10 Şubat 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

10 Şubat 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ingilterede yeniden bombalar patladı, alı- nan tedbirler şiddet- Hollanda Hariciye NazırıLondraya gide- rek mühim müzake- lendiriliyor. m relerde bulunacak. Sene 21 — N — Fiati her yerde 5 kuruş CUMA 10 Şubat 1939 Roma 9 — Havas ajansının muha- biri bildiriyor: Burada çıkan yarı ros Mi İnformazione Diplomatica gazöle- Aİ İngiliz Başvekili B, Chamberlain'in Son beyanatı hakkında bir makale Meğretmiştir. Malümdur ki İngiliz $v6kili bu beyanatında İngiltere Fransa arasında sıkı işbirliğinden hsetmiş ve Fransa taarruza uğrar- Sör yardımına Koşacağını söyle- MİŞti. İrforrazione Diplomatica'nın Makalesi bu beyanat hakkında İtal Yanın düşünüesini göstermektedir. İnformazione Diplomatica'nın ma- esi Fransız - İngiliz münasebatı hâkkında şimdiye kadar İtalyan Büzrtelerinde tesadüf edilen mütalâ- Mardan büsbütün başkadır. İtalyan Bzöteleri Fransız - İngiliz dostluğu- Rün Almanya ile İtalya arasındaki lukla mukayese edilemiyeceğini 1 anya ile İtalya pek kuvvetli bağ Sila birbirlerine bağlı oldukları hal © Fransa ile İngiltere arasında bu Gibi küvvetli bağların o mevcut olma- IğiNI yazıyordu. Halbuki İnformâa- We” Diplomaticâ İngiltere ile Fran- “a arasında sıkı bir ittifak mevcud duğunu, bunun usulü dairesinde iza edildiğini söylemektedir. Bu ga- Zete diyor ki: “İtalya, İngiltere ile Fransa ara- ndaki münasebetlerin mahiyetini Pek iyi takdir etmektedir. Fakat bu den telâş ve endişeye kapılma- —— yy oskova 9 (A.A.) — Resmen bildi: | İğine göre dün Sovyet hudud | aydafızları le Japon - Mançuko kıta” | m Arasında -Argun sahillerinde bir - madene olmuştur. Sovyet hudud | uhafızlarından biri ölmüş, ikisi ya. | Talanmıştır, Düşmanın maktul ve mec. mala miktarının 15 e baliğ olduğu | lenmektedir, İ Kandan iadesi istenen Ekrem | da, SR İngilterede bulunduğuna İ iç, , Şehrimize bazı haberler gelmiş- | lendiğine göre, Ekrem König | Biden bayan Mefküre isminde | Kayaya birlikte Fransadan İngil- Keleş, Seçmiştir. Şimdi. Londrada mü- bir hayat yaşamakta imişler; $A İngilterenin bütün kuvvetile Fran- Son beyanatı İtalyada akisler yapan İngiliz Başvekili B. Chamberlain meşhur şemsiyesile tayyareden inerken Bir Japon - Mançuko müfrezesi | Sovyet karakoluna ateş etti Sovyet hudud muhafızlarından 1 ölü, 2 yaralı var. Japonların zayiatı 15i buldu Moskova 9 (A A.) — 6 şubat ta- rihinde Japon ve Mançuko asker- lerinden mürekkep bir müfreze bir Sovyet hudud devriyesine Argun nehrindeki 227 numaralı Sovyet ada- sında teğmen Yuşko'nun idaresi alı- tında bülunürken, ateş açmıştır. (Devamı 19 ncu sahifede) Ekrem König zabıtayı Şaşırtacak bir yol mu tuttu Fransada serbesce dolaşması için mektubların Londradan postaya verildiği sanılıyor. İ dır. Onlar daima hastanenin. emrin Bir gazete, bayan Mefkürenin kız kardeşinin evinde araştırma yapıldı- gından bahsetmiştir. Tahkikatımıza göre, mesele şudur; Polis, Ekrem Kö- nig'le birlikte bulunan bayan Mef. | kürenin adresini öğrenmek için uğ- raşırken, bayan Mefkürenin kız kar- (Devamı 10 uncu sahifede) U talya Libya'ya yeniden 30 bin asker gönderiyor Bu sevkiyat daha ziyade Mısıra karşı tehdid mahiyetinde sayılıyor Yarı resmi Italyan gazetesi B. Chamberlain'in son nutku müna- sebetile diyor ki : “ Fransa ile Ingiltere arasında askeri bir ittifak mevcut olduğunu biliyorduk. Bu ittifak tedafüi midir, tecavüzi mi ? Bu hususta henüz bir hüküm veremeyiz ,, maktadır. İgiliz - Fransız anlaşması daha ziyade tedafül mahiyettedir. Maamaftih İtalya vaziyeti gözününde bulundurarak «milli müdafaa saha- sında yeni tedbirler almalıdır.» Bu makale diplomasi - mahafilde büyük alâka uyandırmıştır. Makale nin pek mutedil “lisanla yazılmış ol- ması nazarı dikkati çekmiştir. Stefani ajansının tebliği “ Roma 9 (A.A) — Stefani ajansı bildiriyor: #İnformazione Diplomati-

ca» aşağıdaki tebliği neşretmektedir: İngiliz Başvekili Chamberlain'in Fransa ile İngütere ârasında siyasi ve askeri sıkı tesanüd hakkındaki nutku Roma mahafilinde hiç bir hay» ret uyandırmamıştır. Dâha evvelce de, Chamberlain Rö- mada bulunduğu zaman ve Avam Ka- marasında mühtelif ovösileterle ayni sarih boyanatta bulunmuştu. Fransanın faşist aleyhtarı maha- fili belki de biraz İzam ettikleri se- vinçleri arasında İtalyanın Chamber- lain tarafından yapılan beyanat kar- şısında sindiğinden bahsetmektedir. Bu mahafil, bir kere daha ve pek çok aldanıyor, Çünkü faşlst İtalya Fran- sd ile İngiltere arasında bilfiil hakiki bir askeri ittifakın mevcut olduğunu dün öğrenmiş değildir. Bunu çoktan- beri biliyor. Bu askeri ittifakın ma- hiyeti yazılı olduğu şekilde, bittabi (Devamı 10 uncu sahifede) | Telefon: Başmuhârrir: 20565 — Yazı işleri: 20765 — İdare: 20681 — Müdür: 20497 - Nasyonalistler resmen Minorka adasına girdiler Madrid müdafii ile General Franko arasında görüşmeler başladı, yakında mütareke akdedilmesi bekleniyor General Franko yeniden Krallık kuru- lacağından Ingiltereyi haberdar etmiş Burgos 9 (A.A.) — Nasyonalist kıt- alar resmen Minorka adasına gir- mişlerdir. Burgos 9 (A.A) — Salâhiyetiar mahfillerde söylendiğine göre, Minor- ka arasında garp sahilinde Ciudadela kasabasındaki . garnizon - kuvvetleri Cümhuriyetçi-makamlar aleyhine ki- yam etmiştir. Bunun üzerine bu s8 bah garnizonu takviye için nasyona- list kıtalar bu mevkie çıkarılmıştır, Öğleden * sonra, : bütün Minorka adası nasyonalistlerin eline geçmiş bulunuyordu.. Cümhuriyetçi -zimam- darlar yabancı memleketlere doğru gitmek üzere vapurlara binmektedir. i — Nâsyonalistler adaya çıktıkları za- man, esasen adanın büyük bir kısmı | kiyam eden garnizon kıtaları taratın dan işgal edilmiş bulunuyordu. Londra 9 — İngiliz Devonshire kruvâzörü 400 “mülteci ile, bugün Minorka adasından hareket etmiştir. Fransız hududu kapandı Paris 9 (A.A.) — Porthustan bildi- rildiğine göre, nasyonalist kıtaların gelmeleri üzerina Fransız hududu ka panmıştır.' Jandarma » “müfrezeleril8 ; | on beşinci piyade alayına mensup kıtalar hudud boyunca mevzi almış- lardır. Nasyonalistler Fransız - İspan- yol hududuna gelişlerinde bir tek si- Jâh bile atılmamıştır. Paris 9 (A.A.) — Daily Mail gaze- we LİN a inin genini ağ a reke yapılacağını tahmin etmektedir. Londra 9 — İsrarla dolaşan riva- | yetlere göre general Franko, müna- sip zamanda İspânyada yeniden kral- lığı kurmak niyetinde bulunduğunu tesinin berri Avrupaya mahsus nüs- | İngiliz Hariciye Nezaretine bildirmiş- hasında general Franco'nun Madrid | tir. müdafii general Miaja ile Cümhuri- IHükümet kıtaatı son müdafaa yet ordularının terki silâh etmeleri hattında hakkında görüştüğü haber verilmek- La Junguera 8 (A-A.) — Cümhuri- tedir. yetçilerin on sekizinci kolordusu, Bü gazete, bugünlerde bir müta- | (Devamı 10 uncu sahifede) Somalide hazırlık İtalyan sökerleri Fransız ve İngiliz Somalisi civa- rında toplanıyor Cibuti 9 (A.A.) — Reuter ajan- sının bildirdiğine göre, İtalyan kıtaatı İngiliz Somalisinin 30 mil garbinde ve Fransız Somalisinin de 125 mil cenubunda tahaşşüd etmektedir. Cebelüttarık 9 (AA) — İngil- tere Hava mareşalı muavini bu- raya gelmiş ve hükümet konağı- na yerleşmiştir, Ebikkatler: Kan zerki Bir çok - hastalara kan vermek mecburiyeti karşısında kalınıyor ve çok âcil vakalarda yirmi lrâya yarım litre kan vermeye razı olan birinden kan alınıp hastaya zerkediliyor. Nak- ledilen kanda hastalık var mıdır? Yok mudur? Bu fahlü edümiyor. Hal buki medeni şehirlerde - hastanelerin muayyen ve fazla kan vericileri vür- de kalır ve her ay muayeneye tâbi tutulurlar. Mütehassısların söylediklerine na- zaran #ihhatte olan herkes yarım lif- re kan verebilir ve bu kaybettiği ka- mı kırk sekiz saatte toplayabilir, Has- Cemal Nadir'in Yeni bir karikatür serisi!... Yarınki sayımızdan itibaren takip ediniz!... «... Hükümetin yüksek müzaherek ve muvâffakıyeti şarttır...» “ — Belediye reisinin beyanatından — © İk a li de ann a iL İLMİ Mm

Aynı gün çıkan diğer gazeteler