16 Eylül 1939 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 6

16 Eylül 1939 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Eylül 1939 el güreşle Profesyon Tekirdağlı, Alman pehlivanını tekrar yenebilecek mi ? Mevsimin bu son güreşinde pehlivanlarımız ne netice alabilir Profesyonel pehlivanlar arasında tertip edilen serbes güreşlere yarın yine Taksim stadında devam edile- cektir. Geçen hafta mevsimin son güreşlerini yapacağını . bildirdiğimiz bu pehlivanlar bilhassa başpehliva- nımız Tekirdağlı ile Alman pehlivanı arasında yapılan karşılaşmanın ihti- Jâflı bir şekilde nihayet bulması üze- rine siyasi hadiseler dolayısile mem-ig leketlerine davet edildikleri halde se- yahatlerini bir hafta sonraya tehir etmişlerdir. Tekirdağlı ile. karşılaşan o Alman pehlivanı matbaamıza kadar gele rek hakemin tuş diye iddimettiği ve kendini yenik saydığı pozisyon hak- kında izahat vermiştir, Alman peh vanının iddiasına göre, hakemin dü- dük çaldığı esnada filvaki kendisi sırtüstü yatmakta ise de Tekirdağlı- nın kolu aitında olduğundan iki onu: zunun bu vaziyette yere gelmesine imkân görmemektedir. Bu işi doğru- dan doğruya hakemin heyecanla dü- dük çalmasına ve sonra da bu kara- rından vazgeçemediğine hamletmek- tedir, Başpehlivanımız Alman pehlivanı- nin büyük kilo farkına rağmen tek- rar güreş teklifini büyük bir merd. likle kabül ettiğinden pazar günü Alman pehlivanının İleri sürdüğü iddiaların ne dereceye kadar doğru olduğunu . alınacak netice göstere cektir, Bu idâlalı müsabakadan ayrı ola- rak geçen hafta Mülâyimin karşısın. da çok teknik oyunlarına şahit oldu- ğumuz Rus pehlivanı ile Dinarlı Mehmed karşılaşacaktır. £ Amerika ve Avrupada yaptığı turnelerle tam bir proflesyonele yakışacak dere cede teknik oyunlarını inkişaf etti- ren Dinarlı, hiç şüphesiz memileketi- mizin en fenni güreş yapan bir peh- Tivanıdır. Bu cihetle serbes güreşin inceliklerine vakıf olan Rus pehliva- nile yapacağı müsabakanın çok ente- &esan ve hareketli geçeceği tahmin edilebilir, Günün mühim karşılaşmalarından biri de Mülâyim pehlivanla Habeş Kasım Tafari'nin yapacağı müsaba- kadır. Uzun zamandanberi şehrimiz- de bulunan Habeş pehlivanı şimdiye kadar yaptığı müsabakalarda sert hareketleri yüzünden hakemlerden müteaddid ihtar almış ve hattâ ge- çen hafta biraz fazla sert davrandı gından mağlüp sayılmıştı, Güreş tarzının böyle olduğunu ve başka şekilde güreşemediğini ileri süren zenci pehlivan karşısına ayni sertlikte bir pehlivan (çıkarılmasını ve müsabakanın Amerikan sistemin- de ve favulsuz olarak istediği yerden tutmak şartile yapılmasını istemiş- tir, Sert güreş yapmakta Habeşten aşağı kalmıyan Mülâyim bu meydan Okumayı âynen kabul ettiğinden bu müsabaka kıran Kirana olacak ve hakem ancak boğmak, memnu yörler- den tutmak gibi hareketlere müda- hale edebilecektir, Mücadele sporlarının en ağırı olan güreşler bilhassa böyle evvelden ileri sürülmüş şartlar altında kıran kıra na yapılırsa halkımızın çok heyecanlı sahnelere şahit olacağı tabiidir. Bu bakımdan Mülâyim - Habeş karşılaş- masının büyük bir alâka uyandıra- tağını tahmin etmekteyiz. Evveldenberi açık ve mertçe güreş- lere hayran olan bizlerin - yok ora- sından tutma favuldur, yok bu tara. fa çekme nizami değildir şeklindeki. Karagöz oyunlarına benziyen bazı karşılaşmalarda isyan ettiğimiz göz önünde tutulacak olursa bu müsaba- kanın son zamanlarda hasret kaldı- Zımız bir çekişme olacağı tabiidir. Günün üçüncü ecnebi karşılaşma &ını sessiz südasiz hareketlerile Hal. bir En teknik güreşçilerimizden Dinarlı müsabakada rakibinin kenetinden kurtulmağa çalışıyor med, Yugı w Skoviç'e karşı caktır. Şehrimizde yaptığı ka ların hepsini kaybeden ve her mağ- Iüâbiyetinde ortaya bir itiraz atan Yu- goslavın bu sefer kendi sikletinde bir pehlivan karşısına çıkarılması cok İyi düşünülmüş bir harekettir, Maamafih Mollanın enerjik çalısa- Tak Yugoslavı haklayacağını ümid ettiğimizden bu pebiivanın o ârtik kendi kilosunda bulunan Molla kar- şısında da mağlüp olursa hiç bir iti- razda bulunmaması lâzımidır. Müsa- bakalar her zaman olduğu gibi Tak- pa İssim stadında yapılacak ve İlk güreşe | saat 15 de başlanacaktır. $. Tezcan İ Ankarada lig ve şild maçları kımıza kendini sevdiren Molia Mejh- Ankara, (Akşam) — Lig heyeti son toplantısında, 938-939 senesinde xouhtelif sebeplerle yapılamayan şild maçları dömifinal maçlarının bu hafta pazar günü yapılmasını karar- Jaştırmıştır. Şild maçlarının dömifi- nali Asfa - Demirspor &ârasındadır. Gençlerbirliği de bu maçın galibini finalde beklemektedir. Diğer taraftan bu hafta içinde toplanan bölge lig heyeti, ig maçla- rına 30.eyldi cumartesi günü başlan- masına karar vermiştir. Bu sene lig maçlarına geçen sene ki takımlardan başka Maskespor ve Kırıkkale Birlikspor takımlan'da dahil olmaktadır. Lig maçlarının her hafta cumartesi İsve pazar günleri yapılmak şartile ilk kânunun üçüne kadar devam edece- ği anlaşılmaktadır. Galatasaray tekaüdleri Mat- buat takımile maç yapacak Pazar günü Şeref stadında yapıla- cak olan Galatasaray - Beşiktaş ma- çından evvel Galatasaray tekaütleri ile Matbuat takımının karşılaşması takarrür etmiştir. Bu müsabakaya büyük ehemmiyet veren Galatasaray- hiarın takımlarını mümkün öldüğu kadar kuvvetli çikarmak için hazır. lık yaptıkları öğrenilmiştir. Bu müsabaka saat 16 da yapıla câklır. Ev, Apartıman kiralamak için «Akşam»ın KÜÇÜK İLANLARI En süratli ve en ucuz vasıtadır. r uşma- | İ | keme bun Galatasaray - Beşiktaş Yarın Şeref stadında karşılaşıyor 30 eylülde başlaması (otakarrür eden lig maçlarına iştirak edecek ta- kımlarını tesbit etmeğe çalışan klüp- ler mütemadiyen hususi müsabaka- lar tertip etmektedirler. Bu cümleden olarak bu pazar gü- nü Beşiktaş ile Galatasaray takımla rı arasında hususi bir müsabaka ya- pılması kararlaşlırılmıştır. Bu müsabaka geçen sene yapılan maçin revanşı olacak ve galibine bir kupa verilecektir, Şeref stadında sa- at 17 de yapılacak olan bu maçta her iki takım lig maçlarına iştirak edecek Lam kadrolarile oynayacak larından karşlaşmanın büyük bir alâka göreceği tahmin edilmektedir.

Bu müsabakayı Şazi Tezcan idare edecektir. Gece maçları Şişli - Pera bu gece son maçı yapacaklar Dört klüp 'arasında tertip edilen gece maçlarının beşinci Sonuncu su bu göce Taksimi stadında saat 21 de yapılacak ve Pera ile Şişli klüpleri karşılaşacaktır Eskidenberi birbirine rakip olan bu iki klübün karşılaşmasına alâka. darlar tarafından büyük ehemmiyet verildiğinden müsübakanın çok çetin olacağı tahmin edilmektedir Milli küme maçlarının hasılatı | si edilmek ü ten gönderil 1e umum müd ştir, O Fvvelce verilen * 200 liradan ayrı beher klüp 437 ira daha alacaktır 28 kübe taksim edilen milli küme hasılatının 77 lira olduğu anlaşılmaktadır Balkan şampiyonası yapılıyor Teşrinievvel bidayetinde oAtinada icrası takarrür eden fakat son hâ- diseler dolayısile yapılıp yapılmaya cağı süpheye giren 10 uncu Balkan oyunlarının iştirak edecek Balkan | milletlerinin muvafakati alındıktan | sonra yapılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet alâkadar federasyonlara iğinden atletlerimiz için Moda- | ları kampın bu müsabakalara hazırlıklı gitmemizi temin edeceğin. | den faydalı olduğu anlaşılmış ve kampin temdidi takarrür etmiştir Kampa Yeniden bazı atletler alı- narak Atinaya gidecek kadro tamam” lanacaktır. İ | | Fransada umumi rn mutad c olarak çıkmışlar ve sorula önünde sıra bekliyenlerden bir kısmı Haftalık piyasa Piyasada sükünet var — Bitaraf devletler vapur seferlerini arttırdılar Geçen haftayla bu hafta arasında mukayese yapacak olursak, bu baf- ta içinde piyasaların daha sakin bir devreye girdiğini görürüz. Geçen haf- ta, beynelmilel vaziyetin ne dereceye kadar inkişaf edeceği ve ne gibi ihti- lâtlar peyda edeceği belli değildi. Bu hafta vaziyet pek de endişe edilecek mahiyette telâkki edilmemektedir. Piyasalarda ve müstehlikler üzerin- de sükün ve islikrarı temin eden baş- Uca âmil de Başvekâletin tebilğidir. Son günlerde bir kısım eşya flatle- beynelmile! mümkün pa- iki sebebi vardır: vaziyet dolayısile, ithali olamıyan maddelerin flatlerinin halılaşmasıdır. Bu hadiseyi tabii bir Iktisad hadisesi olarak kabul etme. meğe imkân yoktur. Bu gibi hadiseler karşısında, yani bazı ithalât malla- rının gelmemesi üzerine, flatlerin bir derece yükselmesini mâkul göre- biliriz. Fakat piyasada gördüğümüz fat tahavvülleri, bu mâkul haddi geç- miştir. Fiat artışına ikinci bir sebeb ola rak, ihtikârı ileri sürebiliriz, Fakat hangi maddelerde ihtikâr vardır. Bu- na dair hüküm vermek elimizde değil- dir. Böyle bir hüküm vermek için, ithal edilen malın az veya çok olma sını araştırmak, birdaha bu nevi malın gelip gelmiyeceğine dair ma- lümat sahibi olmak lâzımdır, İthali şimdilik kabil olamayan, fa- kat stok miktarı çok olan bazı malla- rın da fiatleri artmıştır. Bu -artışı tabii görmek kabil değildir. İhtikârı kanuni mevzuatımızda daha etraflı ve açık bir surette tarif etmek icab eder. Ticaret kanunumuza ihtikâr mevzuuna dalr daba fazla hükümler ilâve edilmesi lâzımdır, Zahire fiatlerinde gevşeklik yet dolayısile, bazı ât maddı in mutedil bir su- rette yükselişini bir derece anlarız. Fakat Türkiyede istihsal edilen gıda maddelerinin yükselmesi çok gülünç bir hareketti, Şurasını söylemek lâ. zımdır Ki buna en ziyade sebebiyet veren bazi müstehlikler, lüzum- suz yere telâş edin ban kimseler bakkal dükkânlarma hücum ederek, un, makama, şeker almışlardır. Ara- dan bir iki gün geçtikten sonra bu hareketin ne kadar gülünç ve mâna- sız olduğunu anlamıyan kalmamış- tır. Mânasız bir telâş yüzünden, bak- kallar da, toptancılar da fazla talep karşısında fiatleri arttırmışlardır, fa- kat bir iki gün içinde, yine gida mad- deleri normal bir seviyeye gelmiştir. Kendi ihtiyacından başka, diğer ve on Kız birden «evet görülüyor. Hepsinin elinde gaz maske memleketlere de gıda maddeleri $a- tan bir memlekette, gıda maddeleri nin pahalılaşmıyacağı pek tabii idi. Fakat bir şaşkınlık eseri olarak, bazı sinirli ve evhamlı kimseler, bumu he- sap etmeğe vakıt bulamamışlardır. Fabrikaların vaziyeti Dışardan'ham madde tedarik eden fabrikaların müşkül mevkide kal dığını da kaydetmek lâzım... Küçük ve ferdi bir sermaye İle işliyen bir kısım fabrikalar ellerinde stok mal bulunmadığı için, derhal beyneimilel vaziyetten . müteessir o olmuşlardır. Halbuki hesabını bilen ve ihtiyat ola- rak elinde stok bulunduran bir çok fabrikalar, bu hadiselerden hiç mü- teessir olmantışlardır. Küçük ve fer- di müesseseler, her hangi bir bey- nelmilel hadiseye karşı mukavemet edememişler ve telâşa başlamışlar. dır. Son günlerde bu nevi fabrika- lar da ham madde tedarik etmek için çareler aramışlardır. İhracat maddelerimiz Bu haftaki «Haftalık piyasa» yazı- mızda ihracat maddelerimizden uzun uzadıya bahsetmeğe imkân bulamı- yacağız. Çünkü bu hafta da, geçen haftaki gibi ihracat bakımından ses- siz ve sadasız geçmiştir. Hükümet bir karamame ile ihraç edilemiyecek malların listesini ettiği gibi, ihracına müsaade edile cek malları da tayin etmiştir. Hükü- metimizin bu ihtiyat tedbirleri piya- sada memnuniyetle ka İhracı serbes olan mi kuru meyvalar ve tütün bulunmak- tadır. Henüz bu maddeler üzerine muamele olmamıştır. İzmirden gelen haberlere göre, bilaraf bandıralı va- pür acentelerile İzmir tacirleri ara- sında anlaşmalar yapmak kabil ol. muştur, İsveç, Hollanda vapurları İstanbul, İzmir limanlarına. seferleri- ni arttıracaklardır. Bu suretle mu- ayyen maddelerimiz üzerine, ihracat imkânları elde edilmiş olacaktır. Hüseyin Avni Sanayicilerin muamele ve istihlâk vergileri Sanayicilerin muamele ve istihlâk vergileri taksit mühletleri, dün bit- miştir. İstanbul sanayicileri, üç dört gündenberi muhtelif makamlar nez- dinde yaptıkları cezadan af ve lak- sitin tecili zımnındaki teşebbüsleri, netice vermediği için, mükelleflerin bir kısmı dün borçlarını maliyeye te- diye etmişlerdir. Maamafih bir kısım İstanbul sa- nayicileri, hâlâ hükümetin lehlerin- de bir kârar ittihaz edeceği ümidin. dedirler, evlermişle

Aynı gün çıkan diğer gazeteler