11 Şubat 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

11 Şubat 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m Sene 21 — No. 7298 — Fiati her yerde 5 küruş mma CUMARTESİ 11 Şubat 1939 Bi ihanya ilkbaharda 600 bin ü kişiyi seferber ediyor Amerika sularındaki Italyan harb gemileri avdet emrini aldı Fransız âyan meclisi milli müdafaa encümeni gizli bir toplantı yaparak bahriyeye aid meseleleri görüştü Paris 10 (A.A.) — Önümüzdeki ilk f Li baharda Almanyada silâh altında bu- ei # lunan kıtaatın normal miktarına $“ Dali; ilâveten 600 bin kişi seferber edilecek- (3 z tir. Resmen şöyle denilmektedir 1006 ve 1907 senelerinde doğmuş olanlar askeri talim görmemiş ok duklarından iki ay için silâh altına davet ediliyorlar. Salâhiyettar mahafil, İtalyanın 25 kânunusanide teknik esbaptan dola» Yı 60 bin ihtiyat efradını silâh altına Çağırmağa karar verdiğine işaret €tmektedir. ,, Bu mahafil, iki ay sonra Almanya ile İtalyanın üç sınıfı -Almanya iki, talya bir- silâh altına almış bilize edilmiş muntazam kuvv takviye etmiş olacaklarını beyan et- Mektedir, Diğer taraftan Londradan gelen bir N haberde Libyadaki İtalyan kıtaatının bilhassa Tunus hududu civarında (Devamı 8 İnci sahifede) Bir Alman askeri kıtası resmi geçid adımiyle geçerken Adalar önünde bir | O kazuletler şairane Köpekbalığı tutuldu vene u mealde bir havadis çıktı: «B. Prost Dolmabahçe sarayındaki dış duvarların yıkılmamasını münasib görmüş. Bunların şimdiki hallerile daha güzel bir manzara teşkil edecek» lerini söylemiş. Sarayın kara tarafına da deniz cihetindeki gibi parmaklık yapılması tasavvuru vardı, Bundan sarfı nazar edümiştire» İnşallah doğru bir haber değildir. Biz, plânın umumi hatlarında mik iehassısa engel olmamak lâzımdır düşüncesindeyiz. Fakat bu teferru- attır.. Ve hassas tarafa dokunan te ferruat... Kâr: kadim yüksek duvarlar, Şark- ta bir takım esrar tahayytil eden ec nebi karihalarına Pierre Loli'vari ta- hassüsler bahşedebilir. Pakat ö kazu- letler bize ancak stkıntı, boğuntu ve riyor. Denize, manzaraya hail hiç bir duvarın şairane olabileceğini tasav- vur edemiyoruz. «Harem görünme sine» fikrile canım Boğaziçini zindan eden saray ve konak surlarına ilân

harp!... mDmiukmatler pen im Ağırlığı 2,000 kilodan fazla olan canavar | yakalandığı zaman yarı ölmüş vaziyette idi! Canavarın dün balıkhanede iken alman resmi (Yazısı 7 nci sahlfede) Meseleler dünyası!.. (1) Telefon: Başmuharrir: 20565 — Yası işleri: 20765 — İdare: 20681 — Müdür: Okul kitapları müsabakası İlkokul Tarih, Yurt bilgisi, Okuma kitaplarını Maarif Vekilliği müsabaka. ya koymuştur. İlânları okuyunuz. 123.834 zi AYI ——> Hükümetin aldığı tedbirler yanlış telâkki edilmemelidir Dahiliye Vekili, her türlü yanlış telâkkilerden ve bunlardan çıkması melhuz rahatsızlıklardan vatan- daşları korumak ve memurlarımızın tereddüdsüz çalışmalarını temin etmek için izahat verdi Dahiliye Vekâletinden Umumi Müfettişliklere çok mühim bir tamim gönderildi Ankara 10 (Te- Miş telâkki eden ve bunlardan bizim lefonla) Dir için hatır hayalimizden geçmeyen biliye Vekili B, mânalar Çıkaran kimseler bulundu- Faik Öztrak ymu-! ğunu haber aliyoruz mi müfettişlikle. Her türlü yanlış telâkkilerden ve re ve yilâyetlere bunlardan çıkması melhuz rahatsız- râühim bir tamim| lıklardan vatandaşları korumak ve göndermiştir. “Ta-| memurlarımızın -vuzuh içinde tered- mim aynen şöy- düdsüz çalışmalarını temin etmek ledir; için aşağıdaki izahatı lüzumlu gör- «Son zaman- düm: lardaki tebeddü- Bugün mesuliyet mevkiinde bülu- lü ve meydana nan Cümhuriyt hükümeti Halk Par- çıkan bazı hadi- tisine mensuptur. Onun programımı seler hakkında (OB. FaikÖzteak | tatbik ve onun meydana getirdiği hükümetin aldığı tedbirleri yan- | (Devamı 8 inci sahifede) İngiltere veFransaFranko hükümetini tanıyorlar Ingiltere Frankoya umumi af ilin etmesini ve ecnebi nüfuzuna tabi olmadan hükümet edeceğini ilân etmesini tavsiye etti Londraya gelen haberlere göre Franko ingiliz teklifierini kabul edecektir Alman gazeteleri, Minorgue adasının Franko tarafından işgaline İngilterenin yardım etmesinden dolayı şiddetli makaleler yazıyorlar General Franko ve hükümeti erkân (Yansı 13 üncü sahifemizde) GBir kaç günlük karikatür serisi) Mei Klöplen diploma aldığı gün en çok İş meselesil., Şuna indi: Hesap meselelerinden kur- sev Evlenme meselesi!., gama. Fakat sevinci çok sürmedi,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler