4 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

4 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün 16 sahife. Telefon: 24240 (İdnre) —24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) Hollivutta bütün filim stüdyoları kapandı Aktörlerden başka stüdyolarda çalışanların hepsi grev ilân etti AKŞAM maa SALI 4 Mayıs 1937 Sene 19 — No, 6660 — Flati her yerde 5 kuruş Budapeşte ve Romada mühim siyasi konuşmalar oluyor Avusturya ve Macaristan hükümetleri Çekoslovakya ile bir anlaşma yapmak istiyorlarmış Almanya ve Italya buna karşı alınacak tedbirleri ve münasebetlerini sıklaştırmağı görüşüyor Budapeşle 3 (A.» A) — Avusturya Reisicumhuru Mik- las ile refikası bu- gün saat-10,30 da buraya — gelmişler- dir Miklas, harbdenberi dapeşteyi © siyaret eden ilk hükümet reisidir. Bir kaç hafta sonra İtalyan hükümdarları da Peşteyi ziyaret ede- ceklerdir. Siyasi mabhtiller, bu ziyaretlerin Ro- ma protokollarının hayatiyetini. isbat etmekle oldüğunu kaydetmekte İse- ler de bat mahfiller de Avusturya » Macaristan ricalinin Prague'a yak laşmak meselesini düşünmekte ok duklarını söylemektedirler, Bu mahfiller, Başvekil oŞuşniğin Avusturya hesabına böyle bir yaklaş- mayı arzu etmiş olduğunu ve Dran- yi'nin de kabul edilmesi müşkül ol- mıyacak şartlarla Macaristan için bu yaklaşmayı istediğini ilâve etmekte dirler. Buna mukabili salği tt mah- filler, Miklas tarafından yapılan 2i- yaretin geçen son teşrinde amrial Horty tarafından yapılan . ziyaretin iadesinden ibaret bir protokol ziya- reti olduğu noktasında israr etmek- tedirler. Bu ziyaret neticesinde o mühim bir karar ittihaz edil: eceği ve bir teb- liğ neşredilmiyec söylenmekte ve Berlin - Roma mihver! haricinde bir büyük Bu- İ Romaya giden Al- Budapeşteye giden | man Hariciye na- Avusturya Cumhur zırı Von Neurath reisi B, Miklâs kombinezon yapılması ihtimali mev- cut olmadığı ilâve edilmekteğir, Macar mahafilinin mütaleası Budapeşte 3 — Avusturya relsi- Dük de Windsor bu hafta içinde Fransada Madam Simpsonla evleniyor Müstakbel zevcesine hediye etmek üzere bir gerdanlık, bir bilezik, bir yüzük ve bir iğne hazırladı Londra3 (A-A.) — Madam Simpsonun ? boşanması kat'ileş- miştir. Bu karar madam Simpsona telefonla © bildirik miştir. Viyana 3 (AA) Dük de Windsor Parise gitmek üze- re Appeisbach şa tosundan ayrılmış» tır. . Avusturya Teisi- cumhuruna bir tel- graf © göndererek Avusturyada gör“ düğü misafirper- verlikten dolayı de- rin teşekkürlerini bildirmiştir. Dükün bu seyahati Fran- sada bulunmakta olan bayan Sipm- son ile yaptığı bir telefon nelice- Dük dö Vindsor ve madam Sim pson sinde kararlaştırılmıştır. Reuter ajansı, izdivacın Cande şa- (Devamı # üncü sahifede) / nazırı Von Neurath, bugün Romaya | riki mesai temini meselesini. ve bil i Mareşal Fevzi Çakmaği | | İ * | Memleket işleri | knlâde tahsisat istemiştir. Bu para cumhurunun Bü dapeşteye gelmesi nin, Alman Barici- ye nazırı Vor Neü- rathın Roma seya- hafi ile ayni zama- na tesadüf etmek- te olması ehemmi- yetle kaydediliyor. Bu hal Almanya ile İtalyanın Avustur- ya ve Macaristan arasındaki omüza- kereleri dikkatle ta- kip etmekte olduk- “larını © göstermek- i tedir. Avusturya ve Ma- caristan ; zimam- darları pek mü- him görüşmeler yapacaklardır. Fakat | her iki tarafın Roma ve Berline karşı ihtiyatlı davranmaları lüzumuna bina- en bu görüşmeler hakkında tebliğle- rin nöşredilmesi beklenmiyor. - Kraliyet taraftarı gazeteler, 18 şe- nelik ayrılığa rağmen, Avusturya ile Macaristan arasinda mevcut olan si- yasi, iktisadi ve hissi rabtaların pek kuvvetli olduğundan bahseylemek- | tedir. | Alman Hariciye nazırının Roma seyahati Paris 3. (A.A) — Alman Hariciye gelmiştir. Journal gazetesinin Ro- ma mhabirinin bildirdiğine göre, Al- man Hariciye nazırı, görüşmeleri es- nasında evvelâ İtalya ile Almanya arasında iktisadi sahada siki bir teş- (Devamı 4 üncü sahifede) Başvekil B. İsmet İnönü dün ziyaret etti , Ankara 3 (Telefon) — Başvekil B. Ismet İnönü bugün mareşal Fevzi Çakmağı ziyaret ederek uzun müd- det kendisi ile görüşmüştür. Başvekil B. İsmet İnönü mareşal Fevzi Çakmaktan ayrıldıktan sonra Başbakanlığa gelmiş ve geç vakte peg Başbakanlıkta meşgul olmuş- Ur, Hükümet meclisten 35 mil- yon liralık tahsisat istedi Ankara 3 (Telefon) — Hükümet, Meclisten 85 milyon 846 bin liralık fev- memlekete ait mühim işlere sarfe- dilecektir, Bunu dair bir kanun lâyihası ha- zırlanmuş ve Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Lâyiha şimdiki helde bütçe encümeninde tedkik edilmek- Hollywood 3 (A.A) — Filim payı- tahtı, tesis edildiği günden bugüne kadar görmediği ilk mühim grev ha- disesi karşısında kalmıştır, Stüdyo- lar muattal bir haldedir. Büyük &i- nema firmalarının kapısında nöbet- çiler beklemektedir. Hükümet, po- lis kordonlarını takviye etmiştir. Grevin “yalnız sendikalarının ta- nınmasını istiyen dekoratör, berber ve ressamlar tarafından yapıldığı hatirlatılmaktadır. Bununla beraber içlerinde bir kaç yıldız bulunan ak- törler, mensup oldukları sendikanın icra komitesini toplanmağa ederek stüdyolara girmeğe teşebbüs rak grevciler lehinde tezahüratta bu- lunmak mı, lâzım geldiğini karar- laştıracaklardır. Şimdiye kadar aktörler, serbesçe stüdyolara * girmektedirler. Dün Gre- ta Garbo, Clark Gable, Wiliam Pou- weli, Jean Harlow, Jeanette Mak- donald gibi bazı artistler kapıdaki nöbetçilerin önünden geçerek stüd- yoya girip çalışmışlardır. Fakat stüdyo lokantaları bir te sanüd grevi İlân ettikleri için artist- ler, öğle yemeğini yiyememişlerdir. Halk, aktörler sendikalarının ka- davet | rarını büyük bir alâka ile beklemek- tedir. Çünkü sendika, ilk defa ola- tedir. Lâyiha yakında Mecliste müzake- etmek mi, yoksa tesanüd eseri ola- (Devamı 4 üncü sahifede) Türk gençliğinin her şubesini alâkadar eden bir anket GENÇLİK NASIL YETİŞİYOR? ll Talebe arasında... Bugünkü üninerslle, yüksek mektepler talebesinin hâyatı ne- dir? Nasıl yaşıyorlar, nasıl çalı- #tyorlar? Talebenin derdleri, ih- tiyaçları... Nasıl hazırlanıyor- lar? Nasıl yetişiyorlar?. İstikbalin ilim ordusu İstikbalin hukukçuları, mü- hendisleri, doktorları, dişçileri, ,eceacıları, mimarları, ressamla- rı, heykeltraşları, kimyagerleri, #lim, fen, edebiyat adamları na- sil yetişiyorlar?. Meşhur profesörler Tanınmış profesörlerin hususiyetleri, sınıfta ders okutürken çok tekrar ettikleri kelimeler, yaptıkları jestler, ders vefme usulleri... Talebeyi nasıl gördükleri, tölebe ve meslekleri hakkında telâkkileri ve... TALEBELİK HATIRALARI, Yazan: HİKMET FERİDUN ES Bugün ilk yazıyı neşrediyoruz: Hukuk talebesinin hayatı, derdleri ihtiyaçları Profesörlerin çok kullandıkları kelime ve tabirler — Kadınla erkek arasındaki 16 ncı fark... Bugün 7 nci sahifemizde okuyunuz ! Su ve şehir!.. gg No b Sf eşe — Civarda çeşme var galibal... — Su şırılası mı duydun?... — Hayır, insan gürültüsü duydum!..

Bu sayıdan diğer sayfalar: