11 Kasım 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 ge Rr S İN FEçE rını bana ve millete vadettiler Ben milletle beraber Celâl Bayarın ve arkadaşlarının programının nokta nokta tatbik edildiğini takip edeceğim Celâl Bayar: “ Arkadaşlarımla hemfikir olarak söz veriyorum ki Meclis huzurunda aldığımız teahhütleri muvaffakıyetle yapacağımıza kanaatimiz vardır,, dedi | £ abkara 11 (a) — çe Sen a <e | Atatürkün Şark Baretiter deneblir Ki yalaız Vekiler: seyahati G ve ça humi ve çak yakın arkar Seyahatin cuma günü e İlaşyanın. komünüema aleyhinde. | daşlardan ibaretti. Çok geyler konu- vaki olması muhtemel Ankara 16 ÇTeletonla) — Rekei- H Alman - Japon andlaşmasına katı- | Suldu. Escümle Atatürk mesal arka- cumhur Atatürkün Şarka yapa- masıdır. Ccakları seyahatin yarından sonra- Yeni bir mukaddes ittifak Son günlerin en ehemimiyetli hâdi- Saşalm - | SSit yeşyeni bir proçram bi ” | asümiz, B geeçram Benim üi e yadktğım basudlardır Ce D a e arkldişları bebier millele ve: TEREEE A manya ile Japonya arasında imzalar- muştı. İtalya, bir sene düşünüp taşın- Bu andlaşma, tam bir yıl önce Al- u. nihayet dörl gün evvel o da imza- ye Ki Cuma zünü vali elacağı thti- Alman askeri heyeti azası, mihmandarları ve Alman ataşemiliteri. Alman ordusu kurmay albayların. dan Fetter Pica ve topçu binbaşısı Ri- ehard Lepper'in dünkü Sernplot eks- presile İstanbula geldiklerini yazmış- 'fık. İki Alman zabiti askeri mektep- derimizi gezeceklerdir. Heyet 'saat on ikide Taksim Cum- hüriyet âbidesine çelenk koymuştur. Alman askeri heyeti âzaları dün ak- karaya hareket - etmişlerdir. aai ti ömlakalkiiik olduk. Türk - Alman orduları arasın- da umumi harpte başlıyan bir silâh arkadaşlığı mevcuddur. Askeri talim ve terbiye sahasında aramızda sıkı ir- tibat vardır. Türk ordusunun terakki |zam Xe Hizaalar aldalma hali dinei

Sayfaya ait küpürler

 İAtatürkün Şark seyahati Seyahatin cuma günü vaki olmu_ı_ muhtemel Ankara 10 (Telefonla) — Reisicumhur Atatürkün Şarka...
 Antikomünist blokun tevsiine çalışılıyor .Son vaziyet üzerine Avrupada harp tehlikeleri büyümeğe başladı Fransız gazeteleri
 Yeni bir mukaddes. ittifak Besi İtalyanın, komünizma aleyhindeki Alman - Japon ınd.lıınuını katılmasıdır. Bu andlaşma, tam
 Alman askeri heyeti Ankaraya gitti Heyet dün merasimle Taksimdeki Cumhuriyet âbidesine çelenk koydu — * Alman askeri heyeti
 Atatürkün mühim beyanatı Celâl Bayar ve arkadaşları millete vadettiklerimi yapacaklarını bana ve millete vadettiler Ben...
 NDikkatler “Nef'i hazine,, ve bozukluklar Baba, gözlerini gazeteden kaldırdı: — Gelecek ayın başından itibaren €ski iikel...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 sahife — — e m Sie 20 ia No, İİ Fiati mi yerde ; kürü Atatürkün mühim Celâl Bayar ve arkadaşları mil- lete vadettiklerimi yapacakla- rını bana ve millete vadettiler Ben milletle ber aber Celâ PERŞEMBE 11 Teşrinisani 1937 be | Bayarın ve arkadaşlarının programının nokta nokta tatbik edildiğini takip edeceğim Celâl Bayar: “ Arkadaşlarımla hemfikir olarak söz veriyorum ki Meclis huzurunda aldığımız teahhütleri muvaffakıyetle yapacağımıza kanaatimiz vardır,, dedi Yeni bir mukaddes ittifak Son günlerin en ehemmiyetli hâdi- sesi İtalyanın, komünizma aleyhinde- ki Alman - Japon andlaşmasına katıl- masıdır. Bu andlaşma, tam bir yıl önce Al- manya ile Japonya arasında imzalan- muştı. İtalya, bir sene düşünüp taşın- dı, nihayet dört gün evvel o da imza» sını koydu. İtalyanın bu anlaşmaya iltihak et- mekte gecikmesine sebep, Sovyet Rus- ya ile dört sene evvel bir dostluk mua- hedeşi imzalamış olmasıdır. Bu #aus- hedeye göre İtalya, Sovyetler aleyhin- de hiç bir tertibe karışmamayı taah- hüd ediyordu. Gerçe Romada, Japonya * Alman- ya - İtalya arasındaki bu misakın sa- dece, milli olmaktan ziyade beynelmi- iel teşkilât olan üçüncü Komünist En- ternasyonal aleyhine yapıldığı söyle- niyor Misakın yazılı gayesi, filhakika «Şarkta ve garpta medeni dünyayı tehdid ederek mevcud nizamı ve sulhü bozmaya çalışan. Komünizma tehli- kesine karşı elbirliği ile mücadele et- mektir. Fakat, üçüncü komünist en- termasyonalin merkezi Sovyet Rusya- da olduğuna ve bu idare şeklini tatbik eden başka bir devlet olmadığına gö- re, bu andlaşmadan Sovyet Rusyanın alınmamasına imkân yoktur, Nete- kim, Möskova hükümeti, aradaki dost- luk muahedesine dayanarak, hâdiseyi Romada protesto etmiştir. Mesele hakikaten mühimdir. Roma - Berlin çizgisi - Hitlerin dediği gibi - bir köşesi Uzak Şarka uzanan bir mü- selles hâlini almıştır. Bu yeni ittifak- ta, siyasi bir gaye yok gibidir. Üç dev- let, görünüşte, hiç bir “politika veya ekonomi menfaatile 7, İçtimai bir içtihad aleyhine elele vermiş bulunuyorlar, Bu bakımdan, | üçlü misak, nümünesini çok eski Zza- manlarda gördüğümüz bir «Mukaddes ittifakıdır. Fakat, birkaç gün evvel burada anlatmak istediğimiz gibi, içinde yaşadığımız devir, tamamen dini kavgâlar zamaânını'andırıyor. Re- jim menfaati herşeyden üstündür. Devletler, siyasi, iktisadi menfaatle- rine göre değil, mensub oldukları “din hissi kadar küvvetli - Tejim ideal- lerine göre ayrılıyorlar. Almanya ile (Devamı 4 üncü sahifede ) Necmeddin Sadak e ama Milli. bir müessesemiz Hariçte de takdir edildi 12 nci Enternasyonal Selânik füarinda en yüksek ve en mümtaz alâkâ ile Kar. yılanan Çapa marka Pitinç unu vesair çöcük “gıdaları fabrikasının «Grand: Prix hors - concours» mükâfatı ile taltif ve takdir edildiğini İktisad Vekâleti » Fabri- kayı tebrik etmek suretile resmen bildir- birleşmiyorlar. | Sirf bir fikir, bir akıde, bir idare tar- | Ankara 11 (A.A) — < İkinciteşrin onuncu günü akşamı Başvekil Celâl Bayar, evinde küçük bir davet yaptı. Davetliler denebilir ki yalnız Vekiller- den ve çok hususi ve çok yakın arka- daşlardan ibaretti. Çok şeyler konu- şuldu, Ezcümle Atatürk mesai arka- daşlarına: «— Millete yepyeni bir program bil- dirdiniz. Bu program, benim milleti- me vadettiğim hususlardır. Celâl Ba- yar ve arkadaşları benim millete va- dettiklerimi yapacaklarını “ bana ve millete vadettiler, Ben milletle berâ- programının nokta nokta tatbik edil- diğini takip edeceğim. Daha iyi izah edöyim, ben Türkiye Relsicümhuru Atatürk ve Türk milleti, Başvekil Ce- Mi Bayarın ve onun hükümetinin programını takip ediyoruz ve fiili ne- ticesini görmek istiyoruz.» dediler. (Devamı 2 inci sahifede) Sovyet Hariciye Leh Harieiye Nazır B. Beci | Nazırı B. Litvinof Berlin 10 — B. Ribbentropun, ko- ile tavzif edileceği söyleniyor. ahiren Leh Hariciye Nazırı B. Berk nezdinde bir teşebbüs . yaparak Le- histanın antikomünist pakta iltiha, kını düşmanca bir hareket olarak fe- lâkki edeceğini bildirmiştir. Varşova 10 — Lehistan antikomü- etmektedir. Fransız gazeteleri ne diyorlar Paris 10 — Repubilgue gazetesi tekrar antikomünist pakt meselesine avdet ederek diyor ki: «Niçin inkâr sa Berlin paktıni takib eden Roma pâktından bihakkin endişeye düş- müşlerdir. Üç büyük demokrasiye ğlüm marız olan in ber Celâl Bayarın ve arkadaşlarının | ıhinterne karşı “fevkalâde bir vazife | Varşova 10 — Sovyet Rusya elçisi | rilst pakta; gireceği © şaylastnı tekzib | ötmeli? Amerika, İngiltere ve Fran- |

- Je Atatürkün Şark ? seyahati Seyahatin cuma günü vaki olması muhtemel Ankara 10 (Telefonla) — Relsi- cumhur Atatürkün Şarka yapa- cakları seyahatin yarından sonra- ki Cuma günü vaki olacağı ihti- malinden bahsediliyor. Atatürke Başvekil, Dahiliye ve Nafin vekilleri refakat edecekler- dir. N Cizre hattının temel atma ve Divrik istasyonunun işletmeye açıl- ma merasimlerinin - Relsleumhu- run bu seyahatleri esnasında ya- pılacağı anlaşılmaktadır. Antikomünist blokun tevsiine çalışılıyor Son vaziyet üzerine Avrupada harp tehlikeleri büyümeğe başladı vakarı ile insanların saadetini kurtar- mak için büyük bir firsat - verildiğini söylemek mübalâğa değildir.» (Devamı 4 üncü sahifede) evic. “Nef'i hazine,, ve bozukluklar Baba, gözlerini gözeteden kaldırdı: | — Gelecek ayın başından itibaren eski nikel yirmi beşlikler ve bronz on kuruşluklar geçmiyecekmiş! - dedi, . dile halkı: — Ya... -dedi.ve elbise ceplerinde, ! dolap köşelerinde bozukluk . arama- ğa başladı: Bu hadise İstanbulda ve dün cere- yan etmiştir. Ayni evin hizmetçisiniz İ ve bahçıvanının henüz meseleden ha- beri yoktur. Ayni mahallede binlerce kişi havadisi işitmemiştir. Ya uzük kasabalarda” Münzevi köy- lerde? Ağıllarda? “Değirmenlerde?... Billiassa oralardaki insanların bel bağladıkları tasarruf ekseriya gömlek eteğine düğümlenmiş birkaç bronz ve nikel paradır. Yeni nizamdan müta- aarmır olunca uğriyacakları > inkisar düşünün! Eskiden olsaydı, mâliyeciler: — Yansın halkin > paraları... Bu, nef'i hazineye uygundur! - diyebilir. lerdi Şimdi diyemiyeceklerdir ve parala- rin böyle sessiz sadasız, alelâcele geç- yanatı Alm Cumh mez bir hale gelmesi de yeni prensip- lerimizle ve halkı teşvik ettiğimiz «tasarruj et» şiarlarile O O «AKŞAM» okuyucuları arasında en ucuz ve en verimli ilân vasıtası Küçük ilânlar Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) an askeri heyeti Ankaraya Ssitti Heyet dün merasimle Taksimdeki uriyet âbidesine çelenk koy du Alman askeri heyeti azası, mihmandarları ve Alman ataşemiliteri Alman ordusu kurmay albayların- dan Fetter Pica ve topçu binbaşısı Ri- chard Lepper'in dünkü SemploA eks- presile İstanbula geldiklerini yazmış- tık. İki Alman zabiti askeri mektep- lerimizi gezeceklerdir. Heyet saat on ikide Taksim Cum- huriyet âbidesine çelenk koymuştur. Alman askeri heyeti âzaları dün âk- Şam Ankaraya hareket etmişlerdir. | Kendilerile görüşen bir muharririmi- ze şu beyanalta bulunmuşlardır — Memleketinizi ziyaret etmek | maksadile geldik. Bize karşı gösterilen B. Delbosun Ankaraya gelmesi muhtemel Paris 10 (A.A) — Hariciye nazırı B. Delbos'un orta Avrupa - seyahati ilk kânunun onu ile yirmisi arasın» da yapılacaklır. Nazırın, ik ziyaret edeceği hükümet merkezi Varşovadır. Vuku bulan davetlere icabetle Prag, | Bükreş ve elgrada da gidecektir . Ankara ve Atinayı ziyaret Paris 10 (A.A.) -- Petit Parislen gazetesi diyor ki: Hariciye Nazırı B. Delbos, Polonya ve Şarki o Avrupaya yapacağı seyahate. pek o muhtemel olarak 10 Kânunuevelde başlıyacak- tır, B, Delbos, Varşova, Bükreş ve Belgraddan başka- Atina ve Ankarayı da ziyaret edecektir. amman iyi kabulden on derece mütehassis olduk. Türk - Alman orduları arasın- da umumi harpte başlıyan bir silâh arkadaşlığı mevcuddur. Askeri talim ve terbiye sahasında aramızda sıkı ir- tibat vardır. Türk ordusunun terakki ve inkişafile yakından alâkadar olu- yoruz. Bu akşam Ankaraya gideceğiz. Birkaç gün orada kaldıktan sonra memleketimize Biz asker olduğumuz için siyasetle katiyyen meşgul olmayız. Seyahati- miz münhasıran ziyaret mahiyetin- dedir.» Yeni 2 Tefrikamız Gönül Hıncı Yazan: Perihan Parla İ ESRARENGİZ KERVAN Yazan: Arif Cemil Denker Cumartesi gününden itibaren neşre başlıyacağımız bu iki tefri- ka hakkında altıncı sahifemizde- ki malümatı okuyunuz. Dahiliye Vekili gitti Şehrimizde bulunan Dahiliye Veki- li B. Şükrü Kaya bu sabah saat do- kuzda Ankaraya hareket etmiştir. aym

Aynı gün çıkan diğer gazeteler