24 Eylül 1935 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 12

24 Eylül 1935 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 AKŞAM 24 Eylül 1935 ilâçlarınızı >, SALİH NECATİ ken cit bi ikame bazar f OOFATIN NECATİ elenen varlar tonbul ve kamet nereli olar HAS KALMIN Ismi, tesirini garanti eder, Satış deposu: Istanbul, Atabek han No. 30 - 35 sistiklâl Lisesi Direktörlüğünden: — İlk, orta velise kısımlarına, düz, kız ve ek talebe kaydına devam olunmaktadır. ir imdi parasız olarak nim EM a ENER GEL ECEL — GÜNS “<EYUCA ULKU LİSELERİ “2” Eski: İNKILAP uranı, direktörü : o NEBIOĞL Kuvvetli bir e teğet maliktir. Resmi okullara ipe tasdiklidir. anlı için hergün üracaat olunabilir. İsteyenlere mufassal tarifname gönde Cağaloğlu - Yanıksaraylar oranı - "telefon; 20019 Nişantaşında Karakol karşısında Leyli - Nehari - Eri gizi m “FEYZİYE, LİSESİ Orta ve bi kı gl ve ve Edebiyat bölükleri vardır. Türkiyeni en eski hususi lisesidir. k için esaslı v ve ciddi tedbirler alınmıştır. ii le edilebilir. u39 Telefon: ülde derslere al ektebin arifnamesini isteyiniz. ist. Gayri Mübadiller Komisyonundan: | iKTİDARSIZLIK VAKITSIZ iHTIYARLIK STEKSİZLİR TR TE ai lıİzİ İN BULUNDUĞU FRE OĞ RAYAMAZ Y 26 Eylül Perşembe akşamı Harbiye BELVÜ Bahçesinde Bestekâr MARKO gecesidir. Kültür Bakanlığı Siyasal Bilgiler kulu Direktörlüğünden: 2 Eylül 935 pazartesi günü Siyasal Bilgiler okuluna namzet Ga Aİ İsteklilerde şu evsaf ve şartlar ea iğ — Türkiye Tabiiyetinde olmak 2 — Yaşi 18 dena aşağı 25 ten yukarı olmamak. 4 — Sağlam olmak len evrakın asıllarını posta ile gönderebilirler. Fakat bu bilgiler nihayet Eylülün yiı in İı lıdırlı istekliler Meşe okul sayısından fazla olursa iratailiğn ede- efe, timaiyat, Riyaziye, Tabiiye tarih Cografya ve Sie lisanı dökiistnder bir seçme sinacı yapılır. (5107) Iktisat Vekâleti: iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: ek usulen tescili Esas mukavelenamesi mahalli kanunlarına göre tanzim 'ediler, t, - York) Anonim İl vekâlete verilen istidası tetkik edi- u daki lerek muvafıl sö üştür. evrak arasındaki umumi vekâletnameye göre Türkiye umumi vekilliğine şirket ie çap lerden. li ğacak li mahkemelerde dava eden, cü şahıs larile hazır bul üzere Mi il (Clinton Dulleğ Kampbeli) Klinton Dudli Kampbel ile Ki ii rt Wylie) Çarle e Mi dir. olr iyet tetkik edilerek kanu lere uygun görülmüş olmakla ilân olun: D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlâk No. Cinsi ve hissesi Hiseye göre mu: i bammen K. 3261 Beyoğlu Yenişehir Kilise E. 39 Y. 47 69. metre arsanın“ 69 açık arttırma tamamı 3272 > Hüseyinağa E. Valde çeşmesi E. 169-171 52 104 >» > Y. Taksim Y. 205 3888 Topkapı Bayazıtağa Mehtap E.5Y.7 116,50 metre arsanın 116 O > r tamami 4039 Çengelköy Kuleli cad. E. 5İ Y.72 Kâgir deponun (o 1539 kapalı zarf i i 21/40 His. 4061 İstinye İstinye E. 201 Y, 195 ii e rn arsanın 70 açık arttırma 4504 Yeniköy Çınar E..18.Y..20 12 ek amal GOL ER amı 5548 Boyacıköy E. Fıstıklı E. ve Y. Ahsap hane e dk 48 > <> Y. Yavuz Salâhaddin I ei - e 167768 slk mülki et Hissesi 6508 Kumkapı Muhsirie hatun Kömürcü ve Samsun ve © E. dön dei Kösir'gazi 60 kapalı zarf Çeşme meydanı Mü, iki hanenin > 2-4.6- 26 8 80 2616/5760 Hin No. taj 2-4-6-28 7055 Çengelköy Kuleli cad. E. 34-47-49 Kâgir depo ve 745 açık arttırma Y. 74-76 iskele yeaballinin 147/1280 Hi 7056 > , E. 16-20-42 bizi klinik 350» 3 i senli i 1/2 ve iy Ne i hallin 2/3 His, 2767 Bostancı Çatal çeşme Bağdad cad. ve 34 Mü. 240 metre arsanın 600 > >» Yozgat tariki tamamı

4331 Üsküdar Yeni mahalle E. Yeni mahalle E. 126-253 164 metre arsanın 0 125 > > Y. Nuh kuyus Y. 126.124 1/2 His 6837 Galata Kılıç Alipaşa. E, Dibağhan E, 34 181. metre arsanın 1870 kapalı zarf Y. Murak Y. 3Zilâ 38 tamamı Ni yeni yazılı gayri menkuller on gün «müddetle | satışa skaler İhaleleri 7/10/935 tarihine tesadüf ede pazartesi günü saat on. dörttedir. Satış mik bale gayri mübadil bon: mi; ANADOLHİSAR mem “ Bayındırlık Fen Okulu İDMAN YURDUN! . .. v 29 Eylül e pazar çe pa 1 Direktörlüğünden: da yurdumuzun kongresi fevkak âde olarak topl ıktır. Nizamna- Okula Giriş yazılı: ağaca adak pe gr çek o Mühendis Okulunda : yapılacaktır. © gün sekizde Taksim Gümüşsuyundaki okulda çeneni ilân olunur. (5833) Üniversite Rektörlüğünden: Türk İnkilâbı dil devrinin üçüncü yıl dönümü 27 Eylül me mucibince rey vermeğe selâhi- yettar azanın YE ii bulunmaları ' rica olunu! Memur aranıyor Ana Perşembe günü saat 17 de Üniversitece bir “Törenle,, lk çalışmak e pr hnea caktır. yazı el iyi m emur | Tip Fakültesinin “1, numaralı dershanesinde yapılacak olan bu simacaktır mah ka Fransiz | “Törene,, herkes gele bilir. (5860) a bilmesi ge: Ehliyetina göz re maaş veerkir kin ie toğraflarını e bildiren elk Di mele vi bul 176 numaralı pos- ta kutusu adresine göndermeleri, üdürlüğünden: 30 teşrin 330 tarihli kanun ee dairesinde ecnebi ei mi (Skoı li Vakum oyl Kompani) | şirketi bu ker atla bilcümle eshamına sahib olduğu ve ayni ticari muameleyi yapmakta bulunduğu WE Kompani Tak şirketi) ile bilcümle taahhüdat ve tasarrufatile bir- bildirmiş lâzım ve (Standart - Oyl Kompani İnk © şirketi) e bu hususu vd ri emiş Ve gelen vesikaları (o vekâlete tevdi etmiş ol- AŞIN ilân olunu | ADEMİ IKTIDAR Bel görşuklikine . OBiN Tafsilât ; ; Galata Posta kutusu 1255 Büyük Çamlıcada su başında | | Iktisat Vekâleti: Iç Yapi Umum i l | Balkan Festivalinin son günü 24 eylül salı saat 15 den e kadar Çamlıcayı ln İM alin | Ge kurumu tarafından mi Sahibi : RK Sadık : sebeb min edilmiştir... i imi naim müdürü: Enis Ti BAYANLAR COŞKUN Manifatura Şirketinin tasfi ve erer kia z de istifade Fevkalâde Tenzilatlı "Fiyatlar eyoğlu, -İş Bankası karşısında. (Fiatlar maktu ve satış pazarlıksızdır. Hariciye Vekâletinden: Hariciye Vekâletinde 11 inci dereceden mevcut münhal memuri- yetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacaktır, üsabaka imtihanı 4 Teşrinisani935 de saat 10da Hariciye Ve- kâletinde yapılacaktı Müsa bakıp iliski için, Taliplerin memurin kanununun 4 üncü başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmalari lâzımdır. ukuk, Mülkiye, Ulümu Siyasiye, İktisadiye ve İçtimaiye ve Fa- külte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Hariciye mes- leği ile ve bulunan mümasil Yüksek mekteplerden birinden me- zun ol Müsabaka imtihanı şöylediğ: edeniye, Hukuku Düvel, vel, İktisat, Maliye ve Tarihi Siyasi «1815 di G5 da tahriri ve şifahi sualler. — Türkçe ve Fransızc. ri tahrir ve tercüme, - — Müdabakada Üssü Mizanı doldurmak yüzeyle en fazla nu- mara alanlar kazanmış olacaktır. Hukuku e > en zamanımıza bir ecnebi lisanına vukuf ır. Müsavat halinde Fransızcadan maada Ankarad. iresi şefliğine tevdi eylemeleri ve 4 ke yap- a Vekâlette hazır bulun. ii dale rliklerini

Aynı gün çıkan diğer gazeteler