14 Aralık 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

14 Aralık 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mv 14 Kânunuevvel 1038 Askeri liseler şampiyonası Kuleli, voleybolde şampiyon oldu Voleybol şampiyonu olan Kuleli Büyük matem dolayısile tehir edi- | len askeri liseler arasındaki spor ha- | reketleri pazar gününden itibaren tek- | rar başlamıştır. Sivil klüplerimizi kıskandıracak bir mükemmeliyette her sene mukannen tarihlerde icra edilen askeri Jiseler spor birincilik müsabakaları bu sene daha alâkalı bir şekilde takip ve tat bik edilmektedir. Müsabakaları nihayet bulan her spor şubesinde en fazla sayı kazana- rak birinci olan lise takımına 4, ikin- Ciye 3, üçüncüye 2, dördüncüye 1 pü- an verilmekte, yalnız en fazla spor- cunun iştirak ettiği atletizm şampi- yönü 5 puan almaktâdır. Sporun en bellibaşlı yedi şubesin- de yapılacak müsabakalar nihayetin- de en çok puan alan askeri lisemiz (Askeri liseler spor şampiyonu) ola» rak ilân edilecek ve Liseler müfettiş- liği tarafından bu karşılâşmalar için vazedilen kupayı almağa hak kazana- caktır, Şimdiye kadar yalnız atletizm, vo- leybol müsabakaları sona ermiş, atle- sporcuları hocalarile birlikte tzmde Deniz harp lisesi, voleybolde ! Kuleli Msesi şampiyon olmuşlardır. Son olarak yapılan voleybol final mü- s#abakasında Deniz harp lisesi ile Ku- Teli karşılaşmış, seri ve zevkli bir oyun- dan sonra 1-15, 12-15 sayı ile rakibini yenmeğe muvaffak olan Kuleli tisesi Askeri liseler voleybol şampiyonu ol- muştur. Basketbol müsabakalarına da gene dört askeri lisemizin iştirakile Beyoğ- lu Halkevi salonunda başlanmıştır. İlk olarak yapılan Kuleli - Maltepe basketbol maçında hâkim bir oyun- dan sonra Kuleli sporcuları 17 ye kar- şı 43 sayı yaparak Maltepe ilsesini mağlüp etmişlerdir. Şampiyonluk için yapılan puan he- sabında 3 sayı ile Kuleli başla gitmek- te ve altı müsavi sayı-İle Deniz harp lisesi ile Maltepe ikinci gelmektedir- ler. Bursa askeri Visesi 4 puanla dör- düncü vaziyettedir. Voleybolde şampiyon olan Kuleli sporcularını ve değerli spor öğretmen- Da Hüsameddin Güreliyi tebrik ede- Afyonda spor hareketleri Afyon sporcuları bir antrenemandan sonra hocalarile birlikte Afyon (Akşam) — Dört ay evvel şehrimiz spor antrenötlüğüne tayin edilen B. Füruzan İncinin devamlı ça- lışması sayesinde, Afyonda spor hare- ketleri çok canlı bir safhaya girmiştir. Geçenlerde şehrimize gelen Balıkesir futbol muhteliti, burada yaplığı maç- ta Afyon muhtelitine 2-0 yenilmiştir. Bu galibiyet burada spor sahasında yapılan canlı çalışmaların bir netice sidir. Afyon gençliği yakında düzgün bir spor sahasına kavuşacaktır. Valimizin himmetile Afyonda yaplırılmakta olan spor sahası, ilkbaharda bitecektir. Mıntaka Hg taçları bitınşitir. Yedi senedenberi şampiyouluğunu muha- faza eden Afyon spor takımı, bu yıl Kocatepe spor klübüne kaptırdı. İz- mitte yapılacak Türkiye birincilikleri. ne mıntakamız namına iştirak edecek olan Kocatepe klübü, oldukça kuvvet- li bir manzara arzediyor. Şampiyon klüp, İzmitte iyi bir netice almak için devamlı bir surette çalışıyor. Çocuk yurdun direği, yuvanın şenliğidir. Çocuğu sev. Yılda bir lira ver, Çocuk Kurumuna üye ol! Cazibe nazariyesi ve caxibe kudreti uydurma ve aldatıcı bir fikirdir Bu serlâvha altında bir eser çık- mıştır. * 71940 Olimpiyad oyunları Futbol maçları geceleri mi yapılacak? 1940 senesinde yapılacak olan 12 nel Olimpiyad oyunlarının, PFinlândiya- nın Helsinki şehrinde icra edileceği malümdur. Evvelce Japonlar tarafından orga nize edilmesi kararlaştırılan bu mü- sabakaların Çin-Japon harbi dolayısile birdenbire Pinlândiyaya terkedilmesi ve bu muazzam iş için hazırlıksız bu- lunmaları, spor idarecilerini dehşetli bir faaliyete sevketmiştir, Bundan evvel Berlinde yapılan Ai inci olimpiyadlarda Almanların muazzam teşkilâtını gören sporcula- rın Finlândiyada sukulu hayale uğ- ramamaları için, devlet teşkilâtının yardımını temin eden spor idarecileri geceyi gündüze kalarak çalışmakta» dırlar. Para ile elde edilemiyecek birçok hususları en ince teferruatına ka- dar düşünen Olimpiyad komitesi bü- tün dünya milletlerinin iştirakini te min için uğraşırken, bir taraftan da bu sporcuların istirahati yolunda ça- lışmaktadır, Olimpiyad oyunlarının icra edilece- ği Helsinki şehrinin ıklim şartlarına en uygun gelen ve nisbeten yumuşak geçen temmuz ayını, müsabakaların icra tarihi olarak tesbit eden komite olimpiyad oyunları için bütün dünya ya yolladığı broşürlerde, müsabaka- ların yapılacağı stadlarda karşılaş- maları üç kısma ayırmıştır: Öğleden evvel, öğleden sonra ve gece... Bu broşürlere nazaran futbol maç. ları gece yapılacaktır. Bütün dünyadan kalkmak üzere bulunan ve fazla rağbet görmiyen gece maçlarının, bilhassa olimpiyad gibi mühim karşılaşmalarda tatbiki insana biraz garip gelirse de Finlân- diyanın iklim şartlarına göre bu ha- reketi mülâyim karşılamak icab eder, Çünkü Finlândiya, bilhassa olimpi- yad oyunlarının icra edileceği Helsin- ki şehrinde temmuz, senenin en sıcak, en az yağınur yağdığı aydır, Maama- fih oranın temmuzu bizim teşrin ay- larile müsavi bir sühunet gösterir. Bundan başka karanlık birdenbire bastırmaz. Bu mevsimde geteler gayet kısadır. Yirmi dört saatin on altı sa- atinde güneş vardır. Gruptan iki saat sonra dahi ortalık aydınlıktır. Iklim bu mevsimde her nevi spora çok müsaittir. 936 olimpiyadına ha- zırlanan Japon atletlerinin fazla çalış- malarını temin için Finlândiya inti- hap edilmişti ve Japonlar günün 16 saatinde antrenman yapmak imkânı- nı bulduklarından dolayı çok mem- nun Broşürlerde futbolün gece oynana» cağı bildirilirken bu cihetlerin tasrih edilmemesine rağmen, Finlândiyada saat 18 den sonra gece telâkki edildi- gine göre ve karanlığın ancak saat 2130, 22 de bastırdığına nazaran olimpiyadda futbol maçları gece oy- nanacak, fakat bildiğimiz gibi, elek- trik ışıklarile değil, gündüz şartları altında devam edecek, Kumkapı ıpı klübü y yeniden faaliyete başlıyor Memleketin en eski teşekküllerin- den biri olan ve yetiştirdiği kıymetli güreşçilerle kendini bütün Türkiyeye tanıtan Kumkapı İdman yurdu, bun- dan üç sene evvel Güneş klübü ile birleşerek faaliyet sahasını Güneş klübüne terketmişli, Güneş klübünün son defa spor şu- belerini lâğvetmesi üzerine eskiden bu klübün âzaları bulunan sporcular kendi aralarında bir toplantı yaparak eski klüplerini ayni nam altında ih- yaya söz vermişler ve bu maksadla önümüzdeki pazar günü klübün Kumkapıdaki binasında bir Kongre yapmağı kargrlaştırmışlardır. Klübün esas faaliyetinin güreş, boks, atletizm ve eskrim gibi ferdi sporlar olacağı ve klüp reisliğine de eski sporculardan miralay mütekaidi B, Besimin getirileceği söylenmekte- dir. Edirnede spor faaliyeti Yavuzspor klübü, adını Altıoka çevirdi, yıllık kongresini yaptı Yedi oyuncusunu Yavuz klüb ünden alan Trakya muhteliti Edirne (Akşam) — Son yıllarda Edirne ve Trakyanın diğer vilâyetle- rinde yeni bir hızla yürütülmeğe baş- lanan spor ve gençlik işlerinde ve rimli sonuçlar elde cdilmeğe başlan- mıştır, Bu arada gençlik teşekkülleri yeni beden terbiyesi talimatına uy- gun bir şekilde klüb işlerini tanzim etmeğe başlamışlardır. Edirnenin şimdi futbol şampiyonu bulunan Yavuz klübü yıllık kongre- sini yaparak bir çok mühim kararlar almış ve bu meyanda klübün adını (Altıok) a formasını da (kırmızı be yaz) a çevirmiştir. Yüz elli sporcunun Halkeyinde yaptığı bu toplantı çok heyecanlı geç- miş ve gençler klübün hami başkan- lığına Trakya umumi müfettişi ge neral Kâzım Dirik'i intihap etmişler- dir, - sw mubumu. — idare kurulunu aşağıdaki arkadaşlar teşkil etmişler. dir: Birinci başkan doktor B. İzzet Ar- kan (Sıtma mücadele başkanı), ikin- ci başkan B. Ahmed Özgirgin (Umu- mi müfettişlik (omemurlarından), umumi kâtip B. Niyazi (Umumi mü- fettişlik memurlarından), 'umumi kaptan B. Nazmi Aydine (Umumi mü- fettişlik memurlarından), muhasib ve veznedar B. İbrahim Ertunç (İn- hisar muhasebe memurlarından), idare müdürü B. Muzaffer Cenkçi (Sıtma mücadele lâboranti), üye B. ,Tahsin Güçyener. Yeni klübümüzün futbol takımı bu ayın 18 inde İzmitte yapılacak olan , Türkiye futbol birinciliklerine işli- rak edecektir, Manisa Halkevi Voleybol a “ Manisa (Akşam) -— Manisa Halkevi spor kolu, muhtelif spor teşekkülleri. ne mühim yardımlarda bulunmakta, voleybol, basketbol gibi atletik sporlara da ehemmiyet vermektedir. Yukarıdaki resimde Halkevi voleybol takımı görünü- yor. lame spor hareketleri Midyutta Akın İdman yurdu futbol takımı Midyat (Akşam) — Kaymakam bay Akif Rahmi Kocamanoğlunun delâlet ve teşebbüsile kurulan Akın İdman yurdu muhitte derin bir spor sevgisi uyandırmıştır, Mili kültürü yaymak ve kökleştirmek işile de tav- zif edilen yurd mensupları faydalı mesailerine zevkle devam etmekte- dirler, Gönderdiğim resim Akın İdman yurdunun futbol takımını göstermek- tedir, Bu takım Mardinden gelen vi- iâyet futbolcülerile karşılaşmış ve iyi neticeler almıştır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: