31 Mart 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

31 Mart 1936 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sahife 14 AKŞAM 31 Mart 1936 istanbul belediyesi ilânları çinde a sütten yapılan maddeler satılan we ir edi- n hafta tatili satiyesine tabi tutu m mahal kalmalığ üzere tavsan ilân olunur. &) 88) LE Tartı, Terazi, Kantar, Baskül, akıcı ve kuru maddeler ölçüleri, uzun- e saire gibi ölçüler nizamnamesinin şumulüne giren ve yl tâbi ö lanan müessese ve esnafın nazarı İ Bu sene bütün ölçülerin senelik muayenelerine nisanın birinci si hün den itibaren başlanacaktır. Alâkadarların ölçülerini aşağıda yazı- günlerde mevkileri gösterilen ayar memurluklarına getirerek ettirmeleri: “ölçülerini muayene ettirmek için aşağıda yazılı noktalara dikkat ek lâzımdır. 1 — Bu sene ikincikânun ayında alınan müracaat kâ; ğıtları birlik- | 2 — Bütün ölçüler eyice temizlenerek getirilmelidir. ' 3 — Yukarıda yazılı iki bildirik yapılmazsa temizlenmek için öl- €snaf ve müesseselere geri V ierliir ve bundan müh- geçerse mazur Yy lerdir. Müddeti zarfında ölçülerini dam- tırmıyanlar h nuni takibat yapılacağından alâkadar ların vakit gaip etmeden eazkatlre ehemmiyetle ilân olunur. Müracaat günleri ve mevkileri Eminönü Belediye ayar bu gurul e Mare 936 tarihinden 31 - Mayıs - 936 tarihine kadar Beya- nda. -936 agi 31- Temmuz - 936 tarihine kadar Kü- azar » saki yesin: - pe - 936 ii 31 - Ağustos - 936 tarihine kadar Be- hiyesinde. Fatih e Ayar gurubu 5 ie. Nisan 936 tarihinden - 936 tarihine kadar merkez ve 'agümrük da, - e - 936 tarihinden 15 - Mayıs - niyes Marin 936 tarihinden 31 Mayıs 936 tarihine kadar Eyüp nahi- de 936 tarihine kadar Fener iran - 936 tarihinden 10 - Haziran - 936 tarihine kadar Şeh- ni nahiyesinde - Haziran - 936 tarihinden 30- Haziran - 936 tarihine kadar Sa- yn inde mmuz - 936 tarihinden 15 « Temmuz - 936 tarihine kadar Ba- e e mluz 936 tarihinden 26 - Temmuz - 936 tarihine kadar Çatalca iyesinde 7 Temmuz « 936 tarihinden 4 - Ağustos - 936 tarihine kadar Silivri | İ İğ - 936 tarihinden 31 - Ağustos - 936 tarihine kadar Mer- | le İ Beyoğlu eye Beyoğlu kaymakamlığında 4.936 dan 25.4.936 kadar — Taksim nahiyesinde ai » 36 » Pangaltı nahiyesinde 11.5.936 »23.55.936 » — Galata nahiyesinde 255.936 » 6.6936 » — Kasımpaşa nahiyesinde 6.936 » 20.6.5936 » 2.6.936 » 7.936 » — Hasköy nahiyesinde : Beşiktaş e» 7 — Beşiktaş kaymakamlığında simi dan ver ii 936 kadar 8 — Arnavutköy nahiyesinde Sarı öğeyi” va 236 dan 21.8. ya kadar Büyükdere Kay. Ml — > Yeniköy nahiyesinde Kadıköy ie karıda evsafı yazılı gayri menkuller 14/4/936 tarihine tesadüf eden salı ikarılmıştı nn, satışa çi için ie olanların ihaleleri Salı ve Perşembe günleri saat günden maada her sabahları saat 10 dan 12 ye kadar Galatada Bahtiyar münhasıran gayri mübadil bonosiledir. İlstanbul Gayri Mü badiller Komisyonundan: D.No. | Semti ve mahallesi İ Sokağı GE Emlâk No. o Cinsi ve himesi “Mİ Hisseye göre >. Muhameen Ki 6l Büyükada Maden Salhane (OE. 51 Y. 8 Ada 57 parsel 41 1741 metre arsa 750 T.L. 320 Ortaköy Karadağ E, 19 305 metre arsa 305 » | 575 Bayağı Keme Şirket A E. 25-27 Y. 27-29 64 mdire arsanın 1/2 Hi. |o—o0 64 3 1261 Tarabya Soğuksu mevkii E.31 13778 metre arsa 700 » , i 1273 Büyükada Maden E. Aya Nikola E. 50 Y. 56 5244 metre arsa 5244 >» XY. Yilmaz Türk Ada 193 parsel 5 1779 E. 29-31 139 metre arsanın 3/10 His. 417 » Kâtip Kasım i XY. Kâtip Kasım bostanı x.» 2422 Beyoğlu Kamerhatın Kurdelya 62 7! metre arsanın 17/2 Hi. 360 » 2587 Eğrikapı Avcubey Çukur © E,24Y.32 /34 metre arsanın 5/6 His 36 » 2938 Büyükada Maden Aya Nikola 44 Ada 71 parsel 2 Dir metne arsa ve kıs- 1828 » en çamlık ve Taşocağı 3152 Kurtuluş Feylesof ve Kasap Reşit || 37-39-44 227 metre arsa 908 > 3240 Büyükada Yal Zağnos ve Öz Demir 2 636,5 metre arsanm 9/11 o 1562 » ve Yel Ülürücü His, 4002 Eminönü Rüstem paşa Büyük Çukur han 22 Büyük Çukur han ikinci ka. 340 > ; tında odanın 4370 Çengelköy Yenimahalle Çengelköy Çeşme E.LY. 355 Bahçeli ME hanenin 200 » i / 4433 Kurtuluş Rus E. 77. B8,18 metre arsanın 3/16 o 100 > 4993 Tarabya Bostan B.28 4.3 Bahçeli ahşap hanenin 1/2. 417 > His, 5462 Bakırköy Kartal tepe İncirli Cad. E. 26 Mü. harita | 929 metre arsa 280 » 6471 Büyük çarşı Ressam Basmacilar E. ve Y. 49 Kâgir dükkân 400 >» 6808 Büyükada Karanfil Hekim EZ ahçeli kâgir hanenin 600 > Y. Sakarya ve Kolbaşı 149 8/5040 His. 6857 Büyükada Nizam iy Kalfa ve E3 Ada 2 711 metre arsa 600 > parsı 6875 Kadıköy Hasan paşa Li EE E yi 31367 metre Tarla 3770 » 2d Merke e yol harita 6949 Büyükada Nizam Nizam , 26-28 Y. yi e ahşap dükkân «* 468 » ie daların 36/96 His, 6973 > Yal ği E. Kostantin Y. Mehmedcik mal hanenin 900/608 hin. 50 > mean ve Palamut mahallen 12 7028 Edirnekapı Emir Bahari Kışla Cad E. 47 Y. 45-47 9 dönüm bostan ve kâgir o 750 > anenin 1/8 His, 7065 Bostancı Çatal çeşme Çatal Çeşme E. 11 harita 20 179 metre arsa 145 5 7470 Büyükada Meşrutiyet Nizam Yanaros Hamlacı 13 Ala ve arabalığın ve sie 5834 » Je olan kâgir ebniyeni metre arsanın 14/ 724 4 bs 7482 Tarabya Soğuk su mevkii E 4 mi metre bağ mahalli 367 , 7761 Bakırköy Kartal tepe İncirli cad. 26 Mü. 3 harita 947 metre arsa 285 » 7766 > > > 26 Mü, 8 harita 936,50 metre arsa 234 > 7769 » > > 26 Mü. 12 harita 1151 metre arsa 230 > 7770 > > > 26 Mü. 13 harita 1171 metre arsa 234 » 7848 Boyacıköy E Üçüncü Y. Seyyah E. 14 Y. 20 Ahşap hanenin 2/5 His, 230 » gününden itibaren on gün müddetle e 2 den ia si komüsyonuna müracaatları. 5 e kadardır. Bu iki öy ayar memurluğunda: 1 - Nisan- 936 tarihinden 27-Ni- 936 tarihine kadar İtoprak nahiye merkezinde: 28 - Nisan - 936 tarihinden is - 936 rm kadar, e merkezinde: 5 - Mayıs - 936 tarihinden 12 - Ma- im kadar. i- Üsküdar Mıntakası İsküdar kaymakamlığında: 13 - Mayıs - 936 tarihinden “936 tarihine kadar. ıklı nahiye merkerinder 8 - Haziran - 936 tarihinden 13 - - 936 tarihine kadar i nahiye 5 ebülümünlei 15 - Haziran - 936 tarihinden 20- n - 936 tarihine kadar Beykoz Mıntakası oz kaymakamlığında: 22 - Haziran - 936 tarihinden n4 - Tem- - 936 tarihine kadar. inadoluhisar nahiyesinde: muz - 936 tarihine kadar. 6 - Hazi- Ha- 6 - Temmuz -936 tarihinden 10 - Tem- Adalar Mıntakası kada belediye alarm 11 - Temmuz - 936 tarihinden 18 - ız - - 936 tarihine k i belediye mevkiler 20 - Temmuz - 936 tarihine az belediye liğe: 24 - Temmuz - 936 tarihinden 27 - Temi muz - 936 tarihine kadar, k malı belediye mevikiinde: 28 - Temmuz - 936 tarihinden Temmuz - 936 tarihine kadar. - 936 tarihinden 23- -29- Mıntakası 30 - Temmuz - 936 tarihinden 3- artı İtepe belediye dairesinde: Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir Gıncı keşide İl Nisan 1936 dadır. Büyük ikramiye: 900.000 Liradır Bazı kimseler tarafında go bilet numaralarını havi ni tertip edilerek ihtiva çi ii numaralarda iştiraki tazammı etmek üzere satış yi & alâkadarlara bu cetveller verildiği çakal Bu direktörlüğümüzün alâkası olmadığını sayın em bildiririz. Ağustos - 936 tarihin. Pendik belediye Ar Ağustos - 936 tarihine kadar. Yalova Mıntakas hereke belediye merkezinde; 15- res 1 936 tarihinden 22 - « 936 tarihine kadar. 10 - Ağustos - 936 tarihinden 14- Ağu: le Mıntakası Şile belediye merkezinde: vi - Ağustos - 936 tarihinden - 31 Ağus- Kan, idrar, balgam, cerahat, me. wadı gaita gibi tıbbi tahliller ve bütün biyolojik teamüller | gayet dikkatle : Taksime giderken Meşelik DE Ferah apartmanı Tel, 40534 e mm im ii AKŞAM'ın FAYDALI NEŞRİYATI No. 38 Pierre Benoit VLER KALDIRIMI Türkçeye çeviren: HALİT FAHRİ landı yanının iş yüzünü tasir eden bü sa Akademisi âzasından e “Benci cit'nin en e anların» ız, nihayetini sormadan en bırakamazsınız. 75 kuruş Salış yeri : AKŞAM MATBAASI

Bu sayıdan diğer sayfalar: