25 Eylül 1935 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 15

25 Eylül 1935 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Eylül 1935 aa AAA Deniz yolları | iş e in si Acenteleri: » Köprülaşı Tel, siye - Bre abardarle AYVALIK YOLU e vapuru 25 Ey- lül ÇARŞAM günü saat 19 da rnieşz kadar, (5859) TRABZON YOLU KARA vapuru 26 Eylül PERŞEMBE günü saat 20 de Hopaya kadar, (5879 MERSİN YOLU KONYA UMA günü saat sine kadar VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı 8 Liman ban, Telefon: 22925 İZMİR SÜRAT YOLU SAKARYA hafta PERŞEMBE vapuru 27 Eylül 11 de Mer- (5879) ie çi kalkar, iramlca YOLU B. vapuru 25 Eylül ARŞAMBA saat 20 de Ka- rabigaya kad nl DABKOVİÇ VE Şs. vapur acentası en ORİENT VT LİNE Avrupa ile Şark limanları arasındı acentalığına müracaa! pur Tel 4470877. 41200, 40604 Scandinavian Near East Agecny Galata Tahir han 3 üncü ket Tel: 44991-2-3 Svenska Orient Linien eş o burg, Stokholm, Oslo Dar dynia Copenhag Abo Reval ve bitip Bah limanlar Şark. ve Karade- z başlıca ia 15 günde vE azimet ve aye. için NN pos Yakında İstanbuldan Hamburg Roter İynis Getenbere Oslo, P Erland vapuru 27 eylüle doğru Fazla tafsilât i nk Ge İn Mek han 3 üncü ei İZ, üraca- 44991 ER > (13452) araya nakletmişti: at. Do e HAZIM ee Beyoğlu Bukâr okağından (Hamalbaşı (tramvay | caddesi ngi iliz Sarayı karşısında) 26 numı ki ir, EREK AM LEE KAŞ Ş den e il im al İLACI ha Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısı Pazardan başka günlerde saat (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Divanyolun. daki (118) reyi ususi kabinesinde hastalarını kabul Muayenehane ve ev telefonu 22398 Kekik i telafi ve ee Beylerbeyi AKŞAM Mam akma Kuvvetli bir talim heyetin. Resi GECEL — GÜNSEL e YUcA ULKU LİSELERİ RL : İNKILAP) NEBİOĞLU HAMDI Ulkü mi okullara ei tasdiklidir. ia için hergün Sahife 15 Katzımallar pale 9/9, 935 târihinde ekseriyet olmi ari top! ez lanamıyan kongre: emiz cemi de isin nizamnamesini dej eğişt ştir- heyetini seçmek ü; La 507835 | iie günü saat İ3 ten 6 ya kadı t kezi olan eski müracaat lm , İsteyenlere mufassa tarifname m My idin a le ep Rna Cağaloğlu - Yamkazraylar oranı - İki dan kayıtlı âzaların gelmeleri. Kötü bir badana warın çirkinliğini bösbütün Pa vurur! Jyi pudralanmamış bir Kadın yüzü Kötü badana vurulmuş bir duvara benzer... Yalnız ve mutlaka PERTEV PUDRASI ile pudralanınız | istanbul belediyesi ilânlar Senelik muhammen muvakkat kirası teminatı Topkapıda Fatma Sultan M.cami sokağında paşa medresesinin 15 No. odası li 2 odalı e sultan mekte 8 135 Semti, senelik muhammen irani ve lam tea yazılı; olan: mahaller 936 senesi Haya sonuna kiraya k üzere ayrı 30 2,25 birinci teşrin lr sali günü saat 15 de daimi 3) cümende bulunmalıdır. (i.) (580. Keşif bedel Muvakkat teminatı Silivriye tabi e mektebi tamiri (o 948, 72 Kemerburgaz mekle! ti 32 İstanbul 25 inci ri pi 919,12 2 yı 4 ey mektep ” 992,29 75 İstanbul 7 ii 513 38 Avcılar köyü ik ki b 1325,80 100

Beyoğlu 11 inci w ie 704,86 53 Fatihte 56 " > 750,14 56 Eyüpde Küçükköy ,, 915, 6 Yokarda vi keşif bedelleri ve muvakkat teminatı y: olan m. r tamir ettirilmek Üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye besini gök rtnamesi v > müdürlüğünde görülür. Eksiltme; girmek ç im yenler 2490 N yazılı vesika illeri Tarikde; bekar vakkat teminat makbuz veya le bera- vi e üye günü saat 15 de daimi encümende m ir, 30 forma ve God olan 934 senesi hususi idare- uştur, Be- Şartnamesi levazım ler 2490 No. lı art- ı vesika ve 244 liralık muvakkat teminat makbuz vey alkalin yık. 7/10/935 pazartesi günü saat İ5de daimi encümende bulunmaları. (B.) (5767) Senelik Hm Muvakkat kir; teminatı Anadolu hisarında set üstü sokağında Muhaş Sinan mektebi 36 2,70 Kadıköyünde Bağdat caddesinde 7 odalı Zühtü Paşa mektebi 60 Yukarıda semti muvakkat teminatı ve senelik muhamflen Kirası yazılı olan mahaller eee ayrı lüğünde gi muvakat rai makbuz veya mektubile bi NS perşembe günü saat 15 de daimi enciimende bulunmalıdır. (İ) (5475) Keşif bedeli Muvakkat eminatı oca Mustafa pa: aşada 29 uncu mektep tamiri 37 Kp a 3 üncü mektep tamiri , Yukarıda isimleri keşif bedelleri ve muvakat isini yazılı olan tamir ettirilmek üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konul- mesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye gir- 496,86 eya mektubile beraber ln ci 5 de dinimi encümende bulunmalıdır. 4) artesi günü zo YENİ TÜRKİYE OKULU Yatı - Gündüz - Ana, İlk, O Hergün en iz Yabancı dil küçük isale başlar. Orta kısım yalnız kızlaradır. Telefon 43480 İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Eksiltme ei er Kapalı zarfla eksiltmeye konulan ümune Hastanesinin etlerine verilen fiatlar haddi lâyık kk yeniden nyal zarfla eksiltmeye konmuştur. Miktar: Dağlıç eti azı 13, 60 çoğu 17,025 kilodur. İpi eti azı 3,405 çoğu 6,81! Tahmini fiat Dağlıcın ge — kuzu 50 Bakhar. Mark teminat: 829 lira 97 kuruştur. e 9 birinci teşrin — çarşamba günü saat Cağalağlında Sıhhat Müdürlüğü binası Şartn parasız olarak nü 15,30 da k nümune bastan m cari seneye aid emmek e iz vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter teminat makbuz a Ban usulü mektuplarını arda yazılı saatten bir saat önceye kadar makbuz yap komisyona vermeleri, "5773, Teknik Büro RE. Hoyzler 1885 posta kutusu Galata - Diplomalı (o Messah, nivelman, nirengi ve etüd işleri mütehassısı, m ve temel sondajla Türkiye Cumhuriyeti Nafia veri we diğer yüksek makamlar tarafin- dan ita edilen ve seneyi geçen mütehassıs faaliyetini tasdik eden bir çok vesaik Ibraz edilebilir. anında bulunan tütün deposunun deniz cihe- lira 35 kuruş bedel keşifli pazarlık suretile bir İskele yap- Şartname ve projesi parasız olarak Kabataşta Levazım en verilir. Pazarlığa iştirak etmek isteyenle- Salı günü saat 14 de ç 7,5 temi- natlarile birlikte Kabataştaki Alım Komisyonuna müracaatları, (5593) İdaremizin Paşa limi tine 3179 lıkla satın * İdaremiz İhtiyacı için 120 adet zımpara taşı 1935 tarihine müs müsadif cuma birlikte alınacaktır. Vermek Ml 2719193. nü saat İ4de yi di buçuk güvenme paralariyl Levazım vay bayani Şubesindeki Alım komisyonuna müracaatlari, (5740) Maliye Vekâletinden:. 3500 şişesi 500 gramlık, 5000 şişesi şişesi 75 amli di Üzere e şişe e Mubam 38 yer. muvakkat teminatları ile birlikte 14/10/935 tarihine müsadif zartesi günü saat on bela Maliye Vekâleti kırtasiye eüdürlüğün de müteşekkil komisyona gelmeleri. (2707) (5825) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Weber köyü Mi Boğazliyanda Koz. yazılı «D» sınıfından bir ede 012 ri se senedi postada kaybolduğundan bu senedin artık hükmi dığı ve başka numara ile bay Mustafa Niyaziye yeniden senet ve- rildiği ilân olunur. (5881) Ankara Otobüs İşleri e Otobüs H si ie İle bni satılacak dikilecek ışıklı bölge sütünlarına ve webeliem | içine konmi ei üzere ilân binili başlanmıştır. İsteklilerin. doğruca Direktörlüğe müras cant etmeleri. | (2734) (5887) ! (# FF Hüseyin Cahid Yalçın İ EDEBİ HATIRALAR Son 40 senelik Türk edebiyatı hakkında kıymetli malâmat ve hatıralar Fiyeti: 60 kuruş, AKŞAM. NEŞRİYATI ndaki mir sag yapılacaktır. nabilir. pi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler