3 Şubat 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

3 Şubat 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün sahife Sene 20 — No. 6933 — Fiati her yerde 5 kuruş Atatürk Merinos fabrikasını altın anahtarla açtılar “Kalbler birleşmiştir. Millet Şefini; Şef, milletini seviyor,, Başvekil endüstri politikamız hakkında mühim bir nutuk söyledi. 4 milyon liraya mal olan Merinos b 16501 işçi bileği Eİ : baka 77 Atatiirkin Bursaya çıkışlarından bir görünüş. — Bursa 2 (Sureti mahsusada e gland me niebialar, em arkada Jen bütü! kkül- gün Bursa tarihi gi daha yaşadı. Yalnış şehirler eğ köylüler de bütün sokakları dolduru- yordu. Bütün di lar kapalı idi. un kenarlarında toplanmış- Ön sırada erkek talebeler, kar- ler mevkilerini Bursanın köylüleri atlarına binerek spol danını doldu inim Atlı köylüler bilâhare yapacakları geçid resmine hazırlanıyorlar, bir taraftan da da- vul zurna önünde ei oyunlar oynı- Atatürk geliyor 'Tam saat 16 da herkes yerli yerin- Şakir Kesebir, Nafıa Vekili B. “Atlantikten Büyük Okyanusa... Iki ayağıyle trenleri durduran çekirge ÜZE ELİ İZLİ İNİ Sİ ya İLLA İki ayağiyle treni durduran çekirge Ülkmet Feridun Es'in mektubunu yedinci sahifemizde okuyunuz) PERŞEMBE 3 Şubat 1938 Çetinkaya ve iri m mler, 4m hal- ler. Atatürk fabrikayı tedkik etmek üzere içeride kaldılar. Başvekil B. Celâl Bayarla imi vekiller halkın karşısına geldik Evvelâ Bursa şa namına Bele- ar Hesap defterleri En iyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz yal Akşam matbaası — Telefon; 24240 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) - Atatürkün Bursa belediyesine hibeleri Ulu Şef köşklerini ve Bursa kaplıcaları şirketindeki 34,830 liralık hisselerini Bursa belediyesine hibe ettiler 24948 (Müdür) — 20113 (Klişe) Bursa 2 (A.A.) — Atatürk, Bursa | Çelikpalas a Bursa belediyesi- bel mea reisine şu mektubu gönder- | nin de himmet ve enetile daha mişlerdir: fazla inkişaf edel temin için Bay Ne il i 34,830 Kipel e «Bu defa Bursayı ziyaretim müna» e > güzel şehrinizin iblâğını rica ederim. Bursa kaplıcalarının büyük ve me- ürk Bursadaki Bursa kaplıcaları Türk anonim şirke- tndeki hisselerini Bursa belediyesine Egede yağmur durdu, fakat her taraf su altında Üç köyü su bastı ve birkaç ev yıkıldı. Sular karaya bir sandal attı, içindekilerin boğulduğu sanılıyor e. Menderes nehrinin * bozduğu Mahmudlar kanalı A olan hey bir İzmir 2 (Telefonla) — Nazilli tre- freni su basan arazi- nutuk söyl ni ile buraya ilen yolcuların anlat- | den güçlükle geçerek İzmire gelmiş- a tıklarına göre, tir. Kü bir kolu olan marn yak cu; | Sin taşmasından Nazli ve Bondo. | Uladı çayı da kabarmış, Ödemiş ve Başvekil gan ovaları ir kalmıştır. Ci- | Bayındır da Hacılı, Çamlı, Çıp- Bayar irticalen bir nutuk irad etti. | yar kaza ve köylerle münkelât kesil- ( 4 ifede) DikLkatler:s: 25 kuruşluk F basolar ahili e ve Re UCUZ a » Bunu fırsat Si tabu içinde seyri - pahalılığı kı, bunlarla bir insan her istediği var ra, irama irene ma kadar dilediği yerde gezebilmeli ve geri dönebilmelidir. eş a — dağıtıldı tamama | İpliği ön toplantı ni 13 nisan olarak. — Maşallah tr, m MİLLİ KÜTÜPHANE Sl - ANI NKARA kek gibi kızın vari... GELİŞ Pik de, rl mr muf lerin bilir, çocuk bakar... komşucuğum, eri a a

Bu sayıdan diğer sayfalar: