5 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24240 (dare) * 24249 ( Tahrir) - 24248 Çata) - 20113 (işe) Atatürk ziyaretine gelen krala Dolmabahçe rıhtımına çıkmak için yardım ediyor Atatürk, büyük misatirimizle otomobilde, Iki devlet reisi dün yaptıkları uzun ve samimi mülâkattan çok memnun kaldılar Istanbul dün gece “muhterem misafirin şerefine büyük bir şehriayin yaptı. Her taraf nurlar içinde yüzüyordu İngiliz kralı dün maiyeti erkânile ânile otomobillerle İstanbula geçtiler. Topkapı saray ve müzesini, Yerebatanı gezdiler. Bugün de şehrin tarihi ve temaşaya değer diğer yerlerini gezeceklerdir kralın yanında yalnız İngiliz elçisi Iki devlet reisi Sir Persi Loren vardı. arasında samimi misafiri rd dür KRAL KARAYA AYAK BASIYOR Motör rıhtıma yaklaşınca muterem misafirimizi beklemekte olan Atatürk, nda İst alı yakır tanbullu) itibaren ği Galata yil osesicubi liği konuşma başvekil. İsmet İnöhü, vekiller, ve yi doldutmuşla Haydarpaşa, —— diğer zevat motörün yanaşacağı yere geldiler. Bu sırada motör de yanaşmıştı Atatürk büyük misafirine elini uzattı ve kralın rıhtıma çıkmasına yardım etti. İngilter kralı sekizine! Edvard mü- tebessim bir çelire ile rıhtıma çıktı. (Devamı 5 inci sahifede) Belimiy; bumu? surların rile Saray- İstanbul 4 (4.4.) — Cumhur risi Atatürk saat 18,30 da Teja- katlerinde başvekil İsmet İnönü, hariciye vekili Dr. Aras, Londra büyük elçisi Fethi Okyar ve hâ- riciye vekâleti genel sekreteri Nu- men Menemenci oğlu olduğu hal de Nahlin yatına gitmişler ve yatta ajeste kral tarafından kar; lardır. Yattaki koktey partisi derin bir samimiyet içinde geçmiştir. Ata- türk ve Majeste Kral bir saatten jazla böyle bir samimi hava için-

örüşmüşler ve müteakiben Büyük m çikacağı 'Top- hane rıhtımı ğ bayı s arafın- direkte Türk İngiliz nıyordu | Kralın ziyaretine ait muhtelif resimlerimiz 9 uncu sahifemizde ii ında ve yolcu salo- nunda kralın geçeceği yerlere halılar serlimiş, sıra ile polisle; Vali Muhiddin, İst Kral, Kilyada Türk ve İngiliz (Ubayraklarile süslenmiş takın altından geçiyor ul kumanda- müdürü Sa- amı Daniş vat ile yattan ayrılmışlar ve Dolmabahçeye avdet buyurmuş- lardır. Dolmabahçe sarayı ile Dolmabahçe camii arasında demirledi. YAT GÖR | ATATÜRK TOPHANEDE | Bu arada relsicumhur Atatürk j Saat on buçuk Halk hey sızlanıyor. an içinde... <g aziz misafirimizi istikbal etmek üzere refakatlerinde bâşvekil İsmet İnönü, hariciye vekili doktor Tevfik Rüştü yatı göründü. Yatı agi ve Aras, dahiliye vekili Şükrü Kaya, ya a aÇIK- | yali müdafaa vekili general z ve Hamidiye | özay, Londra büyük el dizilerek bü- . Nihayet saat 10,45 de kralın beyaz de otomobillerle “Toj onunu teşrif ett bir kostüm ) Saat 12,10 da kral yatanın Krofton diller salanıyor. Kızkule isimli motörüne bindiği ve Topha- gelen yat bir kavis çiz''kten sonra | neye doğru ilerlediği görüldü. Yatta Atatürk muhterem misafirini Dolmabahçe rıhtımında karşılıyor

Aynı gün çıkan diğer gazeteler