2 Ekim 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Ekim 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eee üzün 0 a > 5 i AKŞAMDAN AKŞAMA Sebze höii —— — İstanbulda bir hâl hikâyesi ale “kurtulacaktı. Mutavassıtlar 3 kalkacak- İstanbul halkı paha lılıktani e, hi pi ihtikâ- "rın tarifi tetkik! daldıkça ei — «yem bo- rusu» ötüyordu: in hele bir bakalım! makta olan hâl bitsin, iy bana o) taman.. Evet *her şey Eği caktı, Hâl bitti ve zannederim açıl- Fakat bilmi “sorum, Vva- da.. siyetimizde değişmiş bir şey var mı? : Hâli vucuda getirmek ii için be -k hüküm si sürüyor, Gene İs- tanbul halkı kat kat fazlasına siri tedarik ediyor. özlerimiz hâlin yapılma- ek | ŞEHİR HABERLERİ | Gazhane hattı » |İDün sabah açıldı, İramvaylar . - işlemeğe başladı Kadıköy - > Gazhane (tramvay hattı dün açılmıştır. İlk araba sabah saat sekiz buçukta merâ- simle Kadıköy iskelesinden Gaz- haneye ei yola çıkmıştır. Kadıköy iskelesinden Gazha- neye siir Gi un her iki tarafı bayraklarla n başa süslen miş ve yol ME binlerce ki- şi gn Halk ilk a banın geçişini bü- ie bir sevinçle LENSİ Türk yraklarile süslenmiş bu ara- e belediye (o mümessillerile tramvay sosyetesi mümessilleri bu- lunmuşlardır. Yeni hat, Altı yol ağzı, Söğüt- çeşme yolile Gazhaneye uzan- ti umpanya e buraya ikinci mevki araba işlete- ektir. a Deküdar - Kadıköy kumpan- yası, Gazhane yolunu da açmak EN Kadıköy şebekesine ait programının tatbikini tamami mıştır. Dayaktan sonra... Bıçağını çekince karısı kaçtı sokağa Fenerde oturan Ümmi adında bir kadın son günlerde eve bakma- ması yüzünden kocası Mehmedle sık sık kavga etmeğe başlamıştır. Dün akşam gene karı koca bu ye döğüşe tu KAŞIAKLAR ve Meh; kadın can vermişlerdir. Yetişen polisler Meh- medi yi adliyeye verilmiş ve tevkif edil iştir, -alamışlardır. Mehmet devam edip gidiyor, Sistem allemiyen ek od. in tevsii ameliyesinden de ha- ere işaret ef- at bu çareyi imkân olmi- Mühendis okulu Bu sene 250 kiş kişi kayıt için baş vurdu Yüksek mühendis okulu 14 bi- rinci teşrinde Salim Okula kayit müddeti dün bitmiştir. Bu mek için e vuranlar 250 yi öğlen cektir, fen navutköyüne nakledilmiştir. Bu okulun binası mühendis oku- luna verilmiş ve esaslı surette tamir edilmesi m Bu maksatla binadaki e bo- e a ndan m” men talebe si, kısm Kime ane mi ilmin Gi t ihtiyacı sb dan yeni bir bina daha yapıla- caktır. Plânları hanlanmakdadır Yeni binada lâ arlar e binası talebe pansiyonu hâline getirilecektir. Alacak yüzünden kavga Beyoğlunda Elmadağı tarafın- da Vasil ve Herant adlarında iki kişi dün bir alacak meselesinden kavga se — da borçlu erant, Vasili birçok yerlerinden tehlikeli surette yarar Vakaya polis el koymuş, yaralı Vasil hastaneye kaldırı! Şire Biraz sonra Herant ta yakalana- rak irin le adliyeye tes- lim edilmi Vagon buhranı Tatil günlerinde de boşaltılması istendi zama! anlı a Trakya il K. arasında nakliyat çoğal- ul mış ve Üz a vagon buhranı husule g âkalı emer aş vurarak durumun düzeltilme- sini istemişlerdir. Bunun üzerine işe el koyan Şark demiryolları nezdindeki hü- kümet baş müfettişi bay Salâ- haddin meseleyi incelemiş ve va- gon ire ağir sebebini tes- bit et ar mü a göre, Trakyadan a gelen vagonlar cumar- tesi günleri öle a ve pa- ar günleri tatil olmasından do- oşaltılamıyor. Bu sebeple 30 kadar vagon Sirkecide mu- Sel kalıyor. Baş müfettişlik bu işin yoluna Kari için vilâyete müracaat tatil günlerinde de vagon- - iin byalulmaına müsaade edil- mesini istemiştir. Yaralı bir adam Üzerine fenalık gelerek 2 ve e va e sabaha erikö- yiz büy, bir basi merdiven. gın bir halde yatmakta olduğu gö- AYDABİR İkinci sayısı bugün çıktı. Bir Habeş delikanlısı! « Yazan NAZIM HİKMET ocuk, sinema, sokak! REŞAT, NURİ Yazan; enizle same adam! Yazan: FARUK NAFİZ vE, af o ski zanparalar! öner SERMED MUHTAR © Venedikli Bafo azan: AHMET REFİK “... Kıyamet kopacak mı? Yazan: Abdülfeyyaz Tevfik Nasıl Mason oldum? Yazan: MAHMUT YES, ezardan! Yazan ORHAN SEYFİ 9 >* avuz! Yazan: YUSUF ZİYA rülmüş ve polise haber verilmiştir. ıp RED inerken üzerine fenalık gelerek düştüğü söylenmiştir. Zabıta tir. m ii sonra saat- lerce olduğu almış ve bar ie aldığı li çok kan ER ap olduğundan hayatı teh- dedir... 5 e lana zi “e Geçenlerd. Z inler “Panbali ie eni Sik edilmişti. Tören Dai mülki sema günü saat onbeşte yapı 22 bin demir travers Şark demiryolları kumpanyası tarafından Avrupadan via ,000 demir travers, konten sebebile Yapılan tahsisatı olmaması lekete sokulmamıştı. line izin verilmiştir. bu iddia eml tahkikata girişmiş- şebbüsler üzerine traverslerin ibi TREK yan e ISTANBUL HAYATI Eğlenti âlemleri Eğlenmek yalnız gezerek, para arfederek olmaz ya. Elverir ki Bar şeyin zevkli tarafını bulma- nın zle bilinsin. Pazar günleri ten sonr. B. inceli sesleri, öşeden saptım. Sağlı sollu dükkânların paslı, de- deşik sm İm Daracık yaya kal kurulmuş. em ln de bir çilingir Siren ve muhak- kak yanında da bir Mei Am- ma ne gramofonlar ötede ça doğru çev- kileri de coşturuyor. Kadehler üst üste birkaç defa dolup boşalıyor. laydi be gözüm Ahmed. Bis el oğlu ai ğin Uyuyor muyuz beyal Koy Km kalım şu yeni alınan ye » Gözleri mahmurlaşan delikanlı susuz bir kadeh daha yuvarlayıp : Yeni alınan bu aye şar- kı komşu masaları, coşturu- yor. Her tarafta kadehler, çatak lar harekete geliyor. Çenelerden gururla yeniden kurup şarkıya Tai Bursada resim ire Bay sre” göre... eni ER tiril tiril ee — gör- 'dükçe ii üşüyoruml,, gidişle grip a AM ki se Çok ihtiyatsızlık ediyorsun, bu ip olurum... A Grip zatürrieye çevirir! Zatürrie de... şeye... ...Hani AYN ya, komşunun ka» .Dısına geleni

Bu sayıdan diğer sayfalar: