13 Mayıs 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

13 Mayıs 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 8 AKŞAM >>Türkiye ile Yugoslavya arasında tam bir fikir mutabakatı görüldü (Baş tarafı 1 inci sahifede) ber salona girerken şiddetle alkışlan- dılar, Alkış ve yaşa sadaları dakika, larca devam etti. B. Frankviçin nutku Mütsokiben radikal partisinin na fiz erkânından ve eski nazırlardan B, Frankviç fransıxa bir nutuk irad ederek ezcümle dedi ki: cizeler ve dünyada eşi bulunmuyan hir inlalâb yaratmıştır. (Dakikalaren alkışlar.) Türkiye ile Yugoslavya ar. tık ayrılmaz rabıtalarla biribirlerine bağlanmışlardır. Siyasi hedefimiz bir- dir: Balkan paktıdır. Balkanların sulhüdür. Dünya sulhüdür. O Balkan antantı ki, Atatürk, Müteveffa Kral Aleksandria beraber kurmuşlardır. Hatib nutkunun sonunda, yaşasın Atatürk.. Yaşasın Türkiye. Yaşasın B. Celâl Bayar.. diye bağırdı ve şid- detle alkışlandı. Başvekilimizin cevabi Bundan sonra Başvekilimiz B. Ce- lâl Bayar gayet selis bir fransızca ile ve sık sık sikışlarla kesilen bir nü uk. irad etmiş ve ezcümle demiştir ki; — Bu dakikada Yugoslav milleti, nin kalbi üzreinde yaşadığımı hisse- diyorum, çünkü partinizin merkezin- de bulunduğum bu dakikada Yugos- lav milletinin kalbi üzerindeyim. Ek- seriyet partilerinin deruhte ettikleri büyük mesuliyetler karşısında bir memnuniyetleri vardır. Bu da, mem- lekete hizmet etmek fikrinden doğu- yor. Büyük bir harareile coşan, çok bilyük ve kıymetli şefinizin riyaseti altında bulunan Yugoslav radilal partisine intisabınızden dolayı sizi tebrik ederim. Güzel memleketinizi ziyaret etmek ve dostum B. Stoyadinoviçin ziyaretini iade etmek için memleketimden ayrıl. dığım zaman üzerimde çok kıymetli ve taltlı bir vazife vardı. Türk milleti- nin kardeş Yugoslav milletine kardeş- çe selâmlarını ve Büyük Şefim Ata- türkün Yugoslar devlet adamlarına hürmetlerini ve Şefime vekâleten Cümhuriyet Halk partisinin ve Türk gençliğinin Yugoslav gençliğine se lâmlarını getirmek... 4 Balkan antantı vazitemi yapmamış olacağım. Yugoslavyada refah Memleketinizde bariz bir refahın meveudiyeti görülüyor. Tesbit ettiğim ve burada söylemek istediğim bir ha- kikat vardır ki oda hükümetinizin çok iyl çalıştığı ve muvaffak olduğu- dur, Bize karşı çok candan bir mu. habbet gösterdiniz. Şükran borcumu- zu İfade etmek için kelime ve kendi. mizde kudret bulamıyoruz. Sizden bir vekâlet istiyorum bu vekâlet, Yugos- lav gençli muhabbet veselâmla- rm Türk gençliğine iblâğ etmek ve- kületidir. Yaşasın Yuğoslavya... Başvekilimizin sözleri alkışlarla ke- İ siliyor ve halk (Hiryo Atatürk...) yani yaşasın Atatürk... Yaşasın Türkiye... Yaşasın B. Celâl Bayar. diye içten gelen bir istekle bağırarak sevgisini 1z- har ediyordu. Atatürk kelimesi ilkdefa telâffuz edildiği vakit muzika, istiklâl marşını çaldı. B. Celâl Bayar (Yaşasın Yugos- lavya) diyeceği zaman da Yugoslav milli marşını çaldı. Müteakiben, Yugoslavya radikal partisine mensup gençler radikal par- tisinin marşını bir ağızdan söylediler, Başvekilimiz radikal partisinin teş- kilâtı hakkında verilen izahatı dinledi. Binanın alt katındaki gençlik teşkilâ- tını ziyaret etti ve partinin altın kaplı defterini imsaladı. B, Celâl Bayar, Zelzele mınfakasında yapılacak köyler Tedkikler yapan komisyon raporunu hazırlıyor Ankara 12 (Akşam) — Kırşehir Zelzele mıntakasında yeniden yapılar cak köylerin yerlerini tsebite memur edilen komisyon raporunu hazırla mağa başlamıştır. Komisyon köy yerlerini seçerken bilhassa şu cihet- Teri göz önünde bulundurmuştur; 1 — Köyün istinad ettiği zemin, bu ze- olmas, için nisbeten mahfuz cenup yamaçlarımın. tareihi) , 4 — Köylerin erasisine, merasna, nakil olması, bir inşa sistemi, 8 — Köyün ilerde büyüdüğü takdifde Aşgal cdoceği saha. 'Tekmil bu noktalar gözetilerek ya- ayrıldı ve dost Yugoslavyanın Başve- | ylacak olan yeni köyler memleketi- kil ve Hariciye Nazırı B. Stoyadinoviç-| mizin en modern köyleri olacaktır. 1s beraber yanlarında Hariciye Vekili- miz olduğu halde otomobille Harlelye Nezaretine gittiler. Hariciye Nezaretinde ziyafet Yugoslarya Başvekili ve Hariciye Nazırı B, Stoyadinoviç, Başvekilimiz. şeretine sant 21 de Hariciye Nezaretin-. de bir akşam ziyafeti verdi, Ziyafet iki saat kadar gayet samim! bir hava içinde geçti, 'B. Stoyadinoviç, ziyafetten sonra B, Celâl Bayan ve B. Tevfik Rüştü Arasi otomobil ile istasyona kadar geçirdi. Heyetimizi hâmil tren saat 23,15 de merasimle ve İstasyonun etrafını dol» duran yüz binlerce halkın şiddetli al- kışları arasında Sofyaya mütevedei- hen hareket etti. Başvekilimizin bu seyahati Türk - Yugoslav dostluğu” nun tezahürüne yeni bir vesile teşkil etmiştir. HH Resmi teblig Belgrad 12 (A.A.) — Türkiye Başve- kili Celâl Bayar ile Hariciye Vekili Rüş- tü Arasın ziyaretleri hakkında aşağı- daki teblig neşredilmiştir: «Türkiye Başvekli ekselâns Celâl Ba- yar ve Hariciye Vekili ekselâns Rüştü Arası'ın Belgradı ziyaretleri münase- betile, Türk devlet adamlalrı ile Başve- kil ve Hariciye Nazırı ekselâns Dr, Mi- lân Stoyadinoviç arasında görüş teati- si yapılmıştır. Çok samimi bir hava içinde yapılan bu görüşmelerde iki memlekette oldu- Zu gibi, bütün Balkan antantını alâka- dar eden bütün meseleler mevzuubahis edilmiş ve görüşmeler, Türk ve Yugos- lav devlet adamlarının görüşlerinde mutabakata göstermiştir. Bundan başka, ayni tesanüd ve kar- şılıklı anlayış zihniyetinin bütün Bal- kan antantı devletlerine de ilham ver. rak semereli politik ve ekonomik faali» yetini inkişaf ettirmeğe devem eyliye- cektir.» Başvekilimiz bu sabah Bulgar kralı tarafından kabul edilecek ” Sofya 12 (A.A.) — Türkiye Başve- kili Celâl Bayar ve Hariciyo Valdi Dr. Rüştü Aras, refakatlerindeki z> vat ile birlikte, yarın sabah saat 108 doğru Sofyaya gelecekler ve burada saat 16.30 a kadar kalacaklardır. Baş- vekil Celâl Bayar ve Hariciye Vekili Rüştü Aras, bu esnada kral tarafın- dan kabul edilecek, Başvekil ve Har riciye Nazırı Kössivanof ile görüşms- lerde bulunacak ve bilahare Ankara- ya doğru yoluna devam eyliyecektir. İzinli gidecek memurlar Toros katarlarından istifade edemiyecekler Ankara 12 (Akşam) — Devlet de- miryolları tarafından slâkadarlara gönderilen bir tamime göre, vazife- ten seyahat eden depermi hamillerile hastalar müstesna olmak üzere İzin- li gidecek memurlar hiç bir suretle Toros katarlarından istifade edemi- yeceklerdir. Bu emir Ankara - Haydarpaşa arar sında mütekabilen dört gün işliyen ğildir. Profesör Hâmid Pamirin konferansı Ankara 12 (Akşam) — Kirşehir zelzele mıntakasında ilmi ve jeolojik tedkikler yapan İstanbul Üniversite- si profesörlerinden B, Hâmid Nafiz Pamir dünyadaki büyük zelzeleler, Zelzelelerin mahiyeti ve nevileri, Kır- şehir zelzelesi hakkında Halkevinde mühim bir konferâns vermiştir. Hava yolları Yeniden meydanlar vücude getirilmesi için bir milyon lira ayrıld Ankara 12 (Telefonla) — Hava yol- ları devlet işletmesi umum müdürlü. gü kadrosunda çalışan memur ve

müstahdemlerin barem derecelerini gösteren yeni bir proje hazırlarımış ve Meclise verilmiştir. Meclise verilen elğer bir proje ile si- vİl hâva meydanlarının noksanları- nın tamamlanması ve yeniden vücuda getirilecek hava meydanları için mez- kür umum müdürlüğe bir milyon li- ra munzam tahsisat verilmesi teklif edilmiştir. Her iki lâyihanın de Meclisin bu içtima devresinde kanunlaştırılması" na çalışılacaktır, Ankara 12 — Hava yolları için üç yolcu tayyaresi daha alınacaktır, Bun- lar Adana - Diyarbakır hattında işli- yeceklerdir. Gil Trabzon - İran transit yolun- da verilecek yol masrafı "Ankara 12 (Telefonla) — “Treb- Zon - İran transit yolu üzerinde vazi- feten seyahat edecek olen zabitania memurlara muayyen tarifeli vesaitiş seyahat edenler gibi tarife üzerinden deği, daimi memuriyetle gönderi. dikleri tekdirde kilometre hesabile mesi kararlaşmıştır. Eski askeri rüşdiyeleri Ankara 12 (Telefonla) — Manisa mebusu Refik İnce, eski askeri rüş- diyelerin orta mektep derecesinde sayılıp sayılmıyacağının tefsirini Bü- yük Millet meclisinden istemişti. B. Refik İnce Meclise verdiği yeni bir takrirle bu talepten vazgeçtiğini bil- ârmiştir.. .. Sanat ve meslek mektepleri- nin eserleri sergisi ayın irmi birindi "Ankara 12 (Akşam) — Sanat vs meslek mekteplerinin eserlerini tenri- mak üzere bu ayın yirmi birinde ser. gi evinde açılacak serginin hazırlık- ları bitmek üzeredir. Sergide sanat we meslek mektepleri talebeleri tara- fından büyük bir itina ile hazırlanan yüzlerce eser teşhir edilecektir. Bu münasebetle serginin açılış günü Ma- arif Vekili B. Saffet Arıkan “tarafın- dan mühim bir nutuk söylenilecektir, Serginin Başvekil B. Celâl Bayar | tarafından açılması muhtemeldir. Ktup fecri Breslau 12 (A.A.) — Dün gece bire on kala ile bir arasında şimal istika, metinde bir kutup fecri müşahede Yeni sene bütçesinde değişiklik yapıldı. | (Baş tarafı 1 inci sahifede) mi bütçelerinden, 33 bin küsur lirası | da Büyük Millet Meclisi bütçesinden kesilmiş bülunmaktadır. Kesilen bu para ile bütçeye yeniden zammedilen i milyon 600 küsur bin lira da şu daireler arasında aşağıda” ki miktarlar üzerinden bütçelerine” gâve olunmuştur: 1300 ra Cümhur başkanlığına, 3623 lira Başvekâlete, 1444 lira Dev- let şürasına, 5316 lira İstatiştik umum müdürlüğüne, 30055 lira Devlet me- 13 Mayıs 1938 m imar işleri (Baş tarafı 1 inci sahlfede) İçin yapılacak proje, umumi plâna girecektir. Haydarpaşa lisesine mal olacak bu sahanın ii ve tanzim masrafı mar arif vekâleli bütçesile temin edile- cektir. Yalnız lüzum görülen fidan- lar, belediye tarafından hazırlana” caktır. Başvekil B. Celâl Bayarın emrils yapılacak bu proje için maarif vekâ- letinin ayıracağı tahsisat miktadrı he- nüz belli değildir. Haydarpaşa lisesi, elinde bulunan beş yüz liralık tahsi- sat Ie şimdiden sahanın toprak tes- mn —— İng umum müdürlüğü. | viyesine başlamıştır. m Diyanet işleri riyasetine, a : 511619 lira Maliyeye, 1268 lira Tapu- Uzak Şerliin vaziyoe ya, 22290 lira Gümrük ve İnhisarlar Hongkong 13 (A.A.) — Aşivil adin- Vekâletine, 41892 lira Dahiliye Vekâ- daki Amerikan gambotunun müret- letine, 1991 lira Matbuat umum ma. | tobatı, ecnebilerin ikametgâh! olsa dürtüğüne, 83213 lira Emniyet umum | Kulangsu adasına çıkmıştır. Bu adar müdürlüğüne, 306,150 lira Mit Mü- dafaa Vekâleti kara kısmına, 29698 Ura Harita umum müdürlüğüne, 117,170 lira Jandarma umum kuman- danlığına, 5,043 Ira Sihhiye Vekâle- tine, 93737 lira Adliye Vekâletine, 129759 lira Maarif Vekfletine, 23474 Hira İktisad Vekfletine, 1,124,447 li- Ta Nafla Vekiletine, j İtalya kralı Trablusa gidiyor Roma 13 (AA.) — Kralınbu ayın 21 inde Trabulus'a bir seyahat yapa- ya Amoydan gelen elli bin Çinli Utleş etmiştir. Amoya gitmekte olan Edsel adın. daki Amerikan harp gemisi, birden birs istikametini Fuşov'a doğru tebdil etmiştir. Fuşov'da karçaşalıkalr çık- tığına dair her hangi bir haber olma» masına rağmen endişe hüküm gür mektedir, Amerika Almanyaya helium satmıyor Vaşingion 12 (A.A.) — B. Ruzveli, Dahiliye Nazırını, Almanyaya hellum m rl aş er ii . > Gi ğu muhalefetten vazgeçirmeğe mu- Si ür işlerinde büyük | valtk i a Diğer taraftan Dahiliye Nazırının a a A taraftarları, Relsicümhurun salâhi- sinde kültür faafiyeti yıldam yıla sr. | >; parHarn bu beptaki kararlar tan bir.hızla devam etmektedir. Bu sene merkez ve çevrede 107 ilk okul, 220 muallim ve 12297 ilkokul talebe- si vardır. Merkezde 47 bin lira sarfi- le yapılmakta olan Atatürk fikokulu- rını tağyir etmek hakkını inkâr eden 1887 tarihli kanun ile ihticaç etmek» tedirler, 12/5/838 Perşembe günü nun inşaatı bitmek üzeredir. Yeni m ders yılında yapılması tekarrür eden Cinsi Emsal aşağı yüksel kız enstitüsü inşaatı ikmal edilince- fat Pist ye kadar Sıvasta inşaatı bitmek üze“ | sakız kabağı Kilo pla ap dia re bulunan Atatürk ilkokulunda bu | Yer fasulyesi » u—15— ders yılı başından itibaren Kültür ba- | Ayşe kadın fasullesri > 30— 31 — kanlığı tarafından bir akşam kız sanat | Hor döratest e YE e okulu açılacaktır. Araks, » , ve Bezalye » 5 — Pırasa , 5— Ispanak , 250 Haraş » Ye YU? Dlayıs 1838 eğmiş ŞE İSTİKKAZLAR Enginar Aded 3 'Türk beren birinel tertip (peşin) (19075 Yeşili salata 100 » “— Türk borcu birinci tertip (vadeli) 1970 | pracul ». 1s —. GEKLER (Kapanış fiatleri) Hıyar ami 3 Paris 20.20,23| Varşova, 41857) Pancar Demet 2— Yevyork © 0,78,98,80! Berlin 190,48) Taze soğan” »i— Milâno 150080 MAB80| Taze sarmısak » — Brüksel 48880) Bükreş 108,19) Maydanoz » — Atina 88,14 Belgrad 348825 arsotu » —“» Cenevre v Yokohama, (27309) Can eri Kilo W— Sofya 4 z ek » 100—150— Amsterdam 142,52) Stokholm || BTSA| enebi limon 100 Adedi 170 — Ptag 22.68,78| Londra 630| Portakal Rize 80 lik sandık 200 — 295 — Madrid Oo 130155! Moskovx (o 793,78! Portakal Rize 1000. > 175 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresi İlânları H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri 15/5/938 tarihinden 18/8/9838 tarihine kadar Haydarpaşa — Adapazar ara Sinda iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüih treni seyrüsefere konulmuş» tur. Haydarpaşadan saat «6/55» ve Adapazardan saat «18,56. da hareket ede- cek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpaşadan saat «1,30v Adapazardan «18,00. da hareket edecek olan trenlerde birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır, Gezinti trenlerimizin istasyon'ara varış ve kalkış saatlerini göster Tir cetvel aşağıya dercedilmiştir. (2805) Birinci Tren İkinci Tren İstasyonlar Varış Kalkış Varış Kalkış Haydarpaşa Sant — 6s —- va İzmit * 94 9 Durmaz Sabanca » 10,12 1020 1048 1054 Adapazar » 10.53 — us — ; Avdet Adapazar Saat — 18— — 1858. Sapanca » 18,38 18,50 19,28 1938 İzmit » Durmaz 2021 92 Haydarpaşa >» 2,20 — 23,10 — İzmit Saat — 8,05 Sapanca » 848 853 Adapazar » 95 — Adapazar Saat — 1935 Sapanca , 20.12 2023 İzmit » 2103 — Eminönü Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden : * — Umum! menfaat namına telefon şebekesinin tevsii için Daimi Encümence edilmiştir. Geçen 22 şubatta da bir istimlâkine Farar verilen Tahtakalede Rızapaşa arsası dahilinde 69,70,71 parsel 3 ve 4 numaralı kalarlara şamli de. | çok Alman şehirlerinde ayni hadise | #ayılı arsalar istimlâk olunacağından alâkadarlara tebligat makamına kaim ol- müşahede edilmişti, mak üzere ilân olunur. — em), GresorrEmerrree BG). YEBSE HE. AEPPEEBRSEEBSEGREER.NE3?E PEz FEL.PESEFDESAZ.EEJENEE REBEZEF. > wv. ALS RLBES AEELBEE. EFE E

Aynı gün çıkan diğer gazeteler