3 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14

3 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Mayss 1937 p iu AX 1987-Mahmut Celâlettin Sevda dolu Yaşlı gözler Sarıyerli güzeller | Fatma: iğ AX19866- AYDA | Gelemem ben gidemem ben | Yüksek Minarede Beni çıldırtma da öldür. | Bahar olur (Kerim) AX 1988 - AFİTAB | AX 1984 - ürgüblü Refik : Başaran Benim tatl e e nim tatlı esmerim İL i Bahçenizde bir gül olsam ti rk e ll gli 5 AX 1985 - HAMİYET | AX1983-Diyarbekirli Zarife Kirpiklerinin gölgesi Anama söyleyin Mir bepraaililer Çağırdım sesten oldum AX 1979 - SAFİYE İ AX1 Son çıkardığımız bu eserleri muhterem halkımızın bir defa dinle melerini tavsiye ederiz. SİCİLLİ KAVANİN' in 17 NCİ CİLDİ ÇIKTI 1936 senesi zarfında neşrolunan bilimum kanun, telsir, mizan matname, kararname ve Şürayı Devlet kararlarını ihtiva eder. Fiztı mükellef Gödli 6 lira, taşra işin 64 bira Satış yeri: İstanbul, Ankara caddesi No. 64 CİHAN KİTABHANESİ Cihan Kitabhanesinin yeni tabettiği kanunlar Ticaret Hukuku, Bay Dr. İsr. Ernst E. Hirseh Fiatı 560, cildli 600 Kuruş Kanunu Medeni Şerhi 4 üncü cild Ray Gad Franko >» 300 Haşiyeli Türk Ceza Kanunu'- Bütün tadilerile bir- likte csbabı mucibe lâyihaları ye Adliye Encümeni mazbataları - Derliyen İstanbul C. Müddetumumi muavinlerinden Bay Cemal. Köseoğlu 1025 Kanım Karşımda Memur, Bay İ. Tarus 25 Vakıflar Kanun, Nizamname ve Talimatnamesi 25 20 5 G sehha: & tebessüme; beyaz dişlerle süslenmiş ebessime: 'azip ve sehhar bir : bir ağıza sahip olmak içi KOLYNOSİA dişlerinizi temizlemeğe başlamaktır. Baş- | kalarında hayranlıkla ve kıskanarak gör mekte olduğunuz mücellâ ve beyaz diş. lere; KOLYNOS istimali ile ne çabuk siz de sahip ol za LYNOS zının sıhhatini, di ve diş et! zi hüsnü muhafaza e in en seri vE göreceksiniz. yz —— KOLYNOS kullanarak az zaman içinde gönül cezbedici inci gibi dişlere malik an KOLYNOS diş macunu sayesinde kabildir. ŞARK KROMLARI T.A. ŞİRKETİNDEN: ECZACI ARANIYOR Şirketimizin bir eczacıya ihtiyacı vardır. Taliplerin mufassal tercümehallerile, bonservis suretlerini, fotoğrafile beraber (Şark Kromları T. A. Şirketi Gule. Erganimaden) odresine göndermeleri ve istedikleri asgari ücreti de bildir. meleri lâzımdır. man KİL di ELE Ee ETİ # rükler,asabi zayıflık ,uyKu- suzluk, baş ve yarım baş ağ- rısı, baş dönmesi ,baygınlık, KALA YARİ İİİ: bülum TahalsılıKları giderir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: itibarile 1936 senesi için verilmesi hissedar- kur Hissedarlarımıza beher umumi heyetince ki sı şubesi bulunan yerlerde 3 mayistan fan yerlerde de 15 mayıstan itibaren Ziraat bankası şube veya sandıkların- 4a dağıtılmasına baslanacağı Hân olunur. (2407) luk safi an 645 n itibaren şubelerim n- BU HAFTA MAĞAZALARIMIZI ZİYARET EDENLER EN NEFİS KUMAŞLARI UCUZ FİATLARLA ALMAK FIRSATINI BULACAKLARDIR YERLİ MALLAR PAZARLARI ADEMİ iKTIDAR ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI HORMOBİN Tabletleri MM Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin ) Galata İSTANBUL "Eer TFAZIL ÇİL İLÂCI Sinir hastalıkları ve kekeleme | tedavisi hergun uçlten sonra Cağaloğlu, Halk Fırkası karşısı, Zorlu YALOVA KAPLICASI 1 — MAYISTA AÇILDI Akay İşletmesi Direktörlüğünden: apartıman No, 2 Tel, 20785 NASIR ILAC KANZUK ! Mayıs ayı zatfında Kaplıcanın Otel ve Banyo ücretlerinden yüzde «Kirk» tenzilât yapılmıştır Tabldot Yemek 60 kahve altı 20 kuruştur. Mayıs ayı zarfında İÇ Bir gün bir | dahi tenzilât vardi Vapur, otobüs, bir banyo, iki öğle ve İbir akşam yemeklerile sabah kahvaltı- | İsi ve bir gece | 60 OTEL ur, otobüs, Banyo, bir öğle bir | emeği ile bir kahvealtı v yahut iki gün bir gece kalmak üzere komple biletlerde Bir kişilik bilet İki kişilik bilet 870 bir | | 400 750 ayı içinde her hafta Cumartesi günleri saat 13,30 du Yalovaya bir kaldırılacaktır (2433) Eczacı ve Tabib alınacaktır. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: da kullanılmak üzere erin istida ve vesi Mayı: vapur DOKTOR Amerikada uzun tetkikat neti- cesi olarak dür, KANZUK NASIR İLÂCI en eski nasırları MSiN bulduğu bir formül- bile kökünden çı Ankara: civatındı bir operatör ile iki kalarile Umum £ karır, Ciddi ve şayanı itimat bir nasır ilâcıdır. idürlüğe mürac; İNGİLİZ KANZUK Rez ONAAAERENNA SEAS ANN Umumi neşriyat müdürü: Enis Tü Akşam matbaası BEYOĞLU - İSTANBI Sahibi Necmeddin Sadak

Bu sayıdan diğer sayfalar: