10 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

10 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Portekizin ademi işti- raki yüzünden Ispan- ya işlerine karışma- mak işi suya düşüyor — Sene 18 — No, 6429 — Fiat her yerde 5 kuruş İzmirin geçen seneki kurtuluş bayramından ri ile kutlandı. Caddeler insandan bir sel manzarası arzediyordu. Daha sabahtan, bütün resmi mü- esseseler, mağazalar, evler, bütün na- (Devamı 4 üncü sahifede) İzmir 9 (Telefon) — İzmirin kur- tuluşunun 14 üncü yıldönümü bu- Sün hükümet konağı meydanını ve Kordonu dolduran müthiş bir kala- balığın coşkun tezahüratı ve alkışla- Bükreşte mühim siyasi müzakereler başladı 13 Eylülde toplanacak küçük itilâf konferansı beynelmilel mühim meseleleri tetkik edecek Bükreş 9 (Akşam) — Yugoslavya başvekili NE, Stoyadinoviç buraya gel- MİŞ ve Romanya ricali ile ve bilhassa yeni Hariciye nazıri M. Antonesko ile temaslarına başlamıştır. Kral Karol Yügoslay başvekilini yarın (bugün) anya Hariciye nazırı ile kabul ede- Cek ve Sinayadaki yazlık köşkünde öğ- 16 yemeğine alıkoyacaktır. Bu mülâ- © esnasında kral Karol, M. Stoyadi- ve M. Antonesko iki komşu ve Müttefik memleketi alâkadar eder si- Yasi ve iktisadi meseleleri görüşecek- ir, M. Stoyadinoviç ve Romanya Hari- “iye nazırı M. Antonesko, Küçük itilâf devletleri konferansında hazır bulun- Mak için cuma günü Bratislavaya ha- Teket edeceklerdir. Prag 9 (AA) — Küçük itilâf kon- |) Yeransı, 13 eylülde başlayacaktır. Üç li lülde M. Benesi zi- Yaret €deceklerdir. Kaparıma celsesi, 14 eylülde âktolunacaktır, Yeni Romanya hariciye nazıfi (Devamı 4 ür M. Antenesko sahifede) İzmirin kurtuluş bayramı dün halkın coşkun tezahüratı ile kutlandı Izmirliler bugünü yaratan büyük önder Atatürke, İsmet Inönüne ve kahraman orduya minnet ve şükranlarını sevinç gözyaşlarile izhar etti. Muazzam bir geçit resmi yapıldı, gece fener alayları tertip edildi — PERŞEMBE — 10 EYLÜL 1936 için İtalyanın Cenevre- ye iştirakini temin Habeş heyeti kabul edilmiyecek Telefon: 24200 (İdare) - 4249 (Tahrir) - 24243 (Matbaa) - 20113 ( Habeş heyeti ka- bul edilmiyecek İtalyayı Cenevreye getir- mek için bulunan hal çaresi Roma 9 — Milletler cemiyeti umu- mi kâtibi M. Avenolun burada Jtalya Hariciye nazırı Kont Clano ile yap- makta olduğu müzakereler, müsaid bir safhada cereyan ediyor. Şayed Habeş murahhası heyeti Cenevreye kabul &- dilmiyecek ise, İtalyanın iştiraki mü- emmeni İ Londra 9 (A.A.) — Daily Herald ga- zetesinin diplomasi muhabiri, M. Ave- nolun Romayı ziyareti hakkında yaz- muş olduğu bir yazıda Habeşistan de- legasyonuna Mületler cemiyeti asam- blesine iştirâk etmesine müsaade edil- miyeceğinin artık hemen hemen mü- | hakkak olduğunu beyan etmektedir. İtalyan hükümetinin kabul edeceği hal sureti, şu olacaktır: Salâhiyetlerin tetkikine memur ko- misyon, Habeş murahhaslarının usulü İngiltere kralı ile teati edilen samim İstanbul 9-(4-4.) — Cumhur Rels Sofya 7 — Türk topraklarından ay; terim, Majestelerinin, Türk topraklarında: tinde bulundukları telgraf, milleti haklarında besi ifade edebilmiştir. Ma Ben, şahsen, bu ca duydum. Şerefli hü lediği yüksek t leri Vüt! bulunüyor. Majestelerine, bültün kalbimle, çok ederim. devesinde tanzim edilmiş vekâletna- meye sahip olmadıklarına karar vere- | cektir. Eğer murahhasların vekâletna- meleri imparator veya nazırları tara- fından imza edilmiş ise komisyon, Mi- letler cemiyetince tanınmış bir hükü- | met bulunmadığına karar verecektir. Bu gazete, Habeşistanın istiklâlinin | tanımacuğım, bu memleketin Milletler cemiyetinin asamblede rey vermek hakkına malik âzasından bulunduğu» nu İlâve etmektedir. Ancak murahhas-! lari Milletler cemiyetinin bu defaki toplantısına iştirâk edemiyeceklerdir. | Kızıltopraktaki feci kaza tahkikatı Kazaya sebebiyet veren şoför Emin (Yamsı ikinci sahifemizde) SİYASİ İCMAL Leh - Fransız ittifakı 1921 senesinde Lehistan kızıl ordu- nun istilâsına karşı Pransızların yar- dımı ile mukavemet ederek istiklâlini ikinci defa kurtardıktan sonra Fransa ile tedafüt bir ittifak akdetmisti. Her iki devlet dış pi ırında tamamlle serbes bulunacaklar ve ancak tahrik edilmeksizin bir lecgvlze uğradıkları 2aman istiklâi ve mevcudiyetlerini mu- hafaza uğrunda biribirlerine yardım

edeceklerdi, (Devamı 4 üncü sahifede) ve bolşevizme karşı arasında aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: Ekselans Kamâl tane tarzı kabiilden ve gerek ekselansları, ç milleti tarafından şahsıma karşı izhar edilip beni çok müteha lardan dolayı, ekselanslarına çok samimi teşekkürlerimi takdim etmek is Türkiyede ilk ikametimden pek zevi netlarlık ifadelerime ierdifen size en iy Ekselansınızın semahalle bana tahsis ettikleri ku yük bir konjor içinde seyahat ediyoruz. Majeste Edward Vİ beni derin surette mütehass telerinin, memleketimizde, bize çok kısa gör n kalbleri kendisine c eyi, bütün şümu lar hakkında beslemekie olduğum samimi d hisleri, bu ilk ve kısa delâkinin bıraktığı unutulmaz hatıra ile tebellür etmiş mesud bir avdet diler, en samimi temennilerimi katl buyurmalarını rica Mtatürk arasında i telgrafların metni i Atatürk ile Majeste Sekizinci Edvard Atatürk riltrken, bana karşı gösterdi k makamatı Ye; miye ve eden »kli bir hatıra muhafaza edece i temennileri: isu si tren sayesinde bü EDWARD n ayrılırken bana yönd en ikametleri ihtiramkâr mu etmiişlir. büyük z'wkini e hissetmenin güzel bir seyahal ve - paytahilarına K. ATATÜRK M. Hitler, eski Alman müstemlekelerini istiyor Berlin gazeteleri: “Almanya ne kadar kuvvetli koymağa ne kadar azimkâr olduğunu gösterecek, diyorlar Nurenberg 9 — Nazi fırkası kongresi müzakerelerinin başladığı dün bütün | kilise çanlarının çalınması ile lân eğil- miştir. Şehir şenlikler içinde çalkanı- yor. Şenliklere gazeteciler şerefine ya- pılan bir kabul resmi ile başlanmıştır. Almanya matbuat resi müdürü doktor Ditrih Alman ve ecnebi gazete- ciler huzurunda uzun bir nutuk irad ederek 1936 kongresinin esas mahiyeti- ni anlatmıştır. Nprenberge 600 ecnebi gazeteci gelmiştir. Saat 18 de M. Hitler parti ve devlet AKŞAM, başlıyacak. olan geniş spor neşri yatile, şimdiye kadar sporla alâ- kadur olmuyanları" spora bağla- mak, sporu bir çok memleketler- de olduğu gibi bir gençlik ve var- lik davası hâline getirmek eme- lindedir. Bu maksatladır ki, dün de yazdığımız gibi spor neşriyatı- mızı idare etmek vazifesini tevdi ettiğimiz Zeki Rıza ile Sadun Galibin şahsiyetleri Oo hakkında - şayet memlekette bilmiyenler varsa - bir kaç satır yazmak iste- riz, Zeki Rıza spor âlemimizin sön- miyen birelik yıldızıdır. Büyük harpten evvel Fenerbahçe üçüncü takımında futbol oynamakla spo- ra başlıyan ve kisa bir zamanda | kulübünün birinci takımına ge- | çen Zeki Rıza, çeyrek asrı aşan 8por faaliyeti ile memleketin fut- bol ve spor tarihihe ismini ebe- diyyen yaz r, Milli takım kaptanlığını ve hem kendi takımında kem de milli kımda Sünu merkez o muhacimlik azifesini görmüş olan Zeki Rızarın futbol- den çekildikten sonsa yerini dol 14 eylülden itibaren | AKŞAM Akşamın spor neşriyatını idare edecek olan Zeki Rıza.ile Sadun Galip hakkında birkaç söz | ricalini belediye dairesinde kabul et- miştir. Nurenberg belediye reisi bu mü- | nasebetle M. Hitlere Nurenberg şehri- nin 400 sene evvciki müdafaasına ald bir vesikayı armagan etmiştir. Gece bir temsil verilmiştir, Kongre için Nurenberge 600,000 ki- şi gelmiştir. Gazeteler, ecnebilerin bu kongreye atfettikleri büyük ehemmi- yetten bahsediyorlar. Lokal Anzelger gazetesi yazdığı bir makalede diyor ki; (Devamı 4 üncü sahifede) - Spor durabilecek başka bir futbolcu maalesef henüz yetişmemiştir. Zeki Rıza, tekniği çok kuvvetli bir futbolcu, emsalsiz bir şütör olmakla beraber keskin görüşlü bir idareci ve ayni zamanda çok iyi bir tenisçidir. Denizcilik gibi en İaydalı ve nezih sporlar ile de senelerce uğraşmıştır. Sadun Galibe gelince o daha ziyade spor yazıcılığı ile tanın- mıştır. Sadun yirmi seneye ya- kın bir zaman fasılasız bir süret- te bu yolda çalışmıştır. Gündelik bir gazetede on seneden fazla sü- ren orijinal ve nükteli yazıları ile spor âlemimizde büyük bir alâka uyandırdıktan sonra Olimpiyat ve daha sonra Top spor mecmua- larında yazıları ile kendini daha fazla tanıtmıştır, Görüşü çok kes- kindir, tenkitleri aci, fakat bita- rafanedir, mühim maçlarda oyun- cularını yakından bildiği takım- ni tahminde h Zeki R

Aynı gün çıkan diğer gazeteler