23 Nisan 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Bugünkü renkli ilâvemiz AKŞAM'ın, 23 Nisan bayramınız şe refine sizin için hazırladığı renkli, resimli güzel ilâveyi bugün gazetenln için. imizin güzel yazıları, Cemal Nedir'in artistik resimleri, SA Yirmi üç Nisan | — Çocuk haftası başladı, bugün B hirenk tonlantılar - vanılacak W AERRESRELE. SS SYA ŞRRLDNLE | İsmet Inönü Ankarada merasimle istikbal edildi, | vekiller heyeti toplantısına Meclis reisi de iştirak etti

Sayfaya ait küpürler

 — Çocuk haftası/ başladı, bugün birçok toplantılar — yapılacak Saat on birde mektepliler âbide etrafında toplanacaklar,...
 - ... -  Yirmi üç Nisan 23 Nisan 1920, Türk tarihinin eri mühim anlarından birini noktalar. Bugün, bundan 17 sene evvel Anka-
 Atatürk, Başvekil Ismet İnönünü kabul buyurdular Vekiller heyeti dün Başvekilin köşkünde bir toplantı yaptı İsmet Inönü...
 Tevkifhaneden kaçanlar henüz bulunamadılar Kaçanlar kimlerdir? Tevkifhaneden ne suretle kaçmağa muvaffak oldular (Yazısı...
 Hatayın anayasasını hazırlıyacak komite dün öğleden sonra toplandı Türk ve Fransız mütehassıslarının iştirakile iki komite
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ye ele A il Aİ Sİ Me w pi Bakılmazsa dağ olur * — a mam — — — Sene 19 — No, 6649 — Fiati her yerde 5 kuruş CUMA 23 Nisan 1937 Telefon: 24240 (İdare) —24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) —— Atatürk, Başvekil Ismet önünü kabul buyurdular İnönünü Vekiller heyeti dün Başvekilin köşkünde bir toplantı yaptı İsmet Inönü Ankarada merasimle istikbal edildi, vekiller heyeti toplantısına Meclis reisi de iştirak etti Bugünkü renkli ilâvemiz AKŞAM'ın, 23 Nisan bayramınız şe refine sizin için hazırladığı renkli, resimli güzel ilâveyi bugün gazetenin için. de bulacaksınız. Muharrirlerimizin güzel yazıları, Cemal Nadir'in artistik resimleri, karikatürleri, fotoğraflar ve saire... İlâvemizi okuyunuz! Çocuk haftası başladı, bugün birçok toplantılar yapılacak Saat on birde mektepliler âbide etrafında | toplanacaklar, burada nutuklar söylenecek Yirmi üç Nisan Türk tarihinin en mühim anlarından birini 23 Nisan 1920 Bugün, bundan 17 sen rada: (Türkiye Bü Kurulmuştur. O zaman ATATÜRK, şu esası ileri sürmüştü Başvekil refikaları, Bulgar Başvekilinin refikaları, Hariciye vekili Atatürkün Sofya ataşemiliteri iken oturduğu evi ziyaretten sonra çıkarlarken Ankara 22 (A.A) — Yugoslavya | ze yapmış olduğu ziyareti inde mak. Başbakanı ve Dışişleri bakanı doktor | sadile dost ve müttefik memlekete Stoyadinoviçin hükümet merkezimi- | (Devamı 4 üncü sahifede) mütekâsif mukadderatına hâkim «Mecliste milli iradeyi bilfiil vatan yük Millet Meclisinin fevkinde bir kuvvet mevcut değildir.» Bu ümdenin ilânı cumhuriyetin hakiki kuruluşu olduğu kadar haki- ki cumhuriyetin de var oluşu demek- tir MUSTAFA KEMAL'in milletine si- hmez bir alın yazısı olarak kazan- dırdığı «Hâkim milletindir» düs- turu ile ifade edilen bu yüksek pren- #ip, Türk milletinin kendi iradesini idrak etmesi ve onu her türlü huku- kunun fevkinde bilmesi demektir. Bu idrak ve şuur; on yedi senedenberi kuvvetini arttırmakla milli hayatımı- gın talihini günden güne parlatmak- tadır Mili hâkimiyet, kurulduğu tarihe ,Böre kutlu bir mazi, bugünkü varir Ema bakılınca şuurlu bir hal, gelecek nesillerin onu muhafaza vazifesi yö- münden sonsuz ve ölümsüz bir istik- -“baldir. Bu itibarladır ki büyük bir bayramımız “olan milli hâkimiyetin İlânı günü, yarının nesilleri ve bugü- Bün çocukları için de bayram ittihaz edilmiştir Cumhuriyet çocuklarına, senenin bir haftası 23 Nisanda başlıyarak, o Mühim tarihin milletlerine verdiği büyük hakkı ve vazifeyi duymaları İçin armağan edilmiştir. Yavrulatımı- Zin gülerek, eğlenerek yarınki hayata $en ve kuvvetli girmeleri eigesile bu hafta, bütün Ana yurt içinde yeni bir Meşe ve sevinç âlemi yaratıyor.

Bugünün çocuğunda “yarının bü- Yüğünü görmek; Türk ululârı için ne blyülk bir saadettir. Bizden sonra ge- | lecek nesillerin gürbüz, aktilı, bilgili Ve ahlâklı oluşlarına hakiki bir baş langıç saydcağımız çöcuk bayramın» da babalar, analar ve onların ana ve babaları gibi hepimiz Türk milletinin istikbali hesabına en derin bir huzur ve memnunluğu duymaktayız Onun içindir ki 23 Nisan, büyük küçük; ergin, çocuk bütün Türk mill. letinin bayramıdır, Bütüri Türk mil letine bu mukaddes bayram Kutlu olsun!,, Hasan » Âli YÜCEL | tahımak esas uındedir. Türkiye Bü- | | İ | Dün Beyoğlu Halkevi tarafından dağıtılan Bugünden itibaren - çocuk haftası | başlıyor. Bu hafta içinde çocukları- | mızın eğlenmeleri için-müsamereler | tertib edilecek, çocuk esirgeme kuru- mu ve Halkevleri marifetile çocuklar giydirilmek suretile sevindirilecekler- dir. Bugün saat 11 de gerek Beyoğlu gerek İstanbul tarafındaki mektepler Taksimde Cumhuriyet abidesi etra- Cenbvre 22 (A.A.) — İskenderun | sancağının statülerini tanzime memur | eksperler komitesi, beş haftalık bir ta- til devresinden sonra bugün öğleden sonra çalışmalarına yeniden başlamış- | tır. Dahili idareye aid meseleler İngiliz | delegesinin riyaseti altına konan bir tali komitede, para, gümrükler, pos- | ta, İskenderun limanı gibi teknik me- seleler ise Holanda delegesinin riyase. ti altına konan diğer bir tali komite- de tedkik edilecektir. Belçika delegesi Hatayın anayasasını hazırlıyacak komite dün öğleden sonra toplandı Türk ve Fransız mütehassıslarının iştirakile iki komite teşkil edilecek kendilerine elbise ve çamaşır | çocuklar fında toplacaklardır. Evvelâ İstiklâl marşı çalınacak, bundan sonra nu- tuklar söylenecektir. Çocuk esirgeme kurumu namına bayan Muazzez Ta. | sin ilk sözü alacak ve çocuklara hitab | ederek çocuk bayramının mâna ve | ehemmiyetini tebarüz ettirecektir (Devamı 4 üncü sahifede) profesör Bouguin ise faaliyetin heyeti umumiyesine riyaset eylemektedir, Cenevre 22 (A.A.) — Anadolu ajan- sının hususi muhabiri bildiriyor: Bu sabah eksperler komitesindeki Türk delegesi B. Numan Menemenci- oğlu ile Milletler cemiyeti nezdindeki daimi delegemiz B. Necmeddin Sadak, Milletler cemiyeti kâtibi umumisi Aye- nol'ü ziyaret ederek komitenin mesai şekli hakkında müdavelel efkârda bü» sema lunmuşlardır. (Devamı 4 üncü sağa Aİ amm. — Tevkifhaneden kaçanlar henüz bulunamadılar Kaçanlar kimlerdir? Tevkifhaneden ne suretle kaçmağa muvaffak oldular (Yazısı altıncı sahifemizde) a, Çocuk bayramı diye tramvaylar çocukları bedava taşıyacaklarmıştı, Biz her gün bayram yapiyoruz desenel...

Aynı gün çıkan diğer gazeteler