14 Mayıs 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

14 Mayıs 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KaRRgE RR BE BER 14 Mayıs 1938 e - AKŞAM Enterbalkanik seyrüsefer hattı| (Zetska) Plovidba A.D.) Kotor | Balkan İttibadı İktisad encümeni kara- | rile ihdas edilmiştir. İ BEYYAH, YOLCU ve EMTEALARA MAHSUSTUR. Yugoslav bandırasını hamil, fevkalâde lüks “LOVGEN, Vapuru 17 Mayıs tarihinde saat 16 #addelerinde Galata rıhtımından KÖSTENCEYE Doğru hareket edeceği gibi 21 Mayw mat 15 raddelerinde İstanbuldan hare- © Kete PİRE, KORFU ve ADİRYATİK Lİ- K (A uğradıktan sonra VENEDİK, İYESTE ve SUSAK iskelelerine yana- pacaktır. ; Yolcu ve emten kabul eder Her türlü malümat ve izahat için Gala- ta Prank han (Yolcu salonu karşısında) H. PAJKURİC umumi vapur acentesina © müracant edilebilir. Tel 4708/7. Haydar Rıfatın eserlerinden : SöSnissess5 vvuvwuvuuvuyuğ Bialin Zenin Mezhebi Tarih Felsefesi Ba | İstanbul 4 üncü Icra memurulğundan; Paraya çevrilmesine karar verilen P: lonya cinsi 4 aded dişi inek ile üç keçi © min 1 inci açık artırması 18/5/558 ta- Hihine tesadüf eden çarşamba günü saat 3i de Fatih Atpazarında paraya çevrile- Yas 998 tarihine tesadüf eden çarşamba Sünü ayni mahalde yapılacağı ilân olunur. MM İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: Dairemizin 36/3437 numaralı dosya © dahcuz olup bu kerre paraya çevrilmesine Karar verilen Kumkapıda Kumkapı Ni- gancası Ehlidi sokak 1 No. lı evde koltuk Karyola ve sair ev eşyasmı birinci açık Artırması 20/5/938 de perşembe günü saat, 18 den 17 ye kadar yapılacaktır. Bu arttır- Mada mahcuz eşya muhammen değerini 00 de 75 ini bulmadığı takdirde ikinci Açık arttırması 2/6/38 de perşembe günü &yni saatte yapılacaktır. Alıcı olanlar mu- &yyen gün ve sastle mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaat etmeleri ML. 1627 Albayrak - Mustafa Nezih Çayı Hindistan, Seylân, Çin ve adan bilhassa ticarethanemiz için alınan taze mahsul fevkalâde kokulu çaylar gelmiştir, Depolarımiza kadar gelemi- yen muhterem müşterilerimiz bu nefis çaylardan yapılmış kutu ve paketle- rimizi bakkaliye ve buna mümasil mal satan ticarethanelerde bulabilirler, Toptan alacaklara mühim iskonto Albayrak Mustafa Nezih ve Mahdumu Çay ticarethanesi İstanbul, Tahmisönü Kurukahveci hanı altında No, 74, Bahçekapı 4 üncü han karşısında No, 71 şi tarafından sürülüp daha ziyade kimselerin yar- dımı kat'iyen yasaktır, k 2 — Ki arabalarının genişliği 60 boyu 90 ve satıhtan itibaren yüksekliği 50 santimetre ve sathı 0,54 santimetre murabbaından fazla olamaz. Ancak en ve boy eb'adı yukarda gösterilen sahayı geçmemek şartile kullanış icaplarına gö- re değiştirilebilir. 3 — Arabaların üzerine konulan eşya araba sathının sınırını ve muayyen yüksekliğini ve taşınacak eşyanın ağırlığı elli kiloyu aslâ tecavüz edemez. 4 — El arabalarında sağlam bir frenle tek veya iki tekerlekli arabalarda bir de açılır kapanır destek bulunacaktır. 5 — Ahşap arabaların dış kısmı tek bir renkte boyalı ve içi temiz ve çinko kaplı olacaktır. 6 — E| arabalarının malzemesi yeni, sağlam ve temiz olmalıdır. Eski hurda ve başka vasıtrların enkazından el arabası meydana getirilemez. 7 — Araba daima sağlam, temiz ve boyalı olarak muhafaza edilecektir. Es- ki, pis ve sefil görülen arabaların kullanılması yasaktır. 8 — Arabaların tekerlek inşa malzemesi serbestçe intihap olunur, 9 — El arabaları sokaklarda bırakılamaz. 10 — İskele ve bölük hamallarının yekdiğerine pek yakın veya karşılıklı mağhza ve depolarla diğer nskil vasıtalarının işlemediği yerlerde eşya taşımak için kullandıkları el arabaları bu kayıtlardan hariçtir, 11 — Telefon, elektrik kabloları gibi hususi bir surttte ve bu işlerin ica- bına göre ötedenberi kullanılmakta ola gelen arabalar bu kayıtlardan istisna edilmiştir. z 12 — Üzerine oturularak ve ayakla veyahut makine ile sevkedilen araba- lar bu kayıtlara tabi değildir. 13 — Ekmek taşınan arabalarla seyyar satıcılar tarafından kullanılacak arabalar bu tenbihin dışında bırakılmıştır. Bunlar için ayrıca tip verilecektir. 14 — El arabalarınm 15 Mayıs 1938 tarihinden itibaren İstanbul - Kara- köy köprüsünden geçmeleri ve Voyvoda, Okcumusa, Şişhane cadde ve yokuş- larında seyrüsefer etmeleri yasaktır. 15 — Yukarda yazılı vasıf ve şartlara ilân tarihinden itibaren 15 gün zar- fında mevcut el arabalarının uydurulması şarttır. Bu şartlara uygun olmıyanların bu müddetten sonra kullanılmaları kati- yen memnudur, (B.) (2658) * Temizlik işlerinde kullanılmak üzere lüzumu olan 4 tane kamyon kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunlara 11000 lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 16/5/938 pazartesi günü saat İS de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 825 liralık ilk teminat mak- buz veya mektubile beraber teklif mektuplarım havi kapalı zarfların yukar- da yazılı günde saat 14 de kadar Daimi encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (8) (2501) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresi İlânları H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri

15/5/938 tarihinden 16/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa — Adapazar ara- sında Iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuş- tur. Haydarpaşadan saat «6,55» ve Adapazardan saat «18,56 da hareket ede- cek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpaşadan saat «7,80» Adapazardan «18,00» da hareket edecek olan trenlerde birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış saatlerini göste- rir cetvel aşağıya dercedilmiştir. (2805) Birinci Tren Varış Kalkış 655 9,30 10,20 İkinci Tren Varış Kalkış 730 Durmaz 10,54 İstasyonlar Haydarpaşa İzmit Sabanca Adapazar 9,24 10,12 10.53 10,46 11,26 Avdet Adapazar — Sapanca İzmit Haydarpaşa İzmit Sapanca 848 853 Adapazar » 9,25 di : ————---------—-—--- Adapazar Saat 19,35 Sapanca » 012 2022 İzmit » 2103 18,— 1846 1850 Durmaz 18,56 Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın hareket günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit Gişelerinden bilet satılmıyacaktır. * D, Demiryolları H. Paşa İşletme müdürlüğü H. Paşa kısım hekimliği em- rinde her gün saat 10-12 ye ve 14 den 17 ye kadar bulunmak üzere kapalı bir otomobli açık eksiltme ile ve bir sene müddetle 26/5/938 perşembe günü saat 10 da H. Paşa gar binası dahilindeki 1. ci İşletme komisyonu tarafından kira ile tutulacaktır. Bu iş için muhammen aylık kira bedeli 155 liradır. İsteklilerin bu a A Bü m Hi Ege GM bül BERİ KM * Muhammen bedeli 3000 lira olan 2000 adet 1,80X0, 14X0,20 eb'adında me- şe travers 21/5/938 Cumartesi günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar Sia içindeki satınalma Komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alına- Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, 225 liralık muvak- kat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları Yizımdır. Bu işe sit şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tarafından pa- rasız olarak dağıtılmakidır. (2608) * Muhammen bedeli 2375 lira olan 9500 kilo sürşöf yağı 16/5/1938 pazartesi günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma ko- misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek İstiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 178 lira 13 kuruş- luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lâzımdır. Bu İşe ald şartnameler Haydarpaşada satınalma ko- misyonu tarafından parasız olarak dağ ılılmaktadır. (2488) * Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı iki gurup malzeme 28/6/9383 salı günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır, Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı muvak- kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı güri saat 14,30 a kadar her gurup için ayrı zarf halinde ko- misyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 1100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır, (7700) Gurup Muhammen Muvakkat bedel Lira teminat Lira - Makas takımları, Krovazman, mânganezli göbek (329.700, 16.698,— 2 50000 adet normal hat demir travers, 222.63 12.381.209 Teknik okulu müdürlüğünden: Teknik okulu mühendislik kursu kabul imtihanları 24 mayıs 938 salı ve 25 mayıs 938 çarşamba günleri yüksek mühendis mektebinde yazılı olarak ya- pılacaktır. 3074 sayılı kanunun $ cü maddesi ahkâmına istinaden yüksek ve- kâlet makamınca adları, 262/938 tarih ve 1518/2726 sayılı tamime ek liste ile, mensup oldukları dairelere bildirilmiş olan (mafia fen mektebi) mezunu fen memurlarının bu husustaki talimatnameyi okuyup bilgi edinmek ve imtihân günlerinde ibrazedecekleri hüviyet vesikalarını almak üzere merbut bulunduk- ları daire retslerine müracaatları ilân olunur, «2515» Ankara Belediye Reisliğinden: 1 — Çankaya Motör Dairesi için alınacak olan 'bir dizel motörü ile Pom- pa on beş gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 — Muhammen bedeli 15000 liradır. 3 — Muvakkat teminatı 1125 Hradır. 4 — Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri kalemine müra- caatları ve ihale 24/Mayıs/938 salı günü saat 11 de Belediye Encümeninde ya pılacağından o gün saat ona kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını Belediye Encümenine vermeleri, (2664) İstanbul Sular idaresinden Açık arttırma ile ot satışı ilânı İdaremizin Bakırköyünde Çörekçi çayırı namile maruf olan arazisi dahilin- de mevcut biçilmemiş otlar açık arttırma ile satılacaktır, 1 — Satış şartnamesi levazım servisinden parasız olarak almabilir, 3 —'Teminat akçesi Etli liradır. ç $ — Açık arttırma 19 Mayıs perşembe günü saat onda Bakırköyünde arazi dahilinde yapılacaktır. (2812) İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: Mali yılın bitimi dolayısile hesapların kapatılması ve devredilmesi işlerini kolaylaştırmak üzere, 31/8/938 tarihine kadar alınıb ta o tarihe kadar red ve mahsup muamelesi yapılmamış olan emanet ve depozitoların red ve mahsu- buna 18/6/9$8 tarihinden itibaren devam edilecektir. e Bu tedbirin 1/6/998 tarihinden sonra alınacak emanet ve depozitolara gut ü Gr, > i) günü id idin ln di deli

Aynı gün çıkan diğer gazeteler