12 Eylül 1937 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 11

12 Eylül 1937 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> SEFALIN BAŞ -DİŞ nezle-grip ve üşütmek- ten husule gelen ağrıları romatizmayı derhal iren eşsiz S9 lacdır. Grip Baş veDi ŞAĞRILARI TEE URUNU iştah ve kuvvet Için en birinci Ilâçtır Çocukların dişlerinin kolayca çıkmasına, kemiklerinin kuvvetlenmesine, çocuk emziren annelerin sütünün çoğalmasına yardım eder. Bilümum eczanelerde bulunur. Tags ed ELE le) Ele) Gi Tie) esad GİYİMİ suzlukK, baş ve yarım baş ağ ALİME e ekil ea AVM Nİ dei İÇ ELİ ME a ere İl e samamımmam Gidıka Evcim - Noemi Asadoryan BiÇKi DiKiŞ YURDU Pek kolay metodla az bir zamanda en acemilere bile mükemmel biçki, dikiş öğreten yegâne yurddur. Yeni kur için kayid başlamıştır. Müsald şe- raitle talebe alınmaktadır. Kültür Direktörlüğünden tasdikli diploma veri- ir. Kayıd günleri pazartesi, çarşamba, cuma saat10 dan 17 ye kadar mü- racaat ol , Adres: Beyoğlu Ağacamli köşesinde No. 1, kat 2. İL KARON, BEYOGLU, TÜNELMEYDANI «Beyers Mode für allen mecmualarının satış yeri. Scandinavian Near - East Agency oo (Anglo - Amerikan Kütüphanesi Galatada Tabir han 3 üncü kat BEYOĞLU TEPEBAŞI, No. 88 Tel: 44801 - 2-3 | Svenska Orleni Linlen Gothenburg Her türlü neşriyat ve siparişler kabul edilir Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantziz, | Gdynia Copenhag Abo Reval ve bütün Dr. Hafız Cemal (LOKMAN HEKİM) Baltık limanları şark ve Karadeniz başlı- Dahiliye mütehassısı ta limanları arasında 15 günde bir azimet Ye avdet için muntazam postalar, Pazardan başka günlerde öğleden sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar İstün- Gdynia - Dantrig - Göthenburg ve Oslo- dan beklenen vapurlar. Birkaland vapuru 16 Eylüle doğru. Bardaland vapuru 10 Bi teşrine doğru Gotland vapuru 35 Biri Yakında İstanbuldan Hamburg Roter- dam - Kopenhag, Gdynia Golhenberğ, Dantsig - Stokholm, ve Oeloğ Ilmanları İçin bareket edecek vapurlar. Birkaland vapuru 16 Eylüle doğru. bulda Divanyolunda (104) numaralı Bardanlad vaj 10 Birinci teşrine | hususi kabinesinde hastalarını kabul Ootland yapuru 25 Birinel teşrine doğru | eder. Salı, cumartesi günleri sabah 49,5 - 123 saatleri hakiki fikaraya mah- sustur. o Muayenehane ve ev telefon; 20308. Kandilli 36 — 48. Fazla tafsilât için Galata'da Tahir han 9 Üncü katta kâln acentalığına müracaat, Tel: 44001 - 2-3 AKŞAM Sahife 11 Her akşam: HARBİYEDE B E<LysÜ Bahçesi alaturka kısmında Misir filim yıldırı ve rakkase TAHİYYE MUHAMMET meşhur rakkase MELiKE CEMAL Ayrıca bayan MUALLÂ HKastalıklerın menbaı ,halalar,mutbak ve banyolarda toplanan pielikler.ve pisliklerin yaptığı fena ko- kulardır. PURO namındaki Amerikan mamulatı fena ko- kuları giderir . Havayı tasfiye ederek,mikropları öldürür. PURO mamulatı çok”ucuz ve güzel kokuludur.

Sihhatini seven herkes mutlaka"'evinde bundan bulun- ur Fena kokuları GİDERİR durmalıdır, Taleb Üzerine tarifname bedava gönderi- ve mikropları lir. Umumi deposu İSTANBUL;Bahçekapi"İş Bankasi"ar- kasi No.5 . Mizrahi , Telefon 21031 Taşra için Acenta aranıyor. İst, Yeni postane arkasında Ne. 47 Mazen ve Bolon ecza deposu İSTANBUL AMERİKAN KOLEJİ KIZ KISMI: Kimmy va en | Be mi a ERKEK KISMI: Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Mili terbiye ve Kültüre son derece ehemmiyet verir. Almanca veya Fransızca lisan dersleri, Muhtelif sporlar, İngilizce için Ihzari sınıflar, ORTA KISIM - LİSE KISMI TİCARET DERS MÜHENDİS KISMI: Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve nafia mühendisi yetiştirir. ersler 22 Eylâl çarşamba sabahı başlıyacaktır. Leyli talebenin 21 Eylül Salı akşamı mekteple bulunması lâzımdır. Tecdidi kayıt erkek kısmında 18 Eylül cumartesi ve 20 Eylül pazartesi günleri, kız kısmında 20 Eylül pazartesi günü saat 2-5 e kadar ve 21 Eylül salı günüdür, Yeni talebenin kayıt muamelesi hergün yapılmaktadır. Fazla mslümat için mektupla veya bizzat müracaat edilmesi. ÖLDÜRÜR Telefon: 42517 "Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde : ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ANA - ILK - ORTA - LISE KISIMLARI Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilâtı vardır; Frânsizca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bütün öğreniciler iştirâk edebilirler. Okul her gün saat 10 - 17 arasında açıktır. Kayıt İşlerine: CUMA, PAZARTESİ, ÇARŞAMBA (günleri bakılır. GECEL-GÜNSEL KZ-ERKEK YUCA ÜLKÜ LİSELERİ mist (Eki: İNKILÂB) Kuranı, Direktörü: NEBİOĞLU HAMDİ ÜLKÜMEN Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayd için her gün müracaat olunabilir. İsteyenlere mufassal tarifname gönderilir. , Tiyatro caddesi, Telefon: 20019 ESKi FEYZİYE Erk İŞİK LİSESİ Geceli Erkek Gündüzlü İSTANBUL - NİŞANTAŞI Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve lise kısımları, fen ve edebiyat kolları vardır. İstenbu- lun en havadar ve sakin bir muhitinde Teşvikiye karakolu karşısında ve Teşvikiye camli ittisalindedir. Kayit 'çin her gün ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. "Telefon: 44039 Istanbul Gayrimübadiller komisyonundan: D. No; Semti ve mahallesi Sokağı Kapı No. . Cinsi ve Hisseçi Hisseye göre muhâmmen K. Kumkapı Muhsine Hatun Müsteşar E.8Y.6-Arsa 1940 kapalı zari 130 açık arttırma Arsanın 24/40 His, > Ayvansaray Atik Mustafapaşa Çınarlı Çeşme Edirnekapı Kariyel Atik Ali paşa Salmatomruk caddesinde E.24-26 X.30-32 E. 119 ilâ 127 X. 177 vA 129 Arsa Ortaköy E.veY.5 İçinde teneke barakası olan arsa Arsanın 7/24 His, E. Karabaş Y. Sarı Beyoğlu Kalyoncu kulluğu "Tevfik ve Fesliyan E. 21-23-25 Y. 276 No: taj 27-27/1 Kurtuluş Çıpata Mahallen Çavdar E. 11-13-15 Y, 1749-21 Arsa 4509 Yeniköy Çifte Fabrika E.15Y.13 Arsa 4861 Boyacıköy Altıncı 2 Arsa 160 6087 Üsküdar Selâmsız Selâmsız caddesi E, 334-336 Y. 300-302 Arsa 280 7031 Tarabya Dereiçi E. 3436 Arsa 260 7369 E.3 Bağ yeri Büyükdere Kefeli Kariyesinde Hacı Osman Bayırı 1500 kapalı zari 110 açık arttırma 8630 Ortaköy E. Leylek Y. Karanfil E. 16/2 Mü. Arsa YU Yukarda evsafı yazılı gâyri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 24/0/0937 tarihine düşen cuma günü saat 14 dedir, Satış münhasıran gayri mübadil bonosliedir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler