26 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gü AD Sene 19 — No. 6445 — Fiatı her yerde * Dördüncü CUMARTESİ — 26 EYLÜL 1935 Bugün sahife - 24249 ( Tahrir) < 24243 (Matbaa) - 20113 (Klişe) "bir bayram Il bayramı bugün mem- leketin her tarafında kutlanacak Büyük Önderin irşad ve işaretile dört sene gibi kısa bir zaman içinde çok feyizli neticeler elde edildi Dil araştırmalarında son adım İlk dil kurultayının toplandığı ya denberi geçen dört sene gibi kasacı : inde dil araştırmalarının eriş- MU gerçekten zaman İç bimizi erile doldu: | gi rnerhâle et ve iftihar bis memnüniye bilir, KE “0 amana kadar dil meseleleri mat ei ra, hususi bir SU- ai buatla yaln rette bir en İlk Gil teşkil eder | Kk rultayından sonra mem-| gelenleri arasından lışmaları mun- nde dsimi bir başladı. gemini seçilmiş E zy n bir usul r setle ileriletmeğ€ ir el arda ileri gidildikçe en © | z anlık yerleri arka” dilinin geniş kay- | 3 ipliği fle nakları bütün haşmet vE zenginliği | vazifenin r adımda, vaz tu. Her ybr kat daha | tazı ştırmalı ki zamanların E8 sında kalmış Türk göze ç büyüklüğü ve Kudsi teressüm ediyordu i Dik Bir taraftan en eski e a edilerek Türk kökleri e ni ürken diğer taraftan vE iie kelimeler toplanarak ae ginliği tesbit olunuyordü. sit üm Bu zahmetli YE e ik eN doğru ilerleyen mest an Gürgün rüatın çokluğu İçibde uzak! zannolunabilecek bir #X. ği sırada, dahiyane Dİ er gibi çakân aydınlığı Türk di va da savaşanlara Asil büyük Y lari etti, Türk dili çalışma yeri artik hakiki bir günes EE lak sil ik zamanların eze ŞİR rhış ve tedkiksiz Kabul meler, lâkkileri argsıd8. wz halis 'Türk kökünden 2 ey rına rağmen, yabancı, zı ve Türk dili çerçevesi” ın dışarıda br rakılıyorlârdı Güneş dil' ni yan n kurtar 2e kavuşturdu. <1 Bugünkü araştırmalar Türk dilinin | bütün dünya seminal liğini ideip, edece y w değildir. Yalnız, eski m taslle Ayvrup& amerine Ye e istılahların Ve re çer kaynağından tışkırmış — pie retle ve büyük bir sevinç çe y la karşızdığımız muhakkak K de Bu; bizim Türk dili hakkın: vr te rüşlerimizde bir inslâp teşkil Vi dar bütün lisan ilmini sit —.. > ve oraya yeni bir a e m. iy k bir buluşt Semi kurultayı SIEf mahalli bir kültür teşebbüsü hududlarını geç mediği halde, ikinci dil kurultayı cc- nebi âlimlerine de kapılarını sre Son üçüncü kurultay ise ihtiva ettiği yabancı kıymetlerin çokluğu hasebile Adet milletler ârüsi bir mahiyeti ik- tisap etti Kurultaya iştirak eden yük- sek ilim adamları Güneş-Di! nazariyesi hakkındaki izahları derih bir alâka ve 4 üncü sahifede) sazariyesi bizi bu büyük dı ve asıl ana dilimi (Devamı Dil ruhiyatı Dotor Saim Ali Dilemrenin bu mühim makalesini beşinci sahi- femizde okuyunnz. Siyasi icmal Bugünden itibaren beşinci sahifemizin üçüncü sütununda “okuyunuz. Büyük Önder Atatürk son dil kurultayında bir ecnebi âlimle görüşüyor Bugün dördüncü dil bayramını kut- luyoruz. Bu münasebetle memleketin her yerinde olduğu gibi şehrimizde de | bütün Halkevlerinde toplantılar ya- pılacaktır. Toplantıda ik önce Ankara Hulk- evinde dil bayramı münasebetile söy- lenecek söyleyler radyo ile dinlence!

bundan sonra her Halkevinde hatipler dil bayramının ehemmiyetinden, Bü- yül Önderin irşad ve işmıclile yapılan çalışma neticesinde elde edilen feyizli neticelsrden bahsedeceklerdir. Bu mü- naşebetle Hâlkevlerinde » müsamere- İ ler ve temsiller yapılacaktır. İlk dil kurultayından beri dilimizin temizliği: ve ilerlemesi bakımından çok feyizli adımlar atılmıştır. İlk çalışma verimi olarak yapılan (Tarama der- gisi) bundan evvelki kurultaya sunul- muştu. Ancak farisi ve arabça olarak sanılan bir çok" ketimelerin Güneş » Dü teorisi İle halis Türkçe. oldukları sonradan anlaşılmıştır. Harb akademisinde Bir seneden beri Güneş - Dİl teorisi etrafında yapılan etüdler Türkçemiz için çok büyük bir çalışma zemini ha- aarlamıştır. Dil işleri etrafında gösterilen umu” | mi alâka ile bü yıla kadar halk ağzımdan İ toplanan sözlerin fişleri on beş bini geçmiştir. Dil kurultayına gelince: Son kuru tay geçen yıllardaki -kurultaylardan farkh olmuştur.” Bu sene Avrupanın en büyük ve teninmiş dil profesörleri kurultaya iştirak etmişler, tezlerini oku- muşlar bilhassa Atatürkün irşadile Türk bilginleri tarafından gayet ciddi İ sürette etüd cdilmeğe başlanan (Gü- neş - Dil) teorisine büyük bir hayran- ıkla alâkalarını, göstermişlerdir. Türkün malı olen bu teorinin; bun- dan sonra arsıulusal ilim derneklerin- de ve &kademilerinde pek ciddi su- rTette tedkik mevzuu olacağında şüp- he yoktur. dün diploma tevzi edildi 56 subayımız diploma aldı, mekteb komutanı 2 çok güzel bir nutuk söyledi *- Dünkü merasimde bülüna nlar ve diploma alanlar Harb akademisini bitiren 56 subayı mma dün büyük merasimle diploma Yarı verildi. Diploma tevzilnde, Orgene- ral Fahreddin - ve. Ali. Said, general Pertev, eski #rkânı harp. mektebi müdürü generalğ Halil, generak Cemil Cahid, tümgeneğai o Osman ,Tufan, Konya saylavı göneral Ali Fuad, Ma- raş saylavı general Ali Hikmet wali-ve belediye reisi Muhidin Üstündağ, di- ğer bir çok general ve saylavlarımız hazır bulundular, Merasime sazt 14,5 da askeri ban- donun çaldığı İstiklâi marşile başlan: dı, Mezun subaylarımız bando ile bir- | likte hep bir nğızdan İstiklâl mârşını söylediler, Arkasından orgeneral Fah- reddin mezun subaylara diplomalarını (Devamı 4 üncü sahitede) | manya ile münasebalını siklaştiraca- | ğini ileri sürüyorlar. Fakat ekseriyet e Italya Almanyadan bir türlü emin olamıyor Italyan mahafiline göre Almanya Avus- turyayı yutmak için hazırlanıyormuş Ingiliz hariciye nazırı M. Eden dün asamblede mühim bir nutuk söyledi Paris 25 (Akşam) — Franaz gaze teleri, Milletler öemiyetinin &on kara- rindan sonra İlalyanın nas bir yol tutacağına r bir çok tahminler ya- pıyar. Bâzı gazetler İtalyarın Millet- ler cemiyetinden çekileceğini ve Al bu fikirde değildir. Bu gazeteler İtal yanın Almanyanım kolları arasına atılmak istemediğini yaziyorlar ve di- yor lar ki «İtalyada Almanyanın Avusturyayı yutmak için hazırlandığını herkes bi- Viyor, Avusturyayı yuk ması ise İtalya için çok tehlikelidir. Bu sebeble M. Mussolini bir müddet bek- liyecek, sonra Fransa ve İngiltere ile müzakereye girişecektir. İtalyan mahafili, Cenevrede verilen kararı İngilterenin hazırladığı kan, tindedir. Bu mahafil, Lokarno devlet. leri toplantısı için yapılacak hazırlık konuşmasında İtalyanın Akdenizdeki Milletler cemiyeti asamblesi reisi-Ar televvuku — meselesini ilk defa olarak © jantin hariciye'm: Saaveâre Lam ortaya atacağını söylüyor.» Türk tarih Necaşinin vaziyetine gelince, Ocuv- | kurumu re gazetesi yazdığı makalede diyor ki: «Necaşi Avrupada bir harp çıkıncaya | kadar memleketinin bir kısmını elin Dün Dolmabahçe... sarayında umumi bir toplantı yaptı Almanyanın mid kapıları açılacaktır » M. EDENİN MÜHİM BİR NUTKU Cenvre 25 — İngiltere hariciye na- yırı M, Eden Asamblenin . bu sabahki | Türk tarih kurumu'dün Dölmabah toplantısında mühim bir nutuk söyle- | çe sarayında umumi heyet halinde miştir. Bu nutukla demiştir ki: İ bir toplantı yapmış ve bu toplantıya «İngiltere hükümetlerin şekilleri ili-| 50 kadar üye iştirak etmiştir. berile ikiye ayrıldığını görmek iste Toplantıda 1937 yılında . toplana» mez. Hâyat refahı silâhları artırmak | cak ikinci Türk tarih kurultayı ile uğrunda fsda ediliyor. Tenkidler bo kurumun hazırlamakta olduğu Türk ğuluyor, bu da serbest düşüncelerini | tarihinin ana hatları eseri ve yil dö- İ inkişafına mani “oluyor. Masmafih | nümleri tesit edilecek Türk büyükleri milletlerin tekrar elbirliğile hareketi. | hakkında müzakereler ceryan etimiş- (Devamı 4 üncü sahifede) ür am rr m 1 1 A es i | Dünya dilleri — Bize köktön değil, gökten can geliyorl,,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler