) (4936) * Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında işlemekte olan 1 ve 2 No.lu sür'at katarlarına 20/8/935 tarihinde cü ki arabaların yalnız yevmi işl paşadan saat 14,50 di bime yu saat 19,45 de kalkan katarlarda a acağıni sayın halkın malümu olmak üzere ilân olunur. (4884) / 10757 lira 46 kuruş muhammen Si i A ii “100,, lokomatif ve otomotris ocaklarına mahsus şekkel ateş tuğla gümrüklenmiş olarak yeni şartile 30Eylül ie ii günü saat 15,30 da Ankarada idare binası palı zarf usulile satın alına- caktır. Bu i işe girmek is iülyellara 806 ira 81 sine muvakkat inat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü mad- esi mucibince işe girmeğe kanuni manileri ekime ğin dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14, 30 a kadar komisyon fi vermeleri lâzımdır. şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire- nden, Haydarpaş ada DE ve Sevk Müdürlüğünden dağıtık ) * hammen bedeli 3,000 lira olan Devlet Demiryolları Ankara Ünuni idare binası çatı kalorifer tesisatı 5/9/935 Perşembe günü at 15 de apak zarfusulile Ankara,da Umum Müdürlük binasında ihale edilecektir. u işe girmek leyen 225 liralık muvakkat teminat ile kanun- un, tayin ettiği vesikaları, kanun üncü desi ae işe İrmeğe, kanuni pe a Şi) dair beyanname ve , lereini aynı gün ne vermelei eklif- 4 de kadar Cer Dairesi Komisyon Reheliği. işe ai m Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden pa- rasız 5L DE alınabilir. “4815“ Adapazarı İstasyonu ii peronunun 1102.75 metre murabbal karolajı ve istasyon li 1286.22 metre murabbaı saha pi döşenmesi ve 100 metre tulde peron bordürü inşasile rampa veri 500 metre mik'abı tesviyel türabiye ve ra üzerine 1783 metre muri pe ee ei Da lira 31 kuruş keşif İzi 209, i günü sa Haydarpaşada Devlet Demiryolları Birinci iri Müfettişliği akiiyakince kapalı zarf usulile eksiltm onmuştur. lira 65 kuruşluk muvakkat kanunun 4 öncü me Fa rl eksiltmeğe girmeğe manii kanuni lunmadiğına nname ve e rile aynı gün saat 10a kadar Kmayi Reisliğine vermeleri lâzımdır. EEE fenni şartname ve mukavele ile m eşif parasız olarak e aşada Birinci işletme yol baş müfettişliğine e (4757) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversite kadrosundaki açık döçentlikler aşağıya yazılmıştır. Bunlara, müsabaka imtihanında kazananlar, alınacaktır, İmtihan bi- rinci teşrinin 18 inci vl sz —— İsteklilerin yaşının kır- kı aşkın olmaması, iksek mektep mezunu bulunmala- rı, Batı büyük kültür dille a bi rini bu dilde ilmi tetkik yapacak ve yazacak surette iyi bilmeleri lâzımdır. İsteyenlerin Üniversite Rektörlüğüne müracaatları. Döçentli ikler iltesi; 2 — sireni. a bilgisi ve parazitoloji» 2 — «iç hastalık 3 — «Kadın Li ve doğum» DE Fun. e — «İlk zamanlar tarihi» «4871» Topçu ve altlı üstlü 35 karyola 23 Ağustos 35 cuma günü saat 14,30 da Tophanede Satınalma Komisyo- nunca pazarlıkla alınacaktır. Tah- min bedeli 577 lira 50 edim on teminatı 86lira 63 Nümi şartnam basi yonda görülebilir. (102) (4955) D o kt or MENEM NIŞANYAN Hastalarını hergün Beyoğlu To bae e KD ktep sokak No. lu muaye Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı Istanbul Satınalma Komisyonu Reisliğinden : Tasınlanan tutarı “/, 7,5 Eksiltme günü saat a Ku, o Lira ri va ne Çorap 838 45 632 3/8/935 Cuma 14de 124 75 ” ” 42 35 Sip isle Minder Kılıf 1100 ,, Yasdık Dikimi ,50 15 de 1 — Yukarda yazılı çoraplar ve kılıfların dikiminin AN sekerle ye ve Saa' Gn pazarlığı yapılacaktır. f, Şart ve nümuneleri ime m ii ab p dilemearle laleli Mel ne hanesinde kabul ve tedavi eder. Te 40543 uneleri 5 aklın v üni makbu zlari gelerile birlikte Ko 2— 3 — İztelile, o 5 mektupları ve kanuni bel

Bu sayıdan diğer sayfalar: