4 Kasım 1938 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8

4 Kasım 1938 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: İzmirde lig maçları Alsancak Demirsporu 4 - 7 yendi Doğanspor takımının Tig maç larına iştirak eğen son kadrosu İzmir (Akşam) — Bu hafta İzmi- rin Alsancak sahasında Jig müsaba- | kalarına devam eğilmiş Alsancak tar kımı 4 - 1 galle Demirspora galib gel mis, Doğanspor ve Aleşspor takımlar n (2-2) golle berabere kalmışlardır. Alâkasız geçen maçlarda Doğanspor | ve Demirspor takımları, ikinci takım- Jar müsabakası için oyuncu çıkara- madıklarından hükmen mağlüb sa- yıldılar. Öğleden sonra evvelâ Alsancak - Demirspor takımları arasındaki mü- sabaka yapıldı. Deoğanspordan B. Feridin idaresinde yapılan bu oyun- da her iki takım, şu kadrolarla saha- ya çıkmıştı: Alsancak: Hilmi, Fethi, Z, Ali, Ra- sim, Nuri, Muzaffer, Hakkı, Salâhağd- din, Enver, İlyas, Said. Demirspor: Fehmi, Adil, Hasan, Kenan, Muharrem, Ridvan, Refet, İsmaili, Ruhi, Recai, Raif Oyunun tafsilâtına girişmeden der- bal kayıdedelim ki hakem, müsaba- kayı iyi idare edemedi, kararlarında Isabetsizdi Oyuna Alsancak fakımının hücu- mile başlandı, daha ilk dakikalarda daha enerjik oynıyan Demirsporlu- ların ağır bastıkları görüldü. 8 nci dakikada Rasimin, hatalı bir vuru- şundan istifade eden Doğansporlular penaltıdan bir gol kazandılar, AL sancak takımı, 28 inci dakikaya ka- dar ibozuk ve insicamsız bir oyun oy- nadı, 30 uncu dakikada açılarak pen- dört korner kazandılarsa da hiç bi- rinden istifade edemediler, 39 uncu dakikada Alsancak takımının bir go- Wine de mani olamadılar. Devre 24 Alsancak lehine bitti. Demirsporlular ikinci devrede çok güzel ve anlaşarak oynadılarsa da muhacimlerinin tecrübesizliği yüzün- den göl çıkaramadılar. Hatti Alsan- Cak muhacimilerinin yaptıkları iki go- le de mani olamıyarak (44) golle meğlüp vaziyette sahayı terkettiler, Doğanspor - Altınspor: Bu mühim müsabakaya rakip iki takım, en kuvvetli kadrolarile şu su- Doğanspor: Mahmud - Reşad, Fef- hi - Said, Macid, Abdullah - Sabri, Fuad, Yusuf, Mehmed Niyazi, Hakem, Yamanlarspordan B, Esad, İlk devrede Doğanspor takımı, rüzgâr aleyhine düşmüştü. Bidayet- te her iki takımın da kendilerine gü- venerek oynadıkları görüldü, çok 30- ri ve zevkli geçen oyunun 15 inci da- kikasna kadar iki taraf da mütead- did fırsatlar kaçırdılar, gol yapama- dılar. * Doğanspor oyuncularının bir hü-' cumunu kesen Ateşsporlular, orta- dan ân! bir akın yaparak Osmanın ayağından İlk golü attılar, Bunu mü- teakip Doğanspor muhacimleri bir penaltı kazandılar, fakat top, knleci- nin elinde kaldı, Otuzuncu dakika- ya kadar ikl taraf da müsavi vaziyet- te oynadı, bu dakikada Doğanspor gaçığı derin bir pas gidı ve topu ortaladı, Mehmed yetişerek mükem- ve tutulmaz bir şütle beraberlik golünü attı. 35 inci dakikada yapı- lan bir akında Doğanspor, Mehmedin ayağından İkinci sayısını kazandı. Devre 2-1 vaziyette Doğanspor lehi- ne bitti, Ateşspor takımı, galip vaziyetten mağlüp wariyete düşünce İkinci dev- rede oyunu açtı, enerjik bir oyun omamağa başladı İlk dakika larda korner ve firikiklerden istifade edemediler. Takımda bazı değişiklik- yaptılar. Bu değişiklik derhal seme- resini göfterdi, Ömerin ayağından 10 ncu dakikada beraberlik golünü yapilar. Oyunun bundan sonraki kısmı, her iki takımın da galibiyeti el- de etmek için Tevkalâde güzel, heye- canlı ve seri oyurlarile geçti, iki ta- raf da tehlikeler yarattılar, fakat gol * yapamadılar ve 2-2 berabere vaziyet- te sahadan ayrıldılar, Bir tayyareye yıldırım isabet etti Atina 3 — Falerden altı yolcu ile kalkarak Brindiziye gitmekte olan İtalyan yolcu tayyaresine yıldırım isabet ederek bir kanadını parçala. mişlir. Tayyare, Yunan denizinde yere inmeğe mecbur kalmıştır, İçin- de meşhur musikişinas Bruno Valter de bulunan yolculara ve müretteba- Kavgalı maçların tahkikatı başladı Dört hakerı muvakkat menedildi Lig maçları do- layısile geçen pa zar günü muh- telif sahalarda yapılan müssba- kalarda oyuncu- lar arasında kuv- galar çıkmış ve & NK bu avâda hasta- ğ e ! neye müracasi , etmek mecburi- yetinde kalına- cak derecede ya- ralama hadiseleri bile olmuştu. a Ceran, sen Şazeli hadiseleri kayde- yar seren futbul ağanı derken (Oo zabıta B. Orhan vâkası mahiyetinde olan bu hareket. leri spor sütunlarımıza yazmak meo- buriyetinde ( kaldığımızden dolayı vicdan azabı duyduğumuzu bildir miş ve âmillerinin cezri hareket edi- lerek tecziye edilmesini istemiştik.

Bugün mermuniyetle huber alıyo- ruz ki İstanbul mmntakası başkanlığı ile futbol ajanlığı müşterek hareket ederek bu işe tâzım gelen ehemmiyeti vermişler ve tahkikata başlamışlar- dır. Tahkikat neticesinde suçu görü- lenlerin ağır bir şekilde cezalandırı- lacağı tabii bulunan bu müessif ha- dişelerin, tahkikat safhası esnasında tekerrür etmemsei içinde şimdilik bazı tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlere, klüblere ve hakem- lere tamim gönderilmek suretile baş- lanmıştır, Gönderilen tamimlerde €z- cümle bu gibi hareketlere sebebiyet verdiği tahakkuk eden sporcuların bütün mevsim zarfında lig maçlarına iştirak ederiyeceği kati bir lisanla bildirilmekte ve klüblerin oyuncula- ra tenbihati lüzımede lunmaları istenmektedir. Hakemlere gönderilen tamimler- de ise maçlarda çok siki hareket et- meleri ve müsamaha yüzünden Şıkan bu gibi hadiseleri önlemeleri, aksi takdirde hükemlik -eHliyetinin istir- dad edileceği bildirilmektedir. Verilen kararlar arasında pözar günü maçlarında hadise çıkan dört hâkemin tecziyesi de vardır. Bu hatta Vefa - Topkapı, Beylerbeyi - Kar gümrük, Anadolu - Anadoluhisar ha- diseli maçlarını idare etmiş ulan ha- kemlere muvakkat bir zaman için ha- kemilik yaptırılmaması karar altına alınmıştır. Mınataka başkanlığı ile futbol ajan- lığını, tatbik ettikleri cezri kararlar- dan dolayı tebrik ederken futbol sa- hamızı bir kördövüşü olmaktan kur- taracak olan tecziyelerinde çok titiz davranmalarını temenni ederiz. Bu seneki Yunan tütün rekoltesi Atina 3 — Tütün ofisinden topla- nan malümala göre Yunanistanda bu seneki tütün rekoltesi 33 milyon okka tahmin edilmektedir. Tütünle- Döğanipar Ateşsporla berabere kaldı olarak maç idaresinden Adres tebdili için yirmi baş kuruşluk pul göndermek lâzımdır. Ramazan 11 — Hazır 188 8. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı BR 1150 120 GM 940 1200 183 Va, 454 055 1156 1444 1708 1838 âbidesi —Z İzmi? (Akşam) — Muhtelif zaman- larda vazifeleri başında şehid düşen polislerimiz adını Yavançeşme mey- kiindeki parkta kurulan (Şehid polis Abidesi) önünde tören yapılmıştır. Törende vali B. Fazlı Güleç, Belediye reisi B, Dr, Behçet Uz, emniyet mü- dürü B, Salâhaddin Aslan Korku, daireler müdürleri, asker, polis, jan- darma, Belediye zabıtası ve bekçi müfrezeleri hazır bulunmuşlardır. Askeri muzika İstiklâl marşını çal- dıktan sonra vali B. Fazlı Güleç, va- tan ve halkın selâmeti için canlarını İzmir polis şehitleri 4 Teşrinisani 1938 önünde tören veren polislerimizi selâmlamış, irad ettiği hitabede bütün memurların, bu uğurda canlarını fedaya hazır olduk- larımı, vazife kurbanlarını hiç bir va- kit unutmadığımızı söylemiş, mütea- kiben emniyet müdürlüğü idari kı- sım reisi B, İbrahim Ülgen ve polis memuru B, Hüdi taraflarından birer nutuk irad edilmiş, bir manga asker tarafından havaya üç el ateş edilerek şehidlerimiz selâmilanımış, törene son verilmiştir. Polis şehidlerimizin âbi- delerine müteaddid çelenkler konul muştur, Yukarıda âbide önündeki tezahilrat görünüyor. Izmir Belediye reisliği Dr. Behcet Uz tekrar belediye reisliğine seçildiklen sonra kürsüde iş raporunu dinlerken İzmir (Akşam) — Yeni şehir mec- Hal azası, belediye salonunda toplan. mış, yeni belediye rcisini seçmişlerdir. Reisliğe bütün aza ittifakla yedi yl. danberi Cümhuriyet prensiplerine uy- gun tarzda İzmir belediye reisliği va- zifesini muvaffakıyetle ifa eden B. Dr. Behcet Uz'u intihap etmişlerdir. Rey- lerin tasnifinde meydana çıkan bu ne- tice, sürekli alkışlarla karşılanmıştır. Yüksek bir enerji ile yedi yılda beledi- yenin mali vaziyetini düzene koyan, belediyeye mezbaha, otobüs ve baya gazı gibi yeni gelir kaynakları bulan ve bu tesisat ve servisleri alah eden, şehrin yangın sahasında bir mamure, 400,000 metre murabbalık sahada bir Kültürpark ve fuar vücude getiren Dr. Behcet Uz, meclis müzakerelerini açınca belediyenin yıllık icraatı hak- kında izahat vermiş, eski şehir mecli- sinin yaptığı işleri anlatmıştır. Reisin izahatı üzerine bütün mec lis azası, eski meclis azasını takdir et- mişlerdir. Rels, yeniden seçilince kür- süye gelerek kendisine gösterilen iti- mad ve teveccühten teşekkürlerini bil- çen seneki zevat seçiklikten sonra dai- müi'encümen seçimi yapilmış, B. Faik, Reşad Leblebicioğlu ve Muzaffer Öz- gen seçilmişlerdir. Yeni şehir meclisi, mesaisine başlamıştır. Bu devrede ilk iş olarak yeni (25) otobüs satın alına» caktır. Bunun için riyasetçe, meclis- ten tahsisat istenecektir. İkinci mü- him iş, İzmirde inşa ettirilecek büyük ekmek fabrikasıdır. Fabrika için Sov- yet Rusya, Almanya ve İngiltereden teklifler gelmiştir. Şehrin müstakbel imar plânının tanzimi de büyük işlerden biridir. İzmirde bir konser İzmür 3 (A.A) — Dün akşam Halk- evinde “Vali ve Parti Başkanı Fazlı Gülecin de bulunduğu güzide bir halk Kitlesi önünde Denizlinin Çalköyün- den gelen sekiz kişilik bir heyet, ia

Aynı gün çıkan diğer gazeteler