28 Kasım 1937 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 10

28 Kasım 1937 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KÜÇÜK İLÂNLAR AKŞAM okuyucuları arasında en emin, en süratli ve en ucuz ilân vası- tasıdır. KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Sah ve Perşembe günleri intişar eder. 1 — İŞ ARIYANLAR JİSEYİ İYİ DERECE İLE BİTİRMİŞ — Ve şimdi Hukuk fakültesine devam eden bir genç öğleden sönraları faal bir tarzda çalışmak üzere bir iş istiyor, Teminat ve- rebilir. Akşamda (A. P.) rümuzuna mü- racaat 2 BİR BAYAN İŞ ARIYOJ Okur yazar genç bir bayan doktor muayenehanesin- | de veya mağazalarda tezgühtarlık yapa- | bilir. Akşamda (H R) rümuzsuna a la müracaat. > ALMANYADA — Yüksek mekteplerde taheli etmiş bir genç yerli veya ecnebi şirketlerde iş aramaktadır. (Akşam) 8 .(Bin) rümuzuyla müracaat, —5 İŞ ARIYORUM — Life derecesinde tah- silim vardır. Tahsilâğ, muhasebe ve ki- tabet işlerinde çalışmak İstiyorum. Ak- şamda (N D) tümuzüna mektupla mü- -Encaat, —ı İŞ ARIYOR — Anadolu gazetelerinde muharrirlik etmiş, resmi ve Busual miessese- lerde memuriyet yapmış, inşaat şirketlerin- den bönservisli muhasebe refiği olan genç İstanbul müesseselerinde, gazete ve mec- Mmualatda iş arıyor: Akşam'da muharrir rümüzuna mektupla müracaat. —4 İŞ ARIYOR — Türkçeyi - cayı bilen Türk team yan ( ticarethanelerde o kasa, e dar, telefon işlerinde tecrübeli oOve yahut dile nezdinde büyük © oteilerde (Fam de şambr) olarak iş arıyor. Ankara Bursa, Yalvaya gider. Akşam'da (H.C) rümuzuna mektupla müracaat. —3 DAHİLİ VE HARİCİ — Hususi ve ya- but memleket Ohastanelerinin birinde hastabakıcılık arıyorum, bonservislir. var- dır. Üsküdar Toygartepe Zenciler sokak T No. ya müracaat, 2 — İŞÇİ ARIYANLAR MEMUR ARANIYOR — Hesap işlerin- Jen anlar bir idare memuru aranıyor. İki yüz lira kefalet akçesi, yahut muteber bir kefil şarttır. Maaş, şimdilik vergisiz, net olarak otuz lira. Babiâli yokuşunda (Ak- baba) gazetesine müracaal, — İNGİLİZCE BİLEN BİR MÜREBRİYE ARANIYOR — İngilizceyi iyi bilen bir mürebbiyeye ihtiyaç vardır. İstiyenler şartlarını Nişantaşı Rumeli caddesi Mü- Mirat spartımanind .€ Mal daleede 9. Tanel adresine bildirsinler, DOKTOR ARANIYOR — Bir mixdar sermayeye mukabil parlak ve çok kârlı mesleki bir ticarette bitlikte veya müsta kli çalışmak suretile bir doktor şerik ara- mıyor. Tafsilât için İstikiği cad. Anadolu hanın 1 No, ya Sile 8 gramı müracaat. —3 5 YAŞINDAKİ KIZIMLA YALNIZ YA- ŞAMAKTAYIM — Kızıma nözaret ve ev işlerimi görebilecek bir bayana ihtiyaç Yardır. Arzu edenlerin şartlarını - Ankara posta kutusu 482 - ye bildirmeleri MUMASİP ARANIYOR — Bir mücsse- gel ticariye için iyi referanslı, tecrübeli, mütehassıs bir muhasibe ihtiyaç vardır. Talip olanların tercümel halleri ile bir fotagrafını İstanbul (176) posta kutusuna (S8) rümuzlle göndermeleri rica olunur. DİŞÇİ KALFASI ARANIYOR — Zon- guldakta çalışmak için ör Türk bir dişçi kalfası aranıyor. Samatyada diş tabibi Balsbana müracaat. —ı : FİZİK ÖĞRETMENİ ARANIYOJ Dokuzuncu #inif talebesi İçin, Şehzadeba- gı Feyziye caddesi No, 14/1 —4 bilir. V — Ekesiltmeye iştirak &deceklerin Nafıa Vekâleti Müteahhitlik vesikasile diğer fenni evrâk ve vesaiki inhisarlar Iştirâk için ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lâzımdır. VI — Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaiki ve eksiltmeye iştirâk vesi- kasiyle 56 7,5 güvenme parasını ihtiva en geç saat 14 de kadar yukarıda adı mukbilinde verilmiş olmalıdır. (B) (7700) 1 — 25/X1/937 isteklisi çıkmadığından dolayı ihale edilemiyen Boğa- zişi depolar gurubuna bağlı Fer'iye bakım ve İşleme evi aşçılığı yeniden pazar- ik usuliyle eksiltmeye konmuştur. TI — Pazarlık 10/X11/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da Kaba- taşda levazım ve mübayaat, şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. II — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir, —ı| İnhisarlar U. Müdürlüğünden I — Malatyada şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Başmüdürlük bihası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. TI — Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 2553.04 liradır. HI — Eksiltme 30/X1/937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kabataş- da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. IV — Şartname ve projeler 170 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesiyle Ankara ve Malatya başmüdürlüklerinden alına, 3. — SATILIK EŞYA SATILIK - PİYANO — Me markalı pek az kulis $ yiik formalı “konser bir pi, Me berâber acele Beyoğlu Kâlyoncuku! Topçekenlef kak, Duygu apart, No. 3 cü ki CONCEKTAL PLAYER PİAN UKTIR — İstiyer Bt nesi mvay İstas; tama 17 den ESKİ ÜSLÜPTE NEYİ ANTİKA — müş, tahta, bakır, Beyki eski yağı boya tablo, fayans vazo ve biblolar, bronz heyki Ak 0 “iskemle Mürae sallı İ Kenz, Lul Sez, Ampir gibi İ mobilyalar alıyorum. Beyi 1AJ caddesinde eski Polonya » sokağında Merkez apartıman! (2) numaralı daireyo müracaat, — 16 AZ KULLANILMIŞ ŞIK BİR PİYANO Aeele satılıktır. Taksim “Tarlabaşı Yağ- hane sukuk No. 35 | ACELE SATILIK PİYANO — Meşhur Al- / man markalı pek az kullanılmış bir pi- | yano İçi hep demir telleri çapraz büyük | formali acele satılıktır. Müracaat: Bey- | oğlu Balıkpazar Duduodalar sokağında 28 numaralı dükkânda —ıl KRİSTAL CAMLI MASALARİLE — Lüks bir kırasthanenin mobilyesi bütün takımları satılıktır. Almak istiyenler Sir- kecide Paris oteli yanında berber bay | Mehmede müracaat etsin ig 4 — KİRALIK - SATILIK | SATILIK EV — Sekiz oda bir sofa elektyik terkos ve bahçesi bulunan yağlı boyali bir ev satılıktır. Beyazıdda Soğan- ağa camli karşısında No. 37. İçindekilere müracaat. YALI ARANIYOR — Boğaziçinin her iki sahilinde, iskeleler yakınında üç dört odalı ahşap kâgir yalısı olup ta satmak istiyenler, son fintile adreslerini Galata- da, Postane yanında Mehmed Ali paşa ban kahvecisi Hüseyin elile (N. Mumcu- oğlu) adresine yazı ile bildirmeleri. KELEPİR FİYATINA — Satılacak bir | İ binadan istifade etmek istiyenlere: Şişli- de Halâskâr Gazi caddesinde büyük bir bahçeyi havi ve arka sokağa da nazır bir bina Kelepir fiyatına satılıktır. Tafslliğ almak için İstanbul 176 No. posta kutusu adresine (D. 8) rümuzile mektupla mü- Tacaat olunması SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂNI ARA. NIYOR — Tütüncü dükkânı olup satmak istiyenler ve kârlı işi olup sermayeli or-

tak istiyenler Akşam gazetesine A. H. rümüzile mektupla müracast etsinler ii BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta alınır, kâr leminatlıdır, almak istiyenler Birkecide Paris oteli yanında berber bay | Mehmede müracaat etsin —3| ACELE SATILIK APARTIMAN — Lâ- lelide Yeşiltulumba Gümrük Emin sokak 14/1 Nou apartıman ikisi dörder, ikisi üçer odalı 4 daire ve bütün konforlu, denize nezaretli, tramvaya pek yakın ve senevi bin lira icar getirir, 7500 liraya acele sa- tılıktır. Tçindekilere mürnesat. 5 SAYILIK İKİŞER DAİRELİ — Yeni | an: 3750 liraya üç “v, Semti; Lâleli, Mü- racnat: Lâleli Şair Haşmet sokak No. 41 de hör gün birden altıya kadadır. —3 5 — MÜTEFERRİK İNGİLİZCE, FRANSIZCAYA — Âşina bir Türk genci öğretmek suretile ucuz ders yetmektedir. Ticarethanelerin tercüme işlerini kabul eder. Akşamında H. rümuzu- na müracaat. SATILIK KURT KÖPEKLERİ — Biri ten polis işlerine de elverişli kurt köpek- leri satılıktır. Beyoğlu Kumbaracı Ter- cüman çıkmaz 16 No. da M. Şerber. inşaat şubesine ibraz ederek münakasaya edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü geçen komisyonu Başkanlığına makbuz * üç pedallı bü- | İ kısı bir zamanda İ terseniz ve ucuz bir fiat We vakit ka inşa edilmiş müştemilâti tekmil maktu- | dişi, ikisi erkek, beşer aylık birinci cins- | GALATASARAY LİSE İ sia ve riyaziye muallimi, birinci tan önuncu sırufa dahi) balebelere verir ve ihzari & a ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ. CA — (Bahusus tic şubeleri ve ba- kalor; “hazırlık dersleri nden edebiy “ malik ve s eden genç bir m ve oi x. Fiatler mütedil- le (Akşam) a DANS BİLMİYENLERE MÜJDR — En dans öğrenmek 1s- meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. Adres: Beyollu Tokatliyan arkası Topçe- kenler sokak No. Ici kat 5 FRANSIZ MATMAZEL — Fransızca ders veriyor, fiat müsaittir. Lüks apartı man 8 Yeniçarşı Galatasaray Beyoğlun- da matmazel Dress'yo mürncaat 1 Harikulâde güzel Yeni bir pudra bulunmustur: Bu yeni pudra terkibine altın kremi karıştırılan ve 48 saat hava- landırılmış VENÜS pudrasıdır. Fevkalâde ince ve hafif bu VENÜS pudrasile tüvalet gören bir cild dünyanın eni taravetli gü- zelliğini ifade eder. Okr, jon okr, Raşel, bej, Roze, pembe ve beyaz renkleri sarışın, kumral ve esmer- lere tanınmıyacak güzellik ve ca- zibe verir, Bütün şık ve kibar fa- mityalar şimdi -Venüs pudrasını tercihan kullanırlar. Umumi deposu: Nureğdin Evli- ya Zade eczayı kimyeviye alâtı tıbbiye ve ıtriyat deposu, İstanbul. Türk Antrasiti 77 lira 25 kuruş Türk Antrasiti Fob. Zonguldak, Vapur veya vagon içinde satılmak- tadır. Beher ton fiatı İk- tisat Vekâletinin tesbit ettiği 17 lira 25 kuruştur. Satış Merkezi: Giikrist Volker ve Ki. Ltd. Galata Salon karşısında Tahir Han 5 inci kat Telefon: 44915 Dr, Ihsan Sami ÖKSÜRÜK ŞURUBU Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve kızamık öksürükleri için pek te- sirli ilâçlır. Her eczanede ve öcza depolarında © bulunur. İk) Eczahanelerden yalnız KARDOL ismindeki sinir fı TLDİR TEME İLA Krl rahatsızlıkların her nevin- KT ETLE LİL Türkiye piyasasında mev- GM Kiralık Garaj Teşvikiyede Kâtâne caddesinde 124/1 No.li garaj kiralıktır, görmek ve kira IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte $ç 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur, 480393. lamak istiyenler 124 No, lı apartıman kapıcısına müracaat, telefon: 22005. Bütün eczanelerde bulunur. En muannit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün kat'i ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri şayanı dikkattir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu, İstanbul “Adeta bir harikal,, diye Bayan Jale itiraf etti Bir Hafta Zarfında Hakikaten GENÇLEŞTİM. Bayan JALE'nin bir haftalık güzellik tedavisini tatbik etmezden evvelki hakiki fotoğrafı Bayan Jale yazıyor; «Benim için bu, bir harikadır» bir hafta zar- fında bu derece cazib bir şekil ala- cağımı hiç ümid etmiyordum. Ar- kadaşlarım, daha genç ve daha sehhar göründüğümü söylüyorlar. Cidden şayani hayret olan böyle bir teni temine muvaffak olduğu- mu gıptâ nazarlarile süzüyorlar. Evvelâ, her akşam yatmazdan evvel pembe rengindeki 'Tokalon kremini kullanınız. Bu kremin nınız. terkibinde, Viyana Üniversitesi profesörü Doktor Stejskal tara- fından - keşfedilen ve uBiocele tabir edilen gençlik cevheri mev- cuddür. Siz uyurken, cildinizi Tamamen değiştiği için daha cazib görünüyordu. Arkadaşları, şayani hayret tenine gıpta ediyorlardı. Bajan JALE'nin bir hafta sonraki retuş görmemiş hakiki fotoğrafı besler ve gençleştirir ve yüzdeki sabahleyin kalktığınızda daha çizgi ve buruşuklukları izale eder, genç görünürsünüz. Gündüz için beyaz rengindeki (yağsız) Tokalon kremini kulla- En sert ve emer bir cildi yumuşatıp beyazlatır, Siyah ben- leri eritir ve açık mesameleri kapatır. Yalnız Tokalon kre minin temin ettiği bu cazib, soh- har ve güzel tene mâlik olunur. Ankara Tiyatro Okuluna Kız talebe alınıyor Ankara Tiyatro Okuluna kız talebe alınacaktır. Azcu edenlerin aşağıdaki şartları haiz olmaları lâzımdır; 1 — En az orta okul mezunu olmak, 2 — Tiyatroya istidat ve kabiliyeti olmak. İsteklilerin 2 Birincikânun perşembe günü saat 11 de İstanbulda Şehir Ti- yatrosunda: imtihanları yapılacağından bu tarihe kadar Şehir Tiyatrosuna müracaatları ve o gün tiyatroda bulunmaları ilân olunur. (4342) (7950)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler