23 Mart 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

23 Mart 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İlan Trabzonda imar faaliyeti| * süratle devamlediyor Elektrik işi - Belediye ile fırıncılar arasında .— çıkan seri serin tanzim im Otobüs servisi yapılacak olan Trabzonun meşhur Soğuksu sayfiyesi ve Çifteçamlık Trabzon (Akşam) — Son zaman- larda Trabzonda elektrik işi dikkati çekecek derecede bir şekil aldı. Tari- fe komisyonu son içtimamda kilovat fiatını 15 kuruşa tenzil etmiş, karari- nı da Nafıa vekâletine. arzetmiştir. Diğer taraftan şirket idafe meclisi de şyvekâletin cevabını bekieieden kendi , Kendine bir kuruş tenzilât yaparak “kilovattan 20 kuruş yerine 19 kuruş “tahsile başlamıştır. Bu hareketi garip bulanlar «tenzilât yapılacak ise niza- misi 15 kuruştur» diyorlar. Şirket ko- miseri şirket idaresinin bu hareketini vekâlete raporla bildirmiştir. “ FIRINCILARLA BELEDİYE SINDAKİ İHTİLÂF Fırıncılarla belediye arasında narh ve tabhiye meselesinde bir anlaşama- mazlık vardır. Belediye bir'çuval un üzerinde tecrübe yapmış 102 buçuk kilo ekmek istihsal edileceği neticesi- ne varmıştır. Fırıncılar buna itiraz «imişler ve üç dört kilo. fazlalığı ka- ARA- «bul etmemişlerdir. Belediye işi vilâye- te aksettirmiş, vilâyet belediyenin üzmoktal nazarını muvafık bulmuştur. Bunun üzerine belediye -fırıncılara bir müddet vermiştir. Mühletin inkie zasında; belediye fırındıların verilen karara ittiba etmek istemediklerini gö- yünce derhal lâzım gelen tedbirleri al- mış ve fırınçılanı yolâ getirmiştir. Şimdi belediye ile fırıncılar arasında bir anlaşma müzakeresi cereyan edi- yor. İKİ KÖPRÜNÜN GENİŞLETİLMESİ Trabzon şehrinde baymdırlık fas- liyeti ilerilemekledir. Yer yer yeni bi- nalar yapılmakta, sokaklar caddeler parke döşenmektedir. İş bankası, tü- tün inhisarlar iadresi arsalar satın alarak yeni binalar yaptırıyorlar. Şeh- rin içinde bulunan Zağnos ve Dabağ- hane köprüleri dar olduklarından u- inumi müfettişlik bunların genişletil. mesine karar vermiş, projelerini hazır- latmağa başlamıştır. Şehirden Soğuk- #uya otobüs servisleri tesisi düşünü- lüyor, Wâyetimizde domuz mücade- lesine bu kıştan beri devam olunmuş- tur. Son kânundan şubat sonuna ka» * Mihalıççık (Akşam) — dar vurulan domuzların sayısı 680 1 bulmuştur. "Trabzonda iki park vardır. Biri be- lediyeye aid olup, bir Rus mütehassısı tarafından birkaç yıldanberi tarh ve tanzim ettirilmektedir. Bu parkda mevcud gayri muntazam büyük ağaç lar söktürülmüş yerlerine İstanbul- dan ısmarlanan top akasya ve sair park fidanları getirtilerek diktirilme- sine başlanmıştır. Diğeri de Harunla- rın isticarında bulunan Güzelhisar parkıdır ki, bu da ağaçlandırılıp çi- çöklendirilmektedir. Ayrıca belediye Taksimde boş bulunan geniş düzü de park haline koymağa çalışmaktadır. PİDANLIKLAR KURULACAK vilâyet umumt meclisi işlerini bitir- mek üzeredir, 613 bin lira olarak tev- zin edilen vilâyet hususi bütçesinde bilhassa ziraat, baytar ve nafış işle- rine mühim tahsisat ayrılmıştır. Bu yıl her kaza ve nahiye merke- dinde birer fidanlık kurulacaktır, ci- var köylerin para ve iş yardımile ku- rulacak bu fidanlıklar kollektif ve modern fidanlık haline konulmağa çalışılacaktır. Köy sandıkları namına tarlalar ek- tirilecek ve arıcılığa elverişli olan yer- lerde fenni arı istasyonları kurulacak- tır. Vilâyet bütçesine konan para ile çifçiye uzun vade ile ödenmek şarti- le modem ziraat aletleri ve ıslah edil- miş tohumluk dağıtılacaktır. Muzır hayvanlarla mücadeleye aza- mi önem verilmekte ve yer yer sürek avları yaptırılmaktadır. DOĞU MATBAASI Aletleri İstanbuldan tamamen ge- Jen Doğu basım evinin açılma hazır- lıklarına başlanmıştır. Vilâyete bağlı olarak yeniden (İs- pir, Aşkale, Karayazı)da birer kaza kurulacaktır. Merkeze çok uzak fakat hinterlandı itibarile mühim ve büyük bir köy olan Şenkaya (Örtülü)de bir kaza teşkili temennisi umumi meclis- çe Dahiliye vekâletine erzedilmiştir. İran transit yolunda bu yaz büyük inşaat yapılacaktır, şimdiden hazırlık- lara başlanmıştır. (Mihalıççık Yelkentepe Gençler Birliği) adile bir birlik kurulmuştur. Birliğin köycülük, konferans, spor, temsili ve musiki “şubelerinden mürekkeb olmasına karar verilmiş ve her şube için beşer kişilik idcre heyti seçilmiştir. Heyetler toplanmalarına — başlamışlardır. kilşemiz Gençler birtiği âzalarını bir arada gösteriyor. Na Karamanda güzel | havalar | İBu yıl hem meyvalar, il mahsul bol olacak Karaman (Akşam) — Burada ilk- bahar geldi, iki haftadan beri havar lor çok güzel gitmektedir. Hemen bü- tün ağaçlar çiçek açmıştır, Ağaçların erken çiçek açması don veya sair her- hangi bir tehlike karşısında meyva mahsulüne zarar verebilir, Nitekim geçen sene böyle olmuş, erken çiçek açan ağaçlar mart iptidalarında don baş göstermesi yüzünden meyva vere- memiştir, Eskilerin tabirlerine göre bu sene burada böyle bir tehlike olmıyacaktır. Bu yıl mevsim meyvaları erken yetişe- cektir “Ekim vaziyeti de iyidir. Kânu- nusanide bu havalide hemen her ta- rafa bol kar yağmış, toprak suya kanmıştır. Nisanda da yağmur yağar- sa bu yıl Karamanda mahsul geçen seneden iyi olacaktır. Çifçi ekim işiyle uğraşmaktadır. Karaman dispanserinin faaliyeti Karaman (Akşam) — Dispanserin ıslahına başlanmıştır. Bina dispanse- rinin kapıları halka sabahtan akşama kadar açık ve doktor ne zaman ara“ nırss dispanserde bulunur, İkinci kâ- nunda 259, şubatta 450 kişiye bakıl- mıştır. Halk günden güne ihya edi- len dispansere rağbet etmektedir. Her gelen hasla şefkat ile tedavi ediliyor. Belediye tabibliği vazifesini de üze- rinde bulunduran hükümet tabibimiz Selim Atay her iki vazifesini büyük bir muvaffakıyetle başarmaktadır. Karamanda heyecanlı maç Karaman — (Akşam) — Karaman Orta okulu İle İdmanyurdu arasın- da yapılan futbol maçı'çok heyecanlı olmuştur. Saha çok kalabalıktı Ne ticede Orta okul 2-1 galip gelmiştir. 60 fakir çocuk giydirildi Karaman (Akşam) — Çocuk esirge- me kurumu 60 çocuğu, giydirmiştir. Kurum başkanı müddetumumi mua vini B. Fevzi Balkır, üylerden öğret- men B. Fuad ve evkaf memuru B. Sü- leyman büyük bir gayretle varidatını arttırmak İçin çalışmaktadırlar. İzmir posta tayyare istasyonunda hangar yaptırılacak İzmir (Akşam) — Cumaovası İstas- yonu civarında inşa edilecek olan pos- ta tayyareleri istasyonunda yaptırı- lacak hangarın keşfinin derhal yapıl- ması Nafıa vekâletinden vilâyete bil- dirilmiştir. Hangarın inşasına yakın- da başlanacaktır, İzmirde ecza satan bakkallar İzmir 20 — Eczacılar kanununa ay- kırı olarak dükkünlarında baş ağrısı için muhtelif hazır ilâçlar satan (26) bakkal, sıhhât ve içtimai muavenet müdürlüğü tarafından haklarında tu- tulan tahkikat evrakile müddetümü- miliğe verilmişlerdir. Müddeiumumilik, bu bakkalların eczacılar kanunu mucibince yasak olan bir işi yapmalarından dolayı a8 liye ceza mahkemesine sevklerini ka- rarlaştırmıştır. Maznunlar kalabalık olduğundan şehrimizdeki muhtelif asliye ceza mahkemelerine taksim edilmişlerdir. Derhal muhakemelerine başlanacaktır. temir Hidaref maktebini bitiren- lerin toplantısi İzmir (Akşam) — İzmir ticaret mektebini bitirenler derneğinin kuru- luşunun onuncu yıldönümü münase- betile dernek üyeleri İzmir ticaret l- sesinde bir toplantı yapmışlardır, Bu münasebetle bir çay ziyafeti de veril- miştir, Ziyafette vali muavini B, Ca» vid Ünver, banka direktörleri, emniyet müdürü hazır bulunmuşlardır. Derne- gin yıllık kongresi toplanmış, yeni ida- re heyeti seçiminde B. Nall, Refik Or, Falk, Selâhaddin, Seyid, Rahmi ve Hurri kazanmışlardır, i | İzmirde büyük bir sergi binası yapılacak 1937 yılı fuarı için şimdiden büyük hazırlıklar başladı İzmir fuarının giriş yeri İzmir (Akşam) — İzmir belediye ve fuar komitesi relsi bay doktor Behçet Uz yakında Ankaraya gidecek, fuar İş” leri hakkında başbakan İsmet İnönü ve İktisad vekili bay Celâl Bayarla gö- rüşecektir. Bu sene, fuar çok mütekâ- mil bir eser olacaktır. Umumi kapının sağ tarafında büyük ve daimi bir sergi binası inşa edilecektir. Bu bina için yüz elli bin lira sarfolunacak ve inşaat iki yılda tamamlanacaktır. Kışın be- lediyenin başka işlerinde kullanılacak olan sergi binasındaki yerler, çok cüz'i fiatle sanatkârlara kiralanacak ve kü- çük sanalkârlar, hazırladıkları eserleri. ni burada teşhir edecek ve satacaklar- dır. Umumi kapıdan gazinoya kadar olan meydanda (120) metre uzunluğunda bir partel hazırlanmaktadır. Çok zarif çiçeklerle bezenecek olan bu partelin iki tarafında yirmişer metre genişli- ğinde beton veya asfalt yollar yapıla- caktır. Geçen sene yapılan pavyonlar- dan, meydana tesadüf edenler yıktırı- ! lacak, yeni pavyonlar ağaç kümeleri içinde inşa edilecektir. İzmir vilâyeti pavyonunun betonar- | me olarak İnşasına başlanmak üzere- dir. Bü pavyon yirmi bin liraya çıka- caktır. Fuarın açılmasına dört ay kal- dığı için muhtelif inşaata şimdiden İ r. Plân üzerinde hiç bir | değişiklik yapılmıyacakt *. Gağinonun arkasında dört sıra çam fidanları ekil- miş olan büyük yol da beton veya 4s- falt yapılacaktır. Fuarın açık bulun- duğu esnada İzmire gelecek fazla hal- kın yatak ve yemek ihtiyacını temin için şimdiden hazırlıklar ve tedkikler yapılmaktadır. Bilhassa eğlence - rinin fazlalaştırılmasına itina gösteri- lecektir. Fuar müddetince fuar saha- sında operet heyeti faaliyette bulu- nacak, belki sinemada açılacaktır. Pehlivan güreşleri, spor müsabakaları, kayık yarışları, deniz eğlenceleri tertip edilecek, fuar gazinosuna tamamen ka. dınlardan mürekkep bir orkesi > pu getirtilecektir. Bütün fuar sahasın- daki elektrik tesisatı fahtelarz yapıla- caktır, Vilâyet v diye bütçelerile hükü- met bütçesinden fuar komitesine mü- him miktarda yardım edilecektir. Bi- rinci kordondakinden başka, Basmaha- nede de bir Ransenyiman bürosu açı- lacaktır, Hariçten fuara iştirak. eden müesseselere her türlü döviz ve pasa- port kolaylıkları terin olunmuştur. Sovyet Rusya ve Yunanistan, bu se- neki fuarımıza resmen iştirak edecek- lerdir. İtalya ve Almanya da, kendi fu- arlarına iştirakimiz sartile 1: fu- arına iştirak etmek istediklerini bildir- mişlerdir. Propaganda işine, büyük ehemmiyet veriliyor. Bu seneki fuardan, İzmir iktisadi fa- aliyet itibarile geçen senekinden daha çok istifade edecektir. Tek işsizi bulunmıyan kasaba : Tarsus Közlükulede yapılan hafriyat üç sene daha devam edecek Tarsus (Akşam) — Tarsus arkeolo- ji kazıları bakımından büyük bir ehemmiyeti haizdir. Gözlüküledeki arkeoloji hafriyatı bu yıl da devam edecek ve daha üç sene sürecektir. Mevsim dolayısile hafriyat mahal- linde faaliyet tatil edilmişti. Fakat haber aldığıma göre kazı faaliyetine | bu ay ortasına doğru başlanacaktır. Bu işlerle uğraşan ecnebi heyet Adana müze müdürlüğünün yardımi- le amele ve vesalt teminile meşguldür. Tarsus; hakikati söylemek lâzım gelirse, hemi tarihi ehemmiyet ve hem de Şirinliği ve yeşilliğile, Çukur- ovanın en gözde bir beldesidir. Bele- diye çalışkandır. Kasabada hergün göze çarpan bir yenilik oluyor. Küçük, temiz ve belediye nizamına uygun ya» pılır inşa edilmektedir. Şehirde endüstri de oldukça ileridir. Bez, un, çeltik, sabun fabrikaları var- dır, Denebilir ki, Tarsusta tek işsiz yoktur. $

Bu sayıdan diğer sayfalar: