23 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Eylül 1936 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ya hareket ediyor. —— Sene 19 — No. Harbiye talebesi yarın hususi trenle Ankara- 6442 — Fiatı her yerde $ kuruş ÇARŞAMBA — 23 EYLÜL 1936 —— Ingilizler Filistine ye- niden mühim kuvvet gönderiyorlar. Telefon: 24240 (İdare ) - 24249 ( Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) lamanın ma a Habeş meselesi tekrar uyandı Küçük devletler prensip meselesinde ısrar ederek muvaffakiyet kazandılar LÂHEY DİVANINA GİDİLECEK Divanın Habeşistan lehinde karar vereceği muhakkak sayılıyor diplomatlar endişe içindedir - Milletler Ce- Paris 22 (Akşam) Va asamblesinin teşkil f nini tedkik komitesi, Har elerinin Necaşi tarafından verilen salâhiyelgamelerinin. yaute- ber sayılıp sayılmayacağı meselesinin Lâhey divanına havalesine karar vermiştir. Ruznamede dahil olan Ha beş meselesini daha derin - bir suret te tedkik etmek için “bir tali komite ihdas edilmiştir. Bu haber Pariste büyük - bir endi- $e uyandırmıştır. Çünkü bu süretle İtalyanın Milletler Cemiyeti ile birlik» te çalışmasına imkân kalmamıştır. İngiltere ve: Fransa, İtalyanın Ce- nevreye avdeti için müsait bir vazi- yet alınmasını istiyorlardı. Küçük devletler prensip meselesinde israr ederek bir muvaffakıyet kazanmış- lardır DİPLOMATLAR ENDİŞEDE Paris 22 — Petit Parisien gazetesi yazıyor: o Cenevrede hava çok mağ- mumdur. ( İstikametlerini (şaşırmış olan diplomatlar kütlesinin üzerine tarifi kabil olmıyan bir kasavet çök- müştür. Lâhey divanının karar ver» mesi için bir kaç halta lâzımdır. Bu müddet zarfında İtalyanlar Milletler Cemiyetinden uzak duracaklardır. İtalyanları müzakereye iştirâk et- tirmek için yegâne yol Habeş delege lerinin salâhiyetnamelerini kabul et- memekti Lâhey mahkemesine miyeki lâhi Tahrana gidecek heyet hazırlıklara başladı Afyon satışlarına dair iran hüküme- ülede bir anlaşma yapılacak Afyon ihracatımızın kısa zaman- larda arttığı göze çarpmaktadır. Son altı ay zarfında bu artış, evvelce yar pilan bir buçuk senelik ihracat mik- darını bulmuştur. Türk afyonları Av Tüpanın her tarafına gönderildiği ve gbir çok memleketlerden arandığı gibi Şarkta da rağbet bulmaktadır. İran rekabetinin tesirsiz kaldığı anlaşıl- maktadır. Bunun başlıca sebebi iran fyonlarındaki morfin derecesinin Türk ve bilhassa Yugoslav afyonları- nın morfin derecelerinden noksan olmasıdır. Bununla beraber afyon ticareti et rafında İranla temasa geçilmesi Tarlaşi nışlır, Bu arada iki mem- leket arasında af satışlarına ald beraberlik temini de mevzuuba- Bu maksadin sabık Bern elçisi Hüsnünün Tiya- tlsad vekâletle- i er murahhasdan müteşek- kil bir heyet yakmda Tahrana gide- Cektir. Cemal Hüsnü Tahrandaki müzakerelere olmak, Üz af yon ticareti üzerinde bazı tetkikler (Devamı 4 üncü sahifede) Italya Milletler cemiyetinden çekilecek mi? Roma mahafiline göre beynelmilel vaziyet çıkmaza girmiş Paris 22 (Akşam) — Milletler Cemiyetinin Habeş işinde verdiği karar üzerine İtalyanın Milletler da bir haber dolaşmaktadır. Roma ?2 Ye Salâhiyet- tar mahafil, ler Cemiyeti- nin salâhiyetleri tetkik komüite- sinin Habeşistan meselesini Lâ- hey divanma havale etmek için vermiş olduğu karardan sonra beynelmilel vaziyetin âdeta bir çıkmaza girmiş olduğunu beyan etmektedirler. Bu mahafil, İtalyanın asam- bie tarafından Habeşistan hak- kında alınacak nihai kararı tam bir lâkaydi ile beklemekte oldu- ğunu ve Milletler Cemiyetine karşı hattı hareketini bu karar- dan sonra tesbit edeceğini ilâve eylemektedirler. Tahrana gidecek heyet reisi B, Cemal Hüsu Fransa dikkatli | davranmazsa.. Bütün dostluklarını tehlikeye koyacakmış Paris 22 — Oeuvre gazetesi yazıyor: Mületler cemiyeti sarayında istikbal hakkında büyük biz endişe vardır, Ce- nevrede de toplanımış olan politikacı- ların ekseriyeti Fransanın siyasi ha- rekellerinde felce uğradığı kanaatini beslemektedirier. Umumi kandat şu merkezdedir Ici, Fransa, eğer çok dik- katli davranmazsa, Polonyanin ve Kü- | çük antant devletlerinin memnuniyet- sizliğini uyandırmış olduğu gibi, Rus- yanın hoşnufsuzluğunu uyandırmak üzere buluUmaktladır. Belçika delegelerinin Fransadaki bazı siyasi inkişaflara karşı takındık- ları vaziyet şayanı dikkattir. Fransa şimdi Rusya ile hakikt siyasi iti fakların leh veya aleyhinde bir karar vermek mecburiyeti karşısında bulüun- maktadır. İzmir fuarı kapandı Fuar gelecek sene daha geniş ve mükemmel olarak açılacak İzmir 22 (Telefon) — Fuat bu | gece saat ikide kapanmıştır. Komite bu münasebetle, fuara iştirâk eden- ler şerefine fuar gazinosunda 300 ki- şilik öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafet sonunda İzmir belediye ve fuar komitesi reisi B. Behçet Uz bir nutuk söyledi. Gelecek seneki fuarın Gaha zengin ve mükemmel bir su- rette açılacağını Sulattı ve fuara işti- T mümessilerile ekkür etli. Belediye relsi B. Behçet Uz nut- kunda bilhassa, Atatürkün, başveki- miz İsmet İnönü ile iktisat vökili B. Celâl Bayarın fuara karşı güster- dikleri yüksek niâkanın hiç bir vakit nutulmıyacağını söyledi B. Lemi Aksoy ekspozanlar namına | cevap versrek kendilerine her husus. ta gösterilen kolaylıklardan dolayı teşekkür etti ve gelecek sene fuara daha geniş mikyasta iştirâk edecekle- rini bildisdi. İstanbul sanayi birliği reisi B. Yahya Yılmaz da gölecek yıl fuara İs- tanbuldan bütün Baniyitilerin işti- rTâk edeceklerine söz verdi. Fuarı bugüne kadar 2iyaret eden- lerin sayısı 334,044 kişidir. Fazıl Ahmed'in yazıları Fazıl Ahmedin gazetemize gü- yet geniş ölçüde bir yazı arkadaş- lığı edeceğini okuyucularımıza müjdelemiştik. Bu yazlar, ma kale, hatırat, fıkralar, seyahat intibaları, tenkid vesaire şeklinde olacaktır. İptida (Kısa sütün) (Küçük mektuplar) (Dosya) ve (Nükte bucağı) ie yarından işi. baren neşriyata başlıyoruz, SİYASİ İCMAL ——— — Lokarno devletlerinin vaziyeti İngiliz Dışbakanı Mister Eden Mi- letler cemiyetine gitmezden ev: — ni Lokarno konferansının hedef ve ga- yeleri tesbit edilmesi için “diplomasi müzakerelerin yapılmasını ve konfe- ranşın biran evvel toplanmasının. te- min edilmesini Almanya, İtalya, Fran- sa ve Belçikaya teklif etmişti, Mületler (Devamı 4 üncü sahifede) Yugoslavya başvekili Londraya gidiyor Londrada Akdeniz havzasına dair mühim görüşmeler yapılacakmış Berlin 23 (Akşam) — Berliner Tagehlat gazetesinin Peşte muhabiri Bü- diriyor: Yugoslavya güzeteleri başvekil ve hariciye nazırı M. Stoyadino- viçin yakında Londrayı ziyaret edeceği hakkında dikkate şayan bir ha- ber neşrettiler. Bu haber hiç bir taraftan tekzib edilmedi. Gazeteler M. Sloyadinoviçin Londra seyahati esnasında İngiltere İle Yugoslavya arasında cereyan edecek müzakerelerin Akdeniz havzasına dair olacağını ve büyük ehemmiyeti haiz bulunacağını yazıyorlar, Başvekil ve maarif vekili dün Ankaraya gittiler z21 A ağ ep Istasy onda Atatürk vekillerimizi uğurladılar ve coskun tezahürat arasında Dolmahçeye döndüler Atatürk başvekilimizi uğurluyor Saat 18,30 da bayan İsmet İnönü çocuklarlile birlikte hı i bir motörle Heybeliden Haydarpaşaya gelmişler | ve kendilerine tahsis olunan kompartas mania yer almışlardır. (Devamı 4 üncü sahifede) Bir müddettenberi şehrimizde bu- lunan Başvekilimiz İsmet İnönü ile Maarif vekili Saffet Arıkan dün ak- şamki trenle Ankaraya gitmişler ve Cumhur reisimiz Atatürk tarafından istasyonda uğurlamışlardır. l | | ! ö Yarım asırlık resim sergisinin moderniş — Bu portreyi yapan ressam meşhur mudur?.., — Hayır, menşura benziyor!... mmm 1 m GM MM A İNME — e mam m ka. ma

Bu sayıdan diğer sayfalar: