30 Kasım 1937 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 13

30 Kasım 1937 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Anayasadan altı p“ madde değiştirildi (Baş tarafı 1 inci sahifede) I Söz alan mebuslardan B. Hakkı Ta- Tık Us (Giresun) ezcümle demiştir ki: — Vekiller taayyün ettikten sonra Devlet daireleri inin Vekâletlere taksimini gösteren fıkra o şekilde ya- almıştır ki bundan vekâletsiz vekil | tabirinin mesküten mi geçildiği anla- | şilamıyor. Kanundaki inkişaf keli- mesi İle ne kasd olunduğu da esbâbi mucibe tebarüz ettirilmemiştir. En cümenin bu hususta “izahat verm: çok muvafık olacaktır. l Teşkilâtı esasiye encümeni mâzba- | ta muharriri B. Kenan (Manisa) ce- | vab vererek: kâletsiz vekilin bu kanunda tur. İşlerin inkişafına ve ica- © taayyün edecek Vekillere leri taksim edilecektir. esasiye encümeni Teisi B. Şemsi (Sıvas) da ezcümle demiştir ki — Burada inkişaf ihtiyaç mânasın- | da olduğuna göre Vekâletleri lüzum- suz yere parçalamak caiz olamıyaca- ğı gibi Vekâletleri lüzumsuz yere bir araya toplamak ta caiz değildir. B. Sırrı (Yozgad): — İcra Vekilleri heyetinin kaç Ve- #ilden terekküp edeceği kanunda ya- zılmıştır. Ancak yeniden ihdasına lü- zum göslerilecek Vekillerin ünvanını Başvekil mi tayin edecektir? Demiş ve encümen reisi B. Şemsi şu cevabı ver- miştir; Si — Yeni bir Vekâlet tesis edildiği vakıt tabiatile bütçesi, yüksek heyeti- nize gelecektir. O zaman bu bütçenin bir ünvan ile geleceğine de- şüphe yoktur. Eski kanunlarda mevcut ka- yıdlar bu kanunla değiştirilmiştir. Değişen maddeler Teşkilâtı esasiye kanununun değiş- tirilen 44, 47, 48, 49, 50 ve 61 inci mad:| delerini bildiriyorum: Madde 44 — Başvekil, Retsicümhur canibinden ve Meclis azası meyanın- dan tayin olunur. Sair Vekiller Başvekil tarafından Meclis azası arasından intihap oluna- | İngiliz-Fransız konuşması rak heyeti umumiesi Relsicümhurun tasdikile Mı © arzolunur. Meclis müçtemi değilse arz ti Meclisin içtimama talik olur Hükümet haltı hareket ve siyasi Noktai nazarını azami bir hafta zar- | fında Meclise bildirir ve itimad taleb | eder. Madde 47 — Vekillerin vazife ve mesuliyetleri mahsus kanunla tayin olunur. Madde 48 — Vekâletlerin tarzı , mahsus kanuna tâbidir. Müdde 49 —- Mezun ve herhangi bir sebeble mazur olan bir Vekile İcra Ve- killeri heyeti azasından bir diğeri. mu- vakkaten niyabet eder. Ancak bir Ve- kil bir Vekâletten fazlasına niyabet edemez. Madde 50 — İcra Vekillerinden bi- rinin Divanı â sevkine dair Tür- kiye Büyük Millet Meclisince verilen karar Vekületten sukutu dahi muta- zamımındır. Madde 61 — Vazifelerinden münba- teşkili is hususatta İcra Veklileri ile Şurayı | devlet ve Temyiz mahkemesi rüesa ve azasını ve Cümhkuriyet baş müdde- iumumisini muhakeme etmek üzere bir Divam âli teşkil olunur. Diğer lâyıhada tadilât Devlet dairelerinin vekâletlere tef- riki ve siyasi müsteşarların vazifeleri hakkındaki kanunda da aşağıdaki tadilât yapılmıştır: “8/11/1937 tarih ve 3117 numaralı kanunun birinci maddesi aşağıda yâ- ılı surette değiştirilmişti İcra Vekilleri heyetinin kaç vekil- den terekküb edeceği, Raşvekilin tek- Jifi üzerine Cumhur reisinin tasdiki ile taayyün eder. . Devtet daireleri, biri Başvekâlet ol- mak üzere, devlet işlerinin inkişafına göre ve devlet işlerini lüzumsuz yere parçalamıyacak surette Başvekilin teklifi ve Cumhur reisinin tasdiki ile vekâletlere taksim olunur. 3117 numaralı kahunun 2,3, 4,5, 6, 7, 8 ve 9 uhcu maddeleri ilga edil- miştir. (Baş tarafı 1 nci sahifede) Öğleden sonra tekrar konuşmalara devam edilmiştir. Müzakere yarın da devam edecek ve bundan sonra bir tebliğ neşredilecektir. Bugün Fransız devlet adamlarını görmek için Hari- diye Nezareti önünde büyük bir ka- labalık toplanmıştı. Fransız mahafilinin mütalâası Paris 29 — Bugün Londrada baş- lıyan konuşmalar büyük bir alâka ile takib ediliyor. Gazetler bu konuş- manın Avrupa ve dünya vaziyeti Ü- zerinde büyük bir tesir yapacağını ya- zıyorlar. Fransız mahafili konuşma- nın bir anlaşma ile neticeleneceğini ümid etmektedir. Maamafih Fransa- nın Orta Avrupa politikasını değiştir- mesi ve Çekoslovakya İle ittifakına | muhalif bir şey kabul etmesi muhte- mel görülmemektedir. Bütün meselelerde tam mütabakat . Londra 29 (A.A.) — Reuter bildiri- yor: Bu akşam salâhiyettar Fransız mahafilinde, İngiliz - Fransız müza- kerelerindeki reviş dolayısile büyük bir memnuniyet izhar olunmaktadır. bütün meselelere temas edilmiş ve filhakika, salâhiyettar bir zatın de- diği gibi, bu müzakereler esnasında tam bir devriâlem yapılmış veher tarafta» İngilizlerle mutabık kalın- mış ve her tarafta İngilizlerle muta- bik kalınmıştır. B, Chautemps demiştir ki: — Şurasını büyük bir memnuni- yetle söyliyebilirim ki, bütün me- sleler üzerinde tam bir mutabakat elde ettik ve tam bir tesanüd halin- de bulunuyoruz.» li Alman siyasi mahafili ne diyor? Berlin 20 — Betlin siyasi mahafili, Fransız - İngiliz görüşmeleri ve görüş- melerin muvaffakiyet ihtimalleri hak- kında bir ketumiyet muhafaza et- Almanyayı alâkadar eden bütün meselelerde Alman noktai nazarı, va- zıh surette bir çok defa sarih sürette ifade olunmuştur. Almanya, mururu zamana uğramak imkânı olmıyan ta- lebleri üzerinde her türlü pazarlığı reddeylemektedir, Diğer taraftan şurası da muhak- kaktır ki yabancı memleketlerde Al- manyanın talebleri hakkında ileri sü- rülen kombinezonlar, Almanyaya de- gil, fakat bu yabancı memleketlere aiddir. İngiliz gazetelerinin makaleleri Londra 29 (AA) —D.N. B. ajan- sının Londra muhabiri, İngiliz gaze- telerinin İngiliz - Fransız görüşme- leri hakkında yazdıklarını şöyle hu- lâsa etmektedir: Evening Standard gazetesi, Uzak Şark meselesinin müstemlike mesele- sinin ve İspanya işinin görüşüldüğü- nü yazmaktadir. Star gazetesinin fikrine göre, Fran- sız - İngiliz görüşmelerinin esası, an- cak Roma - Berlin mihveri ile Fran- sız - İngiliz antantı arasında bir yak- laşma temin eylemektir. İki memle- ket Nazırları ayni zamanda, Alman- ların müstemleke isteklerini de görü- şeceklerdir. Senelerdenberi bir taraf bırakılmakla geçen bu esaslı dünya si» yaseti meselesinin bugün sarih suret- te tedkik edilmekte olduğunu görmek şayanı memnuniyettir. Almanyanın, müstemleke hakkındaki taleblerine bir cevab almaya hakkı vardır. | Macar Beşvekili ve Hariciye Nazırı Viyanada Viyana 29 (A.A.) — Daranyi vede Kanya bu sabah Viyanaya gelmişler» dir, Macar devlet adamları saat 10 da doğru Budapeşteye seyahatlerine de- vam etmişlerdir. Saat 14 e doğru Peş- AKŞAM KUĞĞE SAHNLARI KÜÇÜK İLÂNLAR AEŞAM okuyucuları arasında en emin, en süratli ve en ucuz İlân vası- tasıdır. KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Sah ve Perşembe günleri intişar eder İŞ ARIYANLAR | i LİSEYİ İYİ DERECE İLE BİTİRMİŞ — İ Ve şimdi Hukuk fakültesine devam eden bir genç öğleden sonraları faal bir tarzda çalışmak Üzere bir iş istiyor. Teminat ve- rebilir, Akşamda (A. P.) rümuzuna mü- | racaat. —ı BİR BAYAN İŞ ARIYOR — Okur yazar ç bir bayan doktor muayenehanesin- | de veya mağazalarda tezghhterlik yapa-

İ bilir. Akşamda (H Ri rümuzuna mektup- is müracaat. —, ALMANYADA. — Yüksek mekteplerde | tahsil etmiş. bir genç yerli veya ecnebi şirketlerde İş aramaktadır. (Akşam) a (Bin) rümuzuyle müracaat, —4 İŞARIYORUM — Lise derecesinde tah- «ilim. vardır. Tahsilât, mühasebe ve ki- tabet: işlerinde çalışmak istiyorum. Ak- samda *N D) rümuzuna meklupla mü- racaat, 1$ AKIYOR — Anadolu gazetelerinde muharriflik etmiş, resmi ve hususi müessese- lerde memuriyet yapmış, inşaat şirketlerin- den bonservisli muhasebe refiği olan genç İstanbul müesseselerinde, gazete ve mec- munlarda #ş arıyor: Akşam'da muharrir kak, Duygu apart, No. 213 cü katta, — 1 rümüzuna mektupla müracaat. —3 ———————— İş AKIYOR — Türkçeyi, Fransız- cayı bilen Türk teyas bir ba- yan — tirarethanelerde o kasa, o tergüh- dar, telefon işlerinde o lecrübeli ve yahut aile nezdinde büyük otellerde (Fam de şambr) olarak iş arıyor. Ankara Bursa, Yalvaya gider. Akşam'da (LO) rümuzuna mektupla müracaat. —2 DAHİLİ VE HARİCİ — Hususi ve ya- hut memleket Oo hastarelerinin birinde tabakıcılık arıyorum, bonservisim var- dır, Üsküdar Toygartepe Zenciler sokak 1 No ya müracaat. “2 — İŞÇİ ARIYANLAR DOKTOR ARANIYOR — Bir mikdar sermayeye mukabili parlak ve çok kârlı mesleki bir tcarette birlikte veya müsta- kil çalışmak suretile bir doktor şerik ara- mayor. “Tafsilât içim cad. Anadolu batın 1 No. ya Bile & arası müracaat, € z A Akıl muvazenesi yerinde mi? Üsküdar civarında Ömerli köyünde oturan Osmah adinda bir adam dün Kısıklıya gitmiş ve Kısıklı camisinin minarösine çıkarak ezan okumağa baş- Jamıştır. Osman derhal yakalanarak adliyeye teslim edilmiştir. Yapılan istievabında Osman gayri tabii hareketlerle saçma sapan cevaplar verdiğinden akli vazi- yeti şüpheli görülmüş ve muayene edil-! mek üzere adliye doktoruna gönderil- miştir. Adliye doktoru B. Enver Karan t4- rafından yapılan muayene netice- sinde Osmanın akli vaziyetinin tesbiti için tıbbı adilde müşehede altına alın- masına lüzum görülmüş ve tıbbı ad- iye gönderilmiştir. Osman dün adliye koridorunda önü- ne gelene: — Aman benim kâğıdlarımı arapça yazınız. Benimle arapça konuşunuz. diye söyleniyordu. Osmanın akli muva- zenesinin pek de yerinde olmadığı an- EB. 12317 222 T, Va. 520 74 122 14, öy İNGİLİZCE BİLEN BİR MÜREBBİYE ARANIYOR — İngilizceyi iyi bien bir mürebbiyeyo ihtiyaç vardır. “İstiyenler şarllarını Nişantaşı Rüreli eaddesi Mü Şeref aparlımanında 4 No, h dairede 8 Tanel adresine bildirsinler. —ı DİŞÇİ KALFASI ARANIYOR — Zon- guldakta çalışmak için öz Türk bir dişçi kalfası aranıyor. Samatyada diş tabibi Balabana müracaat. | FİZİK ÖĞRETMENİ ARANIYOR — #t Feyziye caddesi No. 14/1. 3 — SATILIK EŞYA SATILIK PİYANO — Meşhur markalı pek az kullanılmış üç pedal! yük formalı konser bir piyano iskeml ile beraber acele satılıktır. Müraesat Beyoğlu Kalyoncukulluk Topçekenler #0- iyi Beyoğlu Mektep #okek 'No. 31 kat birinci Mm. Marie 2 i ÜSLÜPTE MORİLYA VE RER 'İ ANTİKA — Eski Türk eserleri, gü- Müş, tabta, bakır, Beykoz vesair işlerle eski yağlı boya tablo, gravür, porselen, fayans vazo ve biblolar, bronz heykeller, her nevi salon tösyinst eşyası ve Lui Kena, Lul Sez, Ampir gibi eski Üslüplerde mobilyalar alıyorum. Beyoğlunda İstik- 181 caddesinde eski Polonya sokağında Merkez npartımanı (2 numaralı daireye Mmürneani, —6 ACELE SATILIK PİYANO — Meşhur Al- man markalı pek az kullanılmış bir pi- yano içi hep demir telleri çapraz büyük formalı âcele satılıktır. Müracaat: Hey- oğlu Balıkpazar Duduodalar - sokağında 28 numaralı dükkânda. KKİSTAL CAMLI MASALARİLE — Lüks bir kırmathanenin bütün takımları salılıktır. Almak istiyenler Sir- kecide Paris oleli yünında berber bey Mehmede müracaat etsin, —3 4 — KİRALIK - SATILIK BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta alınir, kâr teminatlıdır, almak İstiyepler Sirkecide Paris oteli yanında berber bay | Mehmede müracaat etsin. —: SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂNI ARA- NIYOR — Tütüncü dükkânı olup satmak istiyenler ve kârlı işi olup sermayeli or- tak H. istiyenler Akşam gazetesine SA, H. | 29/11/937 Pazartesi günü İstanbul Halinde toptan satılan yaş meyva | ve sebzelerin fiatleri İ O GALATASMRAY LİSESİ — Sabık fine o PİYANO UCUZ SATMIKTIR — | KELEPİR ' FİYATINA Satılacak bir binadan istifade etmek istiyenlere: Şişli- İ de Halâskâr Gazi caddesinde büyük bir bahçeyi Kavi ve arka sokağa da nazır bi» | bine kelepir'fiyatına satılıktır. Tafsllâğ | | almak için İstanbul 176 No, posta kutusu || adresine LD. 8) rümuzile mektupla mü. o (Çi racaat olünmasi. —. İ 211 i 1! Ma... ACELE SATILIK APARTIMAN — Lâ- lelide Yeşitülumba Gümrük Emin sokak 14/1 Nolı:apârtıman İkisi dörder, ikisi üçer odâlı 4 daire ve bütün konforlu, denize nezgretli, İramvaya pek yakın ve senevi bin Jira iar getirir, 7500 liraya acele sa- tuhıktır. lere mürnenat. 8 SATILIK İKİŞER DAİRELİ —-Yeni © ii inşa edilmiş “müştemilâtı tekmil maktu oo | an: 3750 liraya üç ev. Semti; Lâleli, Mü- 1 racaat; Lâleli Şair Haşmet sokak No, dü szca ve Yiğdeiye muallimi, birinci sınıfa Ni “ tan onur oğunıfa dahil talebelere ders © | verir ve .Mbzeri sınıfların teleblerini pek az zamanda hüzarlar, 8. Geron Meşrutiyet caddesi N8."249 Toptaş apartımanı No. 7 Beyoğlu. 3 Sui ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRÂNSIZ- DA — 4Bahusus ticaret şubeleri ve ba- kalorya İmtihanlarına hazırlık dereleri o için) — Berlin üniversitesinden edebiyat i FRANSIZ MATMAZEL — ders veriyor, fiat müsaittir. Lüks En aşağı En yüksek " — a Miky hul bulunan Süleyman kızı Melek'e: Mus- iz Ea yasi | e ame ane tarihli bir kıta Sakız kabağı Kıl) * 15 — ypj: sele Berg ez 1150 liranın Şeker fasulyesi > 13. 18. | tediye edilmemesinden dolayı alacaklı $a- ya kırmızı » 8— *— ge Aİ ME MMA MAM Kır domatesi » 9— 10— hemme edilmiş, ve ikametgâ- Pırasa. > 250 4. | bna gönderilen ödeme emrinin ika- Ispanak Mili? e 22 A Selami e Si GİRİN De mi SMM: gn |, SEMAMMEMMNANIR EMEN da Havaç » 4— 7 — | Pen iera kılınmıştır. Bu meyanda Os- Kereviz kök >. ie gaz. ae ağ vel ege erimi Kereviz yaprak Demet 3.— 350 ai haciz konul- payi Kilo 1— 12 — | va mebntişbu bera ve iflâs K. 103-4 Sivri biber » 0— 14— nun Demet2 — yo) <ü ulıcan baş Adet 5— 6— orta > 4— 40 ufak » 2— 3— eşil salata 100 » 60— 150 — Kio 3— 380 Maydanoz , Demet— s0 —75 Turp » —S0 —s0 Balkabağı Kilo 250 4— |. Bir alacağın temini istifası için hacze. Kestane Kabağı > 2— 350 | diip paraya çevrilmesine karar verilen Müşküle üzümü » 18 — 723 —| otel eşyam ve bir baskül Gelatada Neca- Amasya » 4 — 35 — | tibey caddesinde Leblebici sokağında 24 4 Gümüşhane » 12) 20— | No.h Adapazarı - Düzce oteli derunun- o || b » 8— m5 e ny ği vebal 5— 14—| samba kiymeti ie 2 al 2 29 7 | mahamnlkann yüzde TE ni balam Karadeniz yi takdirde ikinci açık arttırma İle 112/997 Ceviz » 9— perşembe günü ayni saatte meskâr md- | Ayva a Tesle ve idaremizin 31/1261 No. hı dosyas' | Nar » 6— Sile satılasâğı ilân olunur. © OM. 1808 0 Kestane > 0— 1! Muşmula » 4— Üsküdar Sulh 2 nel Hukuk Hâkimis o » 0— Binden: N Kuru incir » V— Çengelköyünde Kuleli Mektep sokağın« il Kuru üzüm » 15— 28— | da 9/22 No lı evde sakin Mustafa Pehe il Kuru erik » ö— 18 — | livana: i Trabzon hurması (o Adet —60 1 —| Karmz İsmet tarafndan. aleyhine ii Ağaç kavunu » 2— 5 —) açılan teşebbüsatı sulhiye davasının Görex o | Limon yerli 100 »150 — 200 — | yan etmekte olan muhakemesinde, mu“ o > | Ecnebi » »120 — 150 — | hakeme günü Ml en) GİME BI l: i mahalli mezkürü edip gittiğinizden Dörtyol 64lük sandık 300 — 320 — | dolayı bilâ tebliğ inde edilmiş ve şimdiki il » M0 — M0 — | ikametgühinızn da meçhul : » M0 — 160 — | anlaşılrnş olmakla Hihmen tebiiğak :) » 250 — 220 — | karar verilmekle 22/12/087 » M0— 25 —| sadit çarşamba günü saat 14 de mahe ir sml 5 ğe ia vii dök» am ep

Aynı gün çıkan diğer gazeteler