21 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

21 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i TEA i Sahife 2 SON TELGRAFLAR Iki tarafta da büyük hazırlık var Italya Afrikaya yeni bir fırka asker göyelermiğiz karar verdi 1 (Akşam) — Hüküm hazırlıklarını çabuklaştırıyor. mi bin siyah gömlekliden mürekkep bir fırka yapılmıştır. Bu fırka bu- günlerde Afrikaya gi i Hava kuvvetleri de arttırılmıştır. Evvelce hava kuvvetlerinde 3061 zabit, 7026 küçük zabit, 30,396 ne- fer vardı. Bunlara 500 zabit, 7026 öz çalışanlar kırk bini geç- mü gelen haberlere rlanmak- aşk. asker ie ee si Habeş hükü- meti, dışarıya para kaçmasının ö- nüne geçmek için yabancı parala- rın alım ve satımini kontrol etme- ğe karar vermiştir. Ingiliz kabinesi e. Londra 21 (Akşam) — Kabin nin yapacağı toplantıya büzük & ö- nem veriliyor. Toplantıda, İngilte- renin tutacağı yol kararlaştırıla- caktır. Dün M. Eden dış bakanı urum hakkında w- Hakem komisyonu — Paris 21 (A.A.) — İtal; a- beş hakem komisyonu enik tır. Komisyon Habeş delegesi Je- zeyi dinlemiş, İtalyan delegesi Les- sonanın talebi üzerine bazı $ larla görüşmek üzere a Ber- ne gitmeye karar vermiştir. Yaş üzüm ihracı Bulgarlar ihracatçıl Mülâyim ve Kara Ali | my ağ ç caydırmağa çalışıyorlar aş üzüm ihracı için tecimer- lerimizin yaptıkları teşebbüsleri yakından takip eden rakipleri- miz bundan telâşa düşmüşlerdir. Hele Orta Avrupaya we bilhassa Almanyaya binlerce ton yaş üzüm satan Bulgarlar, Tür- kiye üzümlerinin daha nefis ol- masından ötürü artik iş yapmalarına engel olacağını he- saba katarak ihracatçılarımızın fa- aliyetlerini durdurmak için çok ğraşmışlardır. Hattâ başlıca meyva tecimer- lerimize, yaş üzüm ihracını Bul- garlara bırakmak şartile prim ver- meği teklif edecek kadar bu, gayreti ze götürmüşlerdir. Fa catçılarımız, hem kendi le e memle- ket ürünlerinin dünya piyasala- rında tutması bakımından zararlı her yıl Adliye tayinleri ara 21 | Hakkının tayinleri âli tas- ; dike çe etmiştir. Mavnaya atlarken.. Denize düştü, çamura saplanarak öldü Vefada seyyar satıcı İsanın do- kuz yaşlarındaki oğlu Mustafa dün Yemişte eski meyva hâli sa- hilinde bağlı bulunan mavnalara atlarken ayağı kayıp denize yu- ye yı etraftan görenler der- k iste- zi Zabıta cesedi ar e kaza etrafında tahlile. Iki ç bugün Avrupaya gidiyorlar Kara Ali ve Mülâyim pehlivan- lar bugün Romanya yayla Av AKŞAM Berlin 20 (A.A.) — Radyo sergisinde yangın Şıkımiştır. Yan- gın fevka içindeki lokantada 13 kişi iki saat mahsur kalmış ve en sonra kur- tarılmışlardır. Berlin 20 (A.A.) — Resmi bil- diriğe göre, radyo yangır- nı, salonlardan birinde elektrik cereyanının karışmasından ileri gel miştir. Muhafızlar, yangını sön- dürmeğe çalışmışlarsa da, holü ve içinde müşterilerin ve lunduğu lokantayı sarmıştır. Her tarafın alevlerle kaplan- diyanı iki itfaiyeci, düşen taşlar ve cam kırıkları ile ağır su- rette yaralanmışlardır. ve Aİ Yaralıların sayısı 20 den iba- ret olduğu söylenmektedir. Çün- kü holler kapandıktan sonra çıkmıştır. 4 numaralı hol Radyo ku- yangın, tamamile yanmıştır. 21 Ağustos 1935 | Bu Sabahki Telgraflar | Berlin radyo sergisinde yangın Bir kaç paviyon yandı, 20 kadar yaralı var lesi ve lokantanın bir kısmı, alev- lere karşı koymuştur. 5 1 ve 2 numaralı holler de devam etmektedir. Y. at 23,30 a - doğru azalmış ve sa- inden ergi evvel tamamile Yüz inlete. İm yangın ye etrafına toplanmıştır. Po- is, kalabalığı Li zaptede- bilmekt edir. B. Goebbels ve polis direktörü Helldorf, yangının yaptığı zararı görmek üzere akşama doğru yan gın yerine gelmişlerdir. İzmir panayırı Açılma resmini ekonomi bakanı yapacak TupYa diğ ebe: Fon adini lerek Sümer ba tarafından kurulmakta olan Nazilli mensu- sonra Viyana, Peşte, Besi İg- cat fabrikasının temel atma töre- rad ve Sofyaya iğtiyasaklarb; Şimdilik seyahat için gidiyorlar. Güreş teklif edilirse güreş de ya- pacaklardır, Kara Alinin Avrupaya gitmesi üzerine Dinarlı ile Ali ara- sındaki .— yapılamıyacak de- mektir. a kurumu bu seyahat- ten abakli olmadığını, İzan Ali olmazsa başka bir ın Di- narlı ile Ka çşilaröeiümir. Şile tedir. Şark vilâyetlerinde çalışacak . urlara zam Kara mem Ankara 21 (Akşam) Bir müddet evvel şark vilâyetlerinde hizmet gören devlet memurlarına maaşlarından başka bir de şark zammı verilmekte idi. e sene evvel kaldırılmış olan ki nisbet dahilinde zam yapılma- sı düşünülmektedir. Bunun için bir kanun Jâyihası hazırlanma üzere bulunduğu da söylenmek- tedir. Rostofta kasırga Sular bir çok yerleri kapladı, 15 kişi öldü Moskova 20 (A.A.) — 18 ağus- tosta Rostof şarında yağmur ve yn ile karışık bir fırtına hüküm irmüş, şehrin aşağı mahalleleri selman kalmıştır. e lip geçme durmuş, 26 e m olmuştur, 15 insan, 15 at ölmüş ve 20 kişi yaralanmış. Moskova 20 (A.A.) Aytarı, e ile karışık olarak yağmurların İmiş ve evi harap ettiğini bildirmektedir. Fırtına sirk yangınlara sebeb şok kimseler yara- m: ninde bulunacaktır. genel müdürü de Nazilliye gide- cektir. Türkofis başkanı Mecdet ve danışman Zeki Doğan e son hazırlıklarına bakmak için 'dün deniz yolları işletmesinin Ofis b bakanlığının o mümessili buhmacaktır. Londra - İst - Istanbul Turizm yolunun kn için ie bir kongr. nıyor Ankara 21 şam) — Eylü- lün onun üz hükümet murah- hasının iştirakile Peştede topla- Ee v Londra - İstanbul bü- m yolunun inkişafı ça: olarak i veli ezyklara ile bilhas kolaylıklar assa güm- rük ermenin ag iii ecek olan rü ler umum kongreye murahhas olarak seçil- mişlerdir. izmirin o ret durumanı tetkik Ankara — Bu ay hi enli umum mü- ty as bir heyet Mi ti- i durumunu tetkik etmek üz: re İzmire sülerekii. Heyet a; ema üzüm ve incir ml ni ve standardizasyonu tetkik © “ ük kirin görüşecek- in yakınında bir otobüs 0708 İzmir 20 — Bergama otobüsü Menemenin Uluca köyü yakının- da bir kamyonla çarpıştı. Yolcu- lardan jandarma Mehmed derhal | öldü. Yolculardan Ekrem ve şoför ii hdirl y Enialnltal Efgan hududunda Kabileleri ayaklandıra- | rak tahtı tekrar ele geçirmeğe çalışıyormuş | Londra 20 (A.A.) — Petit Parisien gazetesine göre, Rus - Efgan sınırı yakınında balan- duğu söylenilen eski kral Emanullah sınır üzerindeki Ef- gan karakollarına hücum et- mek için hazırlık yapmakta- Ir, kralın hararetli bir ta- E raftarı olup Emanullah yeni- de, n tahta geçtiği takdirde önemli bir mevkie atanacak olan Fakir Lenamın bu hare- ganimetler vadetmektedir. Maamafih, Emanullahın Rus - Efgan sınırı üzerinde bu- landuğunu teyid edecek hiç bir delil yoktur. Galatasaray zl si Şa maçta 2- -5y 'nildi te 20 — Galatasaray Şorokşar Sahada 3 bin kadar seyirci Takımımız ortaya şöyle sl Necdet - Hüsnü, Osman - İbrahim, Kadri - Danyal, ir Helvacı, Münevver, Necdet. İlk devrede takımımız iyi oyna- dı, ikincide kesildi. Neticede iki- ye karşı beş golle yenildik. Golle- ri Necdet yapmı — ie a2 — ci oyma hm yi iğ Kai aylık kontenjan listesi hazırlanmış ve meriyete gelmesi Şi heye- tince kararlaştırılmı: Selim Sırrı Tarcan Orduya gitti Ordu saylavı bay Selim Sırrı Tarcan intihap dairesini gezmek üzere dün akşam Orduya hare- tmiştir, © a Telefon sosyetesi Delegelerden biri talimat almak için Londraya gitti elefon sosyetesi işletmesinin satın alınması hakkındaki müza- kerelere iki taraf arasında tefer- rüata ait görüş farkları çıktığı ve bu yüzden işin uzadığını yaz* mıştık. Kum mpanya delegeleri, Londra daki sermayedar grupundan di- rektif almağa lüzum görmüşlerdir. Bu düdük, delegelerden B: kati şeklini alacağı kestirilemiyor. Çünkü görüşmeleri sona erdir” mek için Londradan cevap gek mesi bekleniyor. Yeni Izmir valisi Bursa 20 — Yeni İzmir m Fazıl Güleç buradan hareket etti, çok samimi suretle uğurlandı. Ankara radyosu Dinleyicilere programın beğenmedikleri taraflar! soruldu (Akşam) — Ankar# radyosu dinleyicilerine şimdiki programın beğenmedikleri taraf larını ve neler istediklerini s0” | muştur. ' İlk gelen cevaplarda umumi” yetle radyonun wi buçukta baf” m dokuzda bitmesine itirs$ edilmekte ve neşriyalın sizi kadar si mesi, caz ve dans plâkları 2 yatının artırılması, piyano ile y#“ pılan soloların haftada ikiye m dirilmesi istenilmektedir. Kazanç vergisine mukabil makbuz a igin li — <G Mal sandıkları lediyeler ve idarei m gemi di n teahhidlerden kazanç vergisi rak kesilecek paralar mukabili de makbuz verilmesi Finans kanlığı tarafından ig bildirilmiştir. di e. role Tes mani — İstanbul bel reis m İçişleri ba! ğı hususi kalem direktörü £ min tayini tasdike arzedilmi

Bu sayıdan diğer sayfalar: