30 Eylül 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

30 Eylül 1936 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BAYANLARA MÜJDE Model almak üzere Avrupaya giden Bayan terzi ve şapkacısı NEBAHAT 2/10/936 tarihinden itibaren modellerini teşhir edecektir. Taksim meydanı Şark apartımanı N:2 in İngiliz lirasına 620 - 623 kuruş ) kasında fiat kondu İeshay, ve tahvilât yükseliyor, bir kısım tüccar iş memleketlere Türk parası üzerinden satış yapmağa başlamıştır Kahire zirani ilânı verdi; «Pamuk ceğin İmhası İçi lira mükâfat ver Pamuk yaprak miriyor ve bu b imha etmek için ar Bu işten İftihar ni da da endişeye düşm Cenubi Afrika “dedi ki: — Çölde bir zend Tadım, yanlarında | bir beyaz çocuk var. çe eb Zamta derhal k düştüler ve reisi ya çocuğu da buldu be beyaz, tombul b Reis sorguya çek — Nereden buld —'Bir kaç haf” cağında bu ço İntin yordu. Çocuğu 1» , kendisine ğe v Bıraktı fak Çocuk - her cek - zeneileşşkiik miş, bunun Y Mi- Ti de yeri dönl <Üizibebu Ez e ik Şirker ni Sayı telefirek şehi p> vid veşikalaris iye palinde e fi i memyurlaf ar çalıştıkld tatıl eâinceği istihkakları b idilete pl i, girçet ale veril memesi © ava açmışlar m di Dağa ge vr. Mel pi | miktari $ Örn ağdalı (p. İsmelive Ticaret a imi Vel ği memurif 36 bulmuşt üzerlerine © 4 Nazmi Nuri mesine dev ES sâyihağirte çalış e p haktan ir yör: yrucib! ap eden ta et memuristi b de Kal gri müet & hakkında yakat W ne suret ince yitrlar" zarlı vet dedin | ralı Mmahpg bitiren ka ©SBİ, e yaş ş pisti. çoğu. e ete an murlara sesin ver€- uni bir | nendetimizde İ Je İrsa olsun | etlerin me-| seyleri suretile İ ü , teessü$ kel | parası hrdur eski PP Pp irtik 2 vd, çek görünüş izmir “ak üzere, 15 kuruş kadardır. ““ambiyo borsasında İngiliz torün 921 buçuk kuruşta açılmış 620 uruşta kapanmıştır. 21 bin- İngiliz lirası üzerine mua- mele olmüşt.w Paris borsası dün de kapalı olduğu için hiç bir telgraf gelmemiştir. Borsada Ünitürk üzerine ehem- miyetli müaşteleler olmuştur. Üni. türk 22 lira #0 Okuruşta açılmış 22 lira 35 kurujta kapanmıştır. Anado- Yu denizyojları kağıtlarında mümes- sil (o Ahviğerinin fisti 43 liradır. Üzeride çök muamele olmamıştır. Mi €sham ve tabvilât arasında en (Devamı 5 inci sahifede) efor şirketi ı diva açtılar iyejstihkaklarının ye, lmesinistiyorlar t, grek şirket defterleri gibi pulu isbata hazırız, menirlarının ikramiyeleri rae kannıda sarih bir hüküm m ca gidecek yol Ticaret ka- pr ikindmaddesinde ve Medeni mumun irin maddesinde gösteril. kanin Mukav&i ve kanuni sarahat ol- Kn vaziyet de mahalli âdetler me urun minmimi olarak kabul | emi e Bur maksad hakkın hiç 5 let diy çgöramamasını temin ektir. | ig süş atımları Örf ve âdete da- een murların şirketteki yanarak Java. mukabil bir ay- İber e ina son aylıkla” la uk heastle ve vi y i lâzım gelen tazmi- ya esasi übulağ e ettirilmesine kâ- Datın şiketteğ, | ,, ini A p kik etmiş ve göndererek on gün idirmesini istemiş 300,000 lira kadar me, şirketi tazmi- takdirde bu para” n istih- Şirkiin bar nata alâki Marmarada iki motör çarpıştı Biri ikiye bölündü, 3 dakikada bati. İçindekiler kurtarıldılar Dün gece “sabaha kar; karşı Marmara- da bir deniz kazası olmuş ve bir mo- tör batmıştır. Bayram kaptan idaresindeki 710 tonluk Nimet motörü evvelki gece yarısı Yedikuleden yüklediği Gazha- ne kömürile İzmite doğru limanı- mızdan hareket etmiştir. Motör sa- baha karşı saat 4 sularında Büyük- ada açıklarına gelmiş, fakat burada — yeni 2420 (İdare) « 24249 ( Tahrir) - 24248 8 (Matba) - 20113 (Klişe) Tanca 29 (A.A.) — Revter ajansı muhabirinden: Bu sabah İspanyol hükümet donunması ile asilerin el- | lerindeki harp gemileri arasında İs- İ panyol Fasının Atlan Okyanusu açık- İ larında ve Tancaya elli kilometre İzmit istikametinden gelmekte olan | mesafede kâin Azila ismindeki ufak Antalya ambarına alt İlyas kaplan | idaresindeki 17 tonluk Bozcaada mö- törlle birdenbire karşılaşmıştır. Bu İ anda her iki motör de ayni zaman- | da yelkenlerini de açmış oldukların- dan fazla sürati yol almakta idiler, Karşılaşma pek âni olduğundan | motörler birdenbire birbirlerine yak- ! Yaşmışlar ve menevra yapmağa vakit bulamadan Bozeada motörü Nimet motörünün iskele cihetine şiddetle garpmıştır. Müsademe o kadar şid- detli olmuştur ki Nimet motörü der- hal ikiye bölünmüş ve üç daki- ka içinde batmıştır. Moförün için- deki kaptan ve iki tayfa Bozcaada mo- törü tarafından kurtarılmış ve llma- nımiza getirilmişlerdir. Liman rejsli- ği hadise hakkında tahkikata baş- lamıştır. Başvekilimiz Bugün Adanaya varacaklar Elâziz 29 (A.A) — Başbakan İsmet İnönü bugün saat 19 da Elâziden ha- reket etmişlerdir. Yarın sabah saat 9 da Adanaya varacaklar ve o günü Adanada geçireceklerdir. Parti merkez bürosu 15 teşrinievvelde Ankaraya nakledilecek Ankara 29 (Telefon) — Öğrendiğime ! göre, muvakkaten İstanbulda bulu- | nan Parti merkez bürosu birinci teş- rinin onbeşine doğru Ankaraya nak- ledilecektir; Dönen sahne Tepebaşı tiyatrosunda bazı tadilât yapıldı Şehir tiyatrosu yarın akşamdan iti- baren Tepebaşı kışlık ve Fransız tiyat- ralarında temsillerine başlayacaktır. 'Tepebaşi tiyatrosunda bu sene bazi ta»| muş, sabne döner bir hale | de değişti- hacet kalı Ayni za limanın şimalinde bir deniz muha- rebesi vuku bulmuş olduğu haber verilmektedir. Hükümet gemilerinden birinin ve zannolunduğuna göre Gravina tor- pido muhribinin asilerin Almirante Cervera kruvazörü tarafından Ce- belüttarık boğazının medhalinde kâ- in Tarifanın garbinde batırılmış ol- duğu söylenmektedir. Komtobia aldındaki Fransız vapu- i ru, Gravinanın boğulmaktan kur. tulmuş olan mürettebatını topla- miştir. Hükümetin diğer bir mühribinin de hali hazırda Almirante Cervera kruvazörü tarafından takip edilmek te olduğu rivayet edilmektedir. GENERAL FRANKO MADRİDE YÜRÜMEĞE HAZIRLANIYOR Londra 29 — Lizbondaki Deyli Telg- raf muhabirine göre general Franko, Madrid rine süratle yürümek için plânını hazır ştır. Asi kuvvetler, şimendifer Madridin Bahri- muhiti al ile bütün münakale yol- larını mek emrini almışlardır. Yeni bir edebiyat!... den boyanın artistler içi sanatkârların reslajeri Yaraya. kons muştur, Fiatler biyy. | #ir pr A için ayrce *“İehe cayi ” e — Eminönüne karlar oittim Ispanyada dahili harp Fas açıklarında bir deniz muharebesi oldu Ibtilâlciler hükümetin Gravina adındaki torpidosunu batırdılar Gravina torpidosu Muhabirin işaratına göre başlıca mu- harebe, Madridden 15 mil uzakta Ta- lavera yolu üzerinde cereyan edecek» tir. TOLEDO NASIL DÜŞTÜ? Toledo 29 — Mil siler gece saat 21,30 da Toledo şehrine girmişler ve Alkazar mahsurlarını kurtarmışlardır. Birkaç bin tüfek, dört zırhlı otomo- bil, birçok tayyare top, 4 mitralyöz, 25 havan topu, bir seyyar hastane ve bir- çok esirler asilerin eline düşmüşlerdir, Hükümetçiler tarafından bırakılan maktul adedi sekizi yüzbaşı olmak ü- zere 700 kişidir. BİR ZABİT VEKİLİNİN ANLATTIKLARI Talavera de La Reina 29 (A.A) — Alkazar mahsurlarından yaralı ve yü- zünde yorgunluğun ve çekmiş olduğu mahrumiyetlerin alâimi belli olan bir zabit vekili, Alkazarın muhasarası 65- nasında aralarında dört yüz kadar ka- din bulunan bin dokuz yüz felâket ar- kadaşının çekmiş oldukları mihnet ve meşakkatleri Reuter ajansı muhabirine hikâye etmiştir; Zabit vekili, demiştir. ki: Temmuz ayında nasyonalist hare- ketinin başlamış olduğunu öğrendiği- zaman hemen dostlarımızla ve &- T ında bazı faşistler, bir takım kato- likler ve altı yüz kadar sivil muhafız bulunan bütün sağ cenah unsurları ile (Devamı 5 inci sahifede) İİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: