15 Kasım 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

15 Kasım 1936 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Macaristan, Yugos- lav toprağında gözü Yugoslavya Bulga- ristanı Balkan paktı- olmadığına dair te- na girmek için iknaa - Antakya velskend çalışıyor. a. 5 — Sene 19 — No, 6495 — Fiatı her yerde 5 kuruş a PAZAR — 15 TEŞRİNİSANİ 1936 — e AKŞAM —e minat verdi. —— Telefon: 24240 (İdare) - 24249 ( Tahrir) - 24243 (Matbaa) - 20113 (Klişe) erunda halk zorla ve dipçikle seçime iştirak ettirilmek isteniliyor Sancak davası Ankara 14 (Başmuharririmizden) — 1921 de Mustafa Kema, Sancak türklüğünü ır bir feğnkürlğa da- vet etti bulunan Sancak halkının milli $inden ve anayurttan ayrı durmak fedakârlığını kabul etir sebeb, bie şünhesiz bizim sözümüze ve Fran- başında savas cephe- Silâh sir Sanın taahhüdüne inanmış olmak- tan ibarettir. Fransa ile aramızda yeniden tecessüs eden dostluğun ve Fran ın talii için tam bir ga ne Ata- türk ve ük Millet Meclisi kani üğünden böy- #edakârlık istemeye razı ol- 1. Ankara itilâfnamesinin tarihi, Sakarya zaferinden 80 o duğunu burada hatırlatmak faydalı olur Gene bu tarihden sonta Sancak «iz işgal kuvvetlerinin Suriyede Uğramış olduğu bin türlü müşkülâtı Asla ârttırmak teşebbüsünde bulun- mamıştır. Bugün öne sürülmek istenen Su- rTiye vahdeti hakkında S5 yetli | Pransız murahhasi ı manda ko- andaki mülalâaları ne ol duğunu da bilmiyoruz. Suriyenin beş Parçaya taksimi hakkındaki fi- kirler bizi alâkadar etmez. Fakat hiç Süphe yak ki Sancağın, Suriye vah- ile müstakil Lübnandan bin kat daha a7 alâkası vardır. Bu hususta en son şöhadetler, bir Fransız mu- harriri tarafından İllustrasyon mec- Muasında neşrolunmuştur. Kaldı ki bu münakaşalar 1921 de olub bitmiştir. Henüz Suriye istiklâ- Minden bahis bile olunmazken San- cağın otonomiye hakkı Fransa tara- fından her fırsat düştükçe tasdik | ştir Vazifesini Suriyeye karşı yapan Fransa, Sancağa karşı ayni vazifeyi pmakta nasıl tereddüt edebilir? Bu münasebetle iki devlet arasın- daki bir anlaşmanın ve her ikisinin Müşterek ncak türklüğüne kar- $1 almiş “oldu! bir taahhüdün icabları münakaşa olunurken bu bahse, i geri tefsirler karıştırılma- Sinimn mânası olmadığını tekrar et- Mek isteriz. Bizim umumiyetle man- | dalar arab istiklâlleri hakkında» ki fikirlerimiz malümudur. Bu fikir- | ler, milli mücadele davasının pren- #iplerinden geliyor. Müstakil Trakla Münasebetlerimiz meydanda. Daha geçenlerde Atatürk, Suriye Vatandaşlar. reisine çekmiş olduğu telgrafta, iki millet arasındaki mü- Dâsebatın . halisane ve destane ok duğunu söylemiştir. Biz Suriyelile- rin h üriyetini nasl meserretle kar- #iladıksa, onların dahi Sancak türk- lerinin hürriyetini ayni meserretle karşılamalarından daha tabii bir ha- Teket olamıyacağımı zannediyoruz. Harb sonrasındanberi bize hudut könuşuluğu eden Fransa, Türkiyenin kendisine karşı. beslemekte olduğu | dostluk hislerini şüpheye düşürecek” | hiç bir vaka zikredemez. Biz Fran- Sanın türk dostluğuna ayni kıymeti Yermesini istiyoruz. Çünkü hakikat Mir ki, Türkiye Sancak hakkında €rmiş olduğu sözün ve Fransa ta- en alınmış olan taahhüdün Gi Suriye için olduğu gibi ora in de yerine gelinceye kadar müs- rİh olimuyacaktır. ve e 19211 ne de ondan sonraki ha- tletini, tarih ve millete karşı başka türlü izan edemez. Türklere karşı yapılan tazyik arttırıldı Halk seçim günler çıkmamağa karar verdi Ankara 14 (Telefon) Fransız hariciye nezareti tarafından Paris sefirimize tevdi edilmiş olan notanın metni henüz hariciye vekâletirie gel- Yalnız miz notanın el haber vermiştir. Metin alınır alınmaz Fransız hü- kümetine cevap verilecektir.

Bazı gazetelerde notanın muhte- viyatı hakkında haberler çıkmışlır. Bu haberler doğru değildir. Küis 14 (A.A) — İki gün sonra Su- memiştir. dün Paris sefiri- ge tevdi edildiğini i evlerinden dışarı riye mebus intihabatı başlıyacaklır. Sancak Türklerinin Suriye intihaba- tına İştirak ettirmek için yapılmakta olan tazyiki büsbütün artırmışlardır. Bilhassa Türk köylüsünü intihabata k ettirmek hususunda kullanılan < gayri insanidir. Hâttâ bu için süngü ve ik bile kur ulmuktadır. Fakat her ne bahasına olursa olsun Suriye intihabatı- na İştirâk etmemeğe ve bu su- retle Suriye ile «lâkalarn OOol- (Devamı 5 inci sahilede) Alman iktisad nazırı dün tayyare ile ge Doktor Şaht yarın Ankaraya giderek hükümetimizle temaslara başlıyacak Doktor Şahtın Yeşilköyde tayyareden indikten sonra iki pozu (Yazısı 5 inci sahifemizde) Başvekilimiz küçük sanat erbabına dedi ki: “İhtiyaçlarınızı açıkça çekinmeden söyleyiniz, sanatlarınızı artıracak tedbirler bulmak istiyoruz,, Ankara 14 (Telefon) — Küçük sa- aatlar Kongresi Aza'arı bugün de en- cümen halinde çalışmalarına devam etliler. Encümenler tetkiklerini biti- remedikleri için umumi toplantı pa- z iye kaldı. Pazartesi toplantısın- da encümenlerin hazırladıkları rTapor- lar okunacak ve üzerinde münakaşâ- lar yapıldıktan sonra korigre dağıla- | caktır. İktisad vekili bay Ceâl Bayar kongre âzalarına bu aksam sergi €- vinde bir çay ziyafeti yermiş bu.sıra- da da Küçük sanatlar mümessilleri ile yakından görüşmesi husbihallerde Ğ iyrı dertleri lemiştir. HÜKÜMETE TEŞEKKÜR Baş vekil İsmet İnönü saat 18 de iyafete şeref verdiler ve âzaların coş- kun tezahüratı ile karşılandılar. Ba$- vekilimizi #ralarında gören mümessil- | der çok büyük bir memnuniyet izhar ettiler. Eskişehir murulhhası B, Lütfi arkadaşları namına söylediği kısâ bir nutkupda Cumhuriyet hükümetinin Küçük sanatlar erbabıne karşı güster- dikleri alâkadan dolayı teşekkür et- mişlerdir? U Bir idi. Paris 14 — Madridden gelen son haberler, hükümet kuvvetleri tara- fından asilere karşı yapılan umumi taarruzun bilhassa sağ cenahta vaffak olduğunu, asilerin Estrama- dur mıntakasında dört kilometre geri püskürtüldüklerini bildiriyorlar General Franko askerlerinin tank- ların himayesinde arka arkaya yap- tıkları iki hücum, el bombaları ve dinamit ile püskürtülmüş, ve bükü Temps gaselesi o«Yugoslavyanın vaziyeti, seriâvhasile yazdığı bir baş makalede M. Stöyadinoviçin beya- Dalını mevzuu bahsederek Belgrad kabinesinin bügün Avrupada beli- ren iki muhasım zümreden hiç biri- ne girmek istemediğini, Almanya ile iktisadi münasebgileri mükemmel ol- duğunu ve zecri tedbirler yüzünden İtalyada kaybetmiş olduğu mahreç- leri tekrar elde etmeğe çalıştığını ve Moskovaya karşı ihtirazkâr vâziyeti- ni değiştirmek istemediğini ve diyor ki: Avrupada umumi sulh organizas- yazıyor | | İ Asiler dört kilometre geri püskürtüldüler Madridi düşürmek için su yollarıni kesmek istiyorlarmış ilet kuvvetleri asileri siperleri dar takip etmişlerdir. HEYECANLI HAVA MUHARE Bu göğüs göğüse boğuşmalar de- vamı ederken Madrid kümet ve asilerin ında heyecanlı tç hava muhâre- besi cereyan etmiş ve Madrid halla tarafından merak ile takip edil- miştir. (Devamı 4 üncü sahifede) Yugoslavya, Bulgarları Balan va a ithale çalışıyor yonu henüz imkânsız göründüğü bu sıralarda hadiselerin sürprizine uğ- ramak istemiyen milletler için mın- takavi paktların emniyet sistemine dayanmak lâzımdır. hüsnü kabul gördüğü ve ehem; li neticeler verdiği Ankaraya nasıran Bal masının kuvvetlendirilmesine ma- tuftu Yugoslav başvekili Ankaradan dö- nüşünde Solyada tevakkul etmiş, krali Boris larafından kabu! edilmiş (Devamı 5 inci sahilede) NEY Ak'la Kara! IBirbirini çekemiyen iki arkadaş)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler