21 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

21 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MD ee MY pi Key > Mene y er De MR RAŞIR eşe Ke ye Gü) 2 ei © edemezsiniz. Biz © Müs “le Salihe baktı: estiği döküyorsun gibi geliyor ban: E En Salih i için yarimdir demedin Sahife 8 AKŞAM 21 Ağustos 1935 |, im Çoban Mehmed Kocaeli Nafia Müdürlüğünden: | Karamürsel - Yalova yolundaki Yalakdere köprüsü Arkadaş Rarısı| wwe ynam mr açmaga a Yazan: Selâmi Kayacan tahminde bulunabilir. Fakat bem | ,p. e Yale <> a Birinci Bölüm Üçü — Darılma, bunda kızacak bir şey yok. Erkek değilim kadı m... Sizebir yerlerinde olsak neler yapacağı- mızı söylememize bile tahammül melek miyiz! Ben yer yüzündeki meleklere inan- mam. rn vermediler, amli biz zayıfız, zevkini çıkarın.. za giden bir kadının eline mektup sıkıştırmakta. ne fenalık vardır? tehzi bir meydan okuyuşi- h bu sözümü siz cerhedemezsijniz. İşittiğime göre bu gibi şeyler yapmak en büyü zevkinizmiş, Salih başını önüne eğdi. Fatma zile ile güldü: — Ben, e kadın, bir aşk mektubu a ça kıyametler koptu sandım zünü-ekşitme, macera eskidir, salak - vel a söyl o yazdım. O da mektubu müdüre götürüp verdi. — O zaman kaç yaşındaydınız? — On üç. Mektepten koğdular. — Haksızlık. ığım, günahlarını ızda yabancı var mı? “Grek kalktı, Salihin yanına — izini bön bir köylü bulmu- yorsunuz ya — Bilâkis. ehadet parmağını tehâd ma“ kamında salladı: Bu bilâki se geçelim, ocası yaklaştı: — Çok çocuksun Fatma, İki elile karısının başımı tuttu, alnından öpmek istedi. Fatma itti — Canımı is tee bana taş. Ney- sikiyorsun... Salihin koluna yaslandı: — Beni müdafaa edin. © Düşündü: «Seni bir bardak su- da boğabilirimmn» Akşama kadar üçü beraber do- “aştılar. «Böyle bir kadın benim elime geçseydi zararı yoktu. Ben ken- me müdafaa edebilirdim. Halbu- o. — Bilirsiniz, ki Salih arkadaş- lardan bir portre esirgemek doğru değildir. Farzediniz ki... — Hiç bir şey” farzedecek hal- desleğiline. Bu damdan düşer gibi açılan söze pek tabii olarak Mehmed Ali şaştır? — 1 Fatma, — m ve erişme Maili bulunduğum zamân resim: sergisi gezmiştim o tırıma geldi. Aziz Şevketin eser- lerini ee ey Onun eser- lerinde.. Bir sanat müsahabesine girişti, Çalışkan bir mektep talebesi gi- bi, sözlerini tane tane söylüyor- du. — Sanattan anlar görünmek için bunları bir kitapta okuyup ezberledim... Ne; yarın sizin- le.dahia'samimi olurum, artık sen e Uzun zamandan beri ta- nımış olacağız. Salihi hırpalıyordu. o Mehmed i birkaç kere em s1z- landığını farketti en düşünceli Salih. Bir can ii var — Hayır, 5 yorgunum. — Ne olursa olsun değişmişsin. Eskiden dünya ayin değil. di. Yoksa ihtiyarlıyor muyuz? Her halde senin canını sıkan bi- | ziz diyeceğim. Ear Fatmayı beğenmediği an hoşlanmadığını: anlı- Mi Salih Fatmaya fena not tmişti. Fa E ğ E i Eğl & E © rika hiç benzemiyen, uy» rıkocayı görünce keyfi «Yarın karışırlar...» Ml meni Gece, Salih rahat uyuyamadı. İ Ehnsesini avuçlarıma dayamış, dal- ların arasından süzülmeğe çalışan ayı seyrediyordu. © Bu uykusuzlukta yürek çarpın- 5 6 8 ii lerin, imaların sonu nereye va- racaktı? Buna bir son ve! ilk şarttı. Başka biryerde olsay- i, bu ne mülki Il ola- Dinarlı ile karşılaşmayınca bir şey söyliyemem. m vi güreşler bikere az, Rakibim ile kars sılaşınış da değilim. Bihmalele yh ikimizden ğini tahmin edemem, reşmek için bir takım şuyor ve: «Ben Çoban Mehmedle evw gü rum»'diyor. Buna karşı bir ee ceğiniz var mı? iz kol, bacak kıvırmak, boyum sa bu işte kendisi a! bu kabil hareketlerine karşı benim ellerim de armud toplayacak de- güvendiğim için Dinarli ile hangi hangisinin galip gelece- — Dinarlı Mehmed, sizinle gü- şartlar. ko- erde güreş- — Mindere, urgana bir diyece- ğim yoktur. Dinarlı ne şekilde is- erse güreşmeğe de hazırım, Fa- gila. — Amerikan serbes güreş usu- 2 lünü: biliyor musunuz — Bilmiyorum. Fakat kendime inşaatıdır. 2 — Bu iş C — Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, D — Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fenni şarl E — Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname, F— — hülâsası cetveli, G— İste; vii Rai şartnameleri ve evrakı «89» kuruş bedel meli bilinde Kocaeli Nan Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltme 12/9/935 perşembe günü saat on beşde İzmitte Nafıa dairesinde yapılacakdır. 4 — Ka; zarf usulile yapılacak bu eksiltmeye girebilmek i için isteklinin bin üç yüz otuz beş lira muvakkat teminat vet ğ bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olub göstermesi lâzımdır. — Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika ğ 2 — İsteklinin lâakal ya on metre açıklığında betonarme kö rü veya 50000 lira kiymetinde olmak üzere sise aksamı betonaf taahhüt ederek iyi surette ikmal ettiğine dair resmi vesik# — Teklif mektubları yukarıda O üçüncü maddede yazılı saatt en Si saat evveline kadar Kocaeli Nafıa Müdürlüğüne Setirilereli eksiltme” komisyonu Reisliğ makbuz mukabi ilde, verilecekdir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü ddede yazılı saate kadar gelmiş'olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyiçe k# Padilmış olması lâzımdir. Pöstada olacak gecikmeler kabul yi i € şekilde'olursa olsun'güreşmeği ka» bul ediyorum, Bir kaç ali kadar artrenemanlara başlıyacağı — Dinarlı, Mülâyim ile Yeli maçtan sonra bize verdiği Heye amaz» diyor. Puvan hesabile galibiyete ve gü- reş müddetinin een tahdid edilmesine m gibi görünü- yor. Bu mn Yilin nedir? — Hamle; bir güreşçinin tefev- | Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesine alınacak olan 15 ş lira muhammen bedelli 25 rl menin 12 Ağu stss/935 İlik açık eksiltme suretiyle ihale edileceği elee ilin. edilmişti. Mu keyfiyeti mek ve bedava şartnamesini almak isteyenlerin Enstitü muhasebesins ve Köme emen 28,12 lira muvakkat Hemera ile Komisyonuna müracaatları olunur. dare ve ihi (21 > eo) vukunu göstermek itibarile netice | üzerinde müessir sayılmak gerek- | tir, Güreş müddetinin evvelden | İ tayin edilmesinde iki türlü fayda vardır: Güreş, müddeti swyelslen tayin edilmezse boğuşma ye devam eder, İki rakipten * biri kaçar. Güreşin zevki kalmaz, se- yircileri bıktırır. albuki güreş müddeti tayin edilirse güreşçilerin kaçamaklı bir tarzda güreşmelerine olunur ve daha iyi çalışmaları te- min edilmiş olur. krar ederim ki, Dinarlı ilâniha- mani Gene tel ile istediği şekilde güreşmeğe ha- zırım. İAK — Abone Ücr ücretleri Türkiye Ecnebi SENELİK vw kuruş 2700 kuruş. 6 AYLIK » 1450 >» 3 AYLIK 400 800 » AYLIK 150 > Posta ei dahil oloyanl ecnebi memleketler: Seneliği 3600, ai a b üç “aylığı dres tebdili için yirmi kuş amal pul göndermek imi. e g1— ei gta 103 si sak Güneş Öğle İkindi "S2A 1015 516 904 a Vu 5,16 12,18 16:04 19,01 20,41 ül Babıâli ci Gün Salihe çok uzun geldi. kadina söz geçiremiyeceğini, “Arkadaşı bum Yi Mahzun onu avucuna e e is- oldu. Salih ediyordu 'di. Bu kadın, sergide gördüğü, adına: «Vazgeç bu inattan kolay: Fakat ir beğendiği, bakıştıkları kadındı. du. Birkaç kere de açıkça ser- var kadının kendisi olduğunu anlattı. Yalnız kocası anlamıyor- uz pe BİM ES mek kolaydır. teülüşierizin bir hiyanet olacağı- na, kendisini müdafaa etmesi lâ- zım geldiğine inandırmak kolay mıdır? Peki amma, bir kadın hem alay Zr şekalaşıpı. hem de vicdanı- ik edemez mi?.. var), leri havidir, Acımusluk Sok. 13 No, YENI NEŞRİYAT AŞKIN METAFİZİĞİ «AŞKIN V METAPIZİĞI, Tamoddei ele ri lisanımıza il Sai Talât — di. tarafından . Bu eser rıca kadınlara e aim ekl ve fikirler başlığı altında orijinal düşünce- İ mektebi müdürlüğünden: Yüksek Deniz Ticaret 00. 09 olmak üzere beş yıllıktır. Yatılı v8 ktep tali ve yüksek makinist yetiştirmek” — Me badana Gayesi tecim gemilerinekaptan ve 2 — Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır. Bunları© orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları on beşten küçük ve on d” dan bü; — olmameları şartlıdır. zılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mekte” i be m edi — İsteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacakları istids* ğıtlarını ve velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört 18 ne vesikalık e iliştirmeleri gerektir. 5— a işi 6/Eylül/935 cuma gününe kadardır. Me rin muayenei sıhhiye için o gün saat 9 da kendilerinin mektepte b lunmaları yaba: (3788) > Istanbul Kültür Direktörlüğünden: Lise ve Orta Mekteplerin Bitirme ve Engel İmti hanları 2 Eylülde, Olgunluk ve Mezuniyet İmtihat ları, 11 Eylülde başlıyacaktır. İlgililer imtihan gür” lerini anlamak üzere mekteplerine omüracaf edeceklerdir. Mi Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 'ahmin edilen Muv. i 3 500 ei il 5 750 lira 656, 25 ylmas Pazarte#? şayak kum saat 3 500 ali elbiselik 8750 ,, 656.25 iyi Pazartesi şayak Yukarda cins ve miktarı yazılı şayak ku Mani Mllabiniği yazılı. gün ve saatlerde Kam aşada Komisyon binasın apalı zarf eksiltmeye kon! Şt rülebilir > ni tekeri muvakkat ve kanu lgelerini havi teklif mektul li eksiltme bir saat ili kadar Komisyon "Başkanlığına ayirma ri ii kii el

Bu sayıdan diğer sayfalar: