15 Mayıs 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15

15 Mayıs 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i ğini veriniz. 15 Mayıs 1938 Scandinavian Near East Agency Galata Tahir han 3 üncü kat Tel: 44901 -2-3 « Bvenska Orlent Linlen Gothenburg Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzig, Copenhag Abo Reval ve bütün Hmanları şark ve Karadeniz başlı- 1 arasında 15 günde bir azimet avdet için muntazam postalar. Gdynia - Dantzig - Gothenburg ve Oslo- fan beklenen vapurlar. Bardaland vapuru 16 Mayısa doğru. Göynla vapuru 25 Maysa doğru. Gunbörg vapuru 5 Hazirana doğru. Yakında İstanbuldan Hamburg Roter- Gdynia Gothenberg, , ve Oslo limanları hareket edecek vapurlar. Bardaland vapuru 16 Mayısa doğru. Gdynia vapuru 25 Mayısa doğru, Gunborg vapuru $ Hazirana doğru. Pazin tafsilât Galata'da Tahir han Katta kâin acentalığına müracaat, Tel: 44091 - 2-3 HiÇ — İhtiyarlamıyan Ür kadınmi sırı az Bu Bayan 25 mi? Yoksa 40 yaşında mı “5 yaşında olduğu halde yüzünde iç bir buruşuğu ve hiç bir izi yoktur. yumuşak ve bir genç kız gibi Isuz bir cild. Adeta bir harika; i, bunun da fenni bir izahı var- Viyana Üniversitesi profesörü Stejkal'in şayanı hayret keşfi Wan ve «BİOCEL» tabir edilen kıy- Mettar cild unsuru, her yumuşak ve buruşuksuz cild için elsem tabii ve Mya edici bir cevherdir ki şimdi; pen- be Tengindeki Tokalon kremi terki- binde mevcuttur. Siz uyurken cildini- besler ve gençleştirir. er sabah genç olarak uyanırsınız. Bütün ıkluklar ve çizgiler tamamen Milnmiş ve gaip olmuştur. Gündüz Kin, cild unsuru olan (yağsız) beyaz ki 'Tokalon kremini kulları- Miz. Cildinizi törü taze tutar ve be- , siyah noktaları ve gayri saf lerini eritir. On yaş daha genç- PO dia gn KR SN *ün zayıflamış adalelerine nihayet Yeriniz ve bu çirkin fenden kurtula- © MK yanaklarınıza genğilğinizin taze- “Bayanların hazarı dikkatine Sâtin aldığınız Tokalon kremi va- Salahının büyük bir kıymeti vardır. Onlar, bayiinize iade ettiğinizde beheri İçin 5 kuruş alacak, ayni zamanda mettar mükâfatları bulunan To- — 028 senesinde Karsta 29 uncu Aldığım (terhis tezkeremi sayi M, yenisini alacağımdan eskisinin hük- Taşlık köyünde çumlu İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Yakub tarafından Vak alınan paraya mukabil bi memesinden dolayı $ tarafından 27740 (Xi f Paralar idaresinden 23460 ikraz numarasile borç ei derecede ipotek gösterilmiş olub borcun öden- nahallesinde eski Hasfırın yeni Bakkalbâşı i 12, 14, 16, 46, 48,50, 52, 10 yeni 1,3,5, sağ tarafı tramvay şirketi, sol tarafı Hasfırın cad- garajı bazan Vangel hanesi, cephesi Bakkalbaşı ve li kadimen tevsili mukaddema iki bab hane ve dük- tında bir fırını ve iki bab dükkânı, bir garajı ve bir ahırı müştemil bir apart f ve mesahası aşağıda yazılıdır. Beşiktaş garaj sokağ; a Demirkapıdan | kısmen bina ve kışmen açık olan ve içinde bir kuyu ve kâgir bir kat küçük bir oda bulunan bir antreden çift kanatlı bir kapı ile apartımana girilmektedi Zemin kat: Zemini belon bir koridor üzerinde maltız ocaklı ve sabit ya- laklı bir çamaşırhane ve iki kömürlük vardır Birinci kat: (1 No. lu daire) bir koridor üzerinde Iki oda, bir helâ ve mal- tız ocaklı bir mutfak. İkinci kat: (2 No.lu e) Bir koridor üzerinde iki oda, bir helâ, mutfak, (Üç No. lu daire) Kısmen çini ve kismen tahta bir koridor üzerinde üç oda, bir helâ ve maltız ocaklı bir mutfak, Üçüncü kat; (4 No. lu daire) Bir koridor üzerinde dört oda bir kiler, bir helâ ve maltiz ocaklı bir mutfak. (5 No. lu daire) Bir koridor üzerinde iki oda bir helâ ve bir mutfaktan ibarettir. Tekmil binada elektrik ve terkos tesisatı vardır. Merdivenler mozaiktir, Garaj sokağı 5 numara: Burası halen garaj olub zemini beton, üzeri oluklu galvaniz saç tavanı kısmen beton ve sürme saç kaplıdır. Garaj sokak 7 numara" Bürası altında ahırı bulunan iki kattan ibaret bir kâgir evdir. Eve sokak- tan demir bir kapı ile girilmekte ve zemini çini bir antreden tahta merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. Birinci kat: Küçük bir sofa üzerinde bir oda zemini çini döşeli maltız ocaklı bir mutfak ve mutfağın içinde bir helâ. : - İkinci kat; Küçük bir sofa üzerinde iki odadan ibarettir. Bu binada da elektrik ve terkos tesisatı mevcuddur. Eyin altı ahır olub zemini topraktır. Hasfırın caddesinde 30 numara: Burası önü İstor kepenkli, zemini beton içinde ekmek tezgâhı bulunan tek fırm olub içinde elektrik tesisatı vardır. Bu fırının dib tarafında mevcud bir kapı ile zemin katına geçilmektedir. Zemin kat: Bir helâ ve bir kömürlük. Birinci kat: Tahta bir merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde içiçe iki oda, zemini beton bir hamur dairesi, İkinci kat: Tahta bir merdivenle çıkılan küçük bir sofa üzerinde zemini beton iki un deposundan ibaret iken bilâhare fırının iki kısmından mürekkeb üzeri karasiman döşeli cemân 13.70 metre murabbaı sathında kâgir ve kâgir duvara müstenid tezgâh ve katlara çıkan ahşap merdivenler 27 basamak mo- zayik merdivene tahvil edilmiş ve birinci katta 37 metre murabbai sathından potrelli beton döşeme ve üst kat odada 5.70 metre murabbaı sathında kenar- ları dıharman havuzu İle duvar badanaları yaptırılmıştır . Bu kısımda da elektrik ve terkos tesisatı mevcuddur. Hasfırın caddesinde 32 numara: Burası halen kahve dükkânı olub zemini betondur. Kepengi yoktur. Dük- kânın gerisine isabet eden kısımda ve kahve ocağının üst kısmında kısmen tahta bir yatak mahalli ve elektrik tesisatı vardır, Hasfırın caddesinde 34, 34/1 numaralar. Evresi halen tek bir dükkân olub önü camekândır ve kepengi yoktur. Zemini beton olub üzerinde kısmen tahta bir yatak mahalli ve arkasında bir kömürlük vardır, Elektrik tesisatı mevcuddur. Umum mesahası; 502 metre murabbaıdır. Yukarda hudud, evsaf ve mesahasi yazılı gayrimenkulün tamamı açık art- tırmaya konmuş olup 11/7/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin 9e 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taah- hüdü bakı kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 26/7/

938 tarihine rastlayan salı günü saat 14 ten 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada arttırma bedeli nfuhammen kıymetin 96 75 ni bulmazsa borç 2280 No. lı kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere satış geri bırakılacaktır. Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyme- tin 6 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. Birikmiş vergilerle belediyeye alt tenviriye, tanzifiye ve dellâliye resimleri ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir 20 senelik taviz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkra- sınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 'hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilânın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleri- le bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malümat almak iste- yenlerin 11/6/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundu- rulacak olan arttırma şartnamesile 9834/1451 numaralı dosyasına müracaat- Jarı ilân olunur. (2865) İnhisarlar U. Müdürlüğünden : I — Likör fabrikası için şartnamesi mucibince 150 ton 18X50 lâve maden kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. a TI — Pazarlık 16/V/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Ka- bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. II — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir, IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte © 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarta adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur, (2438) * 1 — Şartnamesine cins ve miktarı yazılı 261000 takım likör ve misket şa- rabı etiketi nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 11 — Pazarlık 31/V/938 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. II — Şartname ve nümuneleri parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. TV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte e 7,5 güvenme pe- karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf | n yedi yüz kırk) lira kıymet takdir eğilmiş | İ NASIR ilâcı DOKTOR JEMSİN AMERİKADA UZUN TETKİKAT NETİCESİ OLARAK BULDUĞU BİR FORMÜLDÜR, KANZUK NASIR İLÂ- CI en eski nasırları bile kökünden Şı- karır, Ciddi ve şayanı itimat bir nasır Hücıdır. » İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU - İSTANBUL Il KARON, BEYOGLU, TÜNELMEYDANI «Beyers Mode für alle mecmualarının satış yeri. 4 a » Emlâk Servisi İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: Temelin Sandığımıza 17172 hesap No. sile 600 lira borcundan dolayı birin. ci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu karunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ncı maddesi- ne göre satılması icab eden Sultanselimde Tabakyunus mâhallesi ve sokağın- da (elyevm Tabakyunus caddesi) eski 43 yeni 47/3 (No. taj 45) No. lu kâgir maa dükkân bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuş- tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artlırmayâ girmek isteyen (80) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektü- bu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20/5/938 tarihinden itiba- Ten tedkik etmek İsteyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulunduru- l lacaktır, Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takib dos- yasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tedkik ederek satılığa çıka- rlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art- ırma 20/6/938 tarihine müsadi! Pazartesi günü Cağaloğlunda kâin Sandığı- mızda saat 15 ten 17 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihen alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttı- rTanın taahhüdü baki kalınak şartile arttırma 15'gün daha temdit edilerek 5/1/938 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırma- sı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakı- lacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sa- hiplerinin bu hakları ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilân tarihin- den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dalremize bildirmeleri lâzımdır, Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat almak isteyenlerin 937/137 dosya numarasile Sandığımız hukuk işle- ri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. DİKKAT Emniyet sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gösermek iste- yenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık göstermektedir. (2869) Alaz, Nafıa Vekâletinden : 3074 sayılı ve 4/12/936 tarihli kanunun $ üncü maddesi mucibince Nafıa Vekâleti teşkilâtile, sair Devlet müesseselerinde ve Belediyelerde veya bunla- ra merbut müesseselerde de istihdam edilenlerden kanunun neşri tarihinde «40» yaşını ikmal etmemiş olan ve Nafıa Fen Mektebi mezunu bulunanların İstanbul Teknik Okulunda açılacak olan Mühendislik kurslarının kabul imti- hanına girebilecekleri ve şeraiti lâzimeyi haiz olanların vesaiki müsbitelerile 'Nafıa Vekâletine tahriren müracaatları lüzumu ilân olunur. «1401» o «2769» Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum İdaresi İlânları H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri 15/5/938 tarihinden 15/8/988 tarihine kadar Haydarpaşa — Adapazar #ra- sında iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuş- tur. Haydarpaşadan saat «6,55» ve Adapazardan saat «18,58» da hareket ede- cek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpaşadan saât «7,30» Adapazardan «18,00» da hareket edecek olan trehlerde birinci, İkinci mevki arabalardan teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış saatlerini göste Tir cetvel aşağıya dercedilmiştir. (2805), : Birinel “Tren İstasyonlar Varış o Kalkış Haydarpaşa — 6.55 İzmit 9,24 930 Sabanca 10,12 10,20 Adapazar İkinci Tren Varış Kalkış 730 Durmaz 10,54 Banat » , 10,46 1126 Adapazar Sapanca İzmit Haydarpaşa İzmit Sapanca Adapazar Adapazar Sapanca » 2012 2022 İzmit » 2103 Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet 348 925 8,53 Saat 19,85 iü et satı

Aynı gün çıkan diğer gazeteler