2 Mayıs 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

2 Mayıs 1939 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇOK YAŞAMAĞA DAİR... Çok yaşamanın olmalı, Köyde yaşamalı ve.. Kadınların hayatı, giyinişleri erkek- lere nazaran çok daha sıhhi imiş.. Yüz yaşında bir kadın Gözüme bir doktorun makalesi iliş- (. İnsanların vaktinden evvel ihti- Yarlamalarına, çabuk ölmelerine yo- güne sebep, çok çeşitli yemek yeme- leri imiş. Eğer az çeşitii yemek yersek hiç değilse yüz yaşına kadar yaşama- mız mümkünmüş, Yüz yaşına kadar Yaşıyanların hayatları tedkik edilmiş, bunların yıllardanberi hemen hemen ayni yemekleri yed ülmüş Bu doktorun maks okuduktan Sonra kendi kendime düşündüm, İn sanlar gık sik hayallan şikâyet eder- ler. Ft şamasını da pek ziyade dan ileri geliyor. Çünkü ekseriyet iti- barile insanların en büyük arzuların- dan biri de yüz yaşına kadar yaşamak. tır. Lâkin yüz yaşına kadar yaşamak için yapılan tavsiyelerin hepsini ye- rine getirmeğe kalkışacak olsak, hali- miz nice olur? Çok yaşamak için yapılan tavsiye- leri şöyle bir göz önüne getirelim: Bazıları, insanların yüz yaşına ka- dar, hattâ daha fazla yaşamaları için Hindistanda yetişen bir otu yemeleri- mİ tavsiye ediyorlar. Bazları sarmı- sak yemenin ömrü uzattığını ileri sü- Tüyorlar, Rahmetli Zaro ağa da, ken- disine: — Neden çok yaşadın? Ne yeyip içi- Yorsun? - diye sorulduğu zaman, da- İMA Şu cevabı verirdi: — Yoğurt yerim, ayran içerim... Hâkikaten Zaro ağayı ne zaman 2i- Yaret etti isem, onun ayran içtiğini görmüştüm, Bir çinko tası vardı. Bu- nun İçindeki ayrana ekmeğin içini doğrar, papara yapıp öyle yerdi, , Acaba hakikaten Zaro ağanın dedi- Ğİ gibi, yoğurt yemenin ömrü uzat- makta mühim bir rolü var mı? Unut- mamalıdır ki, Zaro ağanın nüfusla em tarihi Hicri Yi9idir. Yani Vaktile dünyanın en ihtiyar adamı wddedilen Zaro, Selimiye kışlası yapı» hırken orada amelelik ettiğini anlam tadı, Bizim memlekette yüz yaşını geçen bahtiyarlar hiç te a2 değildir. Yapı lan' bir istatistiğe nazaran Türkiye- “E yüz yaşımı geçenler 6241 kişidir. Bu 6241 asırdidenin 2365 1 erkek, 2885 $ kadındır. Demek, kadınlar, erkeklere Pâzaran daha çok yaşıyorlar. Vaktile bunun sebebini bir doktora sormuş” Kum. Bana şu cevabı vermişti: — Erkeklik, ga nazaran daha ağırdır. ee hayatı, dr kadının hayatından pek daha yıpratı- €ı, ihtiyarlatıcıdır. Yapılan istatistikler de gösteriyor ki yüz yaşını geçmiyenler arasında ölüm dolayısile dul kalan kadınlar, karıları vefat eden erkeklerden çok daha fazladır. Sonra doktorlara na- saran, kadın hayatı, kadın giyiniş$ daha sıhhidir. Bugünkü erkek elbiseleri, yıkanma- maları dolayısile, birçok mikropların yuvası halindedir. Bundan başka er- kekler, kadınlara nazaran çok daha fazla giyiniyorlar; ufak bir soğuk al- gınlığından hasta oluyorlar. Kadın- lar daha hafif giyindikleri için, er- i keklere nazaran, soğuğu, hava cere- yanlarına karşı Âdeta bir muafiyet elde etmişler, buna alışmışlardır, Dok- torlar, erkeklerin, Kadınlardan çok nezle olduklarını söylerler, Demek, çok yaşamak için birinci şart kadın olmakmış. Vakıa erkekler içinde de yüz yaşını geçenler çoktur. Fakat kadınlar için uzun ömürlü ok mak ihtimali daha kuvvetlidir. Acaba uzun ömürlü olmak için ikinci şart nedir? Geçen yaz, Taşdelen membaını ge- şiyordum. Memba ile çok yakından alâkadar olan bir zat, bana: Adapazarı (Akşam) — 23 nisan Ço- cuk bayramı münasebetile Karaos- man okulu, bir çocuk balosu vermiş- tir. Çocuklar büyük bir zevk ve itina ile hazırlanmış kıyafetlerile baloya işti- 127 yaşında bir erkek — İleride Alemdar köyü var... de- di, yalnız bu küçük köyde 11 kişi yüz yaşını doldurmuştur, Sonra elime bir istatistik geçti, Türkiyede yüz yaşını geçmiş mesud. ların dörtte üçü köylerde yaşıyor- muş... Şehirlerde yüz yaşını doldu- ranlar 686 kişi imiş. Buna mukabil köylerde yüz yaşını dolduranlar ise tam 5555 kişldir. Hayatta karı koca olarak yüz yaşi» nı geçenler oldukça azdır. Böyle bahtiyar bir çift bizim mem- lekette de vardır. Meselâ Şirnak'ta Bofu ve Şirin isminde bir karı koca bu bahtiyarlığa kavuşmuşlardır. Bayan Şirin 141 yaşındadır. Kocası Solu ise 132 yaşındadır. Burada da çok yaşamak bukımın- dan, kadınların, erkekleri geride bi- raktıklarını görüyoruz. Bu asırdide karı koca da köyde ya- şamaktadırlar. Demek, çok yaşama nın ikinci şartı da köy hayatıdır. Acaba şehrin gürültüsü, tozu, top- rağı, velveleli hayatı insan ömrünü kısaltıyor mu? Fakat çok yaşamak tavsiyeleri için- de pek garip olanları da var, Meselâ Fransada ihtiyar bir kadına sormuş- M lar: — Bu kadar yaşamanın sırrı nedir? İhtiyar kadın, ağzından hiç eksik etmediği tütün piposunu göstermiş; — Senelerce tütün içerim... demiş. Hikmet Feridun Es Tak etmişlerdir. Bayramın iki gecesi. hi derin bir neşe ve coşkunlukla yaşa mışlardır. Resim, baloya iştirak eden çocuk» ları balo kıyafelile (göstermekte dir, - İZMİR MEKTUPLARI şartları: kadın Fuarda büyük ışık oyunları yapılacak Ticaret klübü binası için yeni bir arsa daha satın alındı İzmir (Akşam) — İzmir fuar hazırlıklarına Kültürparkta hız v6- rilmiştir. Her gün çalışan işçi sayısı İki yüze çıkarılmıştır. Bunlar, yalnız belediye tarafından çalıştırılan işçi- lerdir. 9 Eylül kapısı, sergi sarayı ve açık hava tiyatrosu inşaatında müteah. hidler tarafından çalıştırılan yüz ka- dar işçi, bu sayıdan hariçtir. Fuar komitesi, sergi sarayı ve açık hava ti- yatroları inşaatının tacil edilmesi hususunda müteahhidlere tebliğat yapmıştır. 9 Eylül büyük kapısının temelleri tamamlanmıştır. Bu kapı nın üzerinde bir gazino inşa ettiri- lecektir. Bu seneki fuara gelecek ecnebi zi- yaretçi ve ekspozanlara 5 ağustos- tan $ birinciteşrin tarihine kadar Türkiyede ikâmet hakkını bahşeden vesâikin meccanen verilmesi husu- sunda Vekiller heyetince ittihaz edi- Jen karar, şehrimizdeki alâkadarlara ve İuar komitesi relsiiğine tebliğ edilmiştir. Bu karar, Hariciye Vekâ- leti vasıtasile elçiliklerimize ve kon- solosluklarımıza da bildirilmiştir. İsveç demiryolları idaresi, demir- yolları vasıtalarında İzmir fuarına aid afişlerin talikini kabul etmiştir. Buna mukabli, Türkiye Devlet demir- yollarında da İsveç fuarlarına aid afiş ve reklâmlar talik edilecektir. Türkiye - İngiltere takas anlaşma- sı mucibince İngiltereJden getirile- cek, fuarda teşhir edilerke satılacak eşya ve emtia için her tüccara 3,000 liralık takas hissesi verilmesi husu- sunda Vekiller heyetince ittihaz edi- len karar, İzmirdeki ithalât ve ihra- cak tacirlerini fevkalâde alâkadar etmiş, pek çok tüccar, fuar komitesi bürosuna müracaatla bu takas şek- nden istifade için paviyon yeri ve sergi sarayı binasındaki standlardan çoğunu kiralamışlardır, Bu şekil, aramızda ticaret anlaş- ması mevcud olan diğer devletler ti- caret oşyasına da teşmil edildiği tak- dirde fuarda yer alacak tüccarların pek çok artacağı anlaşılmış olduğun- dan bu mevzu üzerinde alâkadar mâ kamlar nezdinde teşebbüslerde bu- Junulması, fuar komilesince muvafık görülmüştür. Işık oyunları Bu seneki fuar sahasında fevkalâ- de tenvirat ve işık oyunları yapıla" cağı için şimdiden elektrik tesisa- tından mühim bir kısmı yenilenmiş, bir kısmı da yer altına alınmıştır. Puar komitesi reisliği, Kültürpark- ta bu seneki İzmir fuarı için geçen yıllara nazaran iki misif elektrki ce- reyanına İhtiyaç olacağını " İzmir tramvay ve elektrik şirketi müdürlü- güne bildirmiş, şirketin bu mikdar cereyan verip veremiyeceğini &80r- muştu. Şirket müdürlüğü, verdiği c6- vabda Kültürpark ve fuar sahasına geçen seneki mikdardan fazla elek- rik cereyanı verildiği takdirde İz- mir şehrinin bir çok semtlerinin elektrik ihtiyacının temin olunamı- yacağını, fakat elektrik fabrikasma yeni tesisat ilâve olunursa istenilen fazla cereyanın verilmesi mümkün olacağını bildirmiştir. Fuar komitesi bu mühim mesele Üzerinde müzakerede bulunmuş, İz- mir elektrik fabrikasında, fuar ihti. yacı için fazla elektrik cereyanı te min edecek yeni elektrik tesisatı ya- pılmasına müsaade olunması için Nafia Vekâleline müracaata karar yermiştir. Norveç, Pinlândiya, Litvanya, Le Yonya ve Estonya devletleri kara ve deniz vasıtalarında İzmir fuarı için yolcu Ye eşya nakliyatında yüzde 50 nisbetinde tenzilât kabul edildiği İz- mir fuar komitesi relsliğina bildiri. miştir. Ticaret klübü binasi İzmir tlenret ve sanayi odasının Birinci Kordonda inşa ettireceği tca« ret klübü binası 80,000 liraya çıkâ” caktır. Bu eser, İzmirin Birinci Kom donunu süsleyen güzel bir eser ola” cak, müteaddid salonları, bir kütüp- haneyi Mmtiva edecektir. Ticaret oda- sının elinde bulunan arsa dar geldi- ği için civarda büyük bir arsada 17,000 liraya satın alınmış, böylece ticaret klübü binasının çok geniş bir saha üzerinde inşası temin olun- muştur, Balıkçılık ve şarapçılık İktisad Vekâletinin işarı üzerine İzmir ticaret ve sanâyi odâsı, Ege muıntakasında şarapçılık ve balıkçılı- ğın inkişafı hakkında tedkiklere baş- lamıştır. Ege, bir üzüm muntakası- dır. Her yl 50-80 binton kuru Üzüm istihsal edilen bu mıntakada bütün Türkiye ihtiyacını karşılıya- cak, fakat ayni zamanda ihracat ya pılarak memlekete döviz temin ede- cek derecede fazla şarap imali için neler yapılması icap ettiğini Vekâleb sormuştur. Ayni zamanda Ege denizinde, a” hillerimizde muhtelif nevi ve bol ba- luk vardır. Bunların fazla İstihsal edilerek gerek taze halde, gerekse konserve imali suretile dahil ve ha- riçte geniş mikyasta istihlâki muvâ- fık görülmüştür. Vekâlet, evvelce balıkçılık müte- hassıslarına yaptırdığı tetkiklerde İzmir körfezinde bir balık konserve fabrikasnın tesisini muvafık gör müştü. Fakat şimdi de İzmir ticaret ve sanayi odasının mütalââsını ak mak istemiştir. Avustralya üzümleri Tondra Türkofis şubesinden şeh“ rimizdeki alâkadarlara gelen bir ra- porda bu yıl Avustralya üzümlerinin fazla yağmurlardan mühim zararlar gördüğü ve her yıl Avustralyadan 39,000 ton kuru üzüm çeken İngilte- renin -bu yıl 20000 ton noksan 19,000 ton kuru üzüm alacağı, mi baki ihtiyacını da Türk üzümlerin- den temin etmesi çok muhtemel ok duğu bildirilmiş, ihracat evlerimizin İngiltereye bü sene fazla miktarda kuru üzüm ihraç etmeleri için şim- diden tedbir almaları istenmiştir. Ziraat mektebi talebesi Bomova ziraat mektebi talebele- rinden 30 kişilik bir grup, muallim- lerile birlikte Aydın, Nazilli, İspar- ta, Antalya, Afyon ve Eskişehir vilâ. yetlerinde tedkikler yüpmak üzere İzmirden ayrılmışlardır. Tedkik se yahati yirmi gün devam edecektir. Sındırgıda muyaffakiyetli Sındırgı (Akşam) — Kasabamış Halkevi Temsil kolu 23 nisan pazar günü akşamı bütün halka (Kartal) piyesini temsil etmiştir. Halkevi h nüz çok yakın bir zamanda faaliyete geçtiği halde, temsilde son derece muvaffakıyet gösterilmiştir. Resim,

Bu sayıdan diğer sayfalar: