30 Nisan 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

30 Nisan 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 ve pislikle iyesi - belediye koydu natnamesine mühim maddele (Devamı 10 uncu sahifed...
 Arnavudköyde dün gece yedi ev tamamen yandı Meryemana kandilinin devrilmesi yangına sebebiyet verdi. Evleri yanan aileler...
 "Milli müdafaa bütçesi Ordu motorleştınlecek deniz kuvvetleri takviye edilecek Ankara 29 (Telefon) — Büyük Mil. let moeclisi
 Irak Hariciye nazırı bu sabah Ankaradan şehrimize geldi Istasyonda büyük merasimle karşılandı, Istanbulda 4 gün kalacak Dün
 Tramvay şirketialeyhinde 120 bin liralık dava Şişhane yokuşu kazasında yaralananlar tazminat istiyorlar Davacılardan B....
 Sancakta şapka aleyhine propaganda Halep 29 (Hususi muhabirimizden ) — Son günlerde Kürd dağı mıntakasında yeniden —...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kont Clano Tirana vasıl oldu, büyük me- rasimle karşılandı. mm — Sene 19 — No. 6656 — Fiati her yerde 5 kuruş BR, CUMA 30 Nisan 1937 Irak Hariciye nazırı bu sabah Ankaradan şehrimize geldi Istasyonda büyük merasimle karşılandı, Istanbulda 4 gün kalacak Dün bir tebliğ neşredildi. Iki memleket arasında dostane teşriki mesainin devamı kararlaştırıldı Dört gündenberi Ankarada bulu- nan muhterem misafirimiz Irak hari- ciye nazırı Dr. Naci Elâsil bu sabahi eksprese bağlanan hususi vagonla İstanbula gelmiştir. Kıymetli misafi- rimiz Haydarpaşa - istasyonunda bir müfreze asker, polisler, vilâyet erkâ- nı, kumandanlar tarafından karşılan- muştır, Dost ve kardeş memleket ha- riciye nazırı istasyondan çıkarken halk tarafından selâmlanmıştır. Dr. Naci Elâsil istikbale gelenlerin ellerini sıkarak ve halkın tezahürati- na mukabele ettikten sonra motörle Tophane rıhtımın çıkmıştır. Rıhtım- da mızıka, bir bölük asker selâm res- mini ifa etmiştir. Muhterem misafi- rimiz burıdan otomöbille Perapalas oteline gitmiştir. Otelde kendisi için bir daire tahsis edilmiştir. Muhterem . misafirimiz bu sabahi gazetecilere: «Dost memleketi ziya- relimden dolayı çok memnunum, Ankaradan çok iyi intibalarla geliyo- rum.» demiştir. Muhterem misafirimiz dün akşam Ankaradan hareket ederken büyük tezahüratla uğurlannııştır. Tren hal kın alkışları arasında hareket etmiştir. Tebliğ Ankara 29 (A.A.) — Tebliğ: Irak ha- riciye nazırı Ekselâns B. Naci Elâsil, Ankarada ikameti esnasında, Ekse- lâns Türkiye Reisicumhuru tarafından (Devamı onuncu sahifede) Muhterem misafirimiz Irak hariciye nazırı Naci Elasil harlelye ve iktisad vekillerile beraber Ankarada kömür sergisini gezerken ürültü ve pislikle mücadele Ankara belediyesi belediye zabıtası talimatnamesine mühim maddeler koydu Ankara 29 (Akşam) — “Belediye meclisi, icra makamınca hazırlanan vo teşkil edilen muvakkat encümenin tedkikinden geçen Belediye zabıtası talimatnamesinin müzakeresine baş- lamıştır. Talimatnamede umuma mahsus yerlerde ve şehirlerde göz önünde bu- | lundurulacak noktalar hakkında mü: | him:hükümler vardır. Halkın sükün ve rahatını kaçıracak işler yapmak, | umumi âdaba uymıyan hareketler- de bulunmak, kötü sözler söylemek ve umumi sıhhati bozacak şeyler yap- mak, gece yarısından sonra sabah İs- tirahat zamanı sayılan saate kadar | sokaklarda, bina içlerinde bağırıp ça- ğırmak, her ne suretle olursa olsun | gürültü etmek, aynı: saatler içinde piyano, gramofon, radyo gibi musiki âletlerile rahatsızlığı mucib hallerde | bulunmak yasak edilmiştir. Buna aid madde epeyce münakaşayı mucib uş ve neticede (kötü söz, | umumi edeb) kelimelerinin ihtiva et- tiği mananın daha ziyade aydınlatıL. rası, radyo, gri sund fon çalmak husu- lerin göz önünde bulundurulması karaylaştırılmıştır Diğer hükümler Sokaklarda, meydanlarda seyyar çalgıcılık, umu:ra mahsus yerlerde ve nakıl Vasitalarında girip çıkarken ve- ya gişelerde bilet alınırken sıra bekle- meden geçmeği, cadde ve sokaklara süprüntü dökmeği yasak eden madde- ler olduğu gibi kabul edildi, Yollarda, meydanlarda ve umumi nakıl vasıtalarında ve halkın girip çıktığı yerlerde tükürmek ve halkı iğ- (Devamı 19 uncu sahifede) Gelmedin Telefon: 24240 (İdare) —24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Elişe) Tramvay şirketialeyhinde 120 bin liralık dava Şişhane yokuşu kazasında yaralananlar tazminat istiyorlar Milli müdafaa bütçesi Ordu motörleştirilecek deniz kuvvetleri takviye edilecek Ankara 29 (Telefon) — Büyük Mil let meclisi bütçe encümeninin, mili | müdafaa vekâleti bütçesini tetkik et- tiğini bildirmiştim. Haber verildiğine | göre milli müdafaa vekâleti yeni yıl | bütçesine 8 milyon lira daha ilâve e- | dilmesini istemiştir. Bu para, ordu- | nun motörleştirilmesine, deniz kuv- | vetlerinin takviyesine arzolunacaktır. | Mini —Te vs itlaiye geldiği Geçen sene Şişhane yokuşu tram- vay kazasınr'a yaralananlardan bayan | reddederek: Kadriye ve Hasibe ile Abdullah adın- da bir erkek beşinci hukuk mahkeme- sine müracaatla tramvay şirketi aley- hine 120 bin liralık bir tazminat da- vası açmışlardı. Dün beşinci hukuk mahkemesinde bu davaya bakılmıştır. . Mahkemede tramvay şirketi vekilleri ağır ceza mahkemesinde bu kazanın muhake- mesi devam etmekte olduğu cihetle aynca hukuk mahkemesinde dava açılamıyacağını söylemişlerdir. Küçükayaz- Bilbao şehrindeki siviller başka yere nakledilecekler. Davacılardan B, Abdullah ve davacıların vekilleri bizim hakkımızdır, demişlerdir. hakeme başka güne bırakmıştır. .Arnavudköyde dün gece yedi ev tamamen yandı Meryemana kandilinin devrilmesi yangına sebebiyet verdi, Evleri yanan aileler başka yerlere yerleştirildi Dün akşam saat 21 buçuk sırala- rında Arnavutköyünde mada Muhasebel hususiye akaretin- den bir evde yangın çıkmış ve ateş bir- denbire büyüyerek ayni çatı altındaki yedi ev tamamen yanmıştır. Ateş o kadar çâbuk büyümüştür ki, vakit, altı evin tama- men yandığını ve ateşin yedinci eve sirayet ettiğini görmüştür. Ateş, ite İsiyenin gayreti ile yedinci evde bas- tarılmıştır. Ateş evvelâ Sultana isminde ihti- | numaralısıdır. yar bir kadının oturduğu evden çık- mıştır. Tahkikata göre ihtiyar kadı- nın yanık bıraktığı Meryemana kan. dinin her nasılsa devrilmesi yedi ZATIN — Bizim radyo spikeri gene öksürük olmuş!... — Ne yapsın moüşer!... Bukadar soğuk şarkılara can mı dayanır?. uu ANKARA, Sancakta şapka aleyhine propaganda mıştır. yorlar. nefis bir şekilde bugün çıktı, Bütün müvezzilerden İsteyiniz. Davacıların vekilleri ise bu iddiayı — Biz ağır cezadaki davadan ayrıl- dık. Bunun için hukuk mahkemesine müracaatla tazminat davası açtık. Bu Mahkeme bu hususu müzakere et- tikten sonra Kadriye ve Hasibe ile Abdullahın hukuk mahkemesinde taz- minat davası açabileceklerine karar vermiştir. Bu karar üzerine dava ev- rakı tahkikat hâkimine verilerek mu- evin yanmasına sebebiyet vermiştir. Yanan evler sigortasızdır. Evleri ya- nan aileler başka yerlere yerleştiril- mişlerdir. Tahkikata devam ediliyor. Yangında yansın evlerden 16 nu- maralısı Dimitrinin, 18 numaralı Yorginin, 20 numaralısı Tanaşın, 22 numaralısı Sultanarın, 24 numaralı- sı Anastasın, 28 numaralısı Paraski- nin, 28 numaralısı Tanaşın, 30 nu- maralısı İzmaronundur, Yangın çi- kan ev, tam orla yere isabet eden 22 Halep 29 (Hususi muhabirimiz. den ) — Son günlerde Kürd dağı mıntakasında yeniden faaliyetler başlamıştır. Bülbül nahiyesine bağlı Mahminde köyünde 9, Afrin nahiye- sinin Arappınar köyünde, Meydanlı köyünün Kövende mahallesinde, Ek- ber meydanında ve Karababa köyün- de B er jandarmalık birer karakol açıl- Bundan başka 70 er kişilik seyyar jandarma müfrezeleri de teşkil edil miştir. Bu müfrezeler köylerde dola- şıyorlar. Bu karakollar efradı olsun, seyyar müfrezeler olsun her tarafta | şapka aleyhinde propagandalar yapı- (— MODEL —, Avrupa mecmuaları derecesinde i i i e

Bu sayıdan diğer sayfalar: