21 Mart 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8

21 Mart 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mm IM MAŞ MM A YAŞA A AŞ A 9 gr Mr ea aray ve Bab,siinin iç yüzü Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ İRTEM — Tercüme iktibas hakkı mahfuzdur — Tefrika No. 658 Fransızcadan tercüme edilen ilmi bir makale ortalığı altüst ediyor! Ahmed Rasim bey ertesi sabah Bebekte çisisi, paşa yalısında oturan mi i Faik beyi gör- Rasim beyi güler yüz ve iltifat ile karşılar. asim beyin eğri eser- lerinden takdirle bahseder. M. pa diğer birisile Tfikie ge- ir, M... paşa Rasim beye: — Siz beyefendiye anlatırsı- miz! TTenbihinde bulunduktan sonra arkadaşile birlikte çıkar. Yalnız kalınca Faik bey Rasim ike m tane gazetelik isim mi edin de hangisi beğenile- cek olursa o isim ile bir gazete çı- - karacaksınız! Der. Rasim bey saşırır. Faik bey farkına varır: — Tesis masrafını düşünmeyi- miz, verilecektir. Siz bu akşam dü- ünün. Yukarının hoşuna gidecel isim bulun. Yarın sabah in o — Li y, «yukarının» hoşuna gidecek isimler araştır- makla meşgul olur: İhsan, İnayet, ütuf, eğ Adalet, Refa- et, t, Ceridei sada- kat, Osma: ke ni ları bir kâ- ğıda yazar. bezi gider. Yazdı- ğı isimleri Faik beye verir, Faik ya göz gezdirerek: isimler!.. iki gün matbaaya haber Der, iki ii ei sonra Faik beyin vakrabasi yl 2 başi matbaaya gelir. R-- — aa aa etti, (İh- san) isminde bir gazete riza talebini havi bir arzuhal y. ana mabeyine Klm Kar disi de ertesi günü yalıya gelsin! diyorlar, Diye bir tebliğde bulunur. bey tarafından si bey tarafın- abone Arzuhal Rasim tesvid, Hikmet Şina: dan da la dilir. gönderi! Ba e ertesi sabah gene ; kış gelir. Bir gün Fail ber se gene el be- yi re — m mak imiş bir. eseriniz . Rasim bey — “5 : © Faik bey — Masanın üstünde gördüm de... a) na r mı? . — Hangi masanın? — Efendimizin masası üstün- de... — bilir? Biri mi jurnal et iu? t korkma... Ben büzük 7 ei * Ertesi günü gene matbaaya bi- ri gelir. © —Sizimabeyinci Faik bey ma: beyinde, kendi dairesine istiyor! Şimdi e m bey mabeyinde Faik be- yin SN gider. Bu sirada Faik bey yerinde değildi. Bir oda ki neuzibillâh! Küçük, , loş, sobası sönük, camları kırık, beli dığı e £ k i ; Ras bi şaşalar; kurenadan ir zatın saraydaki odasi böyle mi olur? diye inanamıyacak olur. Faik bey elinde kırmızı bir mah- faza bulunan diğer biri ile birlikte gelir. Bu e mahfazayı öpüp aşına götürür, Faik beye verir; o da öpüp başıma götürür; sonra Rasim beye y de gö — Kime erdeeğm! Demeğe kalmaz: Faik bey — met efendi- bey cebi hüma; resi den geçerken kapıcılar etrafını alır.. tebrik... bahşiş... muhasara dairesi gittikçe daralır... unalmış, kalır. ğalar! nımda param ok... Bahşişinizi sonra yollarım. Diye temin etti; ellerinden ya- kasını zor kurtarır. (İhsan) gazetesinin meselesi de unutulur, kalır. Serveti fünun mecmuasının 3 teşrinievvel 1317 (15 teşrinievvel 90 önün- imtiyazı kuk» başlığı altında fransızcadan tercüme edilmiş bir makalesi in- tişar etmişti. Matbuat âleminde uu önemli bir mesele oldu. Bay Hüseyin Cahidin (Edebi hatıralarında) ve Bay Ahmed ih- sanın (Matbuat hatıralarında) verdikleri izahata göre bu mesele şö pi cereyan eylemişti: Bu makale usulü dairesinde san- süre gönderilmiş, sansür tarafın- dan çizilen parçaları çıkarıldık- rveti üriyeti emril Nd tatil edildi, sonra da İsta mk DEN et mahke- mesi istintak dairesinden Serveti fünunun geii ii Alır hir eğri yazan bay Hüsi Ca- hid ile sansür ali Veled. Çelebiye Mia makale neşri» - davasın- 0 mL celpnameler geldi. e ihsan bu felâkete vi n bay Hüseyin Cahide hiç bir ni bulunmıyarak raya gitti; eli kalabalık talan Arif bey önce İhsan beye soğuk davrandı; sonra yalnız kalınca şu haberi verdi: — Senin aley hinde yerilen 5 Tur © adliye nazırın- ok! Mabeyin ay adli- ye nezaretine yazılan ŞA vel 1317) tarihli tezkerede şu m alde fıkralar vardı: fünun gazetesinin melfuf nüsha- sında intişar eden melünane ma- kalede Fransa kral ve ran, idamlarına ve ihtilâli kebire ai vakalar enzarı umumiyeye vazo- Tunmuştur, Bunı ağ veli nimet... efendimize ki isyana teşvik edilmekle Böylelerine ki arşı da, her memlekette ağır eki tertib olunmakta, hat- ta Amerikada linç tatbik edilmek- tedir. sebe > bu “gazetenin imtiyaz sahibi ile bütün alâkadar- larının derecelerine göre tecziye- ve neticesinin inbası ba ira- M. paşa idi. Fena halde kızan Ab- dülhamidin Fizana nefi iradesini o gece nöbetçi bulun ci Arif bey telâkki emişi. Arif > makaleyi oküyaralk münd tında cezayı mucip bir şey Ve rememişti. Rus sefareki tercümanı Maksi- a malarından şikâyet Eye bundan sonra muh. ir hristi- retine tekliğ ettirmişti.

Arif bey mülkiye mezunların- dan idi; Ahmed İhsan beyin arkadaşı ve Durum tarmak için Abdülhamide mahi- rane bir dil kullanmak lüzumunu ir et suzluktan şikâyetle sali yapıl ması için hükümeti zorladıkları bugünlerde Serveti inni tati- lile sahip ve irini, ük mesi haricin şikâyetlerine zahiren ihzar edeceğini nın tayini münasip olacağını ar- zetti, Abdülliamid bu mütaleayı mü- nasip gördü ve: — O hainleri adliyeye yazın! mi verdi. zetecileri ve Veled Çelebiyi ği Ali id, Mi m di kurtaracak tasdikli se san- sür provalarını daha mahkemeye sevkolunmazdan evvel matbuat müdürü Hıl tül fzı beye götürmü da dahiliye rine Fuat im vermişti. Celp geldikten sonra İhsan üsti bey bu provalarını müsteşardan iste- be di ise de Fuat ç — Atebeye göni dereceğim! Diye iade et i. Provalar el- bulunmazıs mahkümiyet kati göründüğü için İhsan bey matbu at müdüriyetine bir arzuhal vere- rek provaları istedi. Hıfzı bey maznunun müdafaa vesikası olan bu evrakın iadesi icab eylediğini resmen yazınca y de vermemeği yapama- Müsi ik Ali Rıza bey mesele- — ei anladıktan sonra i bir çıkmaza sokarak ateşi s0- balli, istedi. Bay Hüseyin Cahi- in makalesine mahez kombun iki ciltlik blirodüctari â Yhistoire İitteraire eserini getirte- rek tercüme olunmak üzere adli- ye nezaretinden hariciye nezare- tine yollattı! (Arkasi var) elliye. in Li gazete mecmi ve ar npr Mean ve asiye ücuz olarak AKB sse- selerinde e lerin 13377 e dostu idi, kur: 1934 senesi kânunusanisinde gayet esrarengiz bir kanlı hâdise karşısınd İmıştım. Ameril hükümetleri Floransa şehri civarında lü telâşla yatağından çıkıp kapıyı açtığı zaman karşısında güzel bir kadın bulmuştur. dın, kocası ile birlikte gece- e orandaki seden otomobil- le kümet zabıtasına keyfiyeti haber man ELE m gö- ündüğünden a beni ha- bar etmiştir. Köylü Gineheri evine gittim. Kadını orada buldum. Kırk yaş- larında olan kadın güzeldi. Fakat üni Şipiniye kadar hiç bir ka- örmediğim garip şekilde sl Blüz yerine a yün cekti giymişti. Üzerine geniş bir erkek paltosu geçirmişti. "Eteklik yerine erkek geen ii. Kadın e geçeni şöylece anlattı: Kocamla beraber Kaliforniya dan otomobil ile Nevyorka gidi- dalar gibi kulağımın kanin bir silâh pat- ladı. Koc direksiyonun üzerine yaşlanmış ve kendisinden ti, Kocamın adı Millard Edouard ruhsat plâkası vardı. Ölen adam iri yarı idi. Kafasının ön tarafı cascavlaktı. Direksiyonun üzerine hir tarafa meylederek yaslanm: olduğu m direksiyonun altın- da kalmi Şans si tarafta ve ayaklari düşmü; Rovelver oto- sasi döşemesinde sağ tarafta idi. Silâhı üzerindeki parmak iz- rmak izi bulaça- ğımı ümid etmi; belimi.” Silâh (025) çapında ve ie yol mamulâtından tik bir tabanca idi. Bu eze Böcilka; Cezayirde ve Fasta çok erir bir silik Kata biri hazı sinde olmak üzere yedi e dur. Silâhı boşalttım ve içinden beş kurşun çıkardım. Bunlar şar- Jurda idi. Otomobilin ön penceresinin sol “Meşhur polis hafiyesi ELİŞ PARKERİN HATIRALARI Kellesiz cennete gitmek istemiyen Cezayirli müslüman le tarafı biraz aralık olarak esi Otomobilin radiyi atörü. va , işi kar ze e ayak İ leri yı ki belediye doktoru Dr miş bir otomobil sigorta poliçesi 4 di vardı. Para çantasında pek az par vardı. İki kartvizit te çıktı. Bum lardan biri Foster adını ve Vam couver şehrinde bir adresi ihtivd Mp Diğer al kenari ga rip s e kesilmiş olup Tia na li bir bar me aitti Ölünün bir cebinde dahi grup h&“ linde bir fotogri Grupufi al Mundelein P; gruptakiler eğilmişti. Fotoğrafts Edouard zevcesi olmıyan tombul bir kadını ini “kolile sarmiş sin Fotografım EK da kurşun kalemi ile Milard Ste- phen adı m idi. undan başka kasa anahtarla” rını ihtiva eden bir halka b du. Üzerlerinde Londo ve O arfleri vardı. al üzdanının ön gözünde ine de Arizona Tucson şehrinde bir kadının ad“ resi yazılı idi, lünün ceplerinde çıkan sof evrak bir altın maden şirketinin esham satışına ait reklâmlar ok muştur. : Bu evrakı alıp yazıhaneye dön dük. Gus * Ölünün zevcesi ifade vermeğe ın evvelce de evle, miş olduğunu ve ligi talâk la vi söyl | n kocasının Nönşödüğ Na“ kn GE ının 422 ve 423 aralı husı alarında 110 bin dolarlık nakdi bulunduğunu ve İâkin i karısı haciz koy« duğundan şimdilik bundan istifa» de ear de hikâye etti. Edouard 1 olma" dığından eski zevcesinin müracas ati ve şikâyeti ın üzerine hi Kadının adı Edouarda vezi dan evvel eski kocasının ismind Eski kocasından bir oğlu ve bir kızı vardır. Bunları Los Angeles- de bulunan hems$iresinin nezdin- de bırakmıştır. Kadın Edouarda dahi bu şehirde tesadüf etmiştir. (Arkası' var)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler