19 Eylül 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 9

19 Eylül 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

im Miz | Sikagoda bir macera.. | Seyahatten yeni dönen bir arkada- şam anlattı; — Hâyatımın en güzel macerasını bu Amerikaya gidişimde, Şikagoda geçirdim... Anlatayım. Bak ne kadar beğeneceksin... Belki de yazarsın.. dedi. Ve çok doğru sözlü vi ötüm hakiki macerayı bana anlattı: ,. bu Amerikaya gidi- x dolaştım vi m... Ondan sonra Ka- ve nil ayet ili Şikagoya ikinci defa gel Amerikadan n Önce e iki üç ee kadar rımda otelime ii Yapılar e ir betik tan sonra yüksek sesli kendi a in Konumıyardum Artık İsta bulu gc lir, a kendi salim gene kendim esra eriyor um; r mısın yal hem de na- s1. » Vebu muhavere le sürüp ay yordu. Maks; uşma! bile alı birer birer söyleyip nler böylece i etelimin holünde ir ka dım. Öyle tatlı bir i ki üzün kendisine Pm en n aldırış bile etti; ; api bir omşu ile yanyana; relerimiz birbiri bei İ Artık öyle kendi kendime Eybeline kçe konuşamı iyacal Mika m emi nra bütün günüm apkara gözlü kadını > pijama 81 içinde, Mi daki divana uzanmış; r, kitap okurk, geçiyordu 3 samimer ? Ote şehirdi leri uzakta oldi bereket yersin gürültüden aliye Hele bizim odaların bulundu; ğu otelin arka tarafı şehire imiz Pek sakindi.. uğu için rahatsız Bir gün —— işimi bit, e otele dön erer eee ei Meiiitei görmediğim simi şumu âdetâ göreceğim Yağ Mm ipekli komi kavuşturdu. Koltuk altları son derece biçimli, güzeldi. Perdenin arkasında bulunduğum için © beni görmüyor- du. Bir aralık güzel m gözlerini ei vana dikti. Yüksek sesle kendi ken- n güzel, en pürüzsüz #etaribül ld — Türkçe konuşmak istiyorum.. ve konuşmak istiyorum.. Diye kendi ie söylenmeğe baş- Iemaz mı? A çıldıracağım.. ku- lIeklarıma inanamıyı yeni o kendisi- ni e seyrettiğimi bilmediği için tekrai iri a çe konuşmak istiyorum. vi konuşmak TR ah türk- e bilen birisi — Ben Ben de türkçe konuş- mak iniyor, ınladım. Güzel komşum Ki la un md call kendi ei dehşetli bir hasrete Mi 2 benim ve ğım gibi pg n pasını gidi mek için kendi e türkçe Sonu ga ge — de türkçe konuşmak istiyo- rum. . - Dyime güzel gözleri hayret- 'n kocaman kocaman Mi yerin- den el ie büyük bir hay- tle gey a başladı. ini aç 2 idi ki ak bir a ol- ta kul: ana) amıyo- rum.. dedim.. in Konuşuyorsunuz değil mi? — Ben de hayret ve sevinç içinde- yim... dedi. Seneler var ki ilk defa kulaklarım böyle mer nefis bir türkçe Klm er c a komşuluktan © Eti menmun — bullu li) — İri din eli Siz nerede otu- — ri ” — Ben Modada. Birdenbire cazip bir teklifte bulun- LE — Böyle pencereden pencereye ko- nuşmadansa odama buyursanıza... bna yünden, prrah alimdimden ei settik İlmi konuşmağa o kadar ık Ki, sevişmeği aklımıza ize m 2 da sıra geldi... Onun- Ja tam beş ây bol bol türkçe konuş- tuk.. ham de en çok ke- : «Aşk, dudaklar, kırmızı yanın çıkması, uyku, sevgilims keli- Hayatımda işte bana en çok Zevk macera bu oldu. vereni (Bir yıldız) AKŞAM Istanbul Gayrimü übadiller komisyonundan. 7 Semti ve mahalli 1648 Yedikule Fatih Sultan Mehmed İspitalya 1943 Burgazada 1992 Kuzguncuk 2045 Edirnekapı Hacı Muhiddiğ 3655 Yeniköy 4093 Eminönü Ahi çelebi 4104 Yeşilköy Şevketiye 7188 Burgazada Hiristos mevkik 7882 806) > 8061 » 8315 Kumkapı Kürkçübaşı 8271 Heybeliada Yalı Kuzguncuk 8345 Heybeliada 8347 Heybeliada E4Y.5 EB. Yeni Y. Samıç veyeni E8Y.4-7 X Yahudi mektebi E vez.1 ei e gül li Kasap E. 18 Lüleci E, 11-13-15 Y. 13-15 E. Bulvar Y. G. Avranos E.38 ve Saadetli Mahallen 40 E. Mezarlık E. 5-16 XY. Çakıltar Mahallen 2 Konçina ve Menteş bağı E.10 > E. 10 > E. 10 Mektep 24 Yalı cad. ve Heybeli E.147Y.121 mektebi 'E, Manastır cad. E, 28 XY. İsmet İnönü Mahâllen 64 E Orta EL X. Orta yalı Y.12 çam e yazılı gayrimenkullef on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. den günü saat on dö: ritedir. Satış münhasıran gayrimübadil bönosil: isseye göre a ammen K Ti metre bostanın 1200 K.z3 /2 189,50 miş arsâ 200 A.art 69 metre arsanın 98/120 100 > His. 46 metre arsa 216 > Ahşap hanenin 6818/ 240 > Üstünde odaları olan 1670 K.zâ kârgir dükkânın 72/120 his. 310 Seri arsanın 170 A art 14/56 tarmi

Bahçeli ahşap hane 550 > 108,50 metre müfrez arsa 110 > 59,75 metre müfrez arsa (o 60 > 108,50 metre müfrez arsa 110 > 40 metre arsa m Bahçeli kârgir sahil- 2670 K. za hanenin 6/9 his, Etrafı yıkılmış duvarla 1100 » çevrili pir arsanın 68/96 Ahşap şa 13/24 o 330 Kar His, tırma İhaleleri 30/9/936 tarihine tesadüf e edir. azar Kalamış m sad li olan çok vi aylar ve bibleları açık ğa ilân olunur. Nar — Pazar len Ada iskelesinden ,15 de Kalamışa vapur olduğu “gibi, aşi künde de köşkün önüne kadar tramvay var, par da, ibaret masif ceviz yatı Vi oda takımı, Viyana usulü 7 parç ai ibaret mükemmel salon takımı, hiz İngiliz mamüjâtı bronz. kay, defa İngiliz kenz 10 et m mii tal kapak takım, İyalar, Hind ve Şam perdeleri, Hereke kumaşı; Ver- ke ön , som si Di yon ve Şam sehpa ve biyel dörtköşe tabure, sedefli te Ka pe ve sehpalar, emsalsiz Japon para- arı, muhtelif gardiroplar, erk karyo- İarın imi ie "meşhur ressam imzalarını havi z! x Bol il m vazo- “> ve bil bolar, muhtelif bronz saatler, danlar ve heykeller, vi ve Ba. bar sürahiler, bronz hokka (takımları, uvar saatleri seceadeleri, Pey sürenlerden 100 de 5 teminat alınır. Satış peşindir. Pazarlık suretile eksiltme ilânı Nafıa a Vekâl 2 — Bu işe aid ör şunlardır. A — Eksiltme şartnamesi D— enni şartname Em Keşif cedvelk © ib pia si işleri umum “e ine ibraz etmesi lâzi —İ re de male ve ei 115 kuruş bedel mukabilindi müdürlüğünden etin; en: | B — Mukavele projesi C — Bayındırlık işleri genel şartnamesi aid fenni irler. — Eksiltme 29/9/936 salı günü saat 16 da Nafıa vekâleti yapı iş il Eksiltme komisyonu dairesinde yapılac: aktır. in isteklilerin 1722 lira muvakkat te eyi girebilmek ii i ve grid ekületimen alınmış yapı müteahhitlik ve * 5 — Teklif zarf! lari ykarda 3 üncü maddede yeni een b ei kadar eksiltme k (981) (1267) ir sağ makbuz mukabilindi 7 HEMORRON Ameliyatsız basurları tedavi eder tesiri katidir. ülen a ar rd yarın için düşün pe e Yk ney iki cari- enin kolları â Zaten ii adclandarı çabuk bikma pay sy yüz göstermişti, VALİDE SULTANIN ÖLÜMÜNDEN SONRA., Safiye sultan gözden düşmek arısnı hatırlıy: kendisine © ei ile iltifat ri Gerginlik ayları yıllara kalbolduk- ça Şahnaz da padişahı tatmin etmez «Baba!.> diye gülerel radmi rikkat ve time 'uyandir-. mıştı, İlkönce şehzadesini, arkadan da sevgili ve sadık karısını EKEN Gözleri yaşla li Ve o günden ra Safiye ikbal mevkiine ie mir ider abe fazla ei sa- imuştu. sırada Safiye sultan karşısında vr aşi kadın gördü: Çanfeda kal- kadını eski saraydan yeni saray ta Nurbanu çok.salâhiyetler verdi. Canfeda a otuz beşi bulduğu halde heni LEE mma Kaza bir Çerkes güze liydi. Nurbanu sultanın vesiyetile ket: hüda ens «padişahın bir gececik olsun koynuna girmek re nail olmamıştı.» Bu- unla beraber terbiye ettiği ve yetiş ür sariyer dolayısile padişah nüfuzlu hasekiler kadar enin bal bir emri Simi şımartmağa sebep olmuş, bu su- retle ER da müşkül vaziye- te dşürmüş! e Dizi saran liyaketsiz nedimler ve fettan kadınlar karşısın- da Sokuli lunun gittikçe zâafa uğrıyan devirde Ol kadar r zaman mişti, Bir taraftan Canfedanın, diğer kerata da padişah kadar hüküm sürmeğe başlıyan Safiye sultanın dev- 5 pa kadar el ve dil uzatmaları mevkiinden (o çekilmeğe mm edecek derecede ilerlemişti. bir vezirdi; e Ba zamanda mev- kiinden tehlikeye de dürli Rakiblri, ee lerde Muradın iri a de arası bi Gerçi hoca Sadettin Mani in geldi- gi günlerde ol ve salâhiyet sahibi değildi.. fakat m de olsa Murada Çi yaptırtal yor, efendisine kendi fiki: e aba ettirmekte güçlük çekmiyordi üşüncelerle en çe- üde nn ol sun yi ie bei burnunu sokma- masını temine çalışıyordu. Bir gü padişah yeniçerilerin şımarıklığından kemi ve ae kan gediğine koy- mak Sil ee — Şevketlim, dedi, onlar dillerini kısıp susarlar ama, Canfeda kalfadan yüz bi arsa... Murad bu işi hiddetlendi: m Galin bu ileti ne karışıyor? O haremdeki cariyelerin terbiyelerile olsun... Bu iradeyi Canfedaya e ettiler. hi kethüda r ve aza- mere iradesinden daha üs- EBE , daha di. O gece Muradı, #rimine iksiri A ayi sabaha ii gülmediler ve neşesiz göründü- il anladı, altın ve bir avuç yeşil zeberced verdi gönlünü aldı. | Safiye sultanın siyaset zevci evlâdir!» diyerek Taydaki icraatına göz yummağa bal Jamtıştı. sas SALTANATI paşa Laybah şehr ye ayaz sonra ihtida mi Siyavüş paşa İ ikiyi kladonyanın Kani; basında do muş bi ir mühtedi pi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler