14 Kasım 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 6

14 Kasım 1936 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YMM — e ee İk: xi yo 14 Teşrinisani 1936 un BAĞCILIK; kmı yapmak kabildir Bağlarınızda yetişen üzümler- den, bu mevsimde, pekmez de rin kalan p: yapıldığını izah etmişi yazımızla da, ii çel ii sarfedilen, gok mugaddi olan pekmezin nasıl ya- pıldığını izah edelim: 'ekm. les resi büyücek bir kaba veya fıçıya nur, içindeki ecnebi maddeleri e ve bu suretle sadile, sıkılan e bir miktar ei mez ur bk yapn b) filtre edilir, bu suret- le ve geniş tavalara ko- daki ur i mütemi smaliyen e EN e sez halini alıncıya kadar kaynatılır. Fazla amaması lâzim- dır. Şira az sar ve iş yin edilirse, hemen, geniş pal ye yak mi b çar gaf üzerine ince bir tabaka halinde se- « ekmi SEBZECİLİK: Turfanda bezelye nasıl ve ne vakıt li vaddı azotiyece - en engin olan sebzeler bezelyelerdi Pek taze buklarile beraber ye- mekleri yapılır yahut yalnız taneleri Şi öyle sar- fedilir. bek seki ieğnmii te & Şair, 2- çk neleri bn bezir, bunlar da gerek yi ve erek kuru olarak va lir. İe turfanda olarak, bu mevsimde dikilebilir. Maamafih ar şubat martta dikilenler nisan ve mayısta yeşil olarak sarfedilirler. Bezelye her toprakta olur, kabili nüfuz zall ve kei çi? rakları çok sever. Ekim usulü. NE sıra m ekilir. Bodur bezelyeler: Sr va 40 sanı mii arya aşağı s0” 90 eril Toprak b Nk diken. sonra çizgiler e üzerlerine onar santim fasılalar- bezelye tohumları ekili, Tohumlar si boy atmca ikinci bir çapa yapı e zamanda bezelyeler çalı koymak lâzım- dar. Çatallı, budaklı asgari bir metre bo- ar Hekimi iç taraflarına < E Bezelyeler suyu pek sever, bunun için Resmimiz ei kamal ri yeşil renkte, iri yele bir hiçe sırık bezelyesini ii Güzel kokulu van apartıman — rele- rini sleyen mozaik defneler nasıl yetiştirilir? Defnelerin pa pek çoktur, bu yı ledir. cukların ve esilir, lerinde 3 - 4 yapı sen teak; die ri nm Birl bir kasa ya esi, güzümlüş söke ie Solan hes asal tim fasılalarla çelikler dikilir, ep su- bn r ya in m yerlerine pel 'TAVUKLARA DAİMA TEMİZ SU K LÂZIMDIR amam Kümeslerde bulundurulacak ucuz ve çok pratik bir su kabı ie bakımın- mühimdir. avuklara, temiz yı olan su Üstü üstleri kapalı kapalı olanlar Zi tercih ille: lidir. En ik ve ucuz bir su kabı şekilde göni a olandır. Ta avukların in ade- dini bis bı - konur, şişe su ile öç sonra, başaşağı, suyu üzerine konur. Şijenin rmak e sök isin. pa deki ziyade En ederiz. lk su kapları m tavuklara ve hem de piliç ve civ- Li çok daha müsaid ve kullanışlıdır. Kışın, bu su kaplarını kümes i » ya enin kaymalar Kn şi- mia dal suyun ılık o olması ve üç defa değiştirilmesi Fayda- OKUYUCULARIMIZIN SORGULARINA CEVAPLAR Danaburnu Şeki gö m ele erin en Danaburnu, ekseriyetle, Ml haşa reler ve ie nlar, sürfele rile a yanları eki ila çiçe içek fideler kökleri e imdi Yeli E ederler. Bir yerde Danaburnu olduğu, toprak ta yaş cali galeri, yollardan belli olur. ! İM ların itlâfı: — Danaburnunun e e gn ve iler doluncaya Mn meli, Ni DA biraz da gazyi diye le öğ — Bahçenin muhtelif makele rine, rda 30 santim e ğinde, 15 Zn ha

santim e inde hendekler mal ba keiki beji şii siler komi 2 kışın Danaburnuların ii Tu, Bunlar, buralardan toplanarak hepsi birden imha edilir, 3— İlkbaharda, bahçenizin muhtelif Size Danaburnu ve itlâhı hakkında malümat şimdilik bundan ibarett (AKŞAM) m zi assısı cularımızın — süallerine *ce- — iy. ncak yazacağınız lan pre adresten son: «Ziraat muharriri için» kelimelerini ilâve ie rilir ve kurumağa lee Yapılan sarfedilir v: üzerin. ine döğülmüş fin- arak ml sarılır ve ettiğimiz, pestil ha“ Yalatan e muru içerisine, iş ceviz veya iki ve güneşe, kuruma- ğa terkedilir, zler — toz şeker ön ei dizileri za ve a ameliye efa tekrarlanır rpilirse ğu elde © edilmiş © ile karıştırılmış mekiği pekmez sucuj Küçük sanatlar kongresinin açılma resmi: Kongre salonu ve kongreye relslik eden İktisat Vekili Celâl Bayar SEVENLER YOLU Edebi Roman Bürhan e MORKAYA No. 22 — Rıza Sedad gelecekti. Handise gelir. — gece onun bir tuhaflığı ii ie a mıydı neydi. Hoş o gel- diği e biz de pek tabii halde de- Bildik ya. Ahmed Melih — neşesi eksik ol- mıyan bekâr her za- mankinden e sokulmak ihtiya- cını hissedi; eN n p i 5 g ZE z EB ga © i © © ki Midenin alta genç kazların bile ne kadar hoşuna gidiyordu. İçinde bin bir endişe kaynaşırken rdu: — Sen pi bu akşam. Nâzım Cemal dudaklarını büktü: — Hiç. Ye meği lokantada iv ğim. Bizim ahçı İzinli, Sonra doğru Ahmed Melih bu gece yalnız kal- maktan haya Böyle bir e mda Ni ihtiyacı vardı. Onun fikirlerinden Pi edebilir- dı. Vali Rıza Seda meseleyi kimse; — taya gideceğine bize g: Belki e Sedad da gelir. dani sekin gitti, Ba 7 alm Mali Böyle bir gece papaz uçurduk mu en aşağı üç dört ve ve visa alin çekmek lâzım, eskisi gibi Ge. yeri yet 'ak içini çekti: r musun bugün oldukça olsaydı yi o kadar hesapsız e gene halime Fakat insan yaşlandıkça zevki iy celiyor, Hayatı daha çok seviyor. en bel daktiloya ipek o yeni ejüdit» i çorabı falan unuttum. boyuna fabrikasından ipeğin- den bahsedip duruyor. Ben tabiat fabrikasının bu ipeklerden ince, çi- çeklerden güzel eseri önünde aptal- laşmışım, Neden sonra kendime gel- dim. Kendi kendime: Hey budala olma.. aç gözünü dedim, Ve kızla ahbap oldum. Kıs- Da- met olursa pazara bul Z, ha şimdiden içimde ürpermeler olü- yor. Kendimi sevgisile sözleşmiş toy den evvel gir: sal taklak ediyor. En güzel kadın erginlik, olgunluk geçirdi ün, sim taze taze, renk renk örnekleri, çeşitleri çıkarken gene €s- kilerin bağ kalacak değiliz kendilerinden e: Bişmener de erkeklere Müj dört mevsimin- e e isi çeşi değişirler, Bu yaz giydikleri: odası geçti di; y sonra çıkarır, atarlar. Onlar dikleri halde erkeklerin kırk ie çek lerine bağlanı e ğer s0- leri hit Bayatlamazlar. Herdeği tazeliği e den bırakmazlar. Ne ise pek çekiştir- miyeyim. Ye kulağı var derler. aten böyle bm evli mii a ee doğru * e kaldı. ii b isi sabahtanberi konfe- Trans verir ii konuşan iki arkadaşı- nın garib fikirlerile altüst olmuştu. Hele Nâzım Cemalin tamı şen, me- sud bir bekâr ağzile döküp saçtığı söylenmekte devam ediyo: — Şimdi pazar çile Beni İsrail vrusuna ne ikram edeceğimi e iğ, Böyle RR seklerde dej ir sinema, bir tomobil turu, bir öğle yemeği ve ni- hayet bir Şaj ut mevsime gö“ Te bir bluz ire ü yi vindirmeğe taptaze, güne eni enik sanı "Ahmed Melih “mz etmek istedi. İ — Severler ama sevmesini bilmi ler azizim. gü nkü hamdırlar, tay durlar, Nâzım Cemal âdeta EE gibiz (Arkası var) |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler